Katalog

Justyna Majk, 2021-06-11
Ostrołęka

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Justyna Majk


Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2018 r.
Przewidywana data zakończenia stażu – 31.05.2021 r.


Podstawa prawna opracowania:
1. Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)

§8 ust. 3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

Zadanie Formy realizacji

1.Wykorzystywanie w pracy metod aktywizujących Wykorzystywanie na zajęciach m.in.: takich metod jak:
• drama
• mapa mentalna
• burza mózgów
• gry i zabawy językowe
• ćwiczenia śródlekcyjne
• piosenki

2.Wykorzystanie w pracy z dziećmi urządzeń informatycznych  Wykorzystanie w pracy z dziećmi komputera, drukarki, kserokopiarki cały

3. Zastosowanie podczas lekcji i zajęć różnorodnych narzędzi multimedialnych
 Wykorzystywanie podczas lekcji i zajęć:
• nagrań wideo (filmy, krótkie scenki)
• słowników internetowych
• tablicy interaktywnej
• projektora
4. Wykorzystanie Internetu Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli, wymiana informacji przy zastosowaniu portali oświatowych oraz społecznościowych.

§8 ust. 3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

Lp. Zadania
1. Dzielenie się z nauczycielami wiedzą zdobytą w czasie szkoleń
 przygotowanie referatów, warsztatów, prezentacji
2. Prezentowanie ciekawych rozwiązań metodycznych
 prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
w ramach WDN cały okres stażu
3. Prowadzenie zajęć dla innych nauczycieli
 prowadzenie zajęć dla nauczycieli stażystów oraz innych nauczycieli
4. Dzielenie się swoimi zasobami
 umieszczanie scenariuszy lub ciekawych pomysłów na portalach internetowych dla nauczycieli (m.in.: opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego)
 udostępnianie scenariuszy nauczycielom pracującym w tej samej szkole

5.Udział w pracach zespołów zadaniowych/przedmiotowych
 czynny udział w spotkaniach oraz działaniach Zespołu Języków Obcych
 działalność w zespołach zadaniowych

§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadanie
1.Podjęcie współpracy z instytucjami działającymi
w najbliższym środowisku
- Podjęcie współpracy z instytucjami:
zajmującymi się pomocą społeczną (Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”), biblioteką , szkołą językową.
2.Podejmowanie działań charytatywnych, ich organizacja na terenie szkoły lub w najbliższym środowisku
 organizacja zbiórek żywności we współpracy z PCK,
 udział w akcjach tj. Góra Grosza, Szlachetna Paczka, zbiórka nakrętek itp.

3.Prowadzenie koła zainteresowań
 Prowadzenie innowacyjnego koła z języka angielskiego
4.Organizacja lub współorganizacja uroczystości, imprez szkolnych oraz współpraca przy organizacji uroczystości o charakterze ogólnomiejskim
 Przygotowaie imprez okolicznościowych zgodnie z przydziałem czynności, współpraca z nauczycielami w trakcie przygotowań do różnych uroczystości
5. Organizacja konkursów
 organizacja konkursów wiedzy oraz plastycznych wewnątrzszkolnych oraz dla innych szkół

§8 ust 3 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zadanie
1. Opracowanie innowacji lub programu własnego
2. Stosowanie w pracy innowacyjnych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych
 wykorzystywanie innowacyjnych metod pracy lub rozwiązań organizacyjnych np. zezwolenie dzieciom na większą swobodę działania, dokonywanie wyborów
 prowadzonych zajęć w nietypowych miejscach takich jak: park,plac zabaw.

3. Nawiązanie współpracy z innymi placówkami w kraju lub z zagranicy
 współpraca ze szkołami z zagranicy za pomocą programu e-Twinning

§8 ust. 3 pkt 4b
wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela - konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

Zadanie Formy realizacji
1.Pełnienie funkcji opiekuna stażu
 opieka nad nauczycielem stażystą lub nauczycielem kontraktowym
 pomoc w opracowaniu planu rozwoju
 prowadzenie zajęć dla nauczyciela
 obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela
 omawianie obserwowanych i prowadzonych zajęć w ciągu całego stażu
2. Opieka nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne
 zapoznawanie studentów z dokumentacją szkoły
 prowadzenie zajęć dla studentów
 obserwacja zajęć prowadzonych przez studentów
 omawianie obserwowanych i prowadzonych zajęć w ciągu całego stażu


Opracowała: Justyna Majk

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.