AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Martyna Rutkowska, 2021-01-18
Dąbrowa Górnicza

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
mgr Martyna Rutkowska

ubiegającej się o uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Dąbrowie GórniczejData rozpoczęcia stażu: 1.09.2020 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2023 r.

CELE MOJEGO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO W OKRESIE STAŻU:
1. Podniesienie efektywności działań terapeutycznych nauczyciela.
2. Podniesienie jakości pracy szkoły.
3. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.II. Plan działania


LP.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
FORMY DOKUMENTACJI
I OCZEKIWANE EFEKTY
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 VII 2018r.
I § 8 ust. 3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.
1. Doskonalenie wewnątrzszkolne, zinstytucjonalizowane
oraz samokształcenie.
Różne formy doskonalenia zawodowego, zgodne
z planem rozwoju placówki. • Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Aktywne uczestnictwo w spotkaniach, warsztatach, szkoleniach zespołu przedmiotowego logopedów
oraz nauczycieli rewalidacji.
• Samodzielne pogłębianie wiedzy
i umiejętności. Śledzenie nowości wydawniczych, studiowanie literatury.
• Doskonalenie zinstytucjonalizowane. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (szkolenia, warsztaty metodyczne, kursy).
Cały okres stażu. • Plan pracy zespołu przedmiotowego logopedów oraz rewalidacji.
• Protokoły ze spotkań zespołów.
• Sprawozdania podsumowujące pracę zespołów.
• Certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy.
• Materiały ze szkoleń.
• Wykaz literatury i stron internetowych.


2. Stosowanie różnorodnych, aktywizujących metod pracy.
• Wykorzystanie nabytych, w wyniku doskonalenia zawodowego, umiejętności w pracy z uczniami
z niepełnosprawnością.
• Stosowanie aktywizujących
i indywidualnie dostosowanych metod terapii dzieci
z niepełnosprawnością.
• Prowadzenie zajęć
z wykorzystaniem nowoczesnych, aktywizujących metod (np. PECS, logorytmika, psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia).
• Opracowanie Indywidualnych programów terapii logopedycznej.
• Ujednolicenie oddziaływań. Wykorzystanie zdobytej wiedzy
w kontaktach z rodzicami,
specjalistami.
Cały okres stażu. • Wpisy w dzienniku.
• Indywidualne programy terapii logopedycznej.
3. Gromadzenie własnych zasobów warsztatowych
i metodycznych. • Wykonanie i gromadzenie własnych pomocy dydaktycznych
i logopedycznych do aktywizacji uczniów i dzieci.
• Wykorzystanie na zajęciach ciekawych i atrakcyjnych pomocy, dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci
z niepełnosprawnością. Tworzenie kart pracy z uwzględnieniem dostosowania dla określonych niepełnosprawności i możliwości percepcyjnych uczniów.
• Przygotowanie indywidualnych książek komunikacyjnych, komunikatorów (alternatywne metody komunikacji) dla dzieci niemówiących lub przejawiających problemy w komunikacji werbalnej.
• Motywowanie i wspieranie uczniów
w rozwoju.
Cały okres stażu. • Wykaz samodzielnie opracowanych pomocy logopedycznych.
i materiałów dydaktycznych.

4. Wykorzystanie w pracy nauczyciela- logopedy narzędzi multimedialnych
i informatycznych.• Uczestniczenie w szkoleniach
i konferencjach on-line, webinarach.
• Wyszukiwanie form doskonalenia
za pośrednictwem Internetu.
• Wykorzystywanie serwisów internetowych w celu wymiany poglądów i doświadczeń związanych z terapią logopedyczną i awansem zawodowym (np. literka.pl, grupy logopedyczne na facebooku).
• Korzystanie z zasobów internetowych przy planowaniu
i realizacji oddziaływań pedagogicznych i logopedycznych.
• Stworzenie bazy linków do wartościowych portali logopedycznych i edukacyjnych.
• Wykorzystanie w swojej pracy programów Microsoft Word, Windows Media Player, Microsoft Excel i Microsoft Power Point, Microsoft Office Outlook
oraz urządzeń biurowych - drukarka, laminarka, skaner, ksero.
• Tworzenia prezentacji multimedialnych w programie Power Point.
• Projektowanie ulotek, plakatów logopedycznych/ dotyczących imprez szkolnych oraz podziękowań
i dyplomów w programie Microsoft Word.
• Tworzenie przy pomocy komputera- programu Microsoft Word
oraz gromadzenie w wersji elektronicznej dokumentacji związanej z realizacją zadań nauczyciela- logopedy (baza danych logopedycznych np. scenariusze zajęć, sprawozdania, diagnozy, indywidualne programy terapii logopedycznej) oraz materiałów
i pomocy dydaktycznych
oraz dotyczących awansu zawodowego.
• Kontaktowanie się z innymi nauczycielami i rodzicami za pomocą poczty elektronicznej
i telefonu.
Cały okres stażu. • Wykaz szkoleń/ potwierdzenia udziału w szkoleniach on-line, webinarach.
• Wykaz linków.
• Przykładowe prezentacje multimedialne.
• Przykładowe ulotki, plakaty, podziękowania i dyplomy.
• Wykaz pomocy dydaktycznych/ kart pracy.
• Elektroniczna baza danych.
• Dokumentacja stażu.
• Wzory opracowanych dokumentów.
• Przykładowe wydruki z Internetu.
• Wykaz wykorzystywanego sprzętu.

5. Wykorzystanie narzędzi multimedialnych
i informatycznych
w bezpośredniej pracy
z uczniem.
• Używanie laptopa, tabletu
z dostępem do Internetu
w bezpośredniej pracy z uczniem na zajęciach. Korzystanie z serwisu internetowego youtube.pl (np. nauka słów część 1-3, dźwięki otoczenia, tematyczne piosenki) w celu zobrazowania poruszanych treści.
• Wykorzystanie programu Mówik Print w celu wdrażania alternatywnych metod komunikacji.
• Wdrażanie uczniów do świadomego i bezpiecznego korzystania
z komputera i zasobów sieci Internet.
• Wykorzystanie w czasie zajęć
i szkoleń urządzeń multimedialnych (np. komputer, projektor).
• Podnoszenie atrakcyjności zajęć oraz motywacji uczniów do nauki poprzez korzystanie z multimediów.
• Stosowanie podczas terapii logopedycznej programów multimedialnych (np. Multimedialny Pakiet Logopedyczny część I, II, V, VII oraz Piktogramy I i II, Makaton
- program rozwoju komunikacji, Obrazkowe zabawy z Makatonem, Loteryjki literowo- wyrazowe, Dźwięki naszego otoczenia- Zagadki obrazkowo- dźwiękowe itd.).
• Korzystanie z internetowych serwisów logopedycznych
(np. MiMowa.pl, Prinoteka.pl, logotorpeda.com) oraz edukacyjnych (np. PisuPisu.pl, MatZOO.pl), Internetu, encyklopedii i słowników multimedialnych.
Cały okres stażu. • Dokumentacja fotograficzna.
• Wykaz linków.
• Wykaz programów multimedialnych.
• Przykładowe prezentacje
multimedialne.

II § 8 ust. 3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.
1. Prowadzenie zajęć otwartych, pokazowych (dla innych nauczycieli, studentów, praktykantów oraz rodziców).
• Przygotowanie i prowadzenie zajęć.
• Omawianie zajęć z osobami obserwującymi, ewaluacja. Okres stażu. • Przykładowe scenariusze zajęć.
• Wnioski do zajęć.
2. Prowadzenie szkoleń w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego. • Organizowanie i prowadzenie spotkań/ szkoleń/ warsztatów
w ramach WDN.
Cały okres stażu. • Protokoły ze spotkań zespołu.
• Materiały szkoleniowe.
3. Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem zawodowym z kadrą Ośrodka i rodzicami.• Dzielenie się wiedzą logopedyczną wynikającą z doświadczenia zawodowego oraz zdobytą na szkoleniach w ramach współpracy specjalistów oraz podczas konsultacji z wychowawcami
oraz rodzicami.
• Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli/ rodziców materiałów dydaktycznych.
Cały okres stażu. • Wpisy w dzienniku.
• Opracowane materiały dydaktyczne.
4. Publikowanie materiałów. Dzielenie się wiedzą
z wykorzystaniem Internetu.
• Publikowanie na stronie Ośrodka oraz na portalach edukacyjnych materiałów o tematyce logopedycznej, scenariuszy zajęć. Cały okres stażu. • Zamieszczone materiały na stronie Ośrodka, zakładka publikacje nauczycieli oraz na portalach edukacyjnych.

III § 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych.

1. Pełnienie funkcji lidera Specjalistycznego Punktu konsultacyjnego w zakresie logopedii. • Opracowanie planu pracy.
• Realizacja działań wynikających
z planu pracy.
• Realizowanie konsultacji logopedycznych dla rodziców, dzieci, nauczycieli z terenu miasta Dąbrowa Górnicza.
• Sporządzanie sprawozdań
z działalności punktu konsultacyjnego.
W trakcie stażu. • Dokumentacja związana
z funkcjonowaniem Punktu Konsultacyjnego.
2. Włączenie się
w ogólnopolskie akcje społeczne promujące Ośrodek. • Organizacja w Ośrodku Ogólnopolskiego Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych.
• Udział w ogólnopolskich akcjach np. „Góra grosza”, „Wyprawka dla Żaka”, „Świtowy Dzień Zespołu Downa”, „Światowy Dzień Świadomości Autyzmu”.
6 marca 2021, 2022, 2023

Zgodnie
z kalendarzem imprez. • Sprawozdania z akcji.
• Dokumentacja fotograficzna.
• Notatki na stronie internetowej Ośrodka.
3. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty, wspierającymi działalność Ośrodka. • Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.
• Współpraca z Bibliotekami
w Dąbrowie Górniczej.
• Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną.
• Prowadzenie pracy wychowawczej w zakresie promocji zdrowia.
• Organizowanie warsztatów np.
z wykorzystaniem narko i alko gogli.
• Opracowanie: gazetek tematycznych dotyczących profilaktyki logopedycznej, prozdrowotnej
w szkole; plakatów logopedycznych; ulotek o tematyce logopedycznej do dystrybucji
w bibliotekach dąbrowskich; materiałów logopedycznych do
zamieszczanie na stronie internetowej Ośrodka.
W trakcie stażu. • Wpisy w dzienniku.
• Dokumentacja fotograficzna.
• Notatki na stronie internetowej Ośrodka.
• Ulotki, plakaty.
• Wypracowane materiały logopedyczne oraz prozdrowotne zamieszczone na stronie Ośrodka.
4. Prowadzenie koła zainteresowań.
• Prowadzenie zajęć koła logorytmicznego dla uczniów, działającego w oparciu
o opracowany plan pracy koła. Rok szkolny 2021/ 2022


• Plan pracy koła.
• Sprawozdania z przebiegu pracy koła.
• Dziennik zajęć koła.
• Dokumentacja fotograficzna.
5. Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju. Organizacja konkursów. • Organizowanie konkursów logopedycznych
oraz prozdrowotnych wewnątrzszkolnych
i ogólnopolskich.
• Ogólnopolski konkurs logopedyczny „Dmuchajki z wyobraźnią”.
• Konkursy szkolne dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1:
• „Kalambury logopedyczne”
• „Quizu wiedzy o zdrowym stylu życia”.
• „Konkurs na najładniejszą puszkę” oraz „Konkurs na najcięższą puszkę”.
W trakcie stażu, zgodnie
z kalendarzem imprez. • Scenariusze.
• Podziękowania.
• Dyplomy.
• Dokumentacja fotograficzna.
• Notatki na stronie internetowej Ośrodka.

IV § 7 ust. 3 pkt 4
Realizację co najmniej dwóch z następujących zadań:
a) Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
1. Opracowanie i wdrażanie Indywidualnych programów terapii logopedycznej.

• Opracowanie diagnoz logopedycznych/ neurologopedycznych
oraz wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania uczniów.
• Opracowanie Programów terapii logopedycznej uwzględniających potrzeby
i możliwości uczniów.
• Dokonywanie ewaluacji programów.
Cały okres stażu.


• Programy terapii logopedycznej.
• Diagnozy logopedyczne/ neurologopedyczne.
• Wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania ucznia.
2. Opracowanie i wdrażanie autorskiego Programu terapii logopedycznej uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.• Opracowanie autorskiego narzędzia do diagnozy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
• Opracowanie autorskiego Programu terapii logopedycznej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Październik 2020/ czerwiec 2023 • Program terapii logopedycznej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
• Autorskie narzędzie do diagnozy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
3. Opracowanie i wdrażanie autorskiego programu działań.
• Rozpoznanie potrzeb
i możliwości uczniów.
• Opracowanie i realizacja programu działań „Arteterapia wsparciem dla komunikacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym”.
• Opracowanie narzędzia do ewaluacji programu. Wrzesień 2021/ czerwiec 2022


Styczeń/ czerwiec 2022

• Programu działań „Arteterapia wsparciem dla komunikacji uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym”.
• Narzędzie do ewaluacji programu.
• Dokumentacja fotograficzna.
V § 8 ust. 3 pkt 4
b) Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego,
przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego,
egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli
szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,

1. Wykonywanie zadań przewodniczącego zespołu nauczycieli.

• Koordynowanie pracą zespołu przedmiotowego logopedów.
• Opracowanie planu pracy zespołu.
• Organizowanie wsparcia merytorycznego w grupie.
• Pośredniczenie między grupą,
a dyrektorem oraz między grupą, a wychowawcami.
• Ustalanie terminów spotkań
i organizowanie WDN.
• Realizacja działań wynikających z planu pracy.
• Sporządzanie protokołów
ze spotkań zespołu
oraz sprawozdań z działalności.
Okres stażu.
W roku szkolnym, w czasie przydzielenia funkcji przewodniczącego zespołu przedmiotowego. • Dokumentacja związana
z funkcjonowaniem zespołu przedmiotowego logopedów.
2. Wykonywanie zadań opiekuna praktyk pedagogicznych.

• Realizacja zadań wynikających z wymogów praktyki.
• Prowadzenie i omawianie zajęć obserwowanych przez praktykanta.
• Obserwowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez praktykanta. Okres stażu.
W roku szkolnym, w czasie przydzielenia funkcji opiekuna praktyk.


• Dzienniczek praktyk.
• Arkusz obserwacji zajęć.
• Scenariusze zajęć.


Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 poz. 1574 z późn. zm.);
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

ZATWIERDZONO DO REALIZACJI…………………………………………………………….. ……………………………………………………………
(miejscowość, data) (podpis i pieczęć Dyrektora)
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.