Katalog

Aneta Ustrzycka, 2021-05-14
Opole

Zajęcia zintegrowane, Różne

Przykładowa opinia wychowawcy o uczniu wydana na potrzeby badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

- n +

Wielu poczatkującym nauczycielom, wychowawcom przysparza problemu napisanie opinii o uczniu do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Co napisać, jakie aspekty wziąć pod uwagę? Myślę, że taka przykładowa opinia, jedna z wielu napisanych przeze mnie, może pomóc i rozwiać wiele wątpliwości. Dane osobowe uczennicy zostały zmienione. Opisywane problemy dydaktyczne i wychowawcze są prawdziwe. W wyniku kolejnego badania w poradni, dziewczynka dostała orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim.

Opinia wychowawcy wydana na prośbę rodzica
celem przedłożenia jej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w ……….
Zofia Nowak urodzona 31 maja 2010 r jest uczennicą klasy 3a PSP w Nowakowie. Ze względu na słabowidzenie, ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z orzeczeniem nr 189/18/19 jest objęta opieką psychologiczno- pedagogiczną w szkole. Bierze udział w indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych w wymiarze 2 godzin, indywidualnych zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych – 1 godzina i indywidualnej nauce matematyki – 5 godzin tygodniowo.
W związku z częstą nieobecnością w szkole w klasie 1 i 2, miała bardzo duże trudności z nawiązywaniem poprawnych relacji z rówieśnikami. Od września jej absencja w szkole nieco się zmniejszyła. Są to kilkudniowe, często pojedyncze dni. Została już zaakceptowana przez inne uczennice, często spędza przerwy bawiąc się z nimi zabawkami przyniesionymi z domu. Nie rozumie czym jest obowiązek i wg relacji mamy, podczas wykonywania ćwiczeń w domu, robi awantury i odmawia współpracy.
Zosia w czasie zajęć lekcyjnych jest bardzo spokojna, wyciszona, często sprawia wrażenie nieobecnej. Jest bierna, nie zgłasza się, pytana najczęściej nie zna odpowiedzi. Często ma nieodrobione ćwiczenia domowe. Jest słabo zorganizowana, nie wie np.: gdzie ma zeszyt, czy ma klej, nożyczki. Bardzo często nie pamięta co ma zrobić, w którym miejscu ma pisać. W zeszycie pisze tam, gdzie znajdzie miejsce, nie po kolei. Nie zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi. Ma wolne tempo pracy.
Uczennica przejawia duże zainteresowanie podczas działań plastycznych. Bardzo się angażuje podczas rysowania, malowania czy lepienia. Bierze udział w zajęciach muzycznych bez zaangażowania, nie umie grać na dzwonkach chromatycznych.
Zosia ma ogromne trudności z opanowaniem treści programowych z zakresu matematyki. Pomimo wprowadzenia indywidualnych zajęć, dostosowania treści do jej indywidualnych potrzeb i możliwości, nie zauważono postępów w nauce matematyki, które umożliwią jej naukę w klasie 4. Zosia jest w dalszym ciągu na etapie klasy 1. (Szczegółowy opis jej umiejętności matematycznych stanowi oddzielna opinia napisana przez nauczyciela prowadzącego indywidualne lekcje matematyki z dziewczynką).
Technika czytania Zosi jest na niższym poziomie, niż wymagana dla ucznia klasy 3. W dalszym ciągu czyta głoskując po cichu, dłuższe wyrazy przekształca. Jej technika czytania nie uległa poprawie od klasy 1. W czasie czytania książki, traci orientację po przewróceniu strony, błądzi wzrokiem po stronach i nie wie gdzie czytać. Nie wyróżnia w czytanych utworach literackich dialogu, opowiadanie, opisu. Nie jest w stanie ułożyć i zapisać zdarzeń we właściwej kolejności, jeśli są w rozsypance przepisze tak jak są. Zosia ma duży problem z cichym czytaniem ze zrozumieniem. Mimo systematycznej pracy nad tym zagadnieniem nie ma żadnych postępów. (przykładowe karty pracy w załączniku)
Przy pisaniu nie stosuje żadnych zasad ortograficznych. Ma trudność z porządkowaniem wyrazów w kolejności alfabetycznej według pierwszej i drugiej litery, gdyż nie pamięta alfabetu. Nie potrafi napisać notatki, życzenia, ogłoszenia, zaproszenia, podziękowania, listu, nie potrafi też korzystać z aplikacji komputerowych. Tu ogranicza się do grania w gry. Bardzo lubi pisać swobodne teksty, wybiera tematy które są jej bliskie. Jej opowiadania tworzą logiczną całość.(załącznik – wybrane opowiadania). W zakresie kształcenia językowego Zosia ma duże braki, podobnie jak w orientacji w czasie historycznym.
W czasie zajęć rewalidacyjnych jest skupiona, zaangażowana w wykonanie zadania, wymaga jednak kierowania pracą i naprowadzania jej na poprawne rozwiązanie. Zosia ma duże braki w zakresie rozumienia oraz wiedzy na temat środowiska przyrodniczego, społecznego oraz przestrzeni geograficznej.
Mimo skrupulatnego wypełniania zaleceń poradni z orzeczenia nr 189/18/19 sytuacja dydaktyczna uczennicy nie uległa poprawie, nie ma ona szans na osiągnięcie sukcesu w klasach starszych. Nie opanowała podstawy programowej zarówno z edukacji wczesnoszkolnej jak i języka angielskiego. Uczennica nie posługuje się podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jej samej i jej najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych. Małe są szanse , że z jej możliwościami uda jej się nadrobić wszystko w drugim semestrze. Przy obecnym orzeczeniu nie zostanie promowana do klasy czwartej. Zmiana klasy może pogorszyć samopoczucie dziewczynki, gdyż dobrze się teraz w klasie czuje, ma koleżanki i jest akceptowana. W związku z jej biernością może mieć problemy z wejściem do nowego środowiska uczniowskiego.
Wychowawca Anna Kowalska
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.