Katalog

Agnieszka Małgorzata Jasik, 2021-01-18
Ościęcin

Zajęcia zintegrowane, Sprawozdania

DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO I SEMESTR

- n +

DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU
WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO I SEMESTRAgresja fizyczna, psychiczna i słowna

• Eliminowanie zachowań agresywnych, przemocy fizycznej, psychicznej i słownej w szkole
- na bieżąco uczenie zachowań asertywnych
- spotkania uczniów i rodziców z przedstawicielami policji, uświadomienie skutków prawnych i społecznych zachowań agresywnych (pogadanki z policjantami)
- kontrola zachowań pozytywnych i negatywnych (analiza wpisów w zeszytach uwag)
- rozwiązywanie na bieżąco problemów wychowawczych

• Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią
- zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się na terenie szkoły oraz w drodze do i ze szkoły
- zapoznanie z regulaminami poszczególnych pracowni, świetlicy szkolnej, sali gimnastycznej i placu zabaw
- zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw podczas przerw, w czasie wolnym, podczas ferii i wakacji oraz wycieczek szkolnych
- zapoznanie uczniów z zasadami współżycia społecznego, pogadanki w klasach dotyczące norm społecznych, ich przestrzegania i respektowania, Prawa Dziecka i Kodeks Ucznia
- we wrześniu poznawanie zasad ruchu drogowego

• Zapobieganie przemocy w sieci
- kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu

• Promowanie i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych w celu zapobiegania - utrzymywanie kontaktu z rodziną dziecka
- udzielanie wsparcia
- psychoedukacja rodziców podczas zebrań
- rozpowszechnianie ulotek na temat przeciwdziałania przemocy – ulotki dla rodziców

Zdrowy tryb życia
• Propagowanie zdrowego trybu życia.
- kształtowanie nawyku dbałości o czystość, ład, estetykę w swoim otoczeniu
- wdrażanie do odpowiedzialności za ochronę środowiska „Zbiórka baterii”
- dostarczenie wiadomości na temat racjonalnego odżywania się „Zdrowe II śniadanie”
- poznanie wartości odżywczej pokarmów oraz naturalnych źródeł witamin- zdrowa żywność „Program dla szkół”
- przestrzeganie zasad higieny i estetyki w czasie spożywania posiłków
- budzenie szacunku dla wszystkich form życia
- wdrażanie do zachowania czystości w miejscach nauki, użyteczności publicznej i domu rodzinnym
- spotkanie z pielęgniarką szkolną
- spotkanie z przedstawicielami organizacji działających na rzecz środowiska– Święto Drzewa
Profilaktyka uzależnień
• Wdrażanie przeciwdziałania uzależnieniom.
- rozszerzanie wiedzy na temat przyczyn, przejawów i skutków stosowania nowych substancji psychoaktywnych, psychotropowych i środków zastępczych, używek; „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach - dopalacze”
- rozpowszechnianie ulotek informacyjnych na temat skutków stosowania używek
- stałe podnoszenie kwalifikacji wychowawców z zakresu profilaktyki uzależnień
- kształtowanie właściwej postawy wobec zjawiska uzależnień wśród dzieci i młodzieży
Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych w tym wolontariatu
• Propagowanie wolontariatu
- współdziałanie z organizacjami społecznymi (ZUT)
- wspieranie ciekawych inicjatyw szkolnych „Góra grosza”
- lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu

• Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich
- wybory do Samorządu Uczniowskiego
- opracowanie klasowych kodeksów zachowania
- integrowanie zespołów klasowych – imprezy klasowe, wycieczki,
- angażowanie się w działania na rzecz działalności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem – Dzień Babci i Dziadka
- pogłębianie naturalnych systemów wsparcia tj: koleżeństwo, przyjaźń, zaufanie i uczciwość
- udział w uroczystościach z okazji świąt państwowych i szkolnych
Technologia informacyjno-komunikacyjna
• Rozwijanie kompetencji informacyjno-komunikacyjnych
- wykorzystanie TIK na wszystkich lekcjach i zajęciach świetlicowych
- prezentacje multimedialne oraz programy komputerowe
- projekcje filmowe (lektury)
- stosowanie TIK na lekcjach wychowawczych przy dyskusjach, rozmowach

Kształtowanie umiejętności matematycznych

• Umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia rozumowań matematycznych
- interaktywne ćwiczenia na tablicy multimedialnej
- gry i zabawy w rozwijaniu myślenia strategiczno-logicznego
- wykorzystywanie sytuacji życia codziennego w kształtowaniu pojęć i umiejętności matematycznych
Planowanie ścieżki zawodowej
• Ukierunkowywanie w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej
-poznanie pracy w wybranych zawodach i kształtowanie właściwej postawy wobec pracy ludzkiej, I-III (zabawa pantomimiczna „Jaki to zawód”, „Zawodowe skojarzenia”)
- analiza znaczenia pracy w życiu człowieka i w życiu społeczeństwa
-określanie własnych zainteresowań i uzdolnień oraz kompetencji;
-podejmowanie działań w sytuacjach zadaniowych i ocena swojego działania, formułowanie wniosków na przyszłość
- prezentowanie swoich zainteresowań i uzdolnień wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców
- wymienianie różnych grup zawodów i podawanie przykładów zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup
-opisywanie różnych ścieżek ich uzyskiwania oraz podstawowej specyfiki pracy w zawodach
- opisywanie, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;
-podawanie czynników wpływających na wybory zawodowe;
-posługiwanie się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny
- wyjaśnianie roli pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.