Katalog

Monika Szymańska, 2021-03-30
Baranowo

Język polski, Ćwiczenia

W jaki sposób artyści ukazują wieś w swoich dziełach? Odpowiedz, odwołując się do obrazu Pietera Bruegela ,,Żniwa” oraz wybranego przez siebie tekstu literackiego - zadanie maturalne.

- n +

W jaki sposób artyści ukazują wieś w swoich dziełach? Odpowiedz, odwołując się do obrazu Pietera Bruegela ,,Żniwa” oraz wybranego przez siebie tekstu literackiego.


Ćwiczenia pomocnicze - przyjrzyj się reprodukcji obrazu Pietera Bruegla i wykonaj polecenia.

1. Na podstawie zamieszczonego dzieła wymień etapy prac na polu w czasie żniw.
I. ............................................................
II. ............................................................
III. ............................................................
IV. ............................................................

2. Opisz – z podziałem na plany – sceny przedstawione na obrazie.

Kompozycja obrazu - sceny
plan pierwszy - .............

plan drugi - .............

tło - .............


3. Wybierz określenia, które opisują kompozycję obrazu Bruegla (otwarta, zamknięta, dynamiczna, statyczna, symetryczna, asymetryczna, jednoplanowa, wieloplanowa, horyzontalna).


4. Określ rodzaj perspektywy zastosowanej przez malarza.

A. perspektywa linearna – oparta na zasadzie pozornego zmniejszania się przedmiotów w miarę ich oddalania się od oka oraz pozornej zbieżności ku horyzontowi wszelkich linii biegnących w głąb oka
B. perspektywa odwrócona – wielkość postaci uzależniona jest od ich znaczenia zgodnie z obowiązującym ówcześnie światopoglądem
C. perspektywa barwna – stosowana w malarstwie obok perspektywy linearnej, polega na wykorzystaniu w kompozycji malarskiej zjawiska, w którym złudzenie głębi, wywoływane przez różne kolory jednakowo oddalone od obserwatora, jest rozmaite
D. perspektywa powietrzna – uwzględniająca zjawisko, że z dużej odległości przedmioty nie tylko maleją, ale zmieniają także kolor; warstwa atmosfery dzielącej dalekie przedmioty od oka sprowadza ich kolor do szaroniebieskiej tonacji; w celu wywołania sugestywnego złudzenia głębi pejzażu malarze niderlandzcy XVI w. wykształcili schemat barwny trójplanowy, w układzie: pierwszy plan brunatny, drugi plan – ciepły zielony, trzeci plan – zimny niebieski
hasła wg Słownika terminologicznego sztuk pięknych, Warszawa 2004.

5. Skorzystaj z informacji podanych w poprzednim zadaniu i przeanalizuj kolorystykę obrazu.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Na podstawie swojej znajomości malarstwa renesansowego oraz poniższego cytatu wypisz cechy charakterystyczne sztuki Południa i Północy.

Wiek XVI stanowił nową erę malarstwa w Niderlandach i Niemczech. Artyści na Północy ulegali wpływom docierających z Południa wielkich innowacji. Licznie podróżowali do Włoch, by tam studiować. Charakterystyczne dla renesansu dążenie do wykorzystywania w sztuce osiągnięć filozofii i nauki – zyskało żywy oddźwięk na Północy. Istniały jednak różnice światopoglądowe. We Włoszech przemiany inspirowane były humanizmem, kładącym nacisk na odrodzenie idei klasycznej starożytności. Na Północy u podstaw zmian leżały inne przyczyny – reforma religijna, powrót do tradycyjnych wartości chrześcijańskich, bunt przeciwko autorytetowi Kościoła. [...] Malarstwo krajobrazowe stało się jednym z najtrwalszych i najbardziej charakterystycznych nurtów sztuki na Północy w całym XVI w. Wcześniej włączano do obrazów niewielkie fragmenty pejzażowe, widziane przez okna i drzwi scen rozgrywających się we wnętrzach. Te cieszące oko dodatkowe elementy zaczęły teraz osiągać właściwą skalę i stopniowo stawały się wielką sceną dla ukazywanych w stosownych pomniejszeniu zwykłych ludzkich działań.
Wendy Beckett, Historia malarstwa, Warszawa 1996, s. 149–166.

Sztuka Południa - .............
Sztuka Północy - .............7. Przypomnij sobie sielankowy obraz wsi ukazany przez Jana Kochanowskiego w Pieśni świętojańskiej o sobótce. Czy obraz Bruegla wpisuje się w ów idealistyczny nurt, czy też obiektywnie przedstawia życie chłopów? Swoją odpowiedź uzasadnij.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Żniwa należą do cyklu Miesiące (inne nazwy Kalendarz lub Pory roku) zapoczątkowujących nowoczesne malarstwo pejzażowe. Dzieło obrazuje dwa przenikające się w naturalny sposób światy: przemiany pór roku i związanych z nimi aspektów życia na wsi. Czynności ludzkie zostały tu wpisane w wiejski krajobraz. Pieter Bruegel starszy, zwany Chłopskim, stworzył w ten sposób nowy typ pejzażu – który nie jest jedynie dodatkiem do scen rozgrywających się we wnętrzach, ale ukazuje całe zmysłowe bogactwo przyrody i organiczną zależność człowieka od jej żywiołów. Napisz, w jaki sposób Bruegel w swoich obrazach wiejskich zrealizował idee sztuki renesansowej.

Wykonaj plan wypowiedzi ustnej.
I. Wstęp
- informacje ogólne (np. określenie daty powstania obrazu, geneza dzieła i jego temat)
- teza (ogólna odpowiedź na pytanie postawione w temacie)
II. Rozwinięcie
- analiza obrazu ,,Żniwa”
- odwołanie się do wybranego tekstu literackiego (np. J. Kochanowski ,,Pieśń świętojańska o Sobótce” lub W. S. Reymont ,,Chłopi”)
III. Wnioski
- tu można odpowiedzieć na pytanie: jakie elementy wspólne lub różne można odnaleźć w omówionych dziełach?
- powrót do tezy – podsumowująca odpowiedź na pytanie postawione w temacie
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.