Katalog

Iwona Keler, 2022-05-11
RACIBÓRZ

Język niemiecki, Projekty edukacyjne

Innowacja pedagogiczna "Lapbookowe powtórki"

- n +

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
metodyczna

Imię i nazwisko autora:
…………Iwona Keler…………
 

Temat innowacji:

”Lapbookowe powtórki”

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 13 w Raciborzu
Przedmiot: j. niemiecki
Rodzaj innowacji: metodyczna
Data wprowadzenia: wrzesień 2021
Data zakończenia: czerwiec 2022


Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie klas II-IV. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2021/2022.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, po zakończeniu danego rozdziału obejmującego określoną tematykę.
Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei atrakcyjności i wizualizacji materiału edukacyjnegi z wykorzystaniem metody lapbooków. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do nauki języka niemieckiego a zwłaszcza regularnego utrwalania wiedzy.
 
Motywacja wprowadzenia innowacji:
Innowacja „Lapbookowe powtórki” jest moją odpowiedzią na sposób szybszego i dłuższego utrwalania wiedzy, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego.
Na podstawie obserwacji zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje świeżości w utrwalaniu materiału. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba skutecznego i długotrwałego opanowania omawianego materiału w sposób zaskakujący, niecodzienny dla ucznia.


I. Wstęp
Idąc za potrzebą rozwoju poziomu językowego u moich uczniów, dążąc do uatrakcyjnienia zajęć z j. niemieckiego w klasach młodszych (II-IV), a także szukając sposobu na skuteczne i trwałe opanowanie języka niemieckiego, bazując na świadomości, że wizualizacyjny sposób przedstawiania materiału jest u dzieci skuteczny, postanowiłam przeprowadzić innowację pedagogiczną, która polega na stworzeniu przez dzieci lapbooka jako formy powtórki i utrwalenia nabytej na lekcjach wiedzy. WW lapbooki dzieci będą prezentowały w klasie, a także zostaną wyeksponowane w klasach, by rodzice mogli zobaczyć efekt pracy dzieci podczas zebrań klasowych.
 
II. Założenia ogólne
1. Innowacja skierowana jest do uczniów klas II-IV
2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
- wykorzystanie wiedzy, aktywności i kreatywności uczniów klas młodszych
 - zapoznanie uczniów z różnorodnymi formami pracy
 - wdrożenie pracy metodą lapbooków
 
III. Cele innowacji
Cel główny: skuteczne trwałe i atrakcyjne opanowanie materiału rozdziałowego
Cele szczegółowe:
 - poprawa umiejętności językowych
- swobodne posługiwanie się językiem niemieckim w zakresie omawianego tematu
 - zachęcanie do korzystania z kreatywnych pomysłów i zdobytej w czasie lekcji wiedzy
 - kształtowanie u uczniów zainteresowania językiem
 - przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania umiejętności językowych w życiu codziennym

 
IV. Metody i formy
Nauczyciel Iwona Keler co ok. półtora miesiąca realizuje następujące zadania:
- zebranie w całość materiału rozdziałowego
- wyszukiwanie odpowiednich do tematu zakładek lapbookowych
- pomoc uczniom w usystematyzowaniu wiedzy rozdziałowej
- nakierowuje ucznia na wybór właściwych treści programowych
Uczeń :
- wybiera najważniejsze elementy wiedzy rozdziałowej
- decyduje o ostatecznej wersji swojego lapbooka
- utrwala poznany materiał w sposób atrakcyjny i przede wszystkim wizualny
- rozwija swoją kreatywność

V. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)
Uczniowie:
ü Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny,
ü Wykorzystują możliwości jakie daje wizualizacja pracy
ü Mają możliwość wypróbowania nowych metod pracy
ü Uczą się i utrwalają wiedzę w odmienny niż dotychczas sposób
 
Nauczyciel:
ü Wykorzystuje wiedzę zdobytą na warsztatach pedagogicznych dostosowując ją do możliwości uczniów
ü Dostosowuje zakres pomocy do możliwości klasy
ü zachęca do samodzielnego poszukiwania ciekawych rozwiązań
ü Jest dla ucznia doradcą i przewodnikiem w tworzeniu kreatywnej karty powtórkowej

VI. Tematyka zajęć
Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego. Obejmują tematykę klasy II, III, IV. Uzupełniają ją, poszerzają. Przewidziano realizację ok. 8-10 bloków tematycznych, w zależności od klasy, jej możliwości, oraz sytuacji losowych.
Np. w klasie II:
1. Jak się czujesz? - emocje
2. Co robię chętnie
3. Prezenty urodzinowe
4. Opowiadam o umiejętnościach
5. Zima i sporty i zabawy zimowe
6. Moje zwierzątko domowe
7. Odwiedziny – nowe produkty spożywcze
8. Miejsca i obiekty w mieście i na wsi
9. Święta i okazje
w klasie III:
1. Kraje niemieckojęzyczne – główne informacje
2. Gdzie spędziłeś wakacje?
3.Jak jest pogoda?
4. Części ciała choroby i dolegliwości
5. Zakupy i usługi
6. Mój pokój
7. Moda – jak się ubieram
8. Egzotyczne zwierzęta
9. Poruszanie się po mieście
w klasie IV:
1. Ja i ty – liczby zaimki, przedstawianie się
2.Moja rodzina
3. Charakter i pochodzenie
4. Mój dom
5. Wizyta gości – co lubisz, czego się napijesz
6. Nasze zwierzaki
7. Sąsiedzi – nazwy krajów

VII. Ewaluacja
W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:
 - ankietę dotyczącą
 - rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami,
Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów oraz wyników klasyfikacji pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie.
Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.
 
VIII. Spodziewane efekty
ü Rozwój wiedzy i kreatywności
ü rozwój zmysłu estetycznego
ü Zaangażowanie ucznia w tworzenie swojej pracy
ü Ukierunkowanie na naukę języków jako niezbędny element naszego życia
Wpływ na uczniów:
ü uczeń w bardziej trwały sposób zapamiętuje dany materiał
ü rozwija zmysł estetyczny
ü powtarza materiał w sposób ciekawy, inny, nie tak monotonny
ü jest bardziej zaangażowany w pracę
Wpływ na pracę szkoły:
ü Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wprowadzenie nowych, innowacyjnych metod pracy
ü Rozwój kreatywnego działania i twórczego myślenia
ü Indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów
ü Promocja szkoły w środowisku lokalnym
 
 
 
IX. Podsumowanie
Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących|
z zastosowania pracy kreatywnej, wizualnej, połączonej z podsumowaniem materiału rozdziałowego. Innowacja ma za zadanie pokazać uczniom, że utrwalać wiedzę możemy nie tylko z podręcznikiem. Są na to również inne sposoby. Takie, które sprawią większą przyjemność, a zarazem sprawią, że materiał zostanie opanowany o wiele szybciej, skuteczniej a zwłaszcza trwalej.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.