Katalog

Anita Kulot, 2022-04-14
Kotlarnia

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego nauczyciela języka niemieckiego

- n +

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: m
Nazwa i adres placówki: Szkoła Podstawowa
ul.
44 – 156 Sierakowice
Dyrektor: mgr
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2019 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2022 r.

Posiadane kwalifikacje:
5 letnie dzienne studia magisterskie na Wydziale Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego z przygotowaniem pedagogicznym

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.


CEL SZCZEGÓŁOWY:
- Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
-Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
- Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
- Osobisty rozwój
- Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Czynności organizacyjne
Organizacja własnego doskonalenia zawodowego
1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
- Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego. I semestr roku szkolnego 2019/2020
Wrzesień 2019
2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

3. Przeprowadzenie analizy własnej pracy. - -
- Hospitacje zajęć przez dyrektora.
- Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - Gromadzenie dokumentacji
- Uzyskanie oceny Dyrektora
5. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego Planu Rozwoju Zawodowego

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 1
1. Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie uczenia - Stosowanie metod aktywizujących na lekcjach wychowawczych - zwłaszcza metod integrujących zespół klasowy
- Stosowanie metod aktywizujących na zajęciach j. niemieckiego
- Stosowanie metod aktywizujących podczas działań wolontariatu
2.Czynny udział w tworzeniu dokumentacji szkoły. - Dokonywanie wpisów do dzienników lekcyjnych
- Opracowanie planu pracy wychowawczej z moja klasą
- Opracowanie planu pracy z uczniami przygotowującymi się do egzaminu ósmoklasisty.

- Plany pracy.
- Rozkład materiału
- Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
Wykonywanie pomocy dydaktycznych za pomocą komputera.
- Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, korzystając z komputera.
- Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
- Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
- Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i Internetu jako źródła wiedzy
- Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż
- Wykorzystanie Internetu do kontaktu z przedstawicielami wydawnictw, organizatorami konkursów, gazetą lokalną oraz do komunikacji z rodzicami
- Korzystanie ze szkoleń online
- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii i słowników.

4. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy. - Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD I DVD, audiobooki
- Prowadzenie lekcji z użyciem rzutnika, odtwarzaczy np.CD lub DVD, przy pomocy multibooka
- Relacjonowanie ważnych wydarzeń szkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
§ 8 ust. 3 pkt. 2


1. Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych. -
- Udostępnianie chętnym nauczycielom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć i uroczystości na portalach, strony internetowych lub w zasobach biblioteki szkolnej,
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. -
- Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli języków obcych, nauczyciela stażysty, nauczycieli kontraktowych i chętnych
- Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z uczniem podczas zajęć z języka obcego.
- Przeprowadzenie zajęć otwartych(z języka niemieckiego lub godziny wychowawczej) dla chętnych wychowawców i nauczycieli

3.Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
- Bycie opiekunem stażu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
- Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
- Dzielenie się z nauczycielami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
- Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
- Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń.
- Współpraca z nauczycielami języków obcych z innych szkół, wymiana doświadczeń.
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3

1.Szeroka działalność wolontariatu.
- Koordynowanie działalności wolontariatu w szkole, organizacja Szlachetnej Paczki, występy w Domu Pomocy Społecznej Ostoja i w Senior „+” w Sośnicowicach
2.Praca z dzieckiem zdolnym.
- Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów, występów.
- Udostępnianie uczniom dodatkowych materiałów lekturowych.
3. Rozwijanie zainteresowań dzieci z najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki i spotkania. Organizowanie wyjazdów
- Organizowanie spotkań z ciekawymi postaciami
4. Organizacja imprez szkolnych i konkursów szkolnych i gminnych.
- Organizowanie uroczystości szkolnych.
- Organizacja konkursów szkolnych i gminnych
- Organizacja lekcji uwzględniających ważniejsze święta z kalendarza państw niemieckojęzycznych
5. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
- Zamieszczanie informacji dotyczących działalności szkoły w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej placówki.
- Organizowanie występów dzieci przed publicznością w naszej wsi lub gminie.
6. Współpraca z ośrodkami kultury -
- Organizowanie wyjazdów do filharmonii, wycieczek do muzeów, wycieczki do biblioteki gminnej itp.
7. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
- Prowadzenie spotkań z rodzicami.
- Konsultacje indywidualne z rodzicami.
- Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym w celu ułatwienia kontaktów z rodzicami i pełnienie roli mediatora w tych kontaktach
- Stały kontakt z rodzicami przez dziennik elektroniczny, Messengerem lub drogą sms - ową
- Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych drogą internetową.
- Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
- Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach szkolnych.

8. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego jako podniesienie jakości pracy szkoły i własnego warsztatu - Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
- Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
- Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, szkolnej i portali internetowych.
- Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali językowej

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
§ 8 ust. 3 pkt. 4a


1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
- Opracowanie i wdrożenie własnego programu lub innowacji
- Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU, KURATORA SPOŁECZNEGO, EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, RZECZOZNAWCY DO SPRAW PODRECZNIKÓW, A W PRZYPADKU NAUCZYCIELISZKÓŁ ARTYSTCZNYCH – TAKŻE NAUCZYCIELA – KONSULTANTAWSPÓŁPRACUJĄCEGO ZCENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ.
§ 8 ust. 3 pkt. 4b
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu. -
- Przygotowanie stosownych dokumentów.
- Prowadzenie zajęć w obecności stażysty.
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę.

2. Koordynowanie wolontariatu i akcji charytatywnych w szkole.
- Koordynowanie wszystkich działań charytatywnych w szkole
- Organizowanie występów uczniów dla pensjonariuszy Senior „+” i DPS Ostoja
- Włączenie się do różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym (pomoc na rzecz potrzebujących, ).
3. Praca przewodniczącego w zespole nauczycieli klas IV - VIII.
- Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli, wymiana doświadczeń.
- Realizacja przydzielonych zadań.
- Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
- Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów.
Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji .

mgr A.... K....……………………………………………… ……….…………………………………..
data złożenia data zatwierdzenia………………………………………………………….
Podpis Dyrektora szkoły

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.