Katalog

Anna Aleksiejewicz, 2022-04-15
Kietrz

Język angielski, Artykuły

Projekt English Through Culture

- n +

Projekt English Through Culture został stworzony w ramach programu English Teaching, którego
krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Głównym celem projektu było
podniesienie jakości pracy szkoły, rozwijanie umiejętności językowych uczniów oraz wzbogacenie
własnego warsztatu pracy. Poprzez realizację projektu uczniowie mieli możliwość zdobycia
nowych doświadczeń, otwarcia się na innych, a także przełamania własnych zahamowań i barier.
Myślą przewodnią projektu było rozwijanie postawy szacunku i otwartości wobec innych kultur i
drugiego człowieka. Uczniowie uczestniczyli w ciekawych zajęciach prowadzonych w różnej
formie, w trakcie których doskonalili umiejętności komunikacyjne, wzbogacali zasób słownictwa
oraz rozwijali własne pasje i zainteresowania. Uczestnicy projektu mieli szansę wykazać się
wieloma umiejętnościami: muzycznymi, aktorskimi, recytatorskimi, dziennikarskimi, plastycznymi,
komputerowymi, pisarskimi czy reżyserskimi. W trakcie zajęć wykorzystano liczne materiały
autentyczne: piosenki, filmy animowane, broszury, gazety, ulotki, wywiady, strony internetowe.
Projekt miał charakter interdyscyplinarny - uczniowie pogłębiali wiedzę z zakresu wieli
przedmiotów i dziedzin (m.in.: geografii, historii, religii, literatury, ochrony środowiska, muzyki,
filmu, teatru i sztuki).
Zajęcia realizowane były w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (świetlica, plener, biblioteka).
Uczniowie korzystali także z dostępnej pracowni komputerowej oraz przylegającego do budynku
szkoły amfiteatru.
Projekt "English Through Culture" skierowany był nie tylko do uczniów zdolnych językowo. W
projekcie brali również udział uczniowie posiadający mniejsze umiejętności lingwistyczne oraz
uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ten sposób stworzono równe szanse
edukacyjne dla wszystkich uczniów, podkreślając tym samym, że każdy z nich jest wyjątkowy.
W ramach projektu prowadzone były działania mające na celu zwiększenie motywacji oraz
zainteresowania nauką języka angielskiego. Uczniowie doskonalili wszystkie sprawności językowe,
ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności porozumiewania się w języku obcym w typowych
sytuacjach życia codziennego. W trakcie realizacji projektu korzystano z aktywnych metod i
technik pracy, które zachęcały uczniów do zaangażowania w poszczególne działania projektowe.
Cykl zajęć z native speakerami zachęcił uczniów do przełamania bariery językowej oraz wpłynął na
podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Oprócz zajęć regularnych,
których nadrzędnym celem było rozwijanie umiejętności językowych uczniów oraz poszerzenie
wiedzy na temat historii i kultury krajów anglojęzycznych, przeprowadzono szereg ciekawych
działań, które pozwoliły na promocję naszego projektu oraz szkoły w środowisku lokalnym.
Koordynator projektu:
Anna Aleksiejewicz
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.