Katalog

Aneta Ustrzycka, 2021-05-14
Opole

Zajęcia zintegrowane, Sprawozdania

„ Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej – jak ją napisać. Przykładowa ocena”

- n +

„ Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej – jak ją napisać. Przykładowa ocena”
Koniec roku szkolnego to okres wytężonej pracy dla wychowawców uczniów z dysfunkcjami, posiadającymi orzeczenia z Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych. Jednym z wielu dokumentów jaki trzeba napisać jest „Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. Pisze się ją po I i II semestrze w każdym roku szkolnym, razem z wielospecjalistyczną okresową oceną poziomu funkcjonowania ucznia.
Jest to ocena skuteczności specjalistycznych zajęć, jakie odbywały się z dzieckiem w danym roku szkolnym. Ocenie podlega przyrost umiejętności u ucznia, a można jej dokonać w odniesieniu do wstępnej diagnozy funkcjonowania ucznia. Ta ocena jest bardzo ważna dla dyrektora szkoły. Ma to być konkretna wiedza o uczniu.
Poniżej przykładowa ocena efektywności pomocy psych.-ped.

Ewaluacja programu-ocena efektywności podejmowanych działań na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia Jana Kowalskiego kl. 2 a
Semestr II rok szkolny 2019/2020
Wnioski:
Uczeń Jan Kowalski pracował w minionym roku szkolnym wg zindywidualizowanej ścieżki nauczania. Wynika ona z orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu, gdzie została stwierdzona:
-niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, --zez rozbieżny obu oczu,
- zaburzenia zachowania i zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
W czasie zajęć dydaktycznych i specjalistycznych ma przydzielane zadania zgodne z jego możliwościami intelektualnymi, gwarantujące mu sukces. Stosowana jest metoda „małych kroczków”, która u Jana się sprawdza. Jan dostrzega swoje postępy, nauczyciele prowadzący zwracają mu na nie uwagę. W efekcie bardzo chętnie podejmuje pracę nad kolejnymi wyzwaniami. Pomoc skutkowała tym, że zaczął czytać sylaby otwarte, wyrazy 3 głoskowe oraz podejmuje próby czytania wyrazów 2-sylabowych.
Efektem udzielonej mu pomocy jest to, że potrafi napisać ze słuchu jedno-dwu sylabowe , wyćwiczone w czytaniu wyrazy. Mimo, że rozpoznaje praktycznie wszystkie litery, nie zapamiętał jeszcze wzoru graficznego wszystkich .
Dużo pracy wymaga rozwijanie myślenia matematycznego.
Wymaga ciągłego wsparcia nauczyciela wspomagającego, kierowania jego uwagi na cele zajęć. Sam nie pracuje.
Poprawne najczęściej zachowanie chłopca jest wynikiem konsekwentnie przestrzeganych zasad obowiązujących w klasie, każde jego właściwe i niewłaściwe zachowanie ma swoje określone następstwa. Jan zazwyczaj się pilnuje, niemniej w dużych emocjach nie panuje nad sobą.
Zalecenia:
Należy w dalszym ciągu w drugim semestrze kontynuować:
- indywidualne zajęcia rewalidacyjne o charakterze zajęć korekcyjno -kompensacyjnych – 2h/tyg.
- indywidualne zajęcia rewalidacyjne o charakterze logopedycznym – 1/tyg.
- indywidualne zajęcia z psychologiem 1h/ tyg.
- grupowe zajęcia z pedagogiem 1h/tyg.
- wskazane jest wspomaganie na j. angielskim i religii.
(Jeżeli uważamy, że uczniowi należy zapewnić dodatkowe formy pomocy, piszemy o tym właśnie w zaleceniach np.
- Włączyć dodatkowe formy – jakie, w jakim wymiarze – indywidualne, grupowe
- Sugerowane badanie w Poradni…
- Zalecane konsultacje dla rodziców z wychowawcą/pedagogiem szkolnym- 1 raz w miesiącu)
Wychowawca Anna Kowalska

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.