AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Urszula Łośko, 2021-03-02
Tarnów

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanegoImię i nazwisko nauczyciela: mgr Urszula Łośko
Stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Nazwa placówki:
Opiekun stażu:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2022 r.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019r. poz. 1287)
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574)

Cel ogólny:
 uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Cele szczegółowe:
 rozwijanie swoich umiejętności zawodowych;
 podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły;
 wspieranie aktywności dzieci;
 pogłębianie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Zadania do
realizacji Formy realizacji zadań Termin Uwagi
§ 7 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły;

Czynności organizacyjne
1. Analiza prawa oświatowego oraz przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. wrzesień 2019r.
Tworzenie materiałów dydaktycznych do pracy 1. Przygotowywanie kart pracy, gier dydaktycznych, materiałów multimedialnych do wykorzystania podczas lekcji. cały okres stażu

Organizowanie konkursów, przygotowanie uczniów do konkursów 1. Organizowanie konkursów dla uczniów w ramach podjętych przez szkołę inicjatyw (Odblaskowa szkoła, Owoce w szkole).
2. Przygotowywanie chętnych uczniów do udziału w konkursach, zgodnie z dostępną ofertą. rok szkolny 2019/2020
cały okres stażu

Udział w różnych formach doskonalenia, stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy 1. Udział Radach Pedagogicznych, radach szkoleniowych zgodnie z tematyką określoną przez dyrektora placówki.
2. Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego związanych rozwijaniem dziecięcych zainteresowań oraz sposobami na pomoc dzieciom w radzeniu sobie ze stresem, konfliktami itp.
3. Systematyczne zapoznawanie się z literaturą naukową. Zdobycie wiedzy na temat nurtu Pozytywnej Dyscypliny. Wprowadzanie jej podstaw w codziennej pracy.
4. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji, poszukiwanie interesujących i skutecznych rozwiązań w uczeniu. cały okres stażu

Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów 1. Organizowanie cotygodniowych zajęć rozwijających zainteresowania z zakresu edukacji matematycznej oraz polonistycznej uczniów klasy IIIA.
2. Przygotowanie planów pracy na zajęciach. rok szkolny 2019/2020
wrzesień 2019r.
Diagnozowania umiejętności uczniów, wyciąganie wniosków i wdrażanie działań doskonalących
1. Przeprowadzenie diagnozy umiejętności uczniów na wejściu.
2. Opracowanie wyników diagnozy, wyłonienie uczniów zdolnych oraz potrzebujących pomocy.
3. Praca z uczniami wymagającymi pomocy, w przypadku braku postępów i narastających trudności, zasięgnięcie rady pedagoga, poradni psychologiczno -pedagogicznej. początek roku szkolnego
cały okres stażu
§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
Poznanie sytuacji rodzinnej i środowiska dzieci 1. Zdobywanie informacji na temat dzieci poprzez obserwacje, analizę ich zachowania.
2. Przeprowadzanie rozmów indywidualnych z dzieckiem oraz rodzicami w miarę potrzeb. cały okres stażu

Indywidualizacja, dostosowanie wymagań do potrzeb edukacyjnych uczniów 1. Przeprowadzenie diagnozy umiejętności uczniów na wejściu - poznanie i uwzględnianie potrzeb dzieci: stosowanie różnorodnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych dzieci.
2. Realizowanie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawartych w opiniach i orzeczeniach uczniów.
3. Sporządzenie dokumentacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. wrzesień 2019

cały okres stażu

Diagnozowanie problemów edukacyjnych, wyrównywanie braków edukacyjnych 1. Praca z uczniami wymagającymi pomocy, skierowanie do Dyrektora szkoły wniosków o otoczenie potrzebujących dzieci opieką w postaci zajęć wyrównawczych.
2. Kierowanie uczniów na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. cały okres stażu
Prowadzenie zajęć w ramach nauczania indywidualnego
1. Prowadzenie dwóch godzin tygodniowo zajęć z uczniem posiadającym indywidualną ścieżkę kształcenia.
2. Dopasowanie treści nauczania do indywidualnych możliwości ucznia. rok szkolny 2019/2020
Motywowanie i wspieranie ucznia w rozwoju uzdolnień 1. Zachęcanie uczniów do rozwijania swoich zainteresowań i pasji poprzez zaproszenie do udziału w konkursach tematycznych, prezentowania swoich zainteresowań podczas wybranych zajęć.
2. Organizowanie cotygodniowych zajęć rozwijających zainteresowania z zakresu edukacji matematycznej oraz polonistycznej uczniów klasy IIIA.
3. Wyznaczenie miejsca w sali lekcyjnej, do prowadzenia gazetki związanej z uczniowskimi pasjami, zainteresowaniami. cały okres stażu
Diagnozowanie problemów wychowawczych pojawiających się w klasie
1. Obserwacja klasy w celu odkrywania pojawiających się problemów wychowawczych.
2. Organizowanie spotkań klasowych w celu omówienia pojawiających się problemów i opracowania sposobów radzenia sobie z nimi, zgodnie z zasadami Pozytywnej Dyscypliny.
3. Rozmowy z uczniem, tworzenie atmosfery szacunki i zrozumienia.
4. Współpraca z otoczeniem ucznia - jego rodzicami i innymi nauczycielami w celu rozwiązania problemu. cały okres stażu
§ 7 ust. 2 pkt.3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;
Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się 1. Poszukiwanie metod aktywizujących najkorzystniejszych na etapie edukacji wczesnoszkolnej oraz wdrażanie ich podczas pracy z uczniami.
2. Wyszukiwanie w ofercie edukacyjnej warsztatów, szkoleń związanych z wprowadzaniem metod aktywizujących i nowatorskich w pracy z uczniami. cały okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt.4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy;
Wykorzystywanie różnych sposobów ewaluacji: ankietowanie, wywiad, analiza dokumentów 1. Dokonywanie refleksji na temat pracy własnej na podstawie rozmów z uczniami, rodzicami, anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród rodziców.
2. Analiza wytworów ucznia, kart pracy, diagnoz sprawdzających.
3. Wykorzystanie aktywnej ewaluacji zajęć (termometr, oś współrzędnych itp.).
4. Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w oparciu o przygotowany scenariusz. Omówienie przeprowadzonych zajęć.
5. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły. Omówienie przeprowadzonych zajęć.
6. Prowadzenie 2 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły. cały okres stażu.


4 godziny w roku szkolnym
Co najmniej 1 godzina w okresie stażu
Co najmniej 2 godziny
§ 7 ust. 2 pkt.5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
1. Udostępnianie nauczycielom materiałów ze szkoleń i konferencji oraz zgromadzonych pomocy dydaktycznych.
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w tworzeniu i realizacji planów rozwoju zawodowego z nauczycielami młodszymi stażem.
3. Współpraca z nauczycielami w celu organizowania wspólnych przedsięwzięć szkolnych: imprez szkolnych, konkursów, warsztatów. cały okres stażu


zgodnie z harmonogramem imprez i bieżącą sytuacją
Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod, form pracy 1. Publikowanie na portalach edukacyjnych (np. edux.pl, profesor.pl) stworzonych przez siebie interesujących pomocy dydaktycznych, referatów.
2. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pracującymi w szkole w ramach pracy zespołów przedmiotowych. cały okres stażu
§ 7 ust. 2 pkt. 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Realizowanie zadań w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczo -profilaktycznym 1. Zapoznanie się ze szkolnym programem profilaktyczno-wychowawczym.
2. Opracowanie klasowego programu profilaktyczno- wychowawczego i jego realizacja w bieżącym roku szkolnym. Początek roku szkolnego
cały rok szkolny
Problematyka społeczna i cywilizacyjna: agresja fizyczna, słowna, uzależnienia, przestępstwa w sieci, zachowani ryzykowne 1. Uwrażliwienie dzieci na zagrożenia płynące z Internetu, zwrócenie uwagi na konieczność racjonalnego korzystania z komputera, telewizji, smartfonów.
2. Udział w warsztatach nakierowanych na pomoc dzieciom w walce ze współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi.
3. Wdrażanie do respektowania norm społeczno-moralnych i etycznych – poszanowanie praw drugiego człowieka, szacunku do rodziców, innych dorosłych, kolegów itp. poprzez zabawy dramowe, wykorzystywanie interesujących metod.
4. Organizowanie spotkań z pedagogiem, psychologiem – w zależności od potrzeb.
5. Udział w akcji „Odblaskowa szkoła” – uwrażliwienie na konieczność noszenia elementów odblaskowych, ich znaczenie dla bezpieczeństwa;
6. Uczestnictwo w projektach propagujących zdrowy styl życia – „Owoce w szkole”.
7. Organizowanie spotkań z przedstawicielami Policji. Cały okres stażuwrzesień/październik

rok szkolny 2019/2020
Organizacja i uczestniczenie w akcjach charytatywnych, zbiórkach, imprezach lokalnych 1. Nawiązanie współpracy z kołem łowieckim– organizacja zbiórki karmy dla zwierząt leśnych.
2. Angażowanie się w działalność pomocową w akcjach organizowanych na terenie szkoły, gminy. październik 2019
cały okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt. 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
Wykorzystywanie podstawowych dokumentów szkolnych: statutu, procedur, regulaminów itp. 1. Zapoznanie się z regulaminami i procedurami obowiązującymi w szkole oraz stosowanie ich w codziennej praktyce szkolnej. Posługiwanie się przepisami o bezpieczeństwie w trakcie organizacji wyjazdów, wyjść.
2. Aktualizacja aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela i szkoły.
3. Posługiwanie się przepisami o ochronie danych osobowych. wrzesień 2019
cały okres stażu
§ 7 ust. 2 pkt. 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.
Wykorzystanie techniki komputerowej w pracy

1. Przygotowanie przy pomocy komputera pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji (sprawdzianów, kart pracy ucznia, testów, itp.).
2. Przeszukiwanie zasobów Internetu, poszukiwanie interesujących treści i narzędzi w celu poprawy jakości pracy oraz podnoszenia efektów nauczania.
3. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem różnorodnych programów komputerowych, multimedialnych.
4. Korzystanie z najnowszych technologii podczas pracy - wykorzystywanie tablicy interaktywnej, filmów, prezentacji multimedialnych, itp.
5. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego z wykorzystaniem komputera.
6. Prowadzenie dziennika elektronicznego. cały okres stażu
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.