AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agata Misiak, 2020-10-19
Broczyno

Biologia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciel dyplomowany

- n +

Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego
im. św. Jana Bosko w Trzcińcu

Plan rozwoju zawodowego Nauczyciela Mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy
Nauczyciela Dyplomowanego

mgr Agata Misiak
Rozpoczęcie stażu : 1 września 2020r.
Okres stażu : 2 lata i 9 miesięcy
Zakończenie stażu : 31 maja 2023r.
Plan został sporządzony w oparciu o: „Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 01.03.2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli”

Cel główny stażu zawodowego: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia
awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Cele szczegółowe realizowanego stażu:
• uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły,
• wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
• umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,
• prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
• opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
• poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
• wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
• umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony


WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MEN W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO Z 1 MARCA 2013 ROKU


Zadania organizacyjne

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Poszerzenie wiedzy na
temat
awansu zawodowego.
Rozpoczęcie procedury
awansu
zawodowego na
stopień nauczyciela
dyplomowanego.
Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego
dotyczącymi awansu zawodowego (ustawa,
rozporządzenia).
Lektura publikacji MEN w internecie, serwisów
edukacyjnych przeznaczonych
dla nauczycieli.
Opracowanie i wdrażanie planu awansu
zawodowego
Okres stażu Znajomość przepisów prawa
oświatowego,
sformułowanie wniosku o
rozpoczęcie stażu.
Opracowanie planu rozwoju
zawodowego.

Dokumentowanie realizacji
planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, potwierdzeń itp.

Przygotowanie sprawozdania z odbytego stażu. Okres stażu
czerwiec 2023r
Gromadzenie dokumentówSprawozdanie z odbytego stażu

Zgodnie z § 8 ust.1 w planie uwzględniono następujące treści:
• podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy , w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
• realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
• pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły , samodzielnie lub przez udział różnych formach kształcenia ustawicznego.§8 ust. 2, pkt. 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadanie Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1. Diagnozowanie i badanie osiągnięć edukacyjnych ucznia. Konstruowanie testów diagnozujących uczniów, przeprowadzenie badań, analiza i wnioski do dalszej pracy. -testy, analiza
wyników, wnioski
- okres stażu
(wrzesień,
maj )

2. Doskonalenie kompetencji zawodowych. Udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach metodycznych i dydaktycznych oraz w innych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły. - zaświadczenia - okres stażu
3. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności
(doskonalenie warsztatu pracy). Samokształcenie, czytanie prasy, literatury fachowej
i poradników metodycznych. - adresy stron
internetowych,
spis literatury
- okres stażu

4. Przygotowanie uczniów
do konkursów szkolnych
i pozaszkolnych. Przygotowanie środków dydaktycznych i pomoc uczniom w przygotowaniu
do konkursów. Praca indywidualna z uczniem zdolnym. Opracowanie
i przeprowadzenie
wewnątrzklasowych
i międzyklasowych konkursów. Przygotowanie uczniów do szkolnych
i pozaszkolnych konkursów przyrodniczych i chemicznych. -dyplomy,
podziękowania

- okres stażu,
wg potrzeb


5. Organizowanie zajęć dodatkowych. Praca
z uczniem zdolnym
oraz posiadającym trudności w nauce. Przygotowanie planu pracy.
- plan zajęć
- okres stażu
6. Organizacja i opieka
nad uczniami podczas wycieczek. Organizacja wycieczek krajoznawczych. - karty wycieczek
- okres stażu

7. Konstruowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z biologii, chemii, fizyki i matematyki. Zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami oceniania .
Zapoznanie uczniów
z wymaganiami edukacyjnymi. - podpis ucznia na karcie zapoznania z regulaminami szkoły -wrzesień,
okres stażu
8. Doskonalenie metod i form pracy. Stosowanie w pracy metod aktywizujących, indywidualizacja nauczania: praca z uczniem zdolnym
w ramach przygotowania
do konkursów oraz uczniem mającym problemy edukacyjne na zajęciach dodatkowych.
Studiowanie literatury fachowej. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów. Wykorzystanie techniki komputerowej
i informacyjnej w pracy pedagogicznej. - scenariusze, udział
uczniów
w konkursach,
obecność uczniów
na zajęciach
dodatkowych - okres stażu
9. Sprawowanie opieki
nad pomieszczeniem dydaktycznym. Organizowanie gazetek tematycznych. Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych do własnej biblioteki. - materiały - okres stażu

10. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opracowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego. - sprawozdanie - maj 2023


§8 ust. 2, pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadanie Formy realizacji Dowody
realizacji Termin
1. Stosowanie technologii komputerowej
w opracowaniu dokumentacji, narzędzi badawczych
i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy
z uczniami. Opracowanie dokumentów
w tym scenariuszy lekcji biologii, chemii, fizyki i matematyki
z wykorzystaniem programów komputerowych i Internetu.
Prowadzenie lekcji i zajęć dodatkowych
z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Korzystanie
z komputerowych programów edukacyjnych (np. Khan, Scholaris), encyklopedii multimedialnych, map multimedialnych, Internetu.
Stworzenie dzięki technologii komputerowej narzędzi diagnostycznych, ewaluacji oraz materiałów pomocnych podczas zajęć. - scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne,
karty pracy, testy,
prace klasowe, pomoce naukowe, sprawdziany, scenariusze szkolnych
uroczystości, dyplomy
dla uczniów
- okres stażu
2. Wykorzystanie umiejętności informacyjnych
na zajęciach pozalekcyjnych. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
- zaświadczenie - okres stażu
3. Wykorzystanie Internetu jako cennego źródła informacji. Systematyczne wykorzystywanie stron internetowych o tematyce pedagogiczno – oświatowej. - wykaz stron
internetowych - okres stażu
4. Dokumentacja życia szkoły. Wykorzystanie strony internetowej szkoły
do prezentacji efektów pracy. - zdjęcia, filmy,
informacje
na stronie
internetowej
szkoły - okres stażu
5. Wykorzystanie Internetu oraz technologii komputerowej podczas sporządzania dokumentacji Zespołu Przedmiotowego. Sporządzenie dokumentacji. - dokumenty,
plany zespołu,
wewnątrzprzed-
miotowy system
oceniania - okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć
dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


Lp. Zadanie Formy realizacji Dowody
realizacji Termin
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły. Prowadzenie zajęć otwartych.
Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom szkoły scenariuszy lekcji, ankiet, materiałów dydaktycznych, scenariuszy szkolnych
uroczystości. Prowadzenie zajęć otwartych
dla zainteresowanych nauczycieli, wychowawców i rodziców.
Konsultacje, wymiana poglądów i dzielenie się
doświadczeniami
z nauczycielami różnych przedmiotów na tym samym poziomie. Współpraca
z nauczycielami przedmiotów matematycznych i przyrodniczych zatrudnionych w innych placówkach. - scenariusze,
ankiety,
zaświadczenia - okres stażu
2. Opublikowanie
w Internecie autorskich materiałów dydaktycznych. Przygotowanie materiałów
i publikacja prac własnych
i uczniowskich na szkolnej stronie www. - publikacja
na stronie
internetowej
szkoły - okres stażu,
wg potrzeb

3. Aktywny udział
w spotkaniach zespołu przedmiotowego. Dzielenie się spostrzeżeniami, sporządzanie dokumentacji zespołu przedmiotowego. - dokumenty
z pracy zespołu - okres stażu

4. Upowszechnienie
i promocja własnych doświadczeń, metod
i form pracy. Prezentacje materiałów. - umieszczenie
prac na gazetce
ściennej,
prezentacje
multimedialne - okres stażu,
wg potrzeb

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadanie Formy realizacji Dowody
realizacji Termin
1. Przygotowanie i realizacja programu zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych – kółko przyrodnicze, zajęcia dodatkowe z chemii. Opracowanie programu,
wdrożenie programu oraz jego ewaluacja.
- opracowany
program - okres stażu
2. Opracowanie założeń
do pracy z uczniem
z opinią, orzeczeniem
z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Analiza treści opinii wydanej przez PPP. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia. Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych. - notatki
- okres stażu,
wrzesień


§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1. Promocja placówki poprzez współpracę z różnymi instytucjami Współpraca z PPP, Kuratorami Sądowymi, PCPR, Opieką Społeczną itp


- zdjęcia i sprawozdanie
zamieszczone na stronie
internetowej szkoły
- udział w organizowanych
przez placówki konkursach,
wizyty w placówkach,
spotkania z ciekawymi
ludźmi - okres stażu,
wg potrzeb


2. Prezentowanie osiągnięć dzieci
w środowisku lokalnym. Prezentacja efektów pracy dzieci poprzez przedstawienie małych form teatralnych związanych
z przeprowadzonymi projektami w trakcie
stażu oraz organizacja konkursów. - poświadczenie dyrektora
- zdjęcia i sprawozdanie
zamieszczone na stronie
internetowej szkoły
- prace plastyczne, ulotki,
projekty - okres stażu

3. Praca z uczniem zdolnym i słabym. Prowadzenie kółek zainteresowań oraz zajęć dodatkowych przygotowujących uczniów do udziału
w konkursach ( np. Orzeł przyrodniczy, Małą ojczyzną mą nasze bory są) i projektach edukacyjnych
(np. Tydzień dla zdrowia, Dzień Ziemi). Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów wymagających wsparcia. - dyplomy, dzienniki zajęć,
potwierdzenie dyrektora
szkoły

- okres stażu,
wg potrzeb

4. Organizowanie i współorganizowanie apeli, uroczystości i imprez
Organizacja i współpraca przy organizowaniu różnych
uroczystości szkolnych związanych z obchodami świąt
państwowych, ważnych rocznic i wydarzeń.

Opracowanie scenariuszy- przygotowanie uczniów do udziału
w uroczystych apelach.
Okres stażu Scenariusze, zdjęcia
5. Stosowanie w
pracy metod
aktywizujących
Poszukiwanie nowych, ciekawych metod pracy. Dzielenie się spostrzeżeniami podczas spotkań Rady Pedagogicznej, zespołów wychowawczych
Okres Stażu Notatki
6. Promowanie szkoły Prezentacja wyników działań uczniów
na terenie kraju, powiatu czy gminy poprzez udział w międzyszkolnych, powiatowych
oraz ogólnopolskich konkursach
i publikowanie wyników na szkolnej stronie internetowej. - sprawozdanie na stronie
szkoły - okres stażu,
wg potrzeb

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1. Współpraca
z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Konsultacje, analiza wskazań poradni, praca
z uczniem mającym trudności w nauce, zgodnie z sugestiami poradni. - poświadczenie
dyrektora

- okres stażu
2. Współpraca
z pedagogiem szkolnym. Współpraca z pedagogiem w zakresie rozwiązywania problemów występujących u uczniów, analizowanie poszczególnych przypadków i wspólne poszukiwanie rozwiązań. - potwierdzenie pedagoga - okres stażu
3. 3. Współpraca z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę, działającymi na rzecz edukacji, bezpieczeństwa i zdrowia dzieci Udzielanie pomocy wychowankom zgodnie z zaleceniami PPP.

Sporządzanie opinii o wychowankach na potrzeby instytucji.

Sporządzanie wniosków o podjęcie stosownych działań w sytuacjach problemowych. Okres Stażu Zaświadczenia, opinie, wnioski
4. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnych. Udział w Wigilii szkolnej, B’oskarach, Festynie Radości, Święcie Szkoły - scenariusz uroczystości,
- poświadczenie dyrektora - okres stażu,
wg potrzeb
5. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej
i stosunków interpersonalnych. Integracja zespołów klasowych: uroczystości, wycieczki, praca
w grupach, pomoc koleżeńska. - wpis w dzienniku, karty
wycieczek - okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt. 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Lp. Zadania Formy realizacji Efekty realizacji Termin
1. Uczestnictwo
w różnych formach doskonalenia zawodowego
i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności
w podnoszeniu jakości pracy szkoły. Własne refleksje
po odbytych szkoleniach
i dzielenie się nimi
z nauczycielami.
- zaświadczenia
o ukończonych formach
doskonalenia zawodowego - okres stażu
2. Organizacja konkursów szkolnych. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach oraz organizacja konkursów na temat:
- wiedzy przyrodniczej
- ekologicznej
- chemicznej - potwierdzenie dyrektora
szkoły - okres stażu

§ 8 ust. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania Formy realizacji Efekty realizacji Termin
1. Opis i analiza przypadków
rozpoznania i rozwiązania
problemów wychowawczych
Zdiagnozowanie problemu
wychowawczego.

Ustalenie metod pracy z młodzieżą i oddziaływań wychowawczych.

Systematyczna praca nad
rozwiązaniem problemu.

Opracowanie IPET,
Współtworzenie Systemu Oceny Funkcjonowania Wychowanka MOW

Udział w zespołach wychowawczych i pomocy psych - pedag.

Pomoc wychowankowi podczas nauki własnej

Indywidualna praca z wychowankiem.
Okres stażu Opis i analiza przypadku.


Opracowane dokumenty


Zaświadczenia

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

opracowała:
mgr Agata Misiak


………………………………………… ………………………………………………
Data i podpis Dyrektora
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.