Katalog

Małgorzata Lachowska, 2022-04-15
Szczecin

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego

- n +

§ 8 ust. 3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
- opracowanie scenariuszy imprez, regulaminów, zaproszeń, dyplomów itp.
- tworzenie materiałów i pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami (testy, karty pracy, plansze, ilustracje, słowniczki obrazkowe)
- prowadzenie dokumentacji własnej i szkolnej przy użyciu programów Office
- udokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- obsługa dziennika elektronicznego
- korzystanie z poczty elektronicznej w celu kontaktowania się z innymi nauczycielami, rodzicami, uczniami, konsultantami metodycznymi, przedstawicielami wydawnictw
- przygotowywanie prezentacji multimedialnych
- publikowanie materiałów na stronie szkoły i Portalu Edukacyjnym
Wykorzystywanie urządzeń i programów multimedialnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej
- korzystanie z komputera i tablicy interaktywnej, smartfonów, tabletów, autorskich prezentacji multimedialnych, filmów
- wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby lekcji np. ze stron www.angliści.pl, www.jezykowcy.org, www.fullofideas, www.britishcouncil, www.Tolearnenglish.com, www.cambridgeenglish.org, www.elt.oup.com.
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, e – booków, itoolsów, chmury, awatarów, platformy edukacyjnej MOODLE
- prowadzenie lekcji z wykorzystaniem aplikacji: Kahoot , Quizizz, Quizlet, Dysku Google , Padlet. , Learning Apps , kody QR , Facebook, Answer Garden, Pic Collage
- stosowanie metod aktywizujących np. metoda projektu, tworzenie lapbooków, escaperoom, burza mózgów, drzewo decyzyjne, drama, piosenka, recytacja, stacje zadaniowe, gry dydaktyczne, dyskusja, ankieta, wywiad, rzymski pokój
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Publikacja materiałów w Internecie
- publikacja wybranych materiałów i pomocy dydaktycznych
Wymiana doświadczeń, uwag z innymi nauczycielami
- udział w konferencjach, spotkaniach
- współpraca z wydawnictwami np. Oxford, Macmillan, Pearson
Praca w zespołach przedmiotowych: humanistycznym i anglistów
- aktywny udział w spotkaniach zespołu przedmiotowego, wymiana doświadczeń
- realizacja przydzielonych zadań
- współtworzenie wymaganej dokumentacji
-przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów
Prowadzenie zajęć otwartych
- zajęcia otwarte dla rodziców i studentów
§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Prowadzenie dodatkowych zajęć poszerzających wiedzę i umiejętności zainteresowanych uczniów
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach samodzielnie napisanych Programów Projakościowych
Prowadzenie zajęć wyrównawczych
- prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach
Przeprowadzanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych
- Europejski Dzień Języków Obcych
- Konkurs międzyszkolny na lapbook w języku angielskim
- Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych
- Konkurs recytatorski w języku angielskim
Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów
- przygotowanie do udziału w konkursach międzyszkolnych i ogólnopolskich
-udział w Koncercie Kolęd
- współtworzenie Tygodnia Języka Angielskiego
§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Utworzenie programu zajęć dodatkowych w ramach Programów Projakościwych
Prowadzenie zajęć wyrównawczych
§ 8 ust. 3 pkt. 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej
Uzyskanie kwalifikacji egzaminatora OKE w zakresie egzaminu ósmoklasisty
- ukończenie szkolenia w zakresie pełnienia funkcji egzaminatora
- realizacja zadań członka zespołu egzaminacyjnego - poprawianie testów egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego (j. angielski)

Opiekun praktyki studenckiej

Koordynacja akcji charytatywnej – zbiórka dla Towarzystwa Opieki nad zwierzętami

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacjom.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.