Katalog

Marta Musialik, 2021-05-14
Wrocław

Geografia, Plany pracy

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły - § 7, ust. 2, pkt. 1

Lp.
Formy realizacji zadania
Termin
Sposób dokumentowania
1
Poznanie procedury awansu zawodowego, złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, sporządzenie planu rozwoju zawodowego
IX 2018
Plan rozwoju zawodowego
2
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, określenie harmonogramu spotkań
IX 2018
Kontrakt
3
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji
Okres stażu
Arkusze obserwacji
4
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – omówienie zajęć z opiekunem
Okres stażu
Konspekty lekcji
5
Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązkami wychowawcy i nauczyciela przedmiotu
Okres stażu
Dzienniki lekcyjne
6
Publikacja w internecie własnych prac: planu rozwoju zawodowego, wybranych scenariuszy lekcji
Okres stażu
Potwierdzenie, adresy stron internetowych
7
Tworzenie własnego zbioru materiałów dydaktycznych
Okres stażu
Zbiory pomocy
8
Doskonalenie metod pracy pedagogicznej, aktywny udział w wewnętrznym doskonaleniu, kursach, szkoleniach (WCDN)
Okres stażu
Zaświadczenia, listy obecności, własne notatki
9
Współpraca z rodzicami (uczestnictwo w zebraniach, konsultacjach, rozmowach indywidualnych)
Okres stażu
Zapisy w dzienniku


Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej - § 7, ust. 2, pkt 2

Lp.
Formy realizacji zadania
Termin
Sposób dokumentowania
1
Rozpoznanie sytuacji uczniów poprzez rozmowy z uczniami oraz ich rodzicami (opiekunami prawnymi) w formie konsultacji, zebrań i spotkań indywidualnych
Okres stażu
Wpisy w dzienniku lekcyjnym
2
Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i stosowanie ich zaleceń w codziennej pracy
Wrzesień każdego roku szkolnego
Wpisy w dziennikach lekcyjnych
3
Współpraca z pedagogiem szkolnym, pedagogiem specjalnym klas integracyjnych, psychologiem szkolnym w rozpoznawaniu sytuacji uczniów oraz przy rozwiązywaniu problemów
Okres stażu
Potwierdzenia
4
Angażowanie wychowanków do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań
Okres stażu
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
5
Prowadzenie zajęć wyrównawczych/konsultacji dla uczniów słabych oraz zajęć koła przyrodniczego/geograficznego dla uczniów zdolnych, zainteresowanych
Okres stażu
Wpisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, program koła przyrodniczego
6
Przygotowanie uczniów do konkursów o tematyce geograficznej, przyrodniczej, ekologicznej, zgodnie z ich zainteresowaniami
Okres stażu
Zaświadczenia
Ksero dyplomów uczniów


Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia - § 7, ust. 2, pkt 3

Lp.
Formy realizacji zadania
Termin
Sposób dokumentowania
1
Gromadzenie własnej biblioteki warsztatu pracy, dotyczącej metodyki geografii
Samokształcenie, pogłębianie własnej wiedzy (czasopisma, strony internetowe)
Okres stażu
Bibliografia

Notatki własne
2
Kursy, szkolenia na temat metod aktywizujących (WCDN, szkolenia online)
Okres stażu
Zaświadczenia
3
Prowadzenie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, wyciąganie wniosków na temat przydatności tych metod
Okres stażu
Scenariusze zajęć lekcyjnych
Notatki własne

Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy - § 7, ust. 2, pkt 4

Lp.
Formy realizacji zadania
Termin
Sposób dokumentowania
1
Sporządzanie analizy wyników sprawdzianów, diagnoz, wprowadzenie wyciągniętych wniosków w życie w postaci zmiany metod pracy
Okres stażu
Dokumentacja własna
2
Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów na temat zajęć lekcyjnych z geografii oraz zajęć pozalekcyjnych, wyciągnięcie wniosków
Raz w roku
Wyniki ankiety
Notatki własne
3
Samoocena własnej pracy, opracowanie wniosków do dalszej pracy
Po każdym roku szkolnym
Notatki własne, potwierdzenie opiekuna stażu

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego - § 7, ust. 2, pkt 5

Lp.
Formy realizacji zadania
Termin
Sposób dokumentowania
1
Aktywne uczestnictwo w spotkaniach zespołu przedmiotowego (matematyczno-przyrodniczego), planowanie wspólnych działań
Okres stażu
Protokoły, poświadczenia opiekuna
2
Prowadzenie lekcji otwartych z geografii
Okres stażu
Konspekty zajęć
3
Współpraca z innymi nauczycielami w organizacji szkolnych wydarzeń (np. Dzień Wody, Dzień Zwierząt, Dzień Sportu itp.)
Zgodnie z planem pracy szkoły
Scenariusze, zdjęcia

Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych - § 7, ust. 2, pkt 6

Lp.
Formy realizacji zadania
Termin
Sposób dokumentowania
1
Poszerzanie wiedzy uczniów na temat Ojczyzny i własnego regionu w czasie lekcji geografii, wycieczek turystyczno-krajoznawczych
Okres stażu
Konspekty zajęć lekcyjnych, karty wycieczek
2
Kształtowanie w uczniach nawyku aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz ekologii (np. „Dzień Ziemi”, konkursy ekologiczne)
Okres stażu
Konspekty, zdjęcia
3
Prowadzenie zajęć z profilaktyki uzależnień i nałogów na godzinie wychowawczej
Okres stażu
Wpisy w dzienniku, konspekty zajęć

Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż - § 7, ust. 2, pkt 7

Lp.
Formy realizacji zadania
Termin
Sposób dokumentowania
1
Analizowanie i stosowanie przepisów prawa oświatowego, śledzenie zmian w przepisach
Okres stażu
Potwierdzenie opiekuna, notatki własne
2
Znajomość i stosowanie się do dokumentacji wewnątrzszkolnej: statutu, WSO i programu wychowawczego
Okres stażu
Potwierdzenie opiekuna
3
Uczestnictwo w tworzeniu wewnątrzszkolnego prawa – udział w radach pedagogicznych i spotkaniach zespołu wychowawczego i przedmiotów przyrodniczych
Okres stażu
Zapisy w protokołach, listy obecności
4
Udział w komisjach egzaminacyjnych i konkursowych
Okres stażu
Zaświadczenie Dyrektora
5
Prawidłowa organizacja lub współorganizacja dokumentacji wycieczek klasowych
Okres stażu
Dokumentacja wycieczek

Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych - § 7, ust. 2, pkt 8

Lp.
Formy realizacji zadania
Termin
Sposób dokumentowania
1
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego, wniosku o rozpoczęcie stażu, sprawozdania ze stażu, konspektów lekcji, prac klasowych, dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem komputera
Okres stażu
Dokumentacja własna
2
Wykorzystanie zasobów portali internetowych do samokształcenia z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki
Okres stażu
Lista stron www
3
Stworzenie bazy własnych prezentacji multimedialnych wykorzystywanych na lekcjach geografii i godzinie wychowawczej
Okres stażu
Zbiór prezentacji
4
Wykorzystywanie na lekcjach komputera, płyt multimedialnych, internetu i rzutnika multimedialnego, tablicy interaktywnej
Okres stażu
Konspekty zajęć lekcyjnych, potwierdzenie opiekuna
5
Zamieszczanie na bieżąco informacji na temat zajęć i wydarzeń na stronie internetowej szkoły - prezentacja zdjęć i filmów z zajęć.
Okres stażu
Strona internetowa SP 26


Zmiany i poprawki do powyższego planu mogą być nanoszone w formie aneksów, po uprzednim ich zatwierdzeniu przez Dyrekcję Szkoły.…………………………… …………………………… ………………………...
podpis nauczyciela stażysty podpis Dyrektora Szkoły podpis opiekuna stażu
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.