AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

jacek duda, 2021-06-11
szubin

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

- n +

Szubin, 12.09.2013r.Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu
nauczyciela mianowanegoImię i nazwisko nauczyciela Jacek Duda
Nazwa placówki Zakład Poprawczy MOAS w Szubinie
Data rozpoczęcia stażu 01.09.2013
Data zakończenia stażu 31.05.2016
Aktualny stopień awansu zawodowego nauczyciel kontraktowy
Wykształcenie Technikum dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznwego nr 1 w Bydgoszczy Tytuł: Technik Technologii Drewna
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Kierunek: Pedagogika,
Specjalność: Resocjalizacja – licencjat.
Stanowisko, funkcja w placówce nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Opiekun stażu Kazimierz Tryba


§ 7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.

1. Zapoznanie z Ustawą Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982 r.
2. Zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. do 14.09.2013 r. wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego wraz z planem rozwoju zawodowego

2. Poznanie przepisów systemu oświatowego oraz prawa dotyczącego organizacji i funkcjonowanie placówki
1. Regulamin Zakładu Poprawczego w Szubinie.
2. Regulamin Pracy w Zakładzie Poprawczym w Szubinie.
3. Regulamin Pobytu Wychowanka w Zakładzie Poprawczym w Szubinie.
4. Perspektywiczny Plan Rozwoju Zakładu Poprawczego w Szubinie.
5. Roczny Plan Pracy Zakładu Poprawczego w Szubinie.
6. Plan Ochronny Zakładu Poprawczego w Szubinie.
7. Teczki akt osobowych wychowanków
8. Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia
1982 roku
9. Ustawa o zmianie ustawy Karta Nauczyciela
z 18.02.2000 roku
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.03.2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 393).
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
12. Ustawa z dnia 24.05.2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
13. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. z 2013 r. Nr 11, poz. 109).
14. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.05.2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 629).
15. Ustawa z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.
16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15.12.2010.r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626).
17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U. z 2009 r. Nr 050, poz. 400).
18. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich ( Dz. U. Nr 107 poz. 894).
19. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.08.2004 r. w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 20)
okres stażu zaświadczenia

3. Udział w zespołach i komisjach mających za zadanie podnoszenie jakości pracy placówki 1. Praca w komisjach powołanych w zakładzie pracy okres stażu zaświadczenia
4. Ustalenie zasad współpracy
z opiekunem stażu 1. Rozmowa z opiekunem stażu, zawarcie „kontraktu” określającego warunki współpracy do 30.09.2013 r. wypełnianie zobowiązań zawartych w kontrakcie
5. Poszerzenie wiedzy i umiejętności


1. Udział w szkoleniach i konferencjach w zależności od ofert, organizowanych w ramach projektów systemowych MS.
2. Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
3. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych.
4. Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli okres stażu zaświadczenia, świadectwa, certyfikaty
6. Samodzielne studiowanie literatury oraz publikacji w Internecie. 1. Czytanie literatury i czasopism.
2. Regularne odwiedzanie stron internetowych z zakresu resocjalizacji okres stażu sprawozdania, notatki
7. Podnoszenie efektywności pracy.

1. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora placówki, szkoły i kierownika praktycznej nauki zawodu.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
3. Udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli zawodu.
4. Omówienie, wnioski i ocena dokonań. okres stażu zaświadczenia, scenariusze zajęć


8. Stała współpraca z pracownikami wszystkich agend placówki. 1. Bieżące omawianie sytuacji wychowawczej w placówce z zespołem diagnostyczno-korekcyjnym, wychowawcami, nauczycielami.
okres stażu Zaświadczenia
9. Tworzenie własnego
warsztatu pracy.
1. Tworzenie własnej biblioteczki
2. Stale rozszerzenie bazy pomocy dydaktyczny okres stażu zaświadczenia


10. Tworzenie systemu podnoszenia aktywności uczniów. 1. Organizacja konkursu wiedzy z zakresu stolarstwa oraz zasadach bhp w zawodzie stolarz.
okres stażu scenariusz konkursów, dokumentacja fotograficzna
11. Rozwijanie zainteresowań zawodowych uczniów.
1. Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniami w celu rozwijania umiejętności w zawodzie stolarza w ramach art. 42 § 2 pkt.2 Karta Nauczyciela
2. Organizowanie zajęć dla uczniów z zakresu rzeźbiarstwa.
. okres stażu dziennik zajęć
§ 7 ust.2, pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Szczegółowa analiza dokumentacji osobopoznawczej wychowanków, dokonywanie właściwych wpisów w IPR-ach.

1. Nawiązanie współpracy z psychologiem i pedagogiem.
2. Udział w zespole oceniającym.
3. Nawiązanie współpracy z wychowawcą prowadzącym , pracownikiem socjalnym, wychowawcą klasy.
4. Obserwacja zachowania wychowanków
w warsztacie, w szkole, podczas imprez ogólnozakładowych i środowiskowych.
okres stażu zaświadczenie2. Współpraca z instytucjami ze środowiska lokalnego. 1. Organizowanie udziału uczniów w pracach na rzecz innych instytucji oświatowych np. przedszkola, szkoły.
2. Wykonywanie różnego rodzaju prac remontowo naprawczych w zakładzie i na terenie gminy.
3. Organizacja wycieczek dydaktycznych do zakładów rzemieślniczych. okres stażu karty wycieczek, dokumentacja, fotograficzna, scenariusze


3. Dostosowanie działań edukacyjnych
do potrzeb poszczególnych uczniów 1. Zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy.
2. Podnoszenie efektywności procesu szkolenia i doskonalenia umiejętności zawodowych.
3. Udział uczniów w warsztatowych konkursach. okres stażu Scenariusze zajęć
Notatki własne
Regulaminy konkursów
Notatki
Zapisy w dzienniku
Potwierdzenia współ¬pracy
4. Poszerzanie kwalifikacji zawodowych uczniów. 1. Nadzór i opieka nad wychowankami podczas kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez placówkę „Kształcenie zawodowe nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich” okres stażu zaświadczenia, dokumentacja fotograficzna

5. Poszerzanie oferty resocjalizacyjnej placówki. Wdrażanie uczniów do racjonalnego spędzania czasu wolnego. 3. Organizowanie zajęć dla uczniów z zakresu rzeźbiarstwa.
01.09.2014 Opracowany i zatwierdzony program.§ 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej. 1. Dokumentowanie przebiegu stażu.
2. Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej).
3. Przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy) na komputerze.
4. Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową. okres stażu Scenariusze, dyplomy
Plany pracy
Zapisy w dzienniku
2. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
1. Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy o zmianach w prawie oświatowym
Korzystanie ze stron MEN, www.edukacja.edux.pl, http://www.koweziu.edu.pl/, www.eduinfo.pl, www.awans.net, www.cdn.edu.pl, www.oswiata.org.pl.
okres stażu Strona internetowa (wydruki)
Opracowanie materiałów szkoleniowych.§ 7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Poszerzenie kompetencji z zakresu psychologii,
Pedagogiki i metodyki pracy. 1. Udział w kursach i warsztatach szkoleniowych
2. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki

okres stażu zaświadczenia
3. Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych. 1. Konsultacja z zespołem diagnostyczno – korekcyjnym, okres stażu współpraca z zespołem diagnostyczno-korekcyjnym

4. Koordynacja działań wychowawczych i resocjalizacyjnych 1. Współpraca z nauczycielami w szkole i wychowawcami internatu w celu wypracowania wspólnego i jednolitego frontu oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych na wychowanka w placówce.
2. Organizowanie rad szkoleniowo-warsztatowych dla pracowników pedagogicznych placówki. okres stażu wymiana opinii,
ustalanie oddziaływań
§ 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego oraz organizacji i zasad funkcjonowania placówki. 1. Analiza Regulaminu Zakładu i regulaminów szczegółowych tym zakresie.
2. Analiza aktów prawnych, dzienników urzędowych, dzienników ustaw,
3. Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych działu i Zakładu oraz Komisji Wychowania.
4. Dogłębna analiza dokumentacji szkolnej: Statutu, regulaminów, ustawy o systemie oświaty , Karty Nauczyciela itp.
5. Współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami.
6. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.
7. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
8. Opracowanie programów nauczania przedmiotów zawodowych.
9. Opracowanie kryteriów oceniania.
10. Praca w dodatkowych komisjach. okres stażu Potwierdzenie opiekuna stażu
Znajomość przepisów
Dokumentacja szkolna
Kopie wybranych aktów prawnych
Potwierdzenia uczestnictwa................................................................................. ……………..……………………………………
Podpis opiekuna stażu Podpis nauczyciela

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.