AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Sztok, 2021-03-22
Białystok

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela języka polskiego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela języka polskiego ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego


Imię i nazwisko: Katarzyna Sztok
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2021r.


Cel podstawowy podejmowanego stażu:
uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Inne cele:
rozwijanie swoich umiejętności zawodowych; podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły

Podstawa prawna:

● Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (poz. 1574)
● Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

Powinności nauczyciela mianowanego w okresie stażu §8 ust. 1

Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien:
1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły;
3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;
4) przeprowadzić co najmniej 3 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczyciela-konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego §8 ust.3

1) umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się;
2) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli;
3) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;
4) realizacja co najmniej dwóch z następujących zadań:
a) opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
b) wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników,
c) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym,
d) opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji
POWINNOŚCI NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W OKRESIE STAŻU

§8 ust. 1

Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien:

1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji/Sposób udokumentowania
1. Poznanie i analiza procedury awansu zawodowego. - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu- sporządzenie planu rozwoju zawodowego IX 2019r. - znajomość prawa oświatowego- wniosek o rozpoczęcie stażu- plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. - gromadzenie dokumentacji- opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju- złożenie dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego okres stażu V 2021r. po zakończeniu stażu - praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju- wniosek o zakończenie stażu- ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły
3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym. - aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego(warsztaty, kursy, szkolenia, konferencje, konferencje on-line, rady szkoleniowe) okres stażu - zaświadczenia, potwierdzenia
4. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. - pisanie dokumentacji wychowawcy klasy i polonisty- tworzenie pomocy dydaktycznych ( testy, dyktanda, sprawdziany itd.)- pisanie ogłoszeń- projektowanie i drukowanie dyplomów- opracowywanie narzędzi ewaluacyjnych- pisanie świadectw- sporządzenie dokumentacji związanej z realizacją stażu okres stażu - opracowany materiał- dokumentacja szkolna
5. Wykorzystanie Internetu i programów komputerowych w pracy szkoły. - korzystanie z programów komputerowych- korzystanie ze stron internetowych z bogatą bazą o tematyce pedagogicznej- udział w szkoleniach on-line- korzystanie z encyklopedii multimedialnej, filmów i gier edukacyjnych na zajęciach okres stażu - adresy stron- zaświadczenie o udziale w szkoleniu
6. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na specjalistycznych stronach internetowych. - publikacja planu okres stażu - adresy stron

2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji/Sposób udokumentowania
1. Praca w zespole humanistycznym. - realizacja planu pracy zespołu- uaktualnianie PSO- analizowanie przyrostu wiedzy u uczniów kl. IV-VIII badanych za pomocą testów - analizowanie wyników sprawdzianów „na wejściu”, „na wyjściu” itd. okres stażu - sprawozdania, wnioski- wyniki badań
2. Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. - przygotowywanie i sprawdzanie jakości wykonania dodatkowych zadań, mające na celu jak najlepsze przygotowanie uczniów do przedmiotowych konkursów szkolnych i pozaszkolnych- pomoc w doborze repertuaru na konkursy recytatorskie i udzielanie porad- pomoc w redakcji tekstów stylistycznych na konkursy literackie i redakcyjne okres stażu (dodatkowe zajęcia) - dyplomy- protokoły- sprawozdania- wpisy w dziennikach zajęć dodatkowych
3. Organizowanie wycieczek w celu integracji dzieci i pełniejszej realizacji treści z podstawy programowej. - przygotowanie niezbędnej dokumentacji- śledzenie oferty imprez kulturalnych okres stażu - sprawozdania
4. Współpraca z r Współpraca z rodzicami. - włączanie rodziców do współorganizowania uroczystości szkolnych i klasowych- pedagogizacja rodziców- udzielanie porad, wskazówek jak pracować z dzieckiem w domu- zachęcanie do korzystania z fachowej literatury okres stażu - zdjęcia- scenariusze- wpisy w dzienniku papierowym/elektronicznym
5. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wynikających z potrzeb rozwojowych uczniów. - praca wspierająca uzdolnienia ucznia- praca wspierająca ucznia z trudnościami w nauce- uwzględnianie w pracy dydaktycznej i wychowawczej specyficznych potrzeb edukacyjnych ucznia- dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z zaleceniami PPP okres stażu - programy nauczania- IPET
6. Dbałość o powierzoną pracownię i korytarz szkolny. - wykonywanie gazetek tematycznych w sali zgodnych z kalendarzem - dbanie o wystrój sali - gromadzenie pomocy dydaktycznych- wykonanie gazetek okolicznościowych na korytarzu- przygotowywanie wystaw prac uczniów na szkolnym korytarzu okres stażu - sprawozdania- zgromadzone materiały- potwierdzenie dyrektora
7. Aktywna praca związana z usprawnianiem pracy szkoły. - praca w zespole ewaluacyjnym- opracowanie narzędzi badawczych okres stażu - ankiety- raport3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego


Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji/Sposób udokumentowania
1. Udział w różnych formach doskonalenia (wybór form na bieżąco) i stosowanie wiedzy oraz umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy. - udział w kursach i konferencjach na temat metodyki nauczania, wykorzystania technologii w edukacji okres stażu - zaświadczenia o udziale w kursach i konferencjach
4) przeprowadzić co najmniej 3 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczyciela-konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji/Sposób udokumentowania
1. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli i dokonanie ich ewaluacji. 1 h zajęć z wychowawcą okres stażu - scenariusze zajęć- wpis w dzienniku papierowym/elektronicznym
2. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli i dokonanie ich ewaluacji. 2 h zajęć z języka polskiego okres stażu - scenariusze zajęć- wpis w dzienniku papierowym/elektronicznym


WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§8 ust. 3

1) umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji/Sposób udokumentowania
1. Udział w formach doskonalenia i stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy. - udział w kursach i konferencjach na temat metodyki nauczania, wykorzystania technologii w edukacji okres stażu - zaświadczenia, potwierdzenia
2. Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się. - wykorzystywanie metod aktywnych w bieżącej pracy z uczniami, takich jak: burza mózgów, dyskusja panelowa, linia czasu, rybi szkielet, stacje zadaniowe- zaplanowanie i realizacja z uczniami projektów edukacyjnych: wybór tematu przez uczniów, plan projektu, podział zadań, sposób oceny, realizacja projektu, konsultacje, prezentacja wyników okres stażu - wpisy w dziennikach - scenariusze zajęć
3. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej. - przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji przy pomocy komputera- przygotowanie sprawdzianów, kart pracy ucznia, testów, krzyżówek, analiz, diagnoz- uczestnictwo w kursach i szkoleniach komputerowych doskonalących umiejętność wykorzystywania komputera w codziennej pracy- komunikowanie się z nauczycielami, rodzicami poprzez e – dziennik, a-mail-prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu, aplikacji (Kahoot, Learning Apps, kody QR , Facebook), korzystanie w czasie zajęć z tablicy multimedialnej, tabletów, smartfonów okres stażu - dokumentacja szkolna
4. Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy. -przeglądanie stron internetowych o tematyce pedagogiczno- polonistycznej i gromadzenie informacji tematycznych- opracowywanie i umieszczanie artykułów z bieżących działań na stronie internetowej szkoły okres stażu - dokumentacja szkolna - materiały do pracy z uczniami (narzędzia)
5. Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy o jakości nauczania. -stosowanie nowoczesnych metod pracy- diagnozowanie możliwości ucznia, komunikowanie wyników sprawdzania, prowadzenie samooceny, badanie przyrostu umiejętności poprzez testy diagnozujące na wejściu i wyjściu okres stażu - dokumentacja szkolna
6. Wzbogacanie i wykorzystywanie wideoteki, płyt CD i DVD na zajęciach lekcyjnych. -korzystanie z technologii informatycznej podczas zajęć-korzystanie z tablicy interaktywnej, autorskich prezentacji multimedialnych, filmów o tematyce polonistycznej na języku polskim- wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby lekcji okres stażu - wpisy w dziennikach2) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji/Sposób udokumentowania
1. Udział w pracach zespołów: przedmiotowego, wychowawczego, ewaluacyjnego, ds. promocji szkoły. - realizowanie zadań wg harmonogramu prac zespołów okres stażu - sprawozdania
2. Prezentowanie warsztatu pracy. - opracowywanie i udostępnianie nauczycielommateriałów dydaktycznych oraz scenariuszy imprez szkolnych w wersji papierowej i elektronicznej okres stażu - potwierdzenia nauczycieli
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli, stażystów/praktykantów. - lekcje otwarte okres stażu - potwierdzenia nauczycieli, stażystów/praktykantów, dyrekcji
4. Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas różnych form doskonalenia zawodowego. - przekazywanie ciekawych materiałów, prezentacji multimedialnych podczas spotkań zespołów okres stażu - potwierdzenia nauczycieli3) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych


Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji/Sposób udokumentowania
1. Opracowanie programów zajęć pozalekcyjnych (wyrównawczych oraz rozwijających wiedzę i umiejętności uczniów). -wdrożenie programów zajęć okres stażu - programy zajęć- sprawozdania z realizacji- dziennik zajęć
2. Organizowanie konkursów szkolnych. -realizacja tych planów okres stażu - sprawozdania z realizacji
3. Organizacja wyjazdów, wycieczek oraz innych imprez uczniowskich. -realizacja tych planów okres stażu - sprawozdania z realizacji- wpisy w dziennikach


4) realizacja co najmniej dwóch z następujących zadań:

a) opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji/Sposób udokumentowania
1. Cykliczne zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, Noc Naukowa. -zajęcia dodatkowe soboty - listy obecności- dokumentacja szkolna
2. Innowacje pedagogiczne. -zajęcia dodatkowe w miarę potrzeb i możliwości - listy obecności - dokumentacja szkolna


b) wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników


Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji/Sposób udokumentowania
1. Wykonywanie zadań opiekuna stażu lub opiekuna praktyk pedagogicznych. -ustalenie zasad współpracy ze stażystą/praktykantem -pomoc w tworzeniu planu rozwoju zawodowego -prowadzenie zajęć dla nauczyciela stażysty/praktykanta, omawianie przebiegu zajęć, stosowanych metod -obserwacja zajęć prowadzonych przez stażystę/praktykanta-pomoc w przygotowaniu scenariusza, obserwacja zajęć, omówienie przebiegu lekcji, ewentualne wnioski do pracy-współorganizowanie z nauczycielem stażystą/praktykantem zebrań z rodzicami, konkursu przedmiotowego, uroczystości klasowych-przygotowanie opinii o dorobku zawodowym nauczyciela/praktykanta za okres stażu ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela/praktykanta oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego we właściwym terminiewe właściwym terminiewe właściwym terminiewe właściwym terminiewe właściwym terminiezgodnie z harmonogramem imprez szkolnych na dany rokwe właściwym terminie - dokumentacja przebiegu stażu/praktyk
2. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej. -praca w komisji egzaminacyjnej okres stażu - stosowne potwierdzeniac) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym


d) opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacjiPlan ma formę otwartego projektu, który może ulec modyfikacjom w trakcie realizacji.


Opracowanie i realizacja: Katarzyna Sztok


Zatwierdzam do realizacji…………………………. …………………………..................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.