AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Kołodziejczyk, 2022-05-09
Świdnik

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +

CEL GŁÓWNY:
 Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CEL SZCZEGÓŁOWY:
 Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
 Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
 Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
 Osobisty rozwój;
 Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 3 pkt. 1
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ

Poznanie procedury awansu zawodowego.
Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.

•Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Sformułowanie wnioskuo rozpoczęcie stażu.

Prowadzenie zajęć aktywizujących indywidualnych i grupowych z zakresu poradnictwa zawodowego • Prowadzenie zajęć indywidualnych dla uczniów objętych pomocą zespołu PPP związanych z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej
• Prowadzenie zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego we wszystkich typach szkół.
Wykorzystywanie metod aktywizujących w pracy z uczniem • Prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem metod aktywizujących: burz mózgów, dyskusja panelowa, studium przypadków, metoda projektu, drama, gry dydaktyczne
4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym • Organizowanie wycieczek zawodowych do firm, pracodawców w celu przybliżenia uczniom naturalnego środowiska pracy
• Zapraszanie przedstawicieli instytucji wspierających szkolnictwo zawodowe oraz system doradztwa zawodowego:
- Państwową Inspekcją Pracy w Lublinie
- Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku
• Udział z młodzieżą w Targach Pracy, Targach Edukacyjnych, Dniach Otwartych uczelni wyższych W trakcie stażu
Współpraca ze środowiskiem lokalnym • Organizowanie wycieczek zawodowych do firm, pracodawców w celu przybliżenia uczniom naturalnego środowiska pracy
• Zapraszanie przedstawicieli instytucji wspierających szkolnictwo zawodowe oraz system doradztwa zawodowego:
- Państwową Inspekcją Pracy w Lublinie
- Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku
• Udział z młodzieżą w Targach Pracy, Targach Edukacyjnych, Dniach Otwartych uczelni wyższych
Umiejętne posługiwanie się komputerem i Internetem jako narzędziem pracy  Wykorzystanie programów komputerowych:
- do opracowania dokumentacji szkolnej
- w celu opracowania różnorodnych materiałów dydaktycznych i wychowawczych, np.: kart pracy, krzyżówek, testów, sprawdzianów, ankiet, dyplomów itp.

 Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych znajdujących się w Internecie w celu doskonalenia pracy własnej, poszukiwania i opracowywania wiadomości z przedmiotów zawodowych – wykorzystywanie ciekawych rozwiązań

 Umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły w celu promowania dokonań uczniów

 Wykorzystanie w czasie zajęć tablicy multimedialnej, smartfonów, tabletów
Samodzielne doskonalenie i udział w różnych formach doskonalenia z zakresu metod aktywizujących oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych  Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy)

 Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych

 Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej


§ 8 ust. 3 pkt. 2
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli  przygotowywanie scenariuszy lekcji
 przeprowadzanie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
 omówienie przeprowadzonych zajęć
 umieszczanie na forach internetowych scenariuszy zajęć, konkursów, imprez

Dzielenie się swoją wiedzą
i umiejętnościami na temat organizacji i przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  współpraca z nauczycielami innych przedmiotów, uczącymi w danej klasie (wymiana doświadczeń w celu ustalenia wspólnego frontu działań wychowawczych)

Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych  przygotowywanie materiałów i ich publikowanie na stronach internetowych portali edukacyjnych, np. planu rozwoju zawodowego, konspektów lekcji, testów
i innych tekstów
 publikacja informacji na stronie internetowej ośrodka

Przeprowadzenie szkolenia w ramach WDN z zakresu metod aktywizujących uczniów dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych Prezentacja różnorodnych metod pracy na zajęciach (wykorzystanie technologii informacyjnej)
Temat szkolenia: Metody aktywizujące w nauczaniu

§ 8 ust. 3 pkt. 3
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

Diagnozowanie zainteresowań zawodowych uczniów i rozwijanie postaw przedsiębiorczych • Spotkania z doradcą zawodowym w celu ustalenia zainteresowań i predyspozycji zawodowych z pomocą Testu WKP oraz przygotowania Indywidualnych planów działania

Praca w zespole projektów unijnych w ramach programu ERASMUS  Udział w pracach komisji rekrutacyjnej jako przewodnicząca zespołu ds. rekrutacji
 Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego
 Prowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli

Prowadzenie Kółka kelnerskiego • Przygotowanie uczniów do profesjonalnej obsługi imprez okolicznościowych
• Rozwijanie u uczniów umiejętność zawodowych podczas przygotowywania i obsługi imprez okolicznościowych

Przygotowanie uczniów do szkolnego oraz wojewódzkiego etapu Konkursu Wiedzy o Prawie pracy i BHP • Prowadzenie zajęć rozwijających z zakresu prawa pracy oraz zapoznanie z zasadami BHP w miejscu pracy.

Zorganizowanie i przeprowadzenie powiatowego konkursu ,,Mój wymarzony zawód”  Przygotowanie i przeprowadzenie międzyszkolnego konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych
 Publikacja na stronie internetowej szkoły osiągnięć uczniów w organizowanych konkursach

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Opracowanie programu zajęć
Z zakresu doradztwa zawodowego dla wszystkich typów szkół Wdrożenie, realizacja i ewaluacja programu zajęć warsztatowych „z zakresu doradztwa zawodowego


§ 8 ust. 2 pkt. 4b

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DPRADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU

Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu przedmiotów zawodowych • Aktywny udział w zebraniach zespołu przedmiotów zawodowych,
• Organizowanie projektów, przedsięwzięć, uroczystości szkolnych

Pełnienie funkcji szkolnego koordynatora programu ,,Kultura bezpieczeństwa” realizowanego przy współpracy z Państwową Inspekcja pracy, oddział w Lublinie • udział w szkoleniu z założeń programu edukacyjnego ,,Kultura bezpieczeństwa”;
• udział szkoły w kolejnej edycji programu edukacyjnym ,,Kultura bezpieczeństwa”;
• prowadzenie zajęć z uczniami w ramach programu ,,Kultura bezpieczeństwa”
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.