Katalog

Anna Cichocka, 2021-04-09
Wyszogród

Zajęcia zintegrowane, Arkusze

Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- n +

Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Imię i nazwisko ucznia: klasa
Lp. Formy pomocy Ocena efektywności (osiągnięcia, mocne strony, analiza udzielonej pomocy, realizacja celów, ocena zasadności pomocy i wsparcia) Podpis osoby prowadzącej zajęcia
1
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej

Na zajęciach realizowane były treści matematyczne i polonistyczne w zależności od potrzeb uczniów. Jako cel przewodni zajęć było usprawnienie mowy dzieci i zapobieganie trudnościom w nauce związanym z czytaniem, pisaniem, liczeniem oraz wypowiadaniem się. Realizacja zajęć przebiegała przy pomocy przemyślanych metod i form pracy, różnorodnych opracowanych przez nauczyciela środków i pomocy dydaktycznych, z użyciem metod aktywizujących i poszukujących.

Wnioski:
Dokonując całorocznej oceny efektów pracy na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych w klasie III znacznie podniósł się stopień rozumienia przez dzieci słowa mówionego, podniósł się stopień płynności, poprawności i wyrazistości czytania. Uczniowie płynnie wyszukują, porządkują, rozpoznają, łączą, segregują, rysują, odmierzają, liczą i dobierają. Znacznie poprawiły się u uczniów umiejętności językowe – skuteczne komunikowanie się. W zakresie edukacji matematycznej w stopniu dobrym uczniowie nabyli umiejętności posługiwania się liczbami naturalnymi i działaniami matematycznymi, rozwiązywania zadań tekstowych. Uczniowie pokonując swe trudności, niejednokrotnie odnosząc własne sukcesy nabyli umiejętność radzenia sobie z rozwiązywaniem problemów poznawczych, z niepewnością złożonością zjawisk. Podejmowali próby prezentacji własnego punktu widzenia, argumentowania i obrony własnego zdania. Cennym osiągnięciem jest również to, że uczniowie nabyli wartościowe cechy charakteru (pracowitość, wytrwałość, odwaga, systematyczność). Realizacja programu przez cały rok szkolny dążyła do stymulacji wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów – przede wszystkim rozwijanie ich ogólnych zdolności poznawczych, logicznego myślenia oraz do doskonalenia i opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności zawartych w Programie edukacji wczesnoszkolnej.

Zalecenia:
W dalszym ciągu należy z tymi uczniami pracować nad:
- czytaniem ze zrozumieniem,
- wskazywaniem poznanych części mowy,
- rozwiązywaniem trudniejszych zadań z treścią,
- systematycznie należy sprawdzać poziom opanowania tabliczki mnożenia i dzielenia.


data i podpis wychowawcy

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.