AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

izabela olkiewicz, 2021-05-18
kobylanka

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

mgr Izabela Olkiewicz

Nauczyciel języka angielskiego


Imię i nazwisko: Izabela Olkiewicz

Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego

Posiadane kwalifikacje:


Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Początek stażu: 01.09.2018r.

Przewidywany termin zakończenia stażu: 31.05.2021r.


Cele stażu

1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
3. Poszerzanie zakresu wiedzy i umiejętności.
4. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.
5. Uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanegoCZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
i przygotowanie planu rozwoju zawodowego
Analiza posiadanych umiejętności; określenie potrzeb własnego rozwoju wpisujących się w ramy ogólnego planu rozwoju szkoły Autorefleksja
Podsumowanie dotychczasowego poziomu posiadanych umiejętności i osiągnięć zawodowych sierpień 2018
Analiza aktualnych przepisów
prawa oświatowego dotyczących
awansu zawodowego
( korzystanie z internetowego źródła) Zapoznanie się z treściami najważniejszych dokumentów
w zakresie prawa oświatowego
wrzesień/
październik 2018
Przygotowanie i złożenie wniosku
do dyrekcji szkoły
o rozpoczęcie stażu Przedłożenie dyrekcji szkoły wniosku o rozpoczęcie stażu 01 września 2018
Opracowanie planu rozwoju
zawodowego
Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego przez dyrektora szkoły wrzesień 2018
Założenie teczki: „Awans zawodowy – nauczyciel dyplomowany” Stworzenie teczki dokumentującej przebieg stażu wrzesień 2018
2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Realizacja wymagań niezbędnych do uzyskania awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego poprzez systematyczne gromadzenie odpowiedniej dokumentacji Teczka

okres stażu
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego

Otrzymanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego czerwiec 2021
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju Przygotowanie dokumentu-sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego dyrektorowi czerwiec 2021

§ 8 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się


ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN Dokumentacja
Rozwijanie kompetencji językowych uczniów - Organizowanie konkursów językowych.
- Organizowanie wystaw prac uczniów
- Organizowanie tematycznej gazetki ściennej
Wg harmonogramu Zdjęcia, informacje na stronie internetowej szkoły
Poszerzanie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów
Prowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu ósmoklasisty oraz kół zainteresowań dla uczniów szkoły podstawowej.
Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej.
Samokształcenie odnośnie poznania nowych technologii komputerowych i informacyjnych oraz ich zastosowania w nauczaniu języków obcych Okres stażu Zaświadczenia
Wykorzystywanie urządzeń i programów multimedialnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń i programów multimedialnych.
Publikacje prac uczniów, własnych scenariuszy lekcji, uroczystości itp. w Internecie, np. strona internetowa Szkoły Podstawowej w Reptowie, www.publikacje.edu.pl, www.profesor.pl.
Kontakt z rodzicami przez dziennik Librus.
Okres stażu Tematy lekcji, strona WWW szkoły,
Wykorzystywanie Internetu oraz jego zasobów
Korzystanie z poczty elektronicznej do kontaktu z innymi nauczycielami, placówkami, wydawnictwami, księgarniami itp. Wykorzystanie serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych oraz mediów społecznościowych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z pracą nauczyciela języka obcego.
Wykorzystywanie zasobów Internetu w celu uzyskania informacji na temat szkoleń, awansu zawodowego nauczycieli, przepisów i aktów prawa oświatowego, ich aktualizacji, ofert księgarni i wydawnictw oraz do pozyskiwania materiałów i
pomysłów na zajęcia edukacyjne oraz do tworzenia pomocy dydaktycznych. Okres stażu
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
Tworzenie scenariuszy lekcji, testów, kart pracy, prezentacji multimedialnych, pomocy dydaktycznych.
Wykorzystywanie tablicy interaktywnej podczas zajęć języka angielskiego.
Wykorzystanie bazy metod i technik w module Indywidulani.pl
Wykorzystywanie wiedzy nabytej podczas szkoleń online i webinarów metodycznych .
Opracowanie dyplomów, zaproszeń przy użyciu programów komputerowych tj. Publisher lub CorelDraw.
Wykorzystanie edytora tekstu do pisania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły (zaświadczenia, plany wynikowe, plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji) Okres stażu Tematy lekcji, dyplomy, zaświadczenia, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Współpraca przy redagowaniu strony internetowej szkoły
Przygotowywanie informacji oraz artykułów na temat konkursów językowych organizowanych w szkole, wycieczek szkolnych i umieszczanie ich na stronę internetową szkoły.
Okres stażu Strona internetowa szkoły, poświadczenie dyrektora
2. Stosowanie w pracy metod aktywizujących. Wykorzystanie metod aktywnych
w bieżącej pracy z uczniami: TPR, użycie gier dydaktycznych i zabaw językowych, piosenek, dramy, tworzenie map myśli, krzyżówek, puzzli. Okres stażu Scenariusze, zgromadzone materiały

§ 8 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.


ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN Dokumentacja
Praca na rzecz Rady Pedagogicznej szkoły i innych nauczycieli:


Upowszechnianie własnych efektów pracy.


Pełnienie funkcji opiekuna stażu:
- przygotowywanie sprawozdań, raportów i prezentowanie ich na Radach Pedagogicznych;
- prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły;
- współpraca ze szkolnymi specjalistami (pedagog, psycholog);
- prowadzenie lekcji obserwowanych przez praktykantów lub nauczycieli stażystów;
- wymiana doświadczeń z innymi wychowawcami i nauczycielami;
- udostępnianie własnych scenariuszy i dodatkowych materiałów na zajęcia;Opublikowanie w portalu edukacyjnym m.in. planu rozwoju zawodowego, testów, scenariuszy.


Wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji opiekuna stażu.§ 8 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych


ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN Dokumentacja
Organizacja i doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:


Doskonalenie umiejętności diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów:


Czynny udział w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych

Przygotowywanie uczniów do uroczystości, imprez oraz
konkursów szkolnych i pozaszkolnych:Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wynikających z potrzeb lub zainteresowań uczniów


Współorganizowanie i organizowanie uroczystości szkolnychPropagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie form aktywnego wypoczynku połączonego z nauką:


Aktywna realizacja zadań opiekuńczych integrująca społeczność szkolną


Pełnienie roli wychowawcy klasy szkoły podstawowej - udział w radach szkoleniowych;
- podjęcie kursów i szkoleń adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły;
- pogłębianie wiedzy pedagogicznej poprzez czytanie literatury fachowej, artykułów zamieszczonych w Internecie;


- dostosowanie form, metod i środków dydaktycznych do indywidualnych możliwości uczniów;Udział w przebiegu egzaminu zgodnie z funkcją wyznaczoną przez Dyrektora szkoły


- organizowanie i udział w konkursach i uroczystościach szkolnych (tj. Dni Językowe, konkursy szkolne i międzyszkolne, konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie, konkursy ogólnopolskie z języka angielskiego);


- Organizowanie zajęć/spotkań z uczniami potrzebującymi wsparcia, jak również rozwijającymi swoje zainteresowania


- Przygotowanie odpowiednich scenariuszy
-Pomoc uczniom uczestniczącym w szkolnych przedsięwzięciach

- organizowanie wycieczek krajoznawczych i turystycznych, prowadzenie zajęć na temat zdrowego stylu życia.


- włączanie się do różnych akcji np. „Dni otwartych”
- organizacja festynu z okazji „Dnia Dziecka”
- współorganizowanie Balu Karnawałowego


- Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.
- Organizacja i współorganizacja wycieczek szkolnych, wyjazdy do kina, teatru i innych ciekawych miejsc
- Działania na rzecz integracji zespołów klasowych (rozmowy, imprezy szkolne, wycieczki)
- Współpraca z pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką szkolną
- Rozwiązywanie bieżących problemów, organizowanie samopomocy koleżeńskiej
- Rozwijanie współpracy z rodzicami uczniów Okres stażu Potwierdzenie w protokołach, zaświadczenia,
tytuły literatury fachowej i artykułów

§ 8 ust. 3 pkt 4a Rozporządzenia
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN Dokumentacja

Opracowanie i wdrożenie programu
- opracowanie i wdrożenie własnych programów: program kółka z języka angielskiego
- praca na zajęciach w oparciu o przygotowany program
- ocena skuteczności i efektywności podjętych działań
Okres stażu Program

Innowacja pedagogiczna
- opracowanie i wdrożenie programu innowacji (blog językowy)
- prowadzenie bloga językowego przez uczniów
- ocena skuteczności i efektywności podjętych działań
Okres stażu Program


§ 8 ust. 3 pkt 4b Rozporządzenia
wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej


ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN Dokumentacja
Pełnienie funkcji opiekuna stażu -Przygotowanie stosownych dokumentów
-Prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela stażysty
Okres stażu Potwierdzenie dyrektoraPlan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.


Opracowała:

……………………………
Izabela Olkiewicz
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.