AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Rafał Kaczorowski, 2021-02-19
Lębork

Religia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na mianowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: Rafał Kaczorowski
Imię i nazwisko opiekuna stażu: Michał Wiśniewski
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2020 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy.
Szkoła: Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku


Na podstawie prawnej:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013 r., poz. 393).
Cel: uzyskanie stopnia awansu zawodowego – nauczyciel mianowany

L.p. Kierunki rozwoju Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. § 7 ust.1 pkt.1
uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Udział w pracach zespołu
katechetycznego.
3. Udział w pracach zespołu ds. prawa wewnątrzszkolnego
4. Wzorowe prowadzenie dokumentacji szkolnej - dzienniki lekcyjne, plany pracy.
5. Zapoznanie się z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO)
6. Opracowanie i stosowanie przedmiotowego systemu oceniania z religii korelującego z WSO. Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej
W okresie stażu.

W okresie stażu


W okresie stażu


Wrzesień 2020


Wrzesień 2020
Potwierdzenie obecności


Potwierdzenie lidera zespołu
Potwierdzenie
Duszpasterstwa
Parafii
Wpisy kontrolne dyrektora

Notatki


Przedmiotowy System Oceniania
2. § 7 ust.1 pkt.2
pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
• szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
• udział w konferencjach katechetycznych
• innych formach doskonalenia

2. Korzystanie z różnych form samodoskonalenia zawodowego:
• lektura książek z zakresu pedagogiki, dydaktyki i katechetyki
• lektura czasopism o tematyce katechetycznej
• przeglądanie stron WWW związanych z tematyką pedagogiczną i katechetyczną
3. Przygotowanie i udostępnienie biblioteczki metodyczno –przedmiotowej wraz z bibliografią Systematycznie w okresie stażu


W okresie stażuW okresie stażu


W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażuW okresie stażu


Potwierdzenie obecności,
Zaświadczenie

Potwierdzenie udziału


Potwierdzenie udziałuSpis zebranych pozycji.
Spis zebranych artykułów
Adresy stron, notatki
Udostępniona biblioteczka

3. § 7 ust.1 pkt.3
poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty,
z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły,
w której odbywa się staż.
1. Analiza wybranych pozycji prawa oświatowego:
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982r. /z późniejszymi zmianami/
• Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
• Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
2. Zapoznanie się z przepisami regulującymi nauczanie religii
• Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii.
• Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce z dnia 20 czerwca 2001r. W okresie stażu.


Październik 2020. Notatki


Notatki


4. §7 ust.2 pkt1
umiejętność organizowania i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach 1. Współpraca z opiekunem stażu.
• omówienie zasad współpracy,
• zawarcie kontraktu,
• opracowanie harmonogramu spotkań,
• przygotowanie planu rozwoju
zawodowego,
• spotkania z opiekunem,
• prowadzenie teczki awansu
zawodowego.
• gromadzenie dokumentów, świadectw związanych z dokumentacją planu rozwoju zawodowego.
2. Dbałość o własną formację duchową
• udział w rekolekcjach, Dniach Skupienia
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• stosowanie aktywnych metod
nauczania ( mapa mentalna, drama, odgrywanie ról, praca z tekstem, praca w grupach)
• opracowanie pomocy
dydaktycznych (gazetki, plansze, testy)
• dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania
i oceniania – karty dydaktyczne

4. Publikowanie własnych prac.
• opublikowanie w Internecie;
a) planu rozwoju zawodowego;
b) scenariuszy lekcji;
c) prezentacji multimedialnych;

5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
6. Prowadzenie zajęć w jego obecności.

Wrzesień 2020.

W okresie stażuW okresie stażuW okresie stażuW okresie stażu


W okresie stażu
W okresie stażuW okresie stażu

W okresie stażu


Plan rozwoju zawodowego
Dokumenty potwierdzające udział

Potwierdzenie opiekuna stażu
Scenariusze zajęć

Karty obserwacji,
konspekty
5. §7 ust.2 pkt 2
umiejętność uwzględniania
w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz wczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych 1. Udział w przygotowaniu Gminnego Konkursu Jasełek w parafii
2. Przygotowanie gazetki wielkopostne.
3. Udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu dekanalnych konkursów religijnych
4. Organizowanie szkolnych konkursów religijnych
5. Współpraca z parafią:
• pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych – okolicznościowe Msze Święte (na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, rekolekcje)
• przygotowanie uczniów do przyjęcia sakramentu bierzmowania
• zachęcanie uczniów do udziału w poszczególnych nabożeństwach roku liturgicznego oraz ich prowadzenie ( Różaniec, Droga Krzyżowa),
• przy organizacji rekolekcji wielkopostnych,
• zachęcanie uczniów do udziału w pielgrzymkach wyjazdowych organizowanych we współpracy z parafią.
6. Współpraca z pedagogiem i wychowawcami klas w ramach pracy z uczniem trudnym:
• pozyskanie skutecznych metod pracy z uczniem trudnym
• obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, indywidualne rozmowy z uczniami
• dostosowywanie treści i metod do możliwości dziecka, zgodnie z zaleceniami poradni, stosowanie indywidualnego toku nauczania
• poszukiwanie i korzystanie z różnych źródeł wiedzy i informacji na temat indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów, opracowanie materiałów
i pomocy pod kątem indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów uwzględniających ich potrzeby
W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu


W okresie stażu

W okresie stażu


W okresie stażu

Plan konkursu

Scenariusz
Zdjęcia

Protokoły przebiegu konkursówPotwierdzenie
Duszpasterstwa
Parafii
Potwierdzenie pedagoga i wychowawców6. §7 ust. 2 pkt 3
umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej 1. Wykorzystanie technologii informatycznej:
• opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego /testów, sprawdzianów, kart pracy, kart dydaktycznych/.
• korzystanie z publikacji zamieszczonych na portalach edukacyjnych
2. Przygotowanie scenariuszy lekcji przy użyciu komputera i Internetu.
3. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.
4. Emitowanie na lekcjach filmów
5. Korzystanie podczas zajęć z prezentacji multimedialnych wykonanych w Power Point
W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu


W okresie stażu


W okresie stażu


W okresie stażuPrzykładowe druki

Notatki


Scenariusze


Plan rozwoju zawodowego
Wykaz filmów
Wykaz prezentacji
7. §7 ust. 2 pkt 4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań 1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej .

3. Korzystanie z publikacji na stronach internetowych

4. Podejmowanie działań pogłębiających wiedzę ucznia na temat zdrowia w ramach realizacji programów profilaktycznych
5. W ramach rozwoju psychicznego uczniów prowadzenie działań wzmacniających ich poczucie własnej wartości, wiary w siebie, swoje możliwości.
6. Przybliżanie uczniom pozytywnych wzorców i pomoc w procesie kształtowania osobowości W okresie stażu

W okresie stażu


W okresie stażu


W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu

Notatki

Potwierdzenie korzystania z biblioteki, tytuły
Adresy stron WWW, tytuły artykułów
Potwierdzenie opiekuna stażuPotwierdzenie opiekuna stażuPotwierdzenie pedagoga

8. §7 ust. 2 pkt 5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawie nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
1. Znajomość Karty Nauczyciela oraz rozporządzeń MEN bezpośrednio związanych z pracą nauczyciela
2. Analiza WSO, PSO, Statutu, regulaminów szkolnych Programu Wychowawczego
i Profilaktycznego Szkoły
3. Wymiana doświadczeń zawodowych, metodycznych, dydaktycznych z innymi nauczycielami.
4. Pełnienie dyżurów podczas przerw.
5. Podejmowanie działań zgodnie
z obowiązującym prawem i znajomością przepisów odnośnie:
• Wycieczek szkolnych
• Dyżurów międzylekcyjnych
• Przepisów BHP
• Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej W okresie stażuW okresie stażuW okresie stażuW okresie stażu

W okresie stażu

NotatkiNotatkiScenariusze, protokoły, notatki


Harmonogram dyżurów
Przepisy obowiązujące w szkole, regulaminy………..…………………………. ……………………………………. …………………………………
podpis nauczyciela podpis opiekuna stażu podpis Dyrektora Szkoły
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.