AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Waśko, 2022-04-15
Rabka-Zdrój

Wychowanie fizyczne, Program nauczania

Autorski program zajęć pozalekcyjnych z piłki siatkowej.

- n +


Autorski program zajęć pozalekcyjnych z piłki siatkowej


opracowała:
mgr Agnieszka Waśko
nauczyciel wychowania fizycznego
w Zespole Szkół w Rabce - Zdroju

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.
2. Założenia programu.
3. Cele ogólne.
4. Cele szczegółowe.
5. Szczegółowe treści kształcenia.
6. Procedury osiągania celów.
7. Pożądane osiągnięcia po realizacji programu.
8. Ewaluacja programu.
9. Tematyka zajęć.
10. Bibliografia.1. WSTĘP


Piłka siatkowa należy obecnie do jednych z najciekawszych, szybko rozwijających się i masowo uprawianych gier zespołowych na całym świecie. Zaskakujące pełne dynamiki akcje przy siatce, akrobatyczne elementy w grze obronnej oraz niepewność ostatecznego rezultatu do końcowego gwizdka sędziego sprawiają, że mecze piłki siatkowej w dobrym wykonaniu są pięknym emocjonującym widowiskiem i mają ogromną siłę przyciągania zainteresowania dzieci, młodzieży i dorosłych.
Siatkówka jest grą zespołową najtrudniejszą do opanowania. Wymaga przygotowania motorycznego, bardzo dobrej sprawności fizycznej oraz koordynacji ruchowej. Proces nauki gry w siatkówkę jest złożony i trudny. Składa się na niego opanowanie podstawowych elementów technicznych i taktycznych. Oparty jest także na naturalnych formach ruchu takich jak: rzut, chwyt, bieg, wyskok. Rozwija cechy motoryczne tj. wytrzymałość, szybkość, zwinność, skoczność, koordynację wzrokowo – ruchową oraz siłę. Eliminuje grę indywidualną, egoistyczną, kładąc nacisk na współpracę i zespołowość. Siatkówka zatem jest dyscypliną, która harmonijnie kształtuje rozwój psychomotoryczny dzieci i młodzieży.2. ZAŁOŻENIA PROGRAMU


Organizacja zajęć pozalekcyjnych z piłki siatkowej wynika z zapotrzebowania uczniów na tego typu aktywność sportową, a także planu wychowawczego szkoły. Realizacja zadań wychowawczych szkoły wymaga stwarzania warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów, dostosowania działań do ich potrzeb, rozwijania ich zainteresowań. Pozalekcyjne zajęcia sportowe skutecznie spełniają te wymogi.


Realizacja programu w Zespole – Szkól w Rabce-Zdroju:

• Program jest skierowany dla uczennic Zespołu Szkół w Rabce - Zdroju, które wykazują szczególne zainteresowanie tą dyscypliną sportu i pragną rozwijać oraz doskonalić swoje umiejętności gry w siatkówkę.
• Grupa, z którą prowadzone są zajęcia liczy ok. 12 uczennic i cechuje się różnym poziomem sprawności fizycznej i motorycznej.
• Zajęcia są prowadzone w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo, na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Rabce – Zdroju.
• Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą do prowadzenia zajęć sportowych:
- pełnowymiarowa sala gimnastyczna
- sprzęt sportowy niezbędny do realizacji programu
- tereny leśne wokół szkoły, dające możliwość urozmaicania zajęć
• Uczennice biorące udział w zajęciach należą do szkolnej drużyny siatkówki i reprezentują szkołę w zawodach sportowych, amatorskich turniejach siatkówki oraz biorą udział w sparingach organizowanych z zaprzyjaźnionymi szkołami.
• Program zajęć z siatkówki obejmuje wszechstronne usprawnianie, naukę i doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych ucznia.3. CELE OGÓLNE


- wszechstronny rozwój organizmu poprzez aktywność ruchową
- rozbudzanie sportowych zainteresowań uczniów
- wyrabianie nawyków higieniczno – zdrowotnych
- kształtowanie postaw prospołecznych
- wyrabianie odporności psychicznej w walce sportowej
- przygotowanie do udziału w współzawodnictwie sportowym


4. CELE SZCZEGÓŁOWE


• Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI:

- wzmacnianie i podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej organizmu
- kształtowanie i wzmacnianie cech motorycznych tj. siła, szybkość, zwinność, skoczność, wytrzymałość, koordynacja wzrokowo – ruchowa
- umiejętność samokontroli i samooceny poziomu własnej sprawności fizycznej i motorycznej
- kształtowanie i doskonalenie sprawności fizycznej poprzez dobór odpowiednich środków i ćwiczeń
- umiejętność współpracy w grupie
- rozwój sprawności ukierunkowanej, związanej z techniką gry w siatkówkę
- opanowanie elementów techniki gry w obronie i ataku
- umiejętność stosowania w grze założeń taktycznych
- umiejętność gry na różnych pozycjach i pełnienia różnych funkcji w zespole
- umiejętność sędziowania i organizowania zawodów na poziomie szkolnym
- prawidłowe przeprowadzenie rozgrzewki ogólnej i specjalistycznej

• Z ZAKRESU WIADOMOŚCI:

- znajomość przepisów, zasad gry w siatkówkę
- znajomość zasad „fair play”
- znajomość zasad bezpieczeństwa podczas zajęć
- znajomość i rozumienie założeń taktycznych
- znajomość prawidłowej techniki wykonywanych ćwiczeń
- znaczenie rozgrzewki w przygotowaniu organizmu do wysiłku
- rola kapitana drużyny
- znajomość zasad organizacji międzyklasowych rozgrywek

• Z ZAKRESU POSTAW:

- aktywne i świadome uczestnictwo w zajęciach
- kształtowanie pożądanych zachowań, postaw moralnych i społecznych w oparciu o wartości tkwiące w sporcie
- kształtowanie takich cech jak: systematyczność, wytrwałość, obowiązkowość, zdecydowanie i odwaga
- hartowanie odporności psychicznej i umiejętności zachowania się w sytuacji zwycięstwa i porażki oraz racjonalnego działania w stresie
- kształtowanie pożądanych zachowań: szacunku dla siebie, kolegów z drużyny oraz przeciwnika
- kultura kibicowania
- eliminowanie zachowań egoistycznych, a rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
- kształtowanie nawyków związanych z aktywnością fizyczną (zmienny strój sportowy, higiena osobista, odpowiednie odżywianie, regeneracja)
- świadomość odpowiedzialności za zdrowie swoje oraz innych,
- przestrzeganie obowiązujących regulaminów i przepisów,
- promowanie zasad „czystej gry”
- godne reprezentowanie szkoły w zawodach międzyszkolnych, turniejach i sparingach.


5. SZCZEGÓŁOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA


• KSZTAŁTOWANIE I ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ:

Szybkość i zwinność:
- biegi wahadłowe - starty z różnych pozycji - drabinka koordynacyjna - rożne sposoby przemieszczania się po boisku (krok odstawno – dostawny, bieg tyłem, przodem)
- biegi do znaczników np. pachołka, linii - wyścigi i zabawy bieżne - pokonywanie torów przeszkód

Skoczność:
- przeskoki różnego rodzaju przez ławeczkę, płotki - wyskoki na skrzynie, podest - wzmacnianie siły mięśni nóg: przysiady i wypady z obciążeniem (piłka lekarska, mini band, hantle) lub bez obciążenia - podskoki obunóż i jednonóż w miejscu i z przemieszczeniem

Siła:
- wzmacnianie siły mięśni ramion i obręczy barkowej (ćwiczenia w podporach, zwisach z obciążeniem piłką lekarską, mini bandem lub hantlami i bez obciążenia, rzuty piłką lekarską)
- wzmacnianie siły mięśni nóg i pośladków (podskoki, przysiady i wypady różnego rodzaju z obciążeniem piłką lekarską, mini bandem lub hantlami lub bez obciążenia - wzmacnianie siły mięśni tułowia i brzucha (brzuszki, wznosy nóg i tułowia różnego rodzaju z obciążeniem piłką lekarską, mini bandem lub hantlami i bez obciążenia)

Koordynacja wzrokowo – ruchowa:
- drabinka koordynacyjna - ćwiczenia z dwoma piłkami równocześnie - ćwiczenia i zabawy kształtujące koordynację wzrokowo – ruchową
- ćwiczenia równoważne

Gibkość:
- ćwiczenia rozciągające dynamiczne i statyczne

• NAUKA I DOSKONALENIE ELEMENTÓW TECHNIKI:

- gry i zabawy kształtujące sprawność siatkarza
- postawa siatkarska: niska, wysoka, w zachwianej równowadze
- przemieszczanie się po boisku: chód, bieg, wyskok, krok odstawno – dostawny, krok skrzyżny, wykrok, wypad, doskok, pad i rzut siatkarski
- odbicie piłki sposobem górnym w miejscu i z przemieszczeniem - odbicie piłki sposobem dolnym: oburącz, jednorącz - przyjęcie piłki w różnych pozycjach siatkarskich, w miejscu i po przemieszczeniu - wystawianie piłki: w przód w tył, w wyskoku - zagrywka: dolna, tenisowa, szybująca - atak: zbicie tenisowe, plasing, kiwnięcie
- atak: ze skrzydeł, krótka, z drugiej linii - blok: pojedynczy, podwójny


• NAUKA I DOSKONALENIE ELEMENTÓW TAKTYKI INDYWIDUALNEJ I ZESPOŁOWEJ:

Taktyka indywidualna ataku i obrony:

- wybór najbardziej skutecznego działania w ataku i obronie (ustawienie, przyjęcie piłki zagrywającej i po ataku, wystawa i rozegranie, zagrywka, atak, blok)
- specjalizacja pozycji w grze: rozgrywający, przyjmujący, libero, środkowy ataku, skrzydłowy ataku

Taktyka zespołowa ataku:

- ustawienie zespołu przyjmującego zagrywkę
- rozegranie ataku z wystawiającym z linii ataku lub wystawiającym z linii obrony
- obrona w polu z asekuracją ataku
- kontratak


Taktyka zespołowa obrony:

- ustawienie zespołu wykonującego zagrywkę
- zastawianie pojedyncze, podwójne
- obrona w polu z asekuracją bloku
- obrona piłki zagrywanej tzw. przyjęcie zagrywki
- obrona piłki atakowanej przez przeciwnika

• UCZESTNICTWO W ZAWODACH SPORTOWYCH NA SZCZEBLU GMINNYM, POWIATOWYM I WOJEWÓDZKIM

• UDZIAŁ W ZAWODACH SZKOLNYCH, TURNIEJACH I SPARINGACH

• TESTY SPRAWDZAJĄCE POZIOM UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNYCH I CECH MOTORYCZNYCH


6. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

• Prowadzić zajęcia zgodnie z zasadami nauczania: świadomości i aktywności, poglądowości, dostępności, stopniowania trudności, systematyczności, trwałości
• Stosować indywidualizację podczas zajęć
• Metody i formy organizacyjne dostosować do potrzeb rozwojowych ucznia
• Stosować różnorodne formy w nauczaniu techniki i taktyki: ścisłą, zabawową, fragmentów gry oraz gry uproszczonej, szkolnej, właściwej
• W nauczaniu stosować metody odpowiednie do stopnia trudności nauczanego ruchu oraz uzdolnień ruchowych uczniów: syntetyczna, mieszana i analityczna
• Stosować metody aktywizujące, angażujące uczniów do pracy, do samokontroli i samooceny
• Nagradzać za postępy i osiągnięcia
• Powadzić zajęcia w miłej atmosferze i motywować do pracy
• Rozwijać wszechstronnie osobowość ucznia poprzez wykorzystywanie metod wychowawczych i własny przykład
• Udział w zawodach sportowych, turniejach i sparingach
• Systematycznie kontrolować i oceniać poziom umiejętności technicznych i taktycznych oraz cech motorycznych uczniów: testy na wstępie, próby, zadania kontrolne, obserwacje, analizy wyniku sportowego (Kompleksowy test umiejętności, test diagnozujący poziom sprawności fizycznej i motorycznej)
• Posiadać niezbędne środki do realizacji celu: odpowiednia baza (sala gimnastyczna, teren wokół szkoły, sprzęt sportowy oraz pomoce dydaktyczne)7. POŻĄDANE OSIAGNIĘCIA UCZNIÓW PO REALIZACJI PROGRAMU

• osiągnął możliwie najwyższy poziom umiejętności technicznych i sprawności motorycznej adekwatny do własnych możliwości
• opanował podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne
• rozumie i potrafi zastosować podstawowe elementy taktyki w grze - w obronie i w ataku
• zna przepisy i zasady gry w siatkówkę
• zna zasady sędziowania i obowiązującą sygnalizację sędziowską
• wie na czym polega funkcja kapitana drużyny i potrafi wykonywać jego zadania
• potrafi kontrolować i oceniać poziom własnych umiejętności technicznych i cech motorycznych
• systematycznie organizuje i uprawia pozaszkolną aktywność fizyczną
• potrafi motywować inne osoby do aktywności fizycznej, daje dobry przykład
• potrafi pracować zespołowo
• umieć radzić sobie ze stresem związanym z meczem
• odnosi się z szacunkiem do nauczyciela, koleżanek z drużyny, przeciwnika i sędziego
• potrafi się zachować w sytuacji zwycięstwa i porażki
• podczas rywalizacji przestrzega zasady fair play
• kulturalnie kibicuje podczas rywalizacji sportowej
• potrafi przeprowadzić rozgrzewkę ogólną i specjalistyczną
• zna i stosuje zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i gry właściwej
• potrafi godnie reprezentować szkołę podczas zawodów sportowych


8. EWALUACJA PROGRAMU
Ewaluacja jest działaniem zmierzającym do stwierdzenia, w jakim stopniu zamierzone cele zostały osiągnięte. Aby sprawdzić, czy przygotowany program przyniósł oczekiwane efekty, czyli przyczynił się do rozwoju psychomotorycznego ucznia należy:

-na wstępie oraz po zakończeniu programu przeprowadzić test diagnozujący poziom sprawności fizycznej i motorycznej (zał. 1) -przeprowadzić ankietę wśród uczniów uczęszczających na zajęcia z piłki siatkowej oraz ich rodziców ( zał. 2 i zał. 3) - na bieżąco, w trakcie zajęć dokonywać obserwacji i analizy postępów uczniów - przeprowadzić testy umiejętności ruchowych – Kompleksowy test umiejętności (zał. 4) - dokonywać analizy wyników zawodów sportowych oraz sparingów
Naturalną formą ewaluacji będzie poziom zadowolenia uczniów z własnych dokonań i umiejętności nabytych w trakcie zajęć, ich zaangażowanie i frekwencja na zajęciach oraz chęć współorganizacji zawodów siatkarskich i uczestnictwa w zawodach międzyszkolnych.


9. TEMATYKA ZAJĘĆ

1. Gry i zabawy kształtujące sprawność siatkarza.
2. Postawy siatkarskie.
3. Poruszanie się po boisku – krok dostawny, skrzyżny, bieg przodem , bieg tyłem.
4. Odbicia piłki sposobem górnym w parach.
5. Odbicia piłki sposobem górnym w trójkach.
6. Odbicia piłki sposobem dolnym w parach.
7. Odbicia piłki sposobem dolnym w trójkach.
8. Odbicia piłki sposobem górnym i dolnym przy ścianie.
9. Odbicia piłki sposobem górnym i dolnym po przemieszczeniu.
10. Odbicia piłki jednorącz.
11. Odbicia sytuacyjne.
12. Mini gry w doskonaleniu odbić sposobem górnym i dolnym.
13. Wystawianie piłki w parach.
14. Wystawianie piłki w przód i w tył.
15. Wystawianie piłki w wyskoku.
16. Przyjęcie piłki dorzuconej i rozegranie piłki.
17. Zagrywka sposobem dolnym.
18. Zagrywka tenisowa.
19. Zagrywka szybująca.
20. Zagrywka sposobem dolnym lub górnym w określone strefy boiska.
21. Przyjęcie piłki zagrywanej i rozegranie piłki.
22. Blok pojedynczy.
23. Blok podwójny.
24. Zastawianie piłki atakowanej.
25. Atak – doskok.
26. Atak w formie odbicia oburącz.
27. Atak – praca ręki uderzającej.
28. Atak w formie kiwnięcia.
29. Atak w formie plasowania.
30. Atak w formie zbicia.
31. Atak kierunkowy – prosta , skos.
32. Zbicie piłki po przyjęciu i rozegraniu.
33. Atak z prawego skrzydła.
34. Atak z drugiej linii.
35. Atak z krótkiej.
36. Mini gry w doskonaleniu ataku.
37. Obwód stacyjny w doskonaleniu elementów techniki.
38. Nauka padów przodem siatkarskich.
39. Taktyka indywidualna – obrona – gry i zabawy.
40. Taktyka indywidualna – blokowanie, asekuracja bloku.
41. Taktyka indywidualna – blok, atak, asekuracja ataku.
42. Taktyka zespołowa w trójkach – obrona i kontratak bez bloku.
43. Taktyka zespołowa – ustawienie drużyny atakującej
44. Taktyka zespołowa – ustawienie drużyny przyjmującej.
45. Taktyka zespołowa – atak i kontratak.
46. Taktyka zespołowa – obrona po bloku „na prostą”.
47. Taktyka zespołowa – obrona po bloku „na skos”.
48. Mini gry w doskonaleniu umiejętności technicznych.
49. Doskonalenie elementów techniki i taktyki w formie fragmentów gry.
50. Gra szkolna wg przyjętych założeń taktycznych.
51. Ćwiczenia i zabawy poprawiające koordynację wzrokowo – ruchową.
52. Ćwiczenia i zabawy poprawiające skoczność.
53. Ćwiczenia wzmacniające siłę mięśni ramion i nóg.
54. Ćwiczenia i zabawy poprawiające szybkość.
55. Kontrola umiejętności technicznych – Kompleksowy test umiejętności .
56. Ocena postępu rozwoju poszczególnych cech sprawności fizycznej i motorycznej – Test diagnozujący poziom sprawności fizycznej i motorycznej.10. BIBLIOGRAFIA

1. Adamczyk S., Uzarowicz J., Zagórski B.: Piłka Siatkowa. AWF Kraków 1988
2. Akademia Polskiej Siatkówki: Program szkolenia młodego siatkarza. Warszawa 2012
3. Borgensztajn J.: Wytyczne do tworzenia programów nauczania i scenariuszy zajęć. Ośrodek Rozwoju Edukacji
4. Castellani D.: Metodyka Treningu Siatkówki. Warszawa 2009
5. Grządziel G., Szade D., Nowak B.: Piłka siatkowa. AWF Katowice 2012
6. Grządziel G., Władimir J. Ljach : Piłka siatkowa. COS Warszawa 2000
7. Kierczak U., Glos T.: Poradnik metodyczny - wychowanie fizyczne. Warszawa 2002
8. Klocek T., Szczepanik M.: Siatkówka na lekcji wychowania fizycznego. Warszawa 2003
9. Kulgawczuk R.: Piłka siatkowa nauczanie i doskonalenie gry. Warszawa 1990
10. Superlak E.: Piłka siatkowa. Techniczno – taktyczne przygotowanie do gry. Wrocław 2006
11. Uzarowicz J.: Siatkówka. Co jest grane?. Kraków 2001
12. Warchoł K.: Program wychowania fizycznego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia. Rzeszów 2019
13. Wróblewski P., Piłka siatkowa w szkole. WSiP 2005
14. www.mlodziezowasiatkowka.plZałącznik 1

Test diagnozujący poziom sprawności fizycznej i motorycznej

1. Pomiar wagi i wysokości ciała.
2. Próba wytrzymałości – test Coopera – bieg ciągły w czasie 12 minut. Mierzymy pokonany dystans.
3. Skok w dal z miejsca – długość skoku mierzymy od linii odbicia do najbliższego śladu pozostawionego przez piętę skaczącego. Zapisujemy najlepszy wynik z 3 skoków.
4. Wyskok dosiężny - blok – wyskok z odbicia obunóż z miejsca – 3 próby – z taśmy mierniczej odczytujemy i zapisujemy najlepszy wynik.
5. Wyskok dosiężny – atak – wyskok dosiężny obunóż po wykonaniu doskoku – 3 próby – z taśmy mierniczej odczytujemy i zapisujemy najlepszy wynik.
6. Rzut piłką lekarską (2kg) stojąc zza głowy – 3 próby – mierzymy odległość wykonanego rzutu. Zapisujemy najlepszy wynik.
7. Podciąganie poziome – w zwisie na drążku , ciało ułożone poziomo wsparte stopami o skrzynie, wykonujemy podciągnięcia na drążku. Wynik to ilość prawidłowo wykonanych podciągnięć. Liczenie przerywamy w momencie braku kąta prostego w stawie łokciowym lub stabilizacji tułowia.
8. Bieg między pachołkami – 4 pachołki rozstawione w kształcie litery „T” w poziomie co 5m w pionie 10m. Zapisujemy najlepszy czas 2 prób. Test jest niezaliczony, gdy ćwiczący nie dotknie pachołka, skrzyżuje nogi podczas poruszania się lub nie będzie ustawiony przodem przez cały czas testu.
9. Próba gibkości - w staniu w pozycji na baczność wykonanie ciągłym powolnym ruchem skłonu tułowia w przód bez zginania nóg w kolanach.
10. Szybkość - szybki bieg w miejscu przez 10 sek. z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą. Liczymy liczbę klaśnięćZałącznik 4
Kompleksowy test umiejętności (Adamczyk, Uzarowicz, Zagórski 1988)

• Obejmuje siedem podstawowych elementów techniki; każdy element powtarzany jest dwukrotnie.
• Ocenie podlega osobno:
- technika (porównanie do techniki modelowej) – w skali 3 – stopniowej (0-2)
- celność (trafienie w pole punktowe) – w skali 3 – stopniowej (0-2)
Wynikiem jest suma zdobytych punktów (0-52)


1. ZAGRYWKA DOLNA
Zagrywka zza linii końcowej w kierunku przeciwnego pola gry w wyznaczoną strefę boiska – 2pkt, a zagrywka poza tę strefę – 1pkt
2. ZAGRYWKA TENISOWA
Zagrywka zza linii końcowej w kierunku przeciwnego pola gry w wyznaczoną strefę boiska – 2pkt, a zagrywka poza tę strefę – 1pkt
3. ATAK W FORMIE KIWNIĘCIA
Po nagraniu i wystawie, atak w formie kiwnięcia (odbicie górne jednorącz) ze strefy II – „ prawe skrzydło” w wyznaczoną strefę – 2 pkt, a poza tę strefę – 1pkt
4. ODBICIE DOLNE OBURĄCZ
Po przerzuceniu piłki z przeciwnego pola gry, odbicie dolne w kierunku siatki ze strefy VI – „środek obrony” , trafienie w obręcz (chwytak) w strefie III - 2pkt, dotknięcie obręczy – 1pkt
5. ODBICIE GÓRNE OBURĄCZ
Po przerzuceniu piłki z przeciwnego pola gry, odbicie górne w kierunku siatki ze strefy IV – „lewe skrzydło” , trafienie w obręcz (chwytak) w strefie III - 2pkt, dotknięcie obręczy – 1pkt
6. ATAK W FORMIE ZBICIA
Po nagraniu i wystawie, atak w formie zbicia tenisowego ze strefy IV – „lewe skrzydło” w wyznaczoną strefę boiska 2pkt, poza tę strefę 1pkt
7. BLOKOWANIE
Ocenie podlega tylko technika. Z ustawienia przy siatce blokowanie pojedyncze w strefie IV – „lewe skrzydło” po dojściu krokiem dostawnym ze strefy III – „środek ataku”


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.