Katalog

Karolina Woźniak, 2022-04-14
Wilczyn

Język angielski, Różne

Opracowany zakres zagadnień wymaganych na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego

- n +


GRAMATYKA
I. CZASY GRAMATYCZNE
1. PRESENT SIMPLE
Present Simple jest czasem teraźniejszym prostym, a używamy go w następujących sytuacjach:
-Mówiąc o czynnościach typowych, rutynowych, powtarzających się, np.
I often visit my aunt in summer. – (Ja) często odwiedzam moją ciocię w lecie.
- Mówiąc o stanach, czynnościach stałych, np. I live in Warsaw. – Mieszkam w Warszawie.
- Gdy opisujemy cechy ludzi i przedmiotów, np. Joan has got black hair and blue eyes.
- gdy opisujemy znane prawdy, fakty, np.Earth goes around the Sun. – Ziemia krąży wokół Słońca.
- Opisywanie, streszczanie filmów (narracja)
- Podając oficjalnie ustalony termin wydarzenia, np.The match starts at 10 tomorrow. – Mecz zaczyna się jutro o 10.
- W wyrażaniu uczuć: to love (kochać), to like (lubić), to hate (nienawidzić).
Szyk zdania twierdzącego w czasie Present Simple wygląda następująco:
Podmiot + czasownik (orzeczenie) + reszta zdania
I + live + in Olsztyn (Mieszkam w Olsztynie)
He + lives + in Olsztyn (On mieszka w Olsztynie)
Pamiętajmy o dodaniu końcówki „-s” do czasownika (orzeczenia), jeśli mówimy o III osobie liczby pojedynczej (he, she, it).
Aby zaprzeczyć, wstawiamy przeczenie „do not” (don’t) albo „does not” (doesn’t w przypadku III osoby liczby pojedynczej i nie wstawiamy wtedy „-s” do orzeczenia). Szyk zdania wygląda następująco:
Podmiot + do/does not + orzeczenie + reszta zdania
I + do not + live + in Olsztyn (Nie mieszkam w Olsztynie)
He + does not + live + in Olsztyn (On nie mieszka w Olsztynie)
Pytania tworzymy przez dodanie przed zdaniem „do” albo „does” (w przypadku III osoby liczby pojedynczej, przy czym nie wstawiamy wtedy „-s” do orzeczenia). Szyk zdania wygląda następująco:
Do/does + podmiot + orzeczenie + reszta zdania?
Do + I + live + in Olsztyn?(Czy ja mieszkam w Olsztynie?)
Does + he + live + in Olsztyn? (Czy on mieszka w Olsztynie?)
CHARAKTERYSTYCZNE WYRAŻENIA:
often (często), usually (zwykle), always (zawsze), never (nigdy), ever (kiedykolwiek), rarely (rzadko), seldom (rzadko), frequently (często); regularly (regularnie), occasionally (czasami), from time to time (od czasu do czasu); every day (codziennie); once a week (raz w tygodniu), 3 times a year (3 razy w roku), twice a day (2 razy dziennie), every 6 weeks (co 6 tygodni); sometimes (czasami).

2. PRESENT CONTINUOUS
Czasu Present Continuous jest to czas teraźniejszy, używamy go jeśli mówimy o:
- czynnościach, które odbywają się w chwili mówienia o nich – możemy powiedzieć, że w tej chwili czytamy książkę albo uczymy się angielskiego, często w tych zdaniach na koniec piszemy „now” (teraz) albo „at the moment” (w tej chwili);
- stanach chwilowych, np. I’m staying in a hotel until I find a new flat. – Zostaję w hotelu dopóki nie znajdę nowego mieszkania.
- Narzekaniu na czyjeś zachowanie, np. Why are you being so naughty today? – Dlaczego jesteś dzisiaj taki niegrzeczny? (Oznacza to, że zwykle osoba ta jest grzeczna, a w danym dniu wyjątkowo inaczej się zachowuje. Gdyby zawsze była niegrzeczna, zastosowalibyśmy czas Present Simple bo określałby on czynność powtarzającą się.)
Szyk zdania twierdzącego wygląda następująco:
Podmiot + „to be” (w odpowiedniej formie) + czasownik z końcówką „-ing” + reszta zdania
I + am + eating + chocolate now. (Jem czekoladę.)
Forma „to be” zależy od podmiotu:
– I am = I’m
– you are = you’re
– he/she/it is = he’s/she’s/it’s
– we are – we’re
– they are = they’re
Szyk zdania przeczącego wygląda następująco:
Podmiot + „to be” (w odpowiedniej formie) + not + czasownik z końcówką „-ing” + reszta zdania np. I + am + not + eating + chocolate now.(Nie jem czekolady.)
Forma „to be” zależy od podmiotu:
– are not = aren’t
– is not = isn’t
Pytania
Szyk zdania pytającego to inwersja, czyli zamiana miejscami podmiotu z „to be” w odpowiedniej formie:
„To be” (w odpowiedniej formie) + podmiot + czasownik z końcówką „-ing” + reszta zdania?
np. Am + I + eating + chocolate now? (Czy jem teraz czekoladę?)
CHARAKTERYSTYCZNE WYRAŻENIA: now (teraz), at the moment (w tej chwili), at present (obecnie), today (dziś), this morning (tego ranka), these days (w tych dniach).

3. PAST SIMPLE
Czas Past Simple opisuje przeszłe zdarzenia dokonane i nie ma związku z chwilą obecną.
Zdanie twierdzące:
Podmiot + czasownik (w II formie/ z końcówką ‘ed’) + reszta zdania
np.: I + went + there last Tuesday. (Poszłam tam w zeszły wtorek.)

Jeśli czasownik jest regularny, tworzymy formę przeszłą przez dodanie do niego końcówki
„-ed” bądź „-d”. Jeśli jednak jest nieregularny, musimy użyć II formy przeszłej z tabeli.
Szyk zdania przeczącego:
Podmiot + did + not + czasownik + reszta zdania
np.: I + did + not + go + there last Tuesday. (Nie poszłam tam w zeszły wtorek.)
Szyk zdania pytającego:
Did + podmiot + czasownik + reszta zdania
np.: Did + I + go + there last Tuesday.(Czy ja tam poszłam w zeszły wtorek?)

Czasownik być (to be) w czasie Past Simple odmienia się inaczej niż pozostałe czasowniki:
1. W zdaniach twierdzących:
Podmiot + was/were + reszta zdania
np.: I + was + here last Tuesday. (Byłam tu w zeszły wtorek.)

Odmiana czasownika ‘to be’:
I, he, she, it- WAS
we, you, they- WERE

1. Szyk zdania przeczącego wygląda następująco dla czasownika „to be”:
Podmiot + was/were + not + reszta zdania
np.: I + was + not + here last Tuesday. (Nie było mnie tu w zeszły wtorek.)

Pytania:
Was/were + podmiot + reszta zdania
np.: Was + I + here last Tuesday? (Czy byłam tu w zeszły wtorek?)

PAST SIMPLE CHARAKTERYSTYCZNE WYRAŻENIA:
yesterday – wczoraj
last week – w poprzednim tygodniu
last year – w zeszłym roku
last summer – poprzedniego lata
5 days ago – 5 dni temu
in 2003 – w roku 2003


4. PAST CONTINUOUS
Czas Past Continuous opisuje przeszłe zdarzenia niedokonane, trwające w danym momencie w przeszłości, a także czynności odbywające się w tym samym czasie bądź przerwane przez inną czynność. Używamy go również opisując rozwijającą się sytuację (np. Robiło się ciemno. – It was getting dark.).
Aby utworzyć zdanie twierdzące, należy skonstruować je w następujący sposób:
Podmiot + was/were + czasownik (z końcówką „ing”) + reszta zdania
np.:I + was + watching + TV at 7 pm.(Oglądałam TV o 19.)
– was – przeszła forma czasownika „to be” stosowana dla 1 i 3 osoby liczby pojedynczej (I – ja, he – on, she – ona, it – to/ono);
– were – przeszła forma czasownika „to be” stosowana dla 2 osoby liczby pojedynczej oraz wszystkich osób w liczbie mnogiej (you – ty/wy, we – my, they – oni/one).

Szyk zdania przeczącego wygląda następująco:
Podmiot + was/were + not + czasownik (z końcówką „ing”) + reszta zdania
np.:I + was + not + watching TV + at 7 pm. (Nie oglądałam TV o 19.)

Pytania tworzymy przez tzw. inwersję, czyli przestawienie was/were na początek zdania:
Was/were + podmiot + czasownik (z końcówką „ing”) + reszta zdania
np.:Were + you + watching + TV at 7 pm? (Czy oglądałaś TV o 19?)

PAST CONTINUOUS CHARAKTERYSTYCZNE WYRAŻENIA:
yesterday at 7 pm – wczoraj o 19
then – wtedy
at that time – w tym momencie
Przykłady zdań:
I was taking a shower when you came. – Brałam prysznic kiedy przyszedłeś. (Czynność trwająca pewien okres czasu została przerwana przez przyjście znajomego).
It was getting dark. – Robiło się ciemno. (Sytuacja rozwoju.)
When I was reading a book, Mary was talking on the phone. – Kiedy czytałam książkę, Mary rozmawiała przez telefon. (Dwie sytuacje trwające równocześnie.)
Yesterday at 1 pm we were having dinner. – Wczoraj o 13 jedliśmy obiad. (Czynność trwająca w pewnym momencie w przeszłości)

5. PRESENT PERFECT
Jest to czas łączący w pewien sposób przeszłość z teraźniejszością. To co go charakteryzuje, to ścisły związek z teraźniejszością, a stosujemy go w następujących sytuacjach:
- czynność, która dopiero co się zakończyła i nie ma podanego konkretnego momentu w przeszłości (np. On właśnie wyszedł. – He has just left.);
- skutek czynności przeszłej widoczny w teraźniejszości (np. Zjadłam dużo i nie jestem już głodna. – I have eaten a lot and I’m not hungry any more.);
- czynność, która rozpoczęła się w określonym momencie w przeszłości, ale trwa do chwili obecnej (np. Nie widziałam jej od roku. – I haven’t seen her for a year.);
- czynność, która rozpoczęła się w nieokreślonym momencie w przeszłości, ale trwa do chwili obecnej (np. Zawsze ją lubiłam. – I have always liked her.);
- czynności przeszłe, w których nie zaznaczono kiedy miały miejsce (np. Kupiłam samochód. – I have bought a car.)
Budowa zdania twierdzącego
Podmiot + have/has + III forma czasownika + reszta zdania
I + have + gone + to Scotland once. (Pojechałam raz do Szkocji.)
– have – stosuje się dla 1 i 2 osoby liczby pojedynczej oraz wszystkich osób liczby mnogiej (I – ja, you – ty/wy, we – my, they – oni/one);
– has – stosuje się dla 3 osoby liczby pojedynczej (he – on, she – ona, it – to/ono).
Budowa zdania przeczącego
Podmiot + have/has + not + III forma czasownika + reszta zdania
I + have + not + gone + to Scotland.
(Nie pojechałam do Szkocji.)


Budowa pytania
Pytania w czasie Present Perfect tworzymy przez inwersję, czyli przestawienie szyku – przesunięcie have/has na początek zdania:
Have/has + podmiot + III forma czasownika + reszta zdania
Have + you ever + gone + to Scotland?
(Czy kiedykolwiek pojechałaś do Szkocji?)
CHARAKTERYSTYCZNE WYRAŻENIA:|
just- właśnie I've just seen a ghost. (Właśnie widziałem ducha).
already- już I've already done my homework. (Już odrobiłem pracę domową).
ever- kiedykolwiek Have you ever seen a ghost? (Czy widziałeś kiedyś ducha?)
yet- już Have you finished your homework yet? (Czy odrobiłeś już swoją pracę domową?)
Yet - jeszcze nie I haven't done that yet. (Jeszcze tego nie zrobiłem)
since- od (punktu w czasie) I haven't seen her since Monday. (Nie widziałem jej od poniedziałku).
for- przez (okres czasu) I've lived here for two years. (Mieszkam tu od dwóch lat).

6. FUTURE SIMPLE
Future Simple to czas przyszły prosty, który stosujemy w następujących sytuacjach:
- w chwili mówienia podejmujemy decyzję o zrobieniu czegoś;
- oferując pomoc, prosząc o pomoc.
- Opisując swoje przewidywania i przypuszczenia dotyczące przyszłości.
Bardzo często zdanie rozpoczyna się jednym z następujących wyrażeń: I think (sądzę), I hope (mam nadzieję), I expect (spodziewam się), I suppose (przypuszczam), I don’t think (nie sądzę), I believe (wierzę), I’m sure (jestem pewien), I’m afraid (obawiam się)
I think they will be here before midnight. (Myślę, że oni będą tu przed północą)
Budowa zdania twierdzącego
Podmiot + will + orzeczenie + reszta zdania
I + will + come + to you tomorrow. (Przyjdę do Ciebie jutro)

Budowa zdania przeczącego
Podmiot + will + not + orzeczenie + reszta zdania
I + will + not + come + to you tomorrow. (Jutro nie przyjdę do Ciebie)

Budowa pytania
Will + podmiot + orzeczenie + reszta zdania
Will + I + come + to you tomorrow. (Czy przyjdę do Ciebie jutro?)

7. TO BE GOING TO
Formy going to używamy:
Kiedy mówimy o planach i zamiarach dotyczących przyszłości.
I’m going to buy a new bike (Zamierzam kupić nowy komputer)
-Gdy przewidujemy najbliższą przyszłość na podstawie tego, co widzimy.
Look at the sky. It’s going to rain. (Spójrz na niebo. Będzie padał deszcz)
- Gdy mówimy o sytuacji, która będzie faktem w przyszłości.
My father is going to work for an American company. (Mój ojciec będzie pracował w amerykańskiej firmie)
Zdanie oznajmujące:
podmiot + to be (am, is, are) + going + to + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania
np.My neighbours + are + going + to + buy + a new car.(Moi sąsiedzi zamierzają kupić nowy samochód)
Zdanie przeczące:
podmiot + to be (am, is, are) + not + going + to + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania
She + is + not + going + to + study + next year. (Ona nie będzie studiować w przyszłym roku)
Pytanie:
to be (am, is, are) + podmiot + going + to + czasownik w formie podstawowej + reszta pytania?
Are + you + going + to + visit + Europe + this + summer? (Czy zamierzasz odwiedzić Europę tego lata)

8. WOULD LIKE
Konstrukcja ‚would like‚ oznacza ‚chciałbym, chciałby, chciałaby’, itp. Samo would przed czasownikiem jest polską końcówką ‚bym, była, był’ itd, w zależności od osoby. Czasownik WOULD jest taki sam dla wszystkich osób. Poniżej różnica pomiędzy czasownikiem ‚like’ i ‚would like’:
I like swimming (Lubię pływać).
I would like to swim (Chciałbym popływać).
I would like to have a car (Chciałbym mieć samochód).
You would like to go abroad (Chciałbyś pojechać za granicę).
Would you like some tea? (Czy napiłbyś się herbaty?)

Formę ‚would like‚ można skrócić do ‚‚’d like‚, np.:
He’d like my pen (Chiałby mój długopis).
She’d like to become a teacher (Chciałaby zostać nauczycielką).

9. CZASOWNIKI MODALNE

czasownik modalny polskie znaczenie zastosowanie
can móc, potrafić wyrażanie umiejętności, możliwości, prośby, zakazu (can’t), pozwolenia i oferty
could móc, potrafić w czasie przeszłym, tryb przypuszczający (mógłbym, mógłbyś, itd.) wyrażanie przeszłej umiejętności, możliwości, prośby, zakazu w czasie przeszłym, krytyki, logicznego założenia, sugestii,
may móc, mieć pozwolenie wyrażanie prośby, możliwości, zakazu, pozwolenia, prawdopodobieństwa
might móc w czasie przeszłym, mógłbym, mógłbyś, itd wyrażanie możliwości, prośby, pozwolenia (tylko w bardzo formalnych kontekstach), logicznego założenia, prawdopodobieństwa
must musieć wyrażanie nakazu, logicznego założenia, zakazu (w formie przeczącej - mustn’t)
ought to powinienem, powinnam, itd. wyrażanie powinności, rady, nakazu, krytyki, prawdopodobieństwa, konieczności
shall brak bezpośredniego odpowiednika w języku polskim wyrażanie oferty, sugestii, pytanie o radę
should powinienem, powinnam, itd. wyrażanie rady, prawdopodobieństwa, krytyki
need musieć, potrzebować wyrażanie konieczności, braku konieczności,

Obowiązki i potrzeby - must, have to
Zarówno must, jak i have to stosowane są do wyrażania obowiązków (nakazu i konieczności) oraz potrzeb.
• must - wyraża wewnętrzne przekonanie mówiącego o istniejącej konieczności; jest też oznaką tego, że to mówiący może decydować o tym, czy dana czynność faktycznie musi zostać wykonana.
I must finish the project by the weekend. I don’t want to take the paperwork home. - Muszę skończyć ten projekt przed weekendem. Nie chcę zabierać pracy papierkowej do domu. - Konieczność ukończenia projektu przed weekendem to subiektywna opinia mówiącego.
You must clean your room now! - Musisz posprzątać swój pokój teraz. - tutaj można by dodać “bo ja tak mówię”. Używając czasownika must, mówiący podkreśla, że to on może decydować o tym, co należy zrobić.
• have to - wyraża fakt, a nie opinię mówiącego, stosując ten czasownik, wskazujemy na obiektywny fakt, konieczność narzuconą przez zewnętrzne okoliczności. Przykłady:
You have to buy a ticket when you travel by train. - Musisz kupić bilet, kiedy podróżujesz pociągiem.
Jimmy has to study harder if he wants to win the Maths competition. - Jimmy musi uczyć się pilniej, jeśli chce wygrać konkurs matematyczny.
Pamiętaj, że have to należy do grupy czasowników semi-modals, oznacza to, że przyjmuje on końcówkę -s w trzeciej osobie liczby pojedynczej.
Brak potrzeby - needn't, doesn't need to, doesn't have to
• doesn’t have to niesie ze sobą dokładnie takie samo znaczenie jak needn’t/doesn’t need to. W jego przypadku konieczne jest użycie operatora don’t/doesn’t.
We don’t have to pay extra for the swimming pool in this hotel. - Nie musimy płacić dodatkowo za basen w tym hotelu.
He doesn’t have to feed the cat. I did it in the morning. - On nie musi karmić kota. Zrobiłem to rano.
Zakazy - mustn't, can't, may not
Zakaz w języku angielskim można wyrazić za pomocą następujących czasowników modalnych:
• mustn’t - to formalny zakaz wyrażony np. w regulaminie czy przepisach prawnych.
You mustn’t touch any exhibits in the museum. - Nie wolno dotykać żadnych eksponatów w muzeum.
• can’t - oznacza brak pozwolenia, jest używane w kontekstach nieformalnych.
No, your boyfriend can’t stay overnight . - Nie, Twój chłopak nie może zostać na noc.
• may not - wyrażenie braku pozwolenia w kontekstach formalnych.
I’m sorry, John but you may not leave work early today.- Przykro mi John, ale nie możesz dziś wyjść z pracy wcześniej.
• couldn’t - wyraża brak pozwolenia i zakaz w czasie przeszłym.
Women couldn’t vote in the XIX century. - Kobiety nie mogły głosować w XIX wieku.
Możliwości i prośby - can, could, may i might
Te cztery czasowniki modalne możemy przetłumaczyć polskim słowem “móc”. Pierwsze dwa - can i could wyrażają możliwość, natomiast wszystkie cztery możemy wykorzystać do przedstawiania próśb.
• wyrażanie możliwości
o can oznacza fizyczną możliwość zrobienia czegoś lub umiejętność w czasie teraźniejszym:
I can lift the bag, it’s not heavy. - Mogę podnieść tę torbę, nie jest ciężka.
Jim can speak four languages. - Jim potrafi mówić czterema językami.
o could oznacza generalną umiejętność robienia czegoś w czasie przeszłym:
Alice could swim when she was five years old.- Alicja potrafiłą pływać, kiedy miała pięć lat.
• wyrażanie prośby
Wszystkie cztery czasowniki modalne mogą zostać użyte do wyrażenia prośby, różnią się jednak od siebie stopniem formalności i kontekstem użycia:
Can I see the manager, please? - Czy mogę rozmawiać z kierownikiem? (sytuacje nieformalne)
Could I see the manager, please? - Czy mogę rozmawiać z kierownikiem? (uprzejma prośba)
Dawanie rad, wyrażanie powinności - should i ought to
• should jest mniej formalne i wyraża opinię mówiącego:
You should stop smoking. - Powinieneś przestać palić.
Children shouldn’t play outside in this kind of weather. - Dzieci nie powinny bawić się na zewnątrz w taką pogodę.
• ought to używane jest w kontekstach bardziej formalnych oraz, kiedy chcemy podkreślić, że opisywana powinność jest wynikiem przyjętych zasad, obyczaju lub praw:
People ought to sort out rubbish. - Ludzie powinni segregować śmieci.

10. RZECZOWNIKI POLICZALNE I NIEPOLICZALNE
Rzeczowniki policzalne to takie, których ilość wyrażamy za pomocą liczby. Mają one także liczbę pojedynczą i mnogą:
one apple- jedno jabłko
two apples- dwa jabłka
l.poj- an apple (jedno jabłko)
l.mn. – apples (jabłka)

RZECZOWNIKI NIEPOLICZALNE opisują elementy, których nie możemy policzyć. Mogą być to nazwy pojęć abstrakcyjnych, cech lub mogą być to przedmioty fizyczne, zbyt małe czy tez bezkształtne, aby je policzyć (ciecze, gazy, proszki). Rzeczowniki niepoliczalne nie posiadają formy liczby mnogiej. Przykłady: tea (herbata), sugar (cukier), water (woda), air (powietrze), rice (ryż), knowledge (wiedza), information (informacja), money (pieniądze), love (miłość)
Aby wyrazić ilość rzeczownika niepoliczalnego, należy użyć wyrazu bądź wyrażenia: some, a lot of, much, a bit of, lub też użyć dokładnego określenia miary, na przykład: a cup of, a bag of, 1kg of, 1L of, a handful of, a pinch of, an hour of, a day of

11. OKREŚLANIE ILOŚCI- WYRAŻENIA
Słówko some używamy w zdaniach twierdzących.
Some + rzeczownik policzalny w liczbie mnogiej = kilka
Some + rzeczownik niepoliczalny = trochę
I need some people to help me. Potrzebuję kilka osób do pomocy. (rzeczownik policzalny, liczba mnoga)
I need some salt. Trzeba mi trochę soli. (rzeczownik niepoliczalny – tylko liczba pojedyncza)

Słówko any używamy w zdaniach przeczących lub pytających.
any + rzeczownik policzalny/niepoliczalny ~ żaden (w przeczeniu), ~ jakiś (w pytaniu)
I can’t see any people. Nie widzę żadnych ludzi. (people – rzeczownik policzalny)
I don’t need any help. Nie potrzebuję żadnej pomocy. (help – rzeczownik niepoliczalny)
Can you see any people here? Czy widzisz tu jakichś ludzi? (rzeczownik policzalny – people)
Have we got any money? Czy mamy jakieś pieniądze? (rzeczownik niepoliczalny – money)
Wypowiadając takie zdanie, osoba mówiąca składa propozycję, więc w takim zdaniu nie użyjemy any, lecz some – podobnie jak w zdaniu twierdzącym:
Would you like some tea? Czy chciałbyś herbaty? (proponujemy komuś napić się herbaty)
Słówko much – dużo, używamy z rzeczownikiem niepoliczalnym w przeczeniu lub w pytaniu.
We haven’t got much time. Nie mamy dużo czasu. (time – rzeczownik niepoliczalny)
How much money do you need? Ile pieniędzy potrzebujesz? (money – rzeczownik niepoliczalny)
Słówko many – dużo, wiele, podobnie jak much, używane jest w przeczeniu i w pytaniu, ale używamy go przed rzeczownikiem policzalnym.
We haven’t got many lectures this term. W tym semestrze nie mamy dużo wykładów. (lectures - rzeczownik policzalny)
How many people do we need? Ilu ludzi potrzebujemy? (people - rzeczownik policzalny)

A lot of (dużo,wiele) używamy do rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, ale jedynie w zdaniach twierdzących.
There are a lot of children in the playground. – Jest wiele dzieci na placu zabaw.
• We bought a lot of sugar. – Kupiliśmy dużo cukru.
• They have a lot of pets. – Mają wiele zwierzaków.
• They gave away a lot of old furniture. – Oni rozdali wiele starych mebli.

A few – stosujemy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej i oznacza kilka, kilku (w znaczeniu wystarczająco) itd.:
• There were only a few people on the lecture. - Kilkoro ludzi było na wykładzie.
Few – również stosujemy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej, ale ‘few’ ma bardziej negatywny wydźwięk i oznacza niewiele, za mało:
• Few students passed the exam.- Nie wielu studentów zdało egzamin.
A Little - stosujemy z rzeczownikami niepoliczalnymi w liczbie mnogiej i oznacza trochę:
• We need only a little butter to make the cakes. - Potrzebujemy tylko trochę masła, aby zrobić ciastka.
Little - stosujemy z rzeczownikami niepoliczalnymi w liczbie mnogiej, jednakże ‘little’ ma wydźwięk negatywny i oznacza niewiele, za mało:
• There is little water in Africa. - Jest niewiele wody w Afryce.

12. OTHER/ANOTHER
Zarówno other, jak i another znaczą inny, drugi, dodatkowy, jednak ich użycie jest nieco inne”
Other jest stosowane ze wszystkimi rzeczownikami niepoliczalnymi oraz policzalnymi w liczbie mnogiej:

We have other ideas we could try.
Is there any other water I could drink?

Another jest stawiane wyłącznie przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej:
Would you like another cup of coffee?

Kiedy chcemy użyć zaimka się w znaczeniu siebie nawzajem konieczne jest zastosowanie formy each other lub one another.
They looked at themselves in the mirror. (każdy patrzył na siebie samego)
They looked at each other/one another. (patrzyli na siebie – jeden na drugiego)

13. ZAIMKI NIEOKREŚLONE
zaimki nieokreślone w języku angielskim nie odmieniają się (nigdy nie zmieniają swojej formy, nie przyjmują też żadnych końcówek),
• zaimki nieokreślone zawsze traktujemy jako liczbę pojedynczą, nawet gdy wydaje nam się to nielogiczne (np. everybody - wszyscy), należy użyć z nimi czasownika w formie odpowiadającej liczbie pojedynczej (np. Everybody is happy that the war is over. - Wszyscy są szczęśliwi, że wojna się skończyła.)
• zaimki nieokreślone mogą pełnić funkcję podmiotu lub dopełnienia w zdaniu,
• rozpoczynają się na jeden z czterech możliwych sposobów: some-, any-, no- lub every-,
• zaimki rozpoczynające się od some- stosujemy w zdaniach twierdzących. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zadajemy pytanie będące propozycją lub prośbą o coś, albo zakładamy odpowiedź twierdzącą, np.
o Somebody has stolen my bicycle! - Ktoś ukradł mój rower!
o Would you like something to drink? - Czy chciałbyś coś do picia?
o Can I speak with someone from the staff about the problem? - Czy mógłbym porozmawiać z kimś z personelu o tym problemie?
• zaimki rozpoczynające się od any- stosujemy w zdaniach przeczących i pytaniach, mogą pojawić się także w zdaniach twierdzących - oznaczają wtedy ktokolwiek, cokolwiek, gdziekolwiek i podkreślają brak określonych preferencji, np.
o Have you seen my glasses anywhere? - Czy widziałeś gdzieś moje okulary?
o They didn’t inform anyone about the situation. - Nie poinformowali nikogo o tej sytuacji.
o I need anything that can help me open this door. - Potrzebuję czegokolwiek, co pomoże mi otworzyć te drzwi.
• zaimki rozpoczynające się od no- tworzą zdania przeczące. Pamiętaj, że w języku angielskim nie stosuje się podwójnego przeczenia. Jeśli decydujesz się na użycie zaimka z no-, czasownik powinien pozostać w formie twierdzącej!
o I saw nothing, it was very dark. - Nic nie widziałem, było bardzo ciemno.
o I didn’t see anything, it was very dark. - Nic nie widziałem, było bardzo ciemno.
• zaimki rozpoczynające się od every- możemy stosować we wszystkich rodzajach zdań: twierdzących, przeczących i pytaniach. Popatrz na przykłady:
o Everybody knows that eating junk food is bad for your health. - Wszyscy wiedzą, że jedzenie śmieciowego jedzenia jest szkodliwe dla zdrowia.
o We didn’t look everywhere. There wasn't enough time. - Nie szukaliśmy wszędzie, nie było wystarczająco dużo czasu.
o Did you check everything? - Sprawdziliście wszystko?
Lista zaimków nieokreślonych
Zaimki nieokreślone możemy podzielić na trzy grupy:
• odnoszące się do ludzi: somebody – ktoś, someone – ktoś, anybody - ktoś, nikt, ktokolwiek, anyone - ktoś, nikt, ktokolwiek, nobody – nikt, no one - nikt, everybody – wszyscy, everyone - wszyscy
• odnoszące się rzeczy: something – coś, anything - coś, nic, cokolwiek, nothing – nic, everything - wszystko
• odnoszące się do miejsca: somewhere – gdzieś, anywhere - gdzieś, nigdzie, gdziekolwiek, nowhere – nigdzie, everywhere - wszędzie

14. ONE/ONES
One- Tego zwrotu używamy dla rzeczowników w liczbie pojedynczej w celu uniknięcia powtórzenia.Przykłady:
a.) A: Would you like a piece of cake? – Czy chcesz kawałek ciasta?
B: Yes, I’ll have one with pleasure. – Tak, z chęcią zjem jeden.
Ones
Z kolei tą formę stosujemy w przypadku rzeczowników występujących w liczbie mnogiej. Zastosowanie zwrotu ones również pomaga nam uniknąć powtórzenia.
Przykłady:
a.) We have lots of cars in good prices, but I think these ones are particularly worth taking a closer look at. – Mamy wiele aut w dobrej cenie, ale myślę, że to na te powinieneś w szczególności zwrócić uwagę.

15.ZAIMKI PYTAJĄCE:
Zaimki pytające służą do tworzenia pytań szczegółowych. Pytania przy ich użyciu tworzymy w sposób następujący:
Zaimek pytający + czasownik + rzeczownik / reszta zdania
Np. Who is it? – Kto to jest?
Rozróżniamy następujące zaimki pytające (tabela poniżej):
Who Kto
What Co, jaki
Why Dlaczego
Where Gdzie
When Kiedy
Which Który
How Jak
16. ZAIMKI WSKAZUJĄCE

THIS/THAT
liczba pojedyncza liczba mnoga
blisko this
ten, ta, to these
ci, te
daleko that
tamten, tamta, tamto those
tamci, tamte

this oraz these odnoszą się do obiektów, które trzymamy w ręce, są bardzo blisko nas oraz dat i wydarzeń teraźniejszych.
that oraz those odnoszą się do obiektów, które znajdują się dalej od nas oraz dat i wydarzeń z przeszłości.

17. ZAIMKI WZGLĘDNE
Zaimki względne czyli relative pronouns to zaimki, które wyglądają jak słówka pytające ale występują w zdaniach oznajmujących. Najczęściej używane zaimki względne to who, which, that. Zaimków względnych używamy do tworzenia zdań względnych (relative clauses). Zaimki względne stawiamy po rzeczowniku lub zaimku, który modyfikują.

Zaimek względny Użycie
who z osobami
which z rzeczami i zwierzętami
that z osobami, zwierzętami i rzeczami
whose określenie przynależności
when określenie czasu
where określenie miejsca
why określenie powodu

18.ZAIMKI ZWROTNE

18.ZAIMKI ZWROTNE
Zaimki zwrotne w języku angielskim (reflexive pronouns) używane są, aby podkreślić, że podmiot zdania wykonuje opisywaną czynność na sobie (np. I’m washing myself. - Myję się.) lub samodzielnie (np. You’d better write the essay by yourself. - Lepiej napisz to wypracowanie samodzielnie.). Zwróć uwagę, że w tym drugim przypadku zaimek zwrotny najczęściej poprzedzony jest słówkiem by.
Oto pełna lista zaimków zwrotnych w języku angielskim. Zwróć uwagę, że w liczbie pojedynczej wszystkie mają końcówkę -self, a w liczbie mnogiej -selves.

liczba pojedyncza liczba mnoga
I - myself
you - yourself
he - himself
she - herself
it - itself

we - ourselves
you - yourselves
they - themselves
• I introduced myself. - Przedstawiłem się.
• You introduced yourself. - Przedstawiłeś się.
• He introduced himself. - On przedstawił się.
• She introduced herself. - Ona przedstawiła się.
• It introduced itself. - Przedstawiło się.
• We introduced ourselves. - Przedstawiliśmy się.
• You introduced yourselves. - Przedstawiliście się.
• They introduced themselves. - Przedstawili się.

19. ZAIMKI DZIERŻAWCZE
Przymiotniki dzierżawcze w języku angielskim (possessive pronouns), to samodzielne słówka określające przynależność. Odpowiadają na pytanie („czyj?”, „czyje?”, „czyja?”).
I – mine
You – yours
He – his
She – hers
Its – its
We – ours
You – yours
They – theirs
Przykłady zdań:
The cake we ate was hers.(Ciasto, które zjedliśmy było jej.)
The money in the bag is ours.(Pieniądze w torbie są nasze.)

The phone which is ringing – I think it’s yours. (Telefon, który dzwoni – to chyba twój.)
20. ZAIMKI OSOBOWE W FORMIE DOPEŁNIENIA:
Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia występują zawsze po czasowniku i uzupełniają jego znaczenie.
liczba pojedyncza
me - mnie, mną
you - ciebie, tobie, tobą
him - jego/go, jemu/mu, nim
her - jej, ją, nią, niej
it - jego/go/tego, jemu/mu/temu, nim/tym
liczba mnoga
us - nas, nam, nami,
you - was, wam, wami
them - ich, im, je, nimi, nich
• np. They are looking for us. - Szukają nas.
• np. We need to help her. - Musimy jej pomóc.

21. PRZEDIMEK OKREŚLONY I NIEOKREŚLONY
Przedimki występują po to, aby określić, czy rzecz, o której opowiadamy, jest znana zarówno nam, jak i osobie, do której się zwracamy, czy też nie.
1. Przedimek nieokreślony „a” stawia się przed rzeczownikami policzalnymi, określającymi osoby lub rzeczy, o których nic nie wiadomo lub o których wspomina się po raz pierwszy, np.:
I can see a boy. (Widzę chłopca.) (= jakiegoś)
2. Przedimek nieokreślony stawia się przed rzeczownikiem, gdy podaje się definicję, opis lub określenie zawodu, np.:
Warsaw is a city. (Warszawa jest miastem.)
My mother is a doctor. (Moja mama jest lekarką.)
3. Przedimka tego nie stawia się przed rzeczownikami w liczbie mnogiej:
There are flowers everywhere! ale: There is a flower on my desk!

1. Przedimek nieokreślony przed samogłoską przyjmuje formę „an”, przy czym decydująca jest tutaj wymowa hasła (pierwsza głoska), a nie jego zapis. Np.:
an hour ale: a horse
an umbrella ale: a university
Przedimka określonego „the” używa się zarówno przed rzeczownikami policzalnymi, jak i niepoliczalnymi, gdy:
1. mówi się o osobach lub rzeczach, o których wspominało się wcześniej, np.:
I can see a boy. The boy is really dirty… (Widzę [jakiegoś] chłopca. Chłopiec jest naprawdę brudny…)
2. nie ma wątpliwości, o którą osobę lub rzecz chodzi, np.:
Could you close the window? (Czy mógłbyś zamknąć okno?) [w pokoju jest tylko jedno otwarte okno]
3. wiadomo, że w danej sytuacji (w danym miejscu, w danej organizacji, w danym okresie) jest tylko jedna taka rzecz, jedno takie miejsce lub jedna taka osoba, np.:
Could I speak to the secretary? (Czy mógłbym rozmawiać z sekretarką?) [w firmie jest tylko jedna]
4. rzeczownik jest poprzedzony przymiotnikiem w stopniu najwyższym, np.:
He’s the best pupil in the class. (On jest najlepszym uczniem w klasie.) [tylko jeden może być najlepszy]
5. przed niektórymi rzeczownikami określającymi grupy ludzi, zwłaszcza zinstytucjonalizowane, np.:
the police (policja) the army (wojsko)
6. przed rzeczownikami, które określają rzecz występującą pojedynczo, np.:
the world (świat) the country (wieś, okolica wiejska)
7. przed rzeczownikami, które określają usytuowanie przestrzenne lub czasowe obiektu lub wydarzenia, np.:
My house is on the right. (Mój dom jest po prawej stronie.)
8. przed nazwami państw w liczbie mnogiej, np.:
I’m going to the Netherlands. (Jadę do Holandii.)
9. przed rzeczownikami określającymi strony świata, np.:
We’re going to the north. (Jedziemy na północ.)
10. w pewnych ustalonych zwrotach, np.:
I’m listening to the radio. (Słucham radia.) I can play the piano. (Umiem grać na pianinie.)
11. jako części określeń „ten sam”,„taki sam”, np.:
They live in the same city. (Oni mieszkają w tym samym mieście.)
12. w nazwach budynków czy instytucji, np.:
I’m going to the cinema / the theatre. (Idę do kina/ do teatru.)
13. przed nazwami sklepów czy lekarzy, np.:
I’m going to the dentist’s. (Idę do dentysty.)
†Można też powiedzieć „to the dentist” (zwłaszcza w AmE).

Zwroty bez przedimków
Przedimka nie używa się w wielu ustalonych zwrotach.
to be at home / at school / at work / in hospital / in bed / on holiday
to go home (!) / to school / to work / to hospital / to bed / on holiday
dinner/supper/breakfast/lunch
1. przed rzeczownikami w znaczeniu ogólnym, np.:
I like sport. (Lubię sport.)
I love taking photos. (Uwielbiam robić zdjęcia.)
2. przed nazwami gier, dyscyplin sportowych, dziedzin naukowych i przedmiotów szkolnych (w tym języków), np.:
Tennis is a sport. (Tenis jest dyscypliną sportową.)
I’m studying English and History. (Studiuję angielski i historię.)
3. przed nazwami ulic, placów itp.:
I live in Oxford Street. (Mieszkam przy ulicy Oksfordzkiej.)
4. przed nazwami miast, stanów (np. w USA), wysp, krajów i kontynentów, np.:
Berlin is the capital of Germany. (Berlin jest stolicą Niemiec.)
Sicily is a part of Europe. (Sycylia jest częścią Europy.)
Alaska is the most northern state in the USA. (Alaska jest najdalej położonym na północ stanem USA.)
5. przed nazwami posiłków, np.:
Breakfast is ready! (Śniadanie gotowe!)
6. przed rzeczownikami poprzedzonymi przymiotnikami typu „next” czy „last”, np.:
I’m coming back next week. (Wracam w przyszłym tygodniu.)
7. przed nazwami środków transportu poprzedzonymi przyimkiem „by”, np.:
I came here by taxi. (Przyjechałam tutaj taksówką.)

22. PRZYMIOTNIKI:
STOPNIOWANIE
Stopień wyższy większości przymiotników krótkich (jednosylabowych i dwusylabowych z końcówkami -ow, -y, -er, -le z poprzedzającą je spółgłoską) tworzymy przez dodanie końcówki –er, a najwyższy przez dodanie końcówki –est np.
small (mały) – smaller (mniejszy) – the smallest (najmniejszy),
tall (wysoki) – taller (wyższy), the tallest (najwyższy).
Jeżeli przymiotnik kończy się samogłoską -e , dodajemy tylko -r lub -st np.
large (duży) – larger (większy) – the largest (największy),

Stopień wyższy przymiotników dwusylabowych i dłuższych tworzymy dodając wyraz more a stopień najwyższy dodając wyraz the most np.
popular (popularny) – more popular (popularniejszy) – the most popular (najpopularniejszy),
famous (sławny) – more famous (sławniejszy) – the most famous (najslawniejszy),
beautiful (piękny) – more beautiful (piękniejszy) – the most beautiful (najpiękniejszy),
interesting (interesujący) – more interesting (bardziej interesujący) – the most interesting (najbardziej interesujący),
Stopniowanie nieregularne przymiotników – wyjątki

Stopniowanie przymiotników wyjątki
Niektóre przymiotniki nie podlegają ogólnym zasadom stopniowania. Są to:
good (dobry) – better (lepszy) – the best (najlepszy),
bad (zły) -worse (gorszy) – the worst (najgorszy),
far (daleko) – further (dalej) – the furthest (najdalej),
many (dużo – z rzeczownikami policzalnymi) – more (więcej) – the most (najwięcej),
much (dużo – rzeczownikami niepoliczalnymi) – more (więcej) – the most (najwięcej),
little (mało) – less (mniej) – the least najmniej).

Konstrukcje zdaniowe używane w porównaniach przymiotników
a bit/ a little + stopień wyższy przymiotnika
trochę + stopień wyższy przymiotnika
np. a little bigger – trochę większy, a bit smaller – trochę mniejszy
a lot/ much + stopień wyższy przymiotnika
dużo + stopień wyższy przymiotnika
np. a lot cheaper – dużo tańszy, much more expensive – dużo droższy
as + stopień równy przymiotnika + as
tak jak np.
as good as gold – tak dobry jak złoto
Przykłady zdań z przymiotnikami krótkimi w stopniu wyższym
Your car is smaller than my car. Twój samochód jest mniejszy od mojego samochodu.
Love is more important than money. Miłość jest ważniejsza od pieniędzy.
What is the biggest city in Poland? Jakie jest największe miasto w Polsce?

23. SO/SUCH
Wyrażeń so (tak) i such (taki) używamy dla wzmocnienia znaczenia przymiotnika. O użyciu danego wyrażenia, decyduje słowo, które chcemy wzmocnić.
Przysłówek so występuje przed samym przymiotnikiem lub przysłówkiem, np.:
It’s so lovely. (Jaki śliczny!).
It’s so warm. (Jest tak ciepło).
Tom is so handsome. (Tomek jest taki przystojny)

Przysłówek such występuje przed rzeczownikami, które są poprzedzone przymiotnikiem. Jeśli w zdaniu występuje rzeczownik policzalny w liczbie pojedynczej, należy pamiętać o dodaniu przedimka nieokreślonego – a / an po such. W zdaniu, gdy występuje rzeczownik niepoliczalny lub rzeczownik policzalny w liczbie mnogiej, przysłówkowi such nie będzie towarzyszyć żaden przedimek, np.:
Tom is such a handsome boy. (Tomek to taki przystojny chłopak).
She’s such a nice girl. (Ona jest taką miłą dziewczyną).
We seldom have such warm evenings. (Rzadko miewamy takie ciepłe wieczory).

24. WHAT/HOW z przymiotnikami
Określniki what (co za, cóż za, jaki, jaka, jakie) i how (jak)występują w zdaniach wykrzyknikowych i służą do wyrażenia naszej opinii na dany temat:
what stosujemy podobnie jak such, czyli przed przymiotnikiem w towarzystwie rzeczownika:
What a lovely day! (Cóż za ładny dzień!)
What horrible furniture! (Cóż za okropne meble!)
how używamy podobnie jak so, czyli tylko przed samym przymiotnikiem:
How wonderful! (Jak cudownie!)
How high! (Jak wysoko!)

25. PRZYMIOTNIKI DZIERŻAWCZE
Przymiotnki dzierżawcze opisują rzeczownik. Ich charakterystyczną cechą jest to, że nigdy nie występują samodzielnie - zawsze poprzedzają określany przez siebie rzeczownik (np. my dog, your husband, their house).

liczba pojedyncza liczba mnoga
my - mój, moja, moje, ...
your - twój, twoja, twoi, …
his - jego
her - jej
its - jego, tego (w odniesieniu do zwierzęcia, przedmiotu, zjawiska, itd.) our - nasz, nasza, nasi, …
your - wasz, wasza, wasi, …
their - ich
This is my boss, Mrs Brown. - To moja szefowa, Pani Brown.
Where are your children? - Gdzie są twoje dzieci?
Mike and his friends are studying for the exams. - Mike i jego przyjaciele uczą się do egzaminów.

26. PRZYSŁÓWEK
Stopniowania przysłówków używa się w celu porównania dwóch czynności. W języku angielskim przysłówki stopniuje się podobnie jak przymiotniki.
Stopień wyższy przysłówków tworzy się poprzez:
• dodanie końcówki -er do stopnia równego przysłówków jednosylabowych
My car drives faster than John’s.
Mój samochód jeździ szybciej niż Johna.
• umieszczenia more (bardziej) lub less (mniej) przed przysłówkiem wielosylabowym
Daniel’s presented the offer more interestingly than his brother’s.
Daniel zaprezentował ofertę bardziej interesująco niż John.
Stopnia najwyższego przysłówków używa się w celi porównania więcej niż dwóch czynności. Tworzy się go poprzez:
• dodanie końcówki -est do stopnia równego przysłówków jednosylabowych, np.
George answered the fastest.
George odpowiedział najszybciej.
• umieszczenie (the) most (najbardziej) lub (the) least (najmniej) przed przysłówkiem wielosylabowym, np.
The white roses smelled the least intensely.
Białe róże pachniały najmniej intensywnie.
Formy nieregularne przysłówków
Część przysłówków stopniuje się w sposób nieregularny, tj.
well – dobrze better – lepiej the best – najlepiej
badly – źle worse – gorszej the worst – najgorzej
much, many, a lot of – dużo more – więcej the most – najwięcej
little – mało less – mniej the least – najmniej
far (o odległości) – daleko farther – dalej the farthest – najdalej
far – daleko further – dalej the furthest – najdalej
27. ENOUGH/TOO
TOO – zbyt (więcej niż potrzeba)
Przysłówek too zajmuje miejsce przed przymiotnikiem lub przysłówkiem, który określa. Warto zwrócić uwagę, że too nadaje nieco negatywne zabarwienie. Zapewne spotkałeś się już z wyrażeniami too much / many – za dużo. Too many jest stosowane przed rzeczownikami policzalnymi, natomiast too much występuje przed rzeczownikami niepoliczalnymi.
It’s too hot outside – na zewnątrz jest zbyt gorąco. (przymiotnik)
Polish is too difficult for Martin – język polski jest zbyt trudny dla Martina (przymiotnik)
I have bought too much milk – kupiłam za dużo mleka (rzeczownik niepoliczalny)
ENOUGH – wystarczająco / dość (tyle, ile potrzeba)
Przysłówek enough zajmuje miejsce za przymiotnikiem lub przysłówkiem, który określa. W przypadku rzeczownika, enough występuje bezpośrednio przed nim. Często zdarza się, że zapominamy o tej zależności. Kilka przykładów:
Your German isn’t fluent enough – twój niemiecki nie jest wystarczająco biegły (przymiotnik)
Can he do it quickly enough? – czy może to zrobić wystarczająco szybko? (przysłówek)
Do we have enough money? – czy mamy wystarczająco dużo pieniędzy? (rzeczownik)
Przysłówki too / enough występują z konstrukcją bezokolicznikową „to”. Warto zapamiętać tę zasadę.
This tea is too hot to drink! – ta herbata jest zbyt gorąca, by ją wypić

28. LICZEBNIKI PORZĄDKOWE:

1st, first – pierwszy
2nd, second – drugi
3rd, third – trzeci
4th, fourth – czwarty
5th, fifth – piąty
6th, sixth – szósty
7th, seventh – siódmy
8th, eight – ósmy
9th, ninth – dziewiąty
10th, tenth – dziesiąty
11th, eleventh – jedenasty
12th, twelfth – dwunasty
13th, thirteenth – trzynasty
14th, fourteenth – czternasty
15th, fifteenth – pietnasty
16th, sixteenth – szesnasty
17th, seventeenth – siedemnasty
18th, eighteenth – osiemnasty
19th, nineteenth – dziewiętnasty


29. PRZYIMKI OKREŚLAJĄCE MIEJSCE:
on - na
Przyimek ON użyjemy, gdy mowa o czymś, co znajduje się na powierzchni. Przyimek on występuje niektórymi środkami transportu
on the table - na stole
on the wall - na ścianie
on a bicycle - na rowerze
on the right / on the left - na prawo / na lewo
on the way to - w drodze do
on television - w telewizji
on the radio - w radio
on the lakes - nad jeziorami
on the first floor - na pierwszym piętrze


at - na, przy, w

Przyimka miejsca AT użyjemy opisując położenie w jakim ktoś się znalazł. Zazwyczaj wskazuje to na miejsce mniejsze powierzchniowo


at home - w domu
at school - w szkole
at the bus stop - na przystanku autobusowym
at the window - w oknie
at the airport - na lotnisku
at the post office - na poczcie
at the traffic lights - na światłach ulicznych
at the door - przy drzwiach
at the reception desk - na recepcji
at the bottom - na dnie
at the top - na szczycie
at a concert - na koncercie
at the front - na przodzie
at the end - z tyłu
at the seaside - nad morzem
at Peter’s - u Petera (w jego domu)
at the cinema - w kinie
at the theatre - w teatrze
at the table - przy stole
at the doctor’s - u lekarza
at the end - na końcu
at the corner - na rogu


in - w, wewnątrz, w środku

Gdy coś znajduje się w środku, otoczone ze wszystkich stron lub jest miejscem większym powierzchniowo należy zastosować przyimek IN. W przypadku miejscowości i państw również należy zastosować in.


in the box - w pudełku
in the room - w pokoju
in the centre - w centrum
in the middle - w środku
in the city - w mieście
in the building - w budynku
in the countryside - na wsi
in the world - na świecie
in prison - w więzieniu
in a queue - w kolejce
in the fridge - w lodówce
in the sky - na niebie
in the rain - deszczu
in the mirror - w lustrze


against - o, na, opierając się o
Ten przyimek wskazuje na kontakt fizyczny/dotyk. Popatrz na poniższe przykłady:
to lean against the wall - opierać się o ścianę
to feel rain against one’s face - czuć deszcz na twarzy
Przedimka tego częściej używa się w znaczeniu “przeciwko”, “wbrew” np. against the law - wbrew prawu.
among - pośród, wśród
Zwykle używamy tego przyimka, kiedy dana osoba lub rzecz znajduje się pośród przynajmniej trzech rzeczy, osób, np.
The little boy felt scared among strangers. - Mały chłopiec czuł strach pomiędzy obcymi.
behind - za, z tyłu
There’s a beautiful tree in the garden behind their house. - W ogrodzie za ich domem rośnie piękne drzewo.
between - między, pomiędzy
Przyimka between używamy w odniesieniu do lokalizacji pomiędzy dwoma obiektami.
There is an armchair between the TV and the window. - Pomiędzy telewizorem a oknem stoi fotel.
in front of - przed
inside - w środku, wewnątrz
Where is Mum? Inside the house. - Gdzie jest mama? Wewnątrz domu.
near - w pobliżu, niedaleko
There’s a park near our house. - W pobliżu naszego domu jest park.
opposite - naprzeciwko
What’s in the building opposite your work? - Co znajduje się w budynku naprzeciwko Twojej pracy?
outside - na zewnątrz
Come in! It's cold outside. - Wejdź! Jest zimno na dworze.
over / above - nad, ponad
Over jest stosowane znacznie częściej, odnosi się zarówno do położenia w sensie fizycznym, jak i przenośnym. Above stosujemy w odniesieniu do poziomów i skali.
Jim’s results are usually above the average. - Wyniki Jima są zwykle ponad średnią.
round / around - wokół, dookoła, tuż za
I live just round the corner. - Mieszkam tuż za rogiem.
under / below - pod, poniżej
Podobnie jak w przypadku over/above, istnieje pewna różnica w zastosowaniu tych dwóch przyimków. Under jest używane o wiele częściej i ma znaczenie zarówno dosłowne (określa fizyczną lokalizację), jak i abstrakcyjne. Below natomiast zastosujemy, mówiąc o skali lub poziomie.
Look under the table. What a mess! - Spójrz pod stół. Co za bałagan.
This food is not suitable for babies below 6 months old. - To jedzenie jest nieodpowiednie dla dzieci poniżej szóstego miesiąca życia.
within - wewnątrz, w granicach, w obrębie
Are there any universities within 30 kilometers? - Czy są jakieś uczelnie w obrębie 30 kilometrów?

30. PRZYIMKI RUCHU
across - przez, w poprzek, na drugą stronę John went across the street. - John przeszedł na drugą stronę ulicy.
down - na dół, w dół Is Mary upstairs? Can you ask her to come down for dinner, please? - Czy Mary jest na górze? Możesz poprosić ją, aby zeszła na dół na obiad?
from - z, od I got this necklace from my husband. - Dostałam ten naszyjnik od mojego męża.
inside - do środka, do wewnątrz, do Come inside the house. - Wejdź do domu.
into - do, do środka, do wewnątrz Jim got into the taxi and closed the door. - Jim wsiadł do taksówki i zamknął drzwi.
off - z Przyimek off wskazuje na zejście z czegoś, np. The dog jumped off the sofa. - Pies zeskoczył z kanapy. Get off the table! - Zejdź ze stołu!
on / onto – na Without a word, he threw the documents onto the desk. - Bez słowa rzucił dokumenty na stół.
over - nad, ponad, przez In this competition the horses have to jump over a ditch. - W tej konkurencji konie muszą przeskoczyć nad rowem.
past - obok (mijając coś) I walk past the old church on my way to work. - Przechodzę obok starego kościoła w drodze do pracy.
round / around - dookoła, wokół Let’s drive around the town. I don’t want to get stuck in the traffic jams in the centre. - Objedźmy miasto dookoła. Nie chcę utknąć w korku w centrum.
through - przez, poprzez To get to the station we need to go through the park. - Aby dostać się na dworzec, musimy przejść przez park.
towards - do, w kierunku
I got scared when the man started to walk towards me. - Przestraszyłam się, kiedy mężczyzna zaczął iść w moim kierunku.
up - w górę Even though we were tired, we kept on walking up the hill. - Mimo że byliśmy zmęczeni, szliśmy dalej w górę wzgórza.

31. PRZYIMKI CZASU
Przyimek in oznacza “w” i stosujemy go:
• z miesiącami - np. in January (w styczniu)
• z porami roku - np. in the winter (zimą)
• z latami - np. in 1598, a także w połączeniu miesiąca i roku - np. in May 2020 (w maju 2020 roku)
• z dekadami - np. in the 1980s (w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku)
• ze stuleciami - np. in the 18th century (w osiemnastym wieku)
• z porami dnia - np. in the morning (rano)
• z dłuższymi przedziałami czasu - np. in the Middle Ages (w średniowieczu)
• wyrażenia: in the future (w przyszłości), in the past (w przeszłości), in a moment (za chwilę), in a few months time / in a few months (za kilka miesięcy), in the end (w końcu), in time (na czas, bez opóźnień, w sam raz)
Przyimka czasu on używamy przede wszystkim wtedy, gdy w określeniu czasu, które wprowadzamy, występuje dzień (w jakiejkolwiek formie):
• z dniami tygodnia - np. on Wednesday (w środę)
• z konkretnymi datami - np. on 16th February (16 lutego)
• z nazwami świąt, które zawierają słowo “day” - np. on Boxing Day (w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia)
• w połączeniu dzień tygodnia + pora dnia - np. on Monday morning (w poniedziałek rano)
• w wyrażeniach ze słowem “day” - np. on my birthday (w moje urodziny), on their wedding day (w dniu ich ślubu)
• w wyrażeniu on time (punktualnie)
Przyimek czasu at stosowany jest z godzinami, porami dnia, nazwami świąt oraz w utartych wyrażeniach:
at five o’clock - o piątej
at noon - w południe
at midnight - o północy
32. PRZYIMKI SPOSOBU
By - przez
Z przyimkiem by spotykamy się najczęściej w stronie biernej. To właśnie za pomocą tego niepozornego słówka wprowadzamy do zdania wykonawcę czynności: “Witcher” was written by Andrzej Sapkowski. - “Wiedźmin” został napisany przez Andrzeja Sapkowskiego.
John Lennon was killed by a psychofan. - John Lennon został zamordowany przez psychofana.
with - (czymś)
Używamy gdy chcemy powiedzieć, że wykonaliśmy jakąś czynność za pomocą jakiegoś przedmiotu, (kim? czym?):
I cut the bread with a knife. (Kroiłem chleb nożem)
This note was written with a fountain pen. - Ta notka została napisana wiecznym piórem.

without - bez
Zdarza się również, że musimy wskazać na fakt wykonania jakiejś czynności bez (użycia) żadnego przedmiotu:
How do you want to open the door without the key?! - Jak chcesz otworzyć drzwi bez klucza?!
You can’t play football without a ball. - Nie można grać w football bez piłki.

33. SPÓJNIKI:
spójniki, które występują w środku zdania:
• because - ponieważ, np. I went home early because I didn’t feel well. - Poszedłem do domu wcześniej, ponieważ nie czułem się dobrze.
• and - i/a, np. I can speak English and French. - Potrafię mówić po angielsku i po francusku.
• so - więc, np. The task was really difficult so I asked for help. - Zadanie było naprawdę trudne, więc poprosiłem o pomoc.
• but - ale, np. The dress was quite expensive but I bought it anyway.- Sukienka była droga, ale i tak ją kupiłam.
• until - zanim, aż, dopóki np. You need to practise until you become a master! - Powinieneś ćwiczyć, dopóki nie zostaniesz mistrzem!
• then - potem, później, np. We came home and then we ate dinner. - Przyszliśmy do domu, a potem zjedliśmy obiad.
and - i I can swim and ride a bicycle. - Umiem pływać i jeździć na rowerze.
as/like - tak jak Do as you wish! - Rób, jak Ci się podoba!
or - albo We can go on holidays to Greece or to Italy. - Możemy jechać na wakacje do Grecji lub do Włoch.
both… and… - zarówno… jak... I can both swim and ride a bicycle. - Potrafię zarówno pływać, jak i jeździć na rowerze.

34. THERE IS/THERE ARE
„There is” oznacza „jest, znajduje się”, a „there are” – „są, znajdują się”. „There is/are” używamy, jeśli chcemy wskazać gdzie znajduje się dany przedmiot. Budowa zdania z użyciem tej konstrukcji wygląda następująco:
There is a car in the garage. (W garażu znajduje się samochód).
There is some bread in the freezer. (W lodówce jest trochę chleba).
There are some computers in this room. (W tym pokoju znajduje się/jest kilka komputerów).
There poprzedza czasownik be oraz grupę rzeczownikową. Informujemy wtedy o istnieniu czegoś, o jakimś zdarzeniu lub zjawisku; mówimy, że coś lub ktoś się gdzieś znajduje (lub nie istnieje, nie znajduje się, coś się nie wydarzyło). Mogą się tu pojawić określenia ilości, np. some, many, several, a lot of, a także zaimki nieokreślone, np. something, nobody, itd.
It w roli podmiotu zdania używamy, gdy:
Odnosimy się do czasu, np. podajemy godzinę, dzień tygodnia, miesiąc, datę, itp.
Mówimy o pogodzie, temperaturze. Podajemy odległość

35. STRONA BIERNA:
Zastosowanie strony biernej
Używamy strony biernej, aby wykazać zainteresowanie osobą lub przedmiotem, który doświadcza danej czynności, raczej niż osobą lub przedmiotem wykonującym tę czynność. Innymi słowy, najważniejsza osoba lub przedmiot staje się podmiotem zdania.
W czasach Simple (Present Simple, Past Simple, Future Simple) sprawa jest bardzo prosta: po odpowiedniej dla danego czasu formie czasownika to be wstawiamy III formę czasownika właściwego i gotowe.
Oto schemat podsumowujący tworzenie strony biernej w czasach Simple:
forma 'to be'
dla danego czasu past participle
(III forma)
A book + is
was
will be + written
Books are
were
will be

This report was printed yesterday at 8. Ten raport został wydrukowany wczoraj o godzinie 8.
We're sorry to announce that the shop will be closed the following week. Z przykrością informujemy, że sklep będzie zamknięty w przyszłym tygodniu.
The dinner is served. Podano do stołu. ;-)
Did you know that they were robbed again last night?! Wiesz, że znów ich okradli wczoraj w nocy?!
(dosł. zostali okradzeni)
My task is done. I can go home now. Moje zadanie zrobione. Mogę iść do domu.
This model of Ford is sold all over Europe. Ten model Forda jest sprzedawany w całej Europie.
I think that this book was stolen from the library - can you see the places where the stamps were? Myśle, że ta książka została ukradziona z biblioteki - widzisz miejsca, gdzie były pieczątki?
36. I TRYB WARUNKOWY:
Pierwszego trybu warunkowego (1st conditional) używamy, gdy mówimy o sytuacjach, które wydarzą się w przyszłości, jeśli spełnione zostaną odpowiednie warunki. Na przykład, jeśli zaoszczędzisz pieniądze, będzie Cię stać na nowy samochód. Jeśli nie będzie padać, pójdziesz na plażę.
Konstrukcja zdania w pierwszym trybie warunkowym jest następująca:


W tej części zdania, w której pojawia się if, używamy czasownika w Present Simple, czyli w czasie teraźniejszym. Pamiętaj o tym, bo w tłumaczeniu na język polski zmieniamy ten czas na przyszły, więc jest to dość mylące. Nie zapominaj także o przecinku - stawiaj go zawsze po części zdania, w której występuje if, a przed tą z will.
37. ZEROWY TRYB WARUNKOWY:
Zerowy tryb warunkowy - jeśli podgrzewasz lód, topi się
Przy okazji pierwszego trybu warunkowego warto wspomnieć o tzw. trybie zerowym (0 conditional), którego używamy, gdy mówimy o rzeczach, sytuacjach i zjawiskach, które są zawsze prawdziwe i zawsze dzieją się w ten sam sposób. Jego konstrukcja jest bardzo prosta.

38. FORMY BEZOKOLICZNIKOWE I GERUNDIALNE:
1. Po pewnych czasownikach w języku angielskim stawiamy bezokolicznik. Należy je zapamiętać:


arrange - to zorganizować
Agree to - zgodzić się
decide to - decydować
Care to - mieć ochotę
Expect to - spodziewać się
Fail to - nie udać się, oblać
Hope to -mieć nadzieję
Manage to – zdołać
Mean to - znaczyć
Prepare to - przygotować
Promise to - obiecać
Refuse to - odmówić
Seem to - Wydawać się
Want to - chcieć


• Would you care to join us for drink? à Masz ochotę dołączyć do nas na drinka?
• We’re arranged to meet on Saturday. à Zorganizowaliśmy spotkanie na sobotę.

2. Z kolei po innych czasownikach postawimy czasownik z końcówką -ing (gerund):

Avoid - unikać
Can’t help - nie móc poradzić
Can’t stand - nie móc wytrzymać
Don’t mind - nie mieć nic przeciwko
Enjoy - cieszyć się, lubić
Fancy - mieć ochotę
Feel like - mieć ochotę
Finish - kończyć
Hate - nienawidzić
Imagine - wyobrażać
Like – lubić
Love – kochać, uwielbiać
Practise - ćwiczyć
Suggest - sugerować

• I suggest going to that new restaurant. - sugeruję, abyśmy poszli do tej nowej restauracji.
• She practises playing the violin every day. - Ona ćwiczy grę na skrzypcach codziennie.

39. ZDANIA WYKRZYKNKOWE:
Możemy także używać znaków wykrzyknikowych, aby nadać zdaniom charakter humorystyczny, ironiczny lub sarkastyczny.
Przykłady
• What a lovely day! (gdy nie jest to piękny dzień)
• That was clever! (gdy ktoś zrobił coś niemądrego)

40. NIEREGULARNA LICZBA MNOGA RZECZOWNIKÓW:
child – children; dzieci
tooth – teeth; zęby
foot – feet; stopy
goose – geese; gęsi
man – men; mężczyźni, ludzie
woman – women; kobiety
mouse – mice; myszy
ox – oxen; woły

41. FORMA DZIERŻAWCZA RZECZOWNIKA:
W języku angielskim istnieją dwa sposoby wyrażania formy dzierżawczej rzeczownika:
1. rzeczownik + apostrof + s (tzw. Saxon genitive). W ten sposób tworzymy formę dzierżawczą przy krótkich opisach ludzi i zwierząt:
Steve's father
my brother's car
the lion's cage
Oraz w wyrażeniach oznaczających czas:
twenty minutes' walk
Sunday's paper
2. konstrukcja z of służy do opisu rzeczy:
the end of the street
the roof of the house
the leg of the chair
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.