AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Grzegorz Lipiński, 2021-05-25
Michów

Religia, Plany rozwoju zawodowego

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

ANEKS
DO PLANU ROZWOJU
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELANauczyciela mianowanego Szkoły Podstawowej
im. ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcyImię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: ks. mgr

Stanowisko: nauczyciel Religii

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa
im.

Dyrektor szkoły: mgr

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2018 r.

Data Zakończenia stażu: 31. 05. 2021 r.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz. 967 z późn. zm.)
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U, 2018 poz. 1574).

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Inne cele: rozwijanie swoich umiejętności zawodowych; podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy i promocji szkoły.


(§ 8 ust. 3 pkt 1)

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.


Zadania
do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin
realizacji

Udział w formach doskonalenia
i stosowania wiedzy
i umiejętności do doskonalenia warsztatu.
- Udział w kursach i konferencjach na temat metodyki nauczania, wykorzystania technologii w edukacji.
- Wykorzystanie metod aktywnych
w bieżącej pracy z uczniami: Burza mózgów, dyskusja panelowa, pokazy, prezentacje multimedialne, rozmowy kierowane, projekcje, dyskusja, praca
z tekstem, „słoneczko”, piramida wartości. Cały okres stażu


Cały okres stażu na większości lekcji


Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.

- Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na katechezie przy pomocy komputera.

- Przygotowywanie sprawdzianów, kart pracy ucznia, testów, krzyżówek, dyplomów, gazetek ściennych dokonywanie analiz i diagnoz.

- Komunikowanie się z nauczycielami
i rodzicami poprzez e-dziennik, a-mail, prowadzenie lekcji zdalnie

- Prowadzenie katechez z wykorzystaniem programów multimedialnych Google, Facebook. Korzystanie w czasie zajęć
z tablicy multimedialnej, tabletów i smart fonów.

-Uczestnictwo w kursach i szkoleniach komputerowych doskonalących umiejętności wykorzystania komputera, skanera, drukarki i kserokopiarki
w codziennej pracy.

Na bieżąco w okresie stażu.


Cały okres stażu.
Na bieżąco przez okres stażu i w zależności od zaistniałej sytuacji.

Przez cały okres stażu.

Przez okres stażu.

Wzbogacenie i wykorzystywanie wideoteki, płyt CD i DVD na zajęciach lekcyjnych.

- Korzystanie z technologii informatycznej podczas zajęć.

- Korzystanie z tablicy interaktywnej, telewizora LCD, prezentacji multimedialnych, filmów o tematyce religijnej na katechezie, wyszukiwanie
i przetwarzanie informacji z internetu na potrzeby katechezy W ciągu stażu.


Cały okres stażu na większości katechez.


Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy. Przeglądanie stron internetowych
o tematyce pedagogiczno – katechetycznej
i gromadzenie informacji tematycznych.

Opracowanie i umieszczanie artykułów
z bieżących działań na stronie internetowej szkoły. W ciągu stażu.Na bieżąco.


(§ 8 ust. 3 pkt 2)

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.


Zadanie
do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin
realizacji

Prowadzenie 3 godzin zajęć obserwowanych przez dyrektora szkoły. - Opracowanie scenariusza zajęć.
- Ustalenie terminu zajęć obserwowanych.
- Zaproszenie doradcy metodycznego.
- Prowadzenie zajęć.
- Omówienie przebiegu zajęć. 1 godzina w każdym roku stażu.

Marzec – kwiecień.

Zorganizowanie szkolenia dla katechetów z terenu gminy Michów. - Zaplanowanie i realizacja z katechetami szkolenia „Zdalne i hybrydowe nauczanie religii” .
XI 2020 r.

Współpraca wewnątrzszkolna.
- Współpraca z katechetami
i nauczycielami w zespołach przedmiotowych, wychowawczych.
- wymiana poglądów, materiałów pomocniczych, tworzenie scenariuszy do: Pierwszej Komunii Świętej, Sakramentu Bierzmowania, Tygodnia Misyjnego, konkursów, planów pracy służących organizacji imprez szkolnych. Wyciąganie wniosków do dalszej pracy. W ciągu stażu.


Zgodnie z planem pracy.

Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem w ramach zespołu katechetycznego. - Opracowanie i zreformowanie wybranych zadań i problemów zgodnie z bieżącymi problemami. W ciągu stażu.

Współpraca w procesie wychowania uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o kształtowanie ich postaw religijnych.
- Stała współpraca z rodzicami
w ramach przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii Świętej
i Sakramentu Bierzmowania.
- Dzielenie się wiedzą pedagogiczną podczas wyżej wymienionych spotkań.
- Zaopatrywanie Kącika Czasopism dla dzieci i młodzieży w prasę katolicką.
- Stały kontakt z parafią. W ciągu stażu.Cały okres stażu podczas spotkań
Cały okres stażu.

Cały okres stażu.

Podnoszenie jakości pracy poprzez pracę własna nad rozwojem zawodowym. - Obserwacje zajęć przez dyrektora, ewaluacja i samoocena obserwowanych zajęć. W ciągu stażu.

Współpraca z katechetami
w parafii i dekanacie. - Udział w spotkaniach katechetycznych organizowanych przez Wydział Katechetyczny w Lublinie.
- Wspólne rozwiązywanie problemów. W ciągu stażu.


Cały okres stażu.

Udostępnienie katechetom
i nauczycielom swoich opracowań, scenariuszy, konspektów.
- Publikacja scenariuszy i programów
w Internecie. W ciągu stażu.

Praca na rzecz rady pedagogicznej.
- Przygotowanie szkolenia w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. W ciągu stażu.


(§ 8 ust.3 pkt 3)

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


Zadania
do wykonania Sposoby i formy realizacji Termin
realizacji

Propagowanie uczestnictwa uczniów w różnych formach życia kulturalnego i religijnego. - Organizacja lub współorganizacja akademii szkolnych i środowiskowych.
- Udział w nabożeństwach i rekolekcjach W ciągu stażu.

W ciągu stażu

Promocja i rozwój czytelnictwa. - Utworzenie i zaopatrywanie kącika
z prasą religijną dla dzieci i młodzieży. W ciągu stażu.

Wspieranie działań samorządu uczniowskiego. Organizacja plastycznego konkursu o św. Stanisławie Kostce i „Moje Boże Narodzenie”. W ciągu stażu.

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. - Praca z uczniami biorącymi udział
w konkursach i przedstawieniach.
- Prowadzenie Liturgicznej Służby Ołtarza
- Prowadzenie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
- Prowadzenie grupy „Bliżej Boga”. Cały okres stażu.

Cały okres stażu.
Cały okres stażu.

W trzecim roku stażu.

Wychowanie w duchu szacunku do miejsc religijnych i historii naszego narodu. - Organizowanie pielgrzymki dla dzieci po Pierwszej Komunii Świętej. W ciągu stażu.

Integracja społeczności szkolnej.
- Mobilizowanie i zachęcanie dzieci do udziału w nabożeństwach parafialnych przez organizowane konkursy parafialne: różańcowy i majówkowy, organizacja tygodnia misyjnego a w nim spotkanie
z siostrą ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Najświętszej Maryi Panny Królowej Afryki w Polsce Siostry Białe, siostrą Małgorzatą Popławską. W ciągu stażu.

Podnoszenie i doskonalenie wiedzy z zakresu zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów.

- Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach, szkoleniach, warsztatach organizowanych przez Wydział do Spraw Wychowania Katolickiego, adekwatnych do potrzeb uczniów i szkoły.
- Samokształcenie poprzez zdobywanie wiedzy z ogólnie dostępnych źródeł informacji – lektury czasopism pedagogicznych i literatury branżowej. W ciągu stażu.

W ciągu stażu.


(§ 8 ust.4 pkt 4a)

Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Zadania
do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin
realizacji
Opracowanie i wdrożenie programu pt. „Bliżej Boga” - Opracowanie programu spotkań koła „Bliżej Boga” i zatwierdzenie go na Radzie Pedagogicznej.
- Zapoznanie z programem kółka religijnego oraz zgromadzenie danych osobowych jego uczestnikach. – Realizacja programu koła na niedzielnych cotygodniowych spotkaniach w kościele parafialnym w Michowie. – Podsumowanie działalności koła „Bliżej Boga” i wyciągnięcie wniosków do dalszej formacji uczniów. Wrzesień 2020 r.


Wrzesień 2020 r.Do maja 2021 r.


Maj 2021 r.(§ 8 ust. 2 pkt 4b)

B) Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela - doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela – konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.


Zadania
do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin
realizacji

Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu katechetów
- Ustalenie zasad współpracy w zespole katechetów.

- Utworzenie planu pracy zespołu katechetycznego.

- Prowadzenie spotkań z katechetami na których będzie planowanie zadań.

- Omawianie i wyciąganie wniosków
z realizowanych zadań.

- Podsumowanie działalności zespołu katechetycznego.
wrzesień


wrzesień


okres stażu


okres stażu


maj 2021r.


Opracował: Ks. mgr………………………………. …………………………….
miejscowość, data opracował


Zatwierdzam do realizacji


…………………………….…. …………………………….
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.