Katalog

Elżbieta Sokal, 2021-01-11
Koszalin

WOS, Sprawdziany i testy

Sprawdzian- Młody obywatel w urzędzie- szkoła Branżowa

- n +

1.Do podanych definicji dopisz pojęcia z nawiasu.
(bezpaństwowiec, repatriant, petent)
Definicja Pojęcia
Osoba, która utraciła obywatelstwo i nie nabyła innego obywatelstwa.
Osoba powracająca do kraju po długim pobycie poza granicami.
Osoba ubiegająca się o coś, składająca podanie lub załatwiająca sprawę bezpośrednio w urzędzie.

2.Wyjaśnij, co oznacza skrót BIP…………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
3.Do podanych skrótów dobierz ich wyjaśnienia.
1.REGON
2.PESEL
3.NIP
A. Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej
B. Numer Identyfikacji Podatnika
C. Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności
1………… 2…………….. 3……………..
4. Przyporządkuj jednostkom terytorialnym odpowiednie organy władzy.
I. Gmina ..…………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………… .. . .
II. Powiat ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………….
III. Województwo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

a) marszałek, b) starosta, c) wojewoda, d) burmistrz,
e) wójt, f) rada powiatu, g) prezydent miasta,
h) sejmik województwa, i) rada gminy, j) rada miasta

5. Od 1999 roku Polska dzieli się na ;
a) 15 województw
b) 16 województw
c) 17 województw
d) 18 województw
Odp. ………………..

6. Przyporządkuj odpowiednim instytucjom samorządowym sprawy, które możemy w nich załatwić.
I. Urząd Gminy
II. Starostwo Powiatowe
III. Urząd wojewódzkia) zarejestrowanie samochodu, motocykla
b) otrzymanie paszportu
c) otrzymanie dowodu osobistego, numeru PESEL, aktu urodzenia, ślubu, zgonu
d) zarejestrowanie działalności gospodarczej
e) zmiana nazwiska lub imienia
f) uzyskanie pozwolenia na prace cudzoziemca
g) załatwienie sprawy związanej z obywatelstwem
h) otrzymanie zasiłku w razie utraty pracy
i) zawarcie związku małżeńskiego
7. Zapoznaj się z tekstem źródłowym i odpowiedz na zamieszczone poniżej pytania.
Michał Bukiet "12 maja ukończył 18lat. Dotychczas działał głównie jako społecznik, nie angażując się w życie polityczne państwa. Jednak w dniu swoich urodzin postanowił zaangażować się i pójść na wybory parlamentarne.
a) Podaj nazwę rodzaju prawa wyborczego, z którego chce skorzystać Michał.
................................................................................................................................................................................................................................................................
b) Podaj nazwę organów władzy, do których Michał ma prawo wybierać.
..................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Co to jest frekwencja?(Wyjaśnij)……………………………………………..
………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
9. Wymień cztery zasady wyborcze.
a)…………………………………..
b)………………………………….
c)…………………………………
d)……………………………….

10. Co decyduje o wyborze kandydata?(Wymień)
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.