Katalog

Katarzyna Olejniczak-Kalitta, 2022-04-13
Toruń

Zajęcia pozaszkolne, Program nauczania

„Toruń- miasto piernika i Kopernika na spróbowanie i odkrywanie”

- n +

Program opracowała:
Katarzyna Olejniczak-Kalitta
„Toruń- miasto piernika i Kopernika na spróbowanie i odkrywanie”Program wychowawczo-edukacyjny dla wychowanków
Internatu Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO w Toruniu.


Rok szkolny 2021/2022


Toruń 2021r.
1.Wstęp

Kilkuletnia praca pedagogiczna i zdobyte doświadczenie w placówce wychowawczej jaką jest internat przy ZSPS i VIII LO w Toruniu skłoniły mnie do skonstruowania programu pracy wychowawczej dla szerokiego grona młodzieży internackiej.
Obserwacja młodzieży, sposobu wykorzystania przez nią czasu wolnego oraz analiza ich dążeń wzbudziły we mnie pragnienie zainspirowania jej do podjęcia przez nią różnorodnych form aktywności.
Poprzez aktywność ludzie regulują swoje stosunki ze światem otaczającym. W działalności i poprzez nią człowiek realizuje dążenia i cele, jakie sobie stawia. W działalności przekształcającej rzeczywistość i kreującej nową rzeczywistość jednostka ludzka osiąga samorealizację. Aktywność człowieka stanowi również obiekt oddziaływań wychowawczych.
Realizacja proponowanej w tym programie przeze mnie problematyki winna umożliwić poznanie historii miasta Torunia i jego zabytków, lepszej orientacji w terenie, umiejętność czytania planów czy korzystania z map, konfrontację teorii z praktyką, organizowanie zbiorowych przeżyć, służących uwewnętrznianiu wartości oraz organizowanie doświadczeń i działań o walorach postawotwórczych zapewniających prawidłową adaptację do społecznej rzeczywistości.
Celem więc niniejszych działań będzie dążenie do nabywania społecznej dojrzałości przez wychowanków w drodze aktywnego wchodzenia w kulturę (tzw. akulturacja) oraz kształtowania pewnych postaw społecznych. W szczególności moja działalność wychowawczo-edukacyjna będzie skupiona na zainteresowaniu sztuką i architektura gotycką, poczuciu własnej wartości wychowanka, a tym samym tworzeniu prawidłowego wizerunku własnej osoby oraz rozwijaniu umiejętności prowadzenia dyskusji, przedstawieniu argumentacji oraz krytycznej oceny obejrzanego dzieła, zabytku, a także odkryciu samego siebie

2.Opis projektu programu:
Powyższy programu skonstruowany został z myślą o zajęciach pozalekcyjnych, które odbywać się będą na terenie miasta Torunia oraz w internacie.

Program ma charakter wychowawczo- edukacyjny. Dzięki wnikliwej analizie i diagnozie potrzeb kulturalnych młodzieży skierowany jest do wychowanków szkół średnich ze szczególnym uwzględnieniem pierwszoklasistów, którzy zaczynają naukę w nowej szkole, samodzielne życie w internacie i mieście, w którym spędzą kolejne lata nauki.
Zamiarem moim i celem nadrzędnym jest poznanie przez nowych wychowanków, uroku miasta Torunia, jego architektury, smacznych pierników, niepowtarzalnego klimatu oraz rozwijanie umiejętności podejmowania własnych wyborów i samodzielnych decyzji, wyrabiania poczucia odpowiedzialności oraz oceny własnych osiągnięć i błędów.
Programu będzie realizowany z początkiem roku szkolnego 2021/2022 do czerwca 2022. W zależności potrzeb wychowanków, ich oczekiwań oraz aktywnej postawy zostanie przewidziana jego dalsza jego realizacja.
W programie są ujęte wybrane zabytki, na których skupię szczególną uwagę wychowanków tak aby mogli samodzielnie spróbować i odkrywać smaki i niezwykłe walory artystyczne Torunia.
Przewiduję monitorowanie i ewaluację programu. Odbędzie się ona poprzez obserwację zachowań podopiecznych oraz zaangażowanie ich w życie kulturalne miasta oraz imprez organizowanych na terenie internatu mających na celu pogłębianie wiedzy o mieście piernika i Kopernika. Zadbam również o to, by zapewnić młodzieży ciekawe i oryginalne formy spędzania czasu wolnego aktywnie uczestnicząc w sekcjach działających na terenie internatu.
W trosce o pogłębianie wiedzy na temat Torunia i jego zabytków zaproponuję serię cyklicznych spacerów po mieście. Ponadto będę systematycznie w zależności od zainteresowań od potrzeb młodzieży korzystać z ofert proponowanych przez instytucje kulturalno-oświatowe działające w naszym mieście.
Na zakończenie programu planuję zbadanie rezultatów wszystkich podejmowanych przeze mnie kroków na drodze rozwijania aktywnych postaw młodzieży w zakresie historii i kultury Torunia. Czy wychowankowie potrafią umiejętnie i odpowiednio korzystać a także wybierać imprezy adekwatne do stopnia ich zainteresowań.
Czy w grodzie Kopernika i mieście piernika można nie sposób się nie zakochać?

Po dokładnym przeprowadzeniu działań i założonych celach programowych postaram się wysunąć wnioski, które zilustrują mocne i słabe strony programu.

3. Cele ogólne programu:

- Wdrażanie wychowanków do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych na
na terenie miasta Torunia i internatu.
- Rozbudzenie zainteresowań kulturą i historią Torunia
- Poznanie historii wybranych zabytków.
- Kształtowanie aktywnych postaw wychowanków.
Cele szczegółowe programu:

- Kształtowanie, rozwijanie i wzmacnianie oczekiwanych postaw
- Zdobywanie wiedzy o małej ojczyźnie, dostrzegając specyficzny charakter miasta.
- Troska o racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży.
-Wykształcenie u wychowanków umiejętności, które pozwoliłby twórczo i aktywnie uczestniczyć w kulturze.
- Kształtowanie umiejętności prowadzenia dyskusji, prezentowanie argumentacji i krytycznej oceny poznanego dzieła sztuki czy uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym.
- Poznawanie lokalnych zabytków.
- Poznanie historii regionu na poziomie szkoły średniej.
- Ubogacenie osobowości wychowanka
- Integracja wychowanków.
- Wzmocnienie więzi koleżeńskich
- Wykształcenie umiejętności pozyskiwania informacji ze źródeł tradycyjnych i cyfrowych.4. Metody:
 Metody waloryzujące
(wg. W. Okonia)
a) impresyjna
b) ekspresyjna

 Metody zajęć praktycznych:
a) warsztaty z młodzieżą
b) metoda sytuacyjna
 Metody poglądowe
 Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy:
a) giełda pomysłów
b) sytuacyjna

 Metody asymilacji wiedzy:
a) pogadanka
b) wykład
c) dyskusja
 Metody wychowawcze (wg H. Muszyńskiego)
a) metoda osobistego wpływu wychowawcy
b) metoda wpływu sytuacyjnego

Formy pracy:
a) indywidualna
b) grupowa
c) zbiorowa
Termin realizacji:
Program będzie realizowany w roku szkolnym 2021/2022Adresaci program:
Adresatami realizowanego programu będą wychowankowie Internatu ZSPS i VIII LO w Toruniu


Realizatorzy programu:
Realizatorem programu jest autor przy współpracy z wychowawcami Internatu ZSPS i VIII LO w Toruniu


Działania przygotowawcze:
- Do działań o charakterze przygotowawczym należą;
* opracowanie programu
* przygotowanie referatu nt: „Czy warto spróbować piernika w mieście Kopernika i odkrywać dzieje Kopernika w mieście piernika”?
* przedstawienie i zatwierdzenie projektu na Radzie Pedagogicznej
* przygotowanie materiałów informacyjnych
* monitoring i ewaluacja programu (opracowanie odpowiednich narzędzi)

5. Treści edukacyjne i wychowawcze:

• PROPOZYCJA ZABYTKÓW I ZAJĘĆ DO WYBORU:
- Ratusz Staromiejski
- Pomnik Mikołaja Kopernika
- Dom Mikołaja Kopernika
- Krzywa Wieża
- Katedra Świętych Janów
- Kościół Świętego Jakuba
- Mury obronne
- Ruiny zamku
- Muzeum Piernika
- Zamek Krzyżacki
- Zamek Dybów
- Kamienica Pod Gwiazdą
- Muzeum Historyczno-Wojskowe
- Muzeum Etnograficzne
- Centrum Kultury Dwór Artusa
- Planetarium
- Brama Mostowa
- Muzeum Piernika
- Dom Legend Toruńskich
- Galerie Sztuki Wozownia
- Centrum Sztuki Współczesnej

• UCZESTNICTWO Z ZAJĘCIACH I WARSZTATACH:
- pokaz legend toruńskich
- zajęcia kulinarne pieczenia i dekoracji pierników- Piernikarnia Toruń
- zajęcia kulinarne pieczenia i dekoracji pierników- Internat
- filmowe poniedziałki w Dworze Artusa
- spotkania z ciekawymi ludźmi
- podziwianie sztuki artystycznej, eksponatów, obrazów
- zajęcia kulturalne i artystyczne organizowane na terenie internatu

Wszystkie propozycje instytucji kulturalno-oświatowych są umieszczane w przewodniku kulturalno-artystycznym „IKAR (miesięcznik) oraz propozycje młodzieży będą dodatkowo umieszczane na bieżąco.

6. Rozkład materiału:
Do każdego zaplanowanego spotkania ze znaną postacią kultury i sztuki, czy do zwiedzania danego zabytku historycznego zostanie opracowany scenariusz zajęć, który będzie dotyczył konkretnego zagadnienia związanego z wydarzeniem.
Tematyka i zakres wyjść może ewaluować w zależności od sugestii i inicjatywy młodzieży.
W trakcie każdego zaplanowanego wyjścia wychowankowie zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat danego przedsięwzięcia. W celu przybliżenia i zaciekawienia tematem
przedstawię historię zabytku i biografię osoby.

Przykładowy scenariusz zajęć w oparciu o konkretny zabytek kultury:
- wychowankowie zostają zapoznani z danym zabytkiem podczas krótkiego spotkania.
- wychowankowie dobierają się w pary podczas spaceru do miasta
- podczas drogi by zapobiec ciszy wspólnie prowadzone będą rozmowy, dyskusje, na w/w temat lub zaczynają zabawę w pytania „Co wiesz o Toruniu”? W taki sposób opiekun otrzymuje informacje co należy pokazać „głodnym Torunia” wychowankom, podczas kolejnych wyjść.
- wychowankowie tworzą plan kolejnych wyjść w zależności od potrzeb i oczekiwań – myśli rodzą się po drodze podczas swobodnego spaceru
- wychowawca w formie mini wykładu wprowadza grupę w tematykę i historię danego obiektu
- wychowawca przedstawia znaczenie zabytku na tle innych toruńskich zabytków przybliża historię i dzieje powstania i funkcjonowania obecnie.
- zadaniem wychowanków jest zrobienie ciekawych i nietypowych zdjęć zabytku w plenerze oraz zlokalizowanie go na mapie, a następnie zorganizowanie w późniejszym czasie wystawy zebranych fotografii w formie kolażu.
- obejrzenie zabytku
- powrót do internatu, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami, odczuciami i towarzyszącymi emocjami.


7. Osiągnięcia wychowanków:
Wychowanek potrafi:
- współdziałać w grupie
- sam dobiera zajęcia do własnych potrzeb o zainteresowań
- posiada większe poczucie wartości
- łatwiej uświadamia sobie cele życiowe
- jest bardziej asertywny, aktywniejszy, ciekaw
- bardziej szanuje dorobek kultury miasta i docenia jego znaczenie
- angażuje się w sprawy internatu
- wyrabia właściwe kryteria oceny dzieł sztuki
- ma rozwiniętą i ukształtowana postawę prospołeczną


8. Ewaluacja programu:
Program zostanie ewaluowany w końcowej fazie realizacji, aby dokonać doprecyzowania celów i stylu działania. Za pomocą ankiety przeprowadzonej wśród chętnej młodzieży do poznania historii, dziejów i tematyki miasta Piernika i Kopernika w oparciu o ich obserwację, rozmowy, dyskusje będę mogła dokonać modyfikacji, wzbogacenia i uzupełnienia programu w oparciu o inne cele i treści programowe.


9. Bibliografia:
1. Janina Przybyłowa, „Toruń w opisach literackich”, Głosy wieków, Towarzystwo Miłośników Torunia, PWN, Poznań-Toruń 1972r.
2. Ryszard Sudziński „Toruń Portret Miasta” Arkady. Warszawa 1988r.
3. Mirosław Giętkowski, Zbigniew Korpus, Waldemar Rezmer „Twierdza Toruń”, Wyd. Adam Marszałek 2006r.Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.