Katalog

Alicja Choynacka-Sańka, 2022-04-13
Szczecin

Muzyka, Wymagania

Przedmiotwy system oceniania z muzyki

- n +

Przedmiotowy system oceniania z muzyki
• Wspólne kryteria ocen; pracy w grupie, wypowiedzi ustnej i pisemnej.
• Nauczyciel ma prawo wyznaczenia dodatkowego kryterium dla określonej pracy szczegółowej; wówczas powiadamia o tym uczniów, wyjaśniając skutecznie cel pracy. Jest to forma umowy ustnej klasy z nauczycielem. Każdy uczeń ma prawo poprawy oceny na zasadach uzgodnionych z nauczycielem. Poprawa oceny przez ucznia ma charakter dobrowolny i odbywa się na zajęciach edukacyjnych.
• „Plusy” w ocenach cząstkowych stosuje się w wypadku przekroczenia przez ucznia kryteriów wyznaczonych dla danej oceny.
• „Minusy” w ocenach cząstkowych stosuje się w wypadku drobnych niemających merytorycznego znaczenia uchybień. .
• Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego.
Ocena semestralna i końcowa jest wyznacznikiem umiejętności i wiedzy przedmiotowej ucznia i wynika z ocen cząstkowych zdobytych przez ucznia w danym semestrze.

Bieżącej ocenie podlegają:
• przygotowanie ucznia do zajęć
• uczestnictwo w zajęciach
• zaangażowanie ucznia w ćwiczenia muzyczne
• umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków oraz poszukiwania własnych rozwiązań
Ocenianie bieżące dokonywane jest poprzez:
• ćwiczenia muzyczne (śpiew, gra na instrumentach, zabawy rytmiczno-ruchowe)
• odpowiedź ustną (znajomość podstawowych terminów muzycznych, wiadomości o epokach i nurtach w muzyce oraz o wybitnych kompozytorach ich wybranych dziełach)
• kartkówki
• karty pracy
• pracę domową (referaty, notatki)
• prace dodatkowe
• aktywność na zajęciach

1. Oceny półroczne i roczne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen bieżących.
1. Oceny bieżące, które otrzymuje uczeń za poszczególne formy aktywności, mają różną wagę:
1) praca klasowa / sprawdzian pisemny obejmujący cały dział oraz wyniki osiągane z konkursów przedmiotowych (tytuł laureata lub finalisty na szczeblu wojewódzkim / ogólnopolskim) x 3;
2) kartkówka x 2;
3) rozwiązanie zadań problemowych x2;
4) odpowiedź ustna x 1;
5) aktywność na lekcjach x 1;
6) ćwiczenia praktyczne x 1;
7) praca indywidualna na lekcji x 1;
8) praca dodatkowa dla chętnych x 1;
9) umiejętność współpracy w grupie x 1;
3. Przy zapisie ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–” przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali:


4. Aby uczeń mógł otrzymać na półrocze lub koniec roku szkolnego daną ocenę, musi uzyskać odpowiednią średnią ważoną:

ocena średnia ważona
niedostateczny niższa niż 1,65
dopuszczający 1,65 - 2,64
dostateczny 2,65 - 3,64
dobry 3,65 - 4,64
bardzo dobry wyższa niż 4,64
celujący wyższa niż 4,64 i pod warunkiem, że uczeń został laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim lub wyższa niż 5,24

5. Sposób obliczania średniej ważonej: oceny bieżące mnożymy przez przydzielone im wagi i całość dzielimy przez sumę wag.
6. Uczeń uzyskał średnią ważoną 2,75, więc powinien otrzymać ocenę dostateczną (3)
na koniec półrocza lub koniec roku szkolnego.
7.Praca pisemna jest obowiązkowa. Każdą ocenę z pracy klasowej uczeń może poprawić 1 raz. Poprawa ta musi nastąpić w ciągu tygodnia od oddania pracy przez nauczyciela. W przypadku oceny wyższej z poprawy liczy się średnia ważona. Jeśli uczeń otrzyma ocenę gorszą niż pierwotna to oceny tej nie wpisuje się do e-dziennika. Poprawioną ocenę wpisuje się do e-dziennika w rubryce: „POPRAW”.
8.Prace pisemne mające charakter diagnozy wstępnej nie podlegają wyżej wymienionym ustaleniom.Kryteria oceniania

1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
1) posiadł wiedzę i kompetencję wynikającą z podstawy programowej danego przedmiotu, planowaną do realizacji w danej klasie;
2) samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia;
3) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych;
4) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach na szczeblu powiatu i województwa;
5) jest laureatem konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim.
2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
1) opanował zakres wiedzy i kompetencji określony podstawą programową planowaną do realizacji w danej klasie;
2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
3) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania;
4) rozwiązuje zadania i problemy w nowych sytuacjach.
3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanował w pełni wiadomości określonych podstawą programową, planowaną do realizacji w danej klasie, ale potrafi rozwiązywać zadania typowe i problemowe praktycznie;
2) poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie zadania teoretyczne i praktyczne;
3) zna pojęcia, definicje i twierdzenia występujące w podstawie programowej, planowanej do realizacji w danej klasie.
4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) opanował podstawowe wiadomości przewidziane podstawą programową, planowaną do realizacji w danej klasie;
2) posiadł kompetencje do samodzielnego rozwiązywania prostych zadań i problemów;
3) posiada wiedzę pozwalającą kontynuować dalszą naukę.
5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
1) posiadł kompetencje pozwalające mu rozwiązywać podstawowe problemy, proste zadania z pomocą nauczyciela;
2) ma braki w wiadomościach określonych podstawą programową, planowaną do realizacji w danej klasie;
3) posiadana wiedza nie przekreśla w toku dalszej nauki szansy na uzupełnienie braków w wiadomościach.
6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które umożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy;
2) nie rozumie i nie potrafi rozwiązać zadań o podstawowym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela;
3) nie wykazuje żadnych postępów w nauce.

Pisemne prace sprawdzające opanowanie pewnej partii materiału oceniane są zgodnie z punktacją:

Punktacja
Oceny

100,00% 6
99,99% – 90,00% 5
89,99% – 70,00% 4
69,99% – 50,00% 3
49,99% – 30,00% 2
29,99% – 0,00% 1


Ocenianie podczas kształcenia na odległość
W zależności od formy komunikacji z uczniem, nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących wytycznych:
1) ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line;
2) dodatkowe (związane z tematem przeprowadzonej lekcji), zlecone przez nauczyciela czynności i prace wykonane przez uczniów;
3) ocenianiu podlegają prace domowe zadane przez nauczyciela i odesłane w wyznaczonym terminie poprzez pocztę elektroniczną lub inną formę (np. poprzez komunikatory);Opracowała:
Alicja Choynacka-SańkaWyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.