Katalog

Katarzyna Piotrowicz, 2020-10-16
Swarzędz

Zajęcia zintegrowane, Wymagania

Awans zawody

- n +

Opis i analiza sposobu realizacji wymagań
na stopień nauczyciela dyplomowanego
ze wskazaniem uzyskanych efektów§8 ust. 3 pkt 4bWykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela - konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji ArtystycznejWykonywanie zadań przewodniczącego zespołu do spraw promocji szkoły

W trakcie trwania stażu podejmowałam różne dodatkowe zadania mające na celu własny rozwój zawodowy oraz podnoszący jakość pracy szkoły. Byłam między innymi przewodniczącą zespołu do spraw promocji szkoły. Moja praca polegała na organizacji spotkań zespołu, opracowaniu harmonogramu działań, przydziale zadań poszczególnym członkom zespołu, czuwanie nad pracą i opracowanie końcowych wniosków. Celem zespołu było kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły, pogłębianie więzi emocjonalnych ze szkołą, promocja szkoły w środowisku lokalnym, a także podejmowanie działań służących integracji nauczycieli, uczniów i rodziców. Podstawowym zadaniem było dbanie o poprawny wizerunek szkoły, przekazywanie informacji o realizowanych na terenie szkoły działaniach lokalnym mediom i podtrzymywanie dobrych relacji z mediami działającymi w mieście, inicjowanie przedsięwzięć promujących szkołę w Internecie (strona www, fanpage na portalu społecznościowym) oraz organizowanie działań dla społeczności lokalnej (akademie, uroczystości szkolne, imprezy). W pracach zespołu wykorzystywane były narzędzia niezbędne do promocji szkoły m. in. kontakty z mediami, prasa, Internet.
Jako koordynator zespołu nie tylko czuwałam nad prawidłowym przebiegiem zaplanowanych działań, ale i sama uczestniczyłam w promocji szkoły. Na bieżąco aktualizowałam stronę internetową szkoły, prowadziłam galerię dokumentującą życie szkoły, a także zamieszczałam ofertę zajęć edukacyjnych i kół zainteresowań. Byłam organizatorką oraz koordynatorem Dnia Otwartego Szkoły. Moim zadaniem było zaplanowanie i zorganizowanie działań tak, aby przedstawić ofertę szkoły i w jak najlepszy sposób wypromować naszą szkołę. W realizacji tego przedsięwzięcia aktywnie współpracowałam z nauczycielami, którzy przygotowywali uczniów do wystąpień, zajęcia pokazowe czy dekoracje. Byłam również odpowiedzialna za przygotowanie folderu i prezentacji multimedialnej ukazujących ofertę szkoły oraz ich publikację na stronie internetowej szkoły i portalu społecznościowym. W ramach Dnia Otwartego przeprowadzałam także warsztaty plastyczno-techniczne, zabawy przy muzyce, zajęcia z chustą animacyjną dla przyszłych uczniów naszej szkoły.
Realizacja zadań zaplanowanych przez zespół do spraw promocji szkoły przebiegała sprawnie, nie zakłócała przebiegu zajęć lekcyjnych i normalnego funkcjonowania szkoły. Monitoring polegał na systematycznej obserwacji wdrażania zaplanowanych działań, a w razie potrzeby wprowadzania ewentualnych modyfikacji. Ewaluacja polegała na całościowej ocenie efektywności działań promujących szkołę, a w konsekwencji wskazywała pozycję szkoły w lokalnym środowisku. Efekty promocji i wnioski do dalszej pracy przedstawione w raporcie mogą być inspiracją dla nauczycieli do podejmowania nowych inicjatyw promujących szkołę, które włączone zostaną do planu promocji na następny rok szkolny.

Efekty dla szkoły:
 promocja szkoły w środowisku lokalnym
 większe zainteresowanie lokalnej społeczności szkołą i jej ofertą edukacyjną
 wzmożone zainteresowanie ofertą naszej placówki

Efekty dla nauczyciela:
 doskonalenie umiejętności planowania i organizacji
 zdobywanie wiadomości z obsługi programów graficznych
 kształtowanie kreatywności i pomysłowości
 doskonalenie warsztatu pracy

Wykonywanie zadań przewodniczącego zespołu do spraw rekrutacji i naboru

W roku szkolnym 2017/2018 byłam przewodniczącą zespołu do spraw rekrutacji i naboru, którego celem było przeprowadzenie rekrutacji na nowy rok szkolny. Podstawowym zadaniem było opracowanie planu i zasad rekrutacji na nowy rok szkolny, materiałów informacyjnych na temat oferty edukacyjnej szkoły dla kandydatów we współpracy z zespołem do spraw promocji szkoły, przygotowanie spotkania z rodzicami potencjalnych przyszłych uczniów oraz analiza efektów rekrutacji w poprzednim roku szkolnym. Podczas spotkań zespołu omawialiśmy zasady pozyskiwania informacji o potencjalnych kandydatach, materiałach i formalnościach dotyczących naboru. W lutym 2018 r. opracowałam wraz z pozostałymi członkami zespołu i opublikowałam na stronie internetowej szkoły zasady obowiązujące przy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019, aby ułatwić rodzicom proces rekrutacji. Jako przewodnicząca zespołu przeprowadzałam proces rekrutacji w naszej szkole, a w szczególności przygotowywałam ofertę szkoły na stronę internetową naboru, obsługiwałam elektroniczny system w przypadku rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego. Przyjmowałam również dokumenty od rodziców kandydatów do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych, które razem z członkami zespołu weryfikowaliśmy. Ustalałam z pozostałymi nauczycielami wchodzącymi w skład zespołu listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Jako zespół przyjmowaliśmy kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. Ustalaliśmy listy przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych, które podawałam do publicznej wiadomości zamieszczając na stronie internetowej i wywieszając na drzwiach szkoły. Udzielałam również pomocy zainteresowanym uczniom oraz rodzicom, którzy mieli pytania w związku z rekrutacją. Zorganizowałam wraz z zespołem Drzwi Otwarte dla potencjalnych przyszłych uczniów. W ramach spotkania odbyło się spotkanie informacyjne z rodzicami oraz zajęcia w salach dla dzieci takie jak: zajęcia plastyczne, zabawy przy muzyce, spacer po szkole.

Efekty dla szkoły:
 efektywna realizacja zadań, wynikających z obowiązków i zamierzeń szkoły
 zaktualizowana dokumentacja szkolna
 dostosowanie dokumentacji do nowych wymogów
 podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wysoką jakość pracy zespołowej pracowników

Efekty dla nauczyciela:
 wzajemna pomoc i koordynacja działań członków zespołów
 możliwość wymiany doświadczeń, wspomaganie i współdziałanie w pracy
 umiejętność współpracy w zespole nadzorującym
 doskonalenie pracy własnej poprzez zdobywanie doświadczenia w przeprowadzaniu rekrutacji i naboru

Wykonywanie zadań przewodniczącego zespołu do spraw ewaluacji

W roku szkolnym 2017/2018 pełniłam funkcję przewodniczącej zespołu dokonującego ewaluacji wewnętrznej w naszej szkole. Tematem badania było wymaganie: DIAGNOZA EFEKTYWNOŚCI ŚWIADCZONEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. Przedmiot ewaluacji: W szkole rozpoznaje się potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów i organizuje się różnorodne formy pomocy uczniowi. Cel ewaluacji: Zbadanie efektywności podejmowanych przez nas działań z zakresu świadczonej pomocy psychologiczno - pedagogicznej w roku szkolnym 2017/18. Opis metodologii: Badanie zostało zrealizowane na przełomie maja/czerwca 2018 roku. W trakcie ewaluacji zebrano informacje pochodzące z ankiety, którą opracował i przeprowadził powołany do tego zespół pod moim przewodnictwem. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmował wymieniony wyżej problem badawczy.
Opis ewaluacji/wyniki ewaluacji: Na potrzeby badania została przygotowana ankieta skierowana do nauczycieli, zawierająca 16 pytań. Badaniem objęto 28 nauczycieli.
Do moich zadań jako przewodniczącego należało opracowanie, wraz z powołanym zespołem, celu i organizacji ewaluacji, m.in. pytań kluczowych, narzędzi i metod badawczych, harmonogramu działań, kwestionariusza ankiety dla nauczycieli, przeprowadzenie badania wśród wychowawców klas oraz opracowanie wyników. Mocne i słabe strony z ankiet ewaluacyjnych, rezultaty ewaluacji wewnętrznej, a także zalecenia i rekomendacje zostały przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 30 VIII 2018 r. Wyniki tej ewaluacji umożliwiły pozyskanie informacji na temat tego, które obszary w naszej szkole funkcjonują na wysokim poziomie, a także na temat tych obszarów, których pracę należy udoskonalić, aby poprawić jakość pracy całej szkoły.

Efekty dla szkoły:
 przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej
 przeprowadzenie badania wybranego obszaru działania szkoły
 wzbogacenie narzędzi diagnostycznych dla nadzoru wewnętrznego
 doskonalenie jakości pracy szkoły
 pokazanie mocnych stron szkoły
 pokazanie słabych punktów szkoły wyznaczając tym samym obszar, który trzeba udoskonalić, aby poprawić jakość pracy szkoły

Efekty dla nauczyciela:
 skuteczna praca w zespole do spraw ewaluacji
 zastosowanie wyników w celu doskonalenia własnej pracy
 nabywanie umiejętności organizacyjnej
 podniesienie efektywności mojej pracy w zespole, zdobycie doświadczenia w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej


Pełnienie funkcji szkolnego koordynatora Ogólnopolskiego Projektu Edukacji Prozdrowotnej pod hasłem: ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM dla uczniów klas I-III oraz oddziału przedszkolnego oraz programu WARZYWA-OWOCE W SZKOLE
Zagadnienia dotyczące zdrowia były i są ważne. Dlatego chcąc promować tę tematykę w środowisku szkolnym i lokalnym, należy zwracać uwagę na podejmowanie właściwych decyzji i pomagać w ich wyborze. W roku szkolnym 2018/2019, moja szkoła przystąpiła do programu Promującego Zdrowie, a ja zostałam szkolnym koordynatorem przystępując do ogólnopolskiego projektu edukacji prozdrowotnej „Zdrowo jem, więcej wiem” przeznaczonego dla uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser - Dudy. Działania projektowe były także kierowane równolegle do nauczycieli oraz rodziców. Projekt trwał cały rok szkolny i został podzielony na 2 etapy (jesienno-zimowy, wiosenny). Głównym celem projektu było wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem również było uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Poprzez pedagogizację rodziców, organizowane dla nich spotkania w ramach projektu starałam się również kształcić rodziców, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.
Byłam także odpowiedzialna w okresie stażu za koordynowanie na terenie szkoły programu pod hasłem: Warzywa-owoce w szkole. Głównym celem „Programu dla szkół” jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie spożycia owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych w codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE oraz środków z budżetu krajowego. Polska jest jednym z największych beneficjentów programu w UE. Grupą docelową „Programu dla szkół” są dzieci z klas I – V szkół podstawowych. Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się co najmniej 3-4 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia) oraz produkty mleczne. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, śliwki, truskawki, marchewki, rzodkiewki, paprykę słodką, kalarepę, pomidorki (również soki), a także mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne. Każde dziecko uczestniczące w programie w dniu szkolnym w danym okresie udostępniania może otrzymać bezpłatnie porcję produktu owocowego albo warzywnego lub mlecznego.
Priorytetowym celem programu było podejmowanie nowych działań oraz kontynuowanie już podjętych, w ramach zdrowego trybu życia: zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej oraz bezpiecznego stylu życia.
Do moich najważniejszych zadań, jako koordynatora należało:
 czuwanie nad całościowym przebiegiem programu i projektu
 upowszechnianie koncepcji programu w społeczności szkolnej
 pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności szkolnej i sojuszników wśród rodziców i w społeczności lokalnej oraz podjęcie wzajemnych zobowiązań, niezbędnych dla skutecznych działań
 inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z promocją zdrowia w szkole (planowanie i ewaluacja działań)
 kierowanie pracą szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia
 współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
 prowadzenie dokumentacji działań szkoły w zakresie promocji zdrowia: tworzenie list uczniów uczestniczących w projekcie oraz programie
 współdziałanie z koordynatorem wojewódzkim (głównym) sieci Szkół Promujących Zdrowie
 rozwijanie własnych umiejętności osobistych i społecznych, w tym współdziałania z innymi ludźmi i kierowania wspólnie podjętymi działaniami
 prowadzeniem zajęć tematycznych na temat zdrowia w całym roku szkolnym 2018/2019
 pisaniem raportów końcowych po przeprowadzonych zajęciach
 pedagogizacja rodziców
 przesyłaniem raportów i zdjęć z organizacji zajęć na stronę organizatora Fundacji BOŚ
 opracowaniem terminów dostaw warzyw i owoców w szkole
 informowanie uczniów i rodziców o terminie dostaw warzyw i owoców
 pisanie raportów po udziale w programie
Pierwszym etapem mojego koordynowania było uczestnictwo w cyklu szkoleń: Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie?. Dzięki nim dowiedziałam się, jak dobrze przygotować się do roli lidera oraz jak poprawnie opracowywać dokumentację i wdrażać program. W dobrym liderowaniu pomogły mi także rozpoczęte studia z zakresu zarządzania oświatą.
Następnym krokiem było utworzenie przez mnie zespołu nauczycieli, wspólnie z którymi realizowałam działania w ramach programu. Na bieżąco przekazywałam im wiadomości zdobyte podczas szkoleń oraz omawiałam sprawy związane z programem.
Najważniejszym moim zadaniem jak koordynatora było opracowanie i wdrożenie programu szkolnego w ramach projektu. Aby to zrealizować na wstępie przeprowadziłam ankiety wśród uczniów i rodziców. Pozwoliły mi one postawić diagnozę, dzięki której ustaliłam listę problemów oraz potrzeb społeczności szkolnej, wymagających rozwiązania. Wyniki diagnozy przedstawiłam swojemu zespołowi.
Po opracowaniu programu, wraz z zespołem sporządziłam harmonogram działań, do zrealizowania w pierwszym etapie programu jak i kolejnych.
Do moich zadań koordynatora należało również prowadzenie strony internetowej, na której umieszczałam informację i zdjęcia o zrealizowanych już działaniach.

Efekty dla szkoły:
 promocja szkoły
 pełna realizacja przez członków zespołu zadań w ramach programu
 wzajemne wspieranie się nauczycieli
 stosowanie atrakcyjnych metod pracy
 promowanie aktywnego stylu życia
 włączenie całej społeczności szkolnej i rodziców w realizacje programu
 szansa dla uczniów na zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zdobycie cennych umiejętności takich jak praca w grupie.

Efekty dla nauczyciela:
 doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej
 zdobycie nowych doświadczeń
 doskonalenie umiejętności interpersonalnych
 doskonalenie umiejętności budowania zespołu
 inspiracja do podejmowanych działań
 wzbogacanie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia
 podniesienie swoich kwalifikacji w zakresie edukacji związanej ze zdrowym i ekologicznym stylem życia

Wykonywanie zadań przewodniczącego zespołu nauczycieli

W trakcie stażu przewodniczyłam pracom zespołu wspierania i rozwoju zdolności uczniów. We wcześniejszych latach swojej pracy zawodowej byłam także kilkukrotnie przewodniczącą zespołu nauczycieli w pionie młodszym – edukacji wczesnoszkolnej.
W ramach pełnionej funkcji przewodniczącej zespołu opracowywałam projekt planu pracy na podstawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, przedstawiałam swoje propozycje programowe zespołowi, modyfikowałam program wraz z jego członkami, pisałam sprawozdania z realizacji wytyczonych zadań, sfer. Organizowałam spotkania nauczycieli, podczas których omawiane były bieżące problemy. W ramach współpracy na bieżąco oraz w trakcie cyklicznych spotkań wymienialiśmy się poglądami, pomysłami, materiałami do zajęć.
Zadania, które realizowaliśmy podczas prac zespołu dotyczyły przede wszystkim ewaluacji przedmiotowych zasad oceniania, analizowania nowej podstawy programowej, doboru podręczników, wyboru i modyfikowania programów zgodnie z wynikami diagnozy dydaktycznej, opiniowania przygotowanych w szkole własnych programów nauczania, tworzenia indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych dla ucznia, analizowania wyników nauczania, a także opracowywania narzędzi pomiaru dydaktycznego, którymi są testy diagnozujące i ich analiza. W trakcie pracy w zespole przedmiotowym skupiałam się także nad systematycznym badaniem wyników nauczania, a także analizą tych wyników. Wspólnie planowaliśmy konkursy, imprezy szkolne i wymienialiśmy się doświadczeniami. Razem przeprowadzaliśmy imprezy, konsultowaliśmy również przypadki niektórych uczniów, udzielając sobie wskazówek do pracy z nimi. Modyfikowaliśmy Przedmiotowe Zasady Oceniania zgodnie z potrzebami uczniów. Spotkania zespołów odbywały się zgodnie z ustalanymi harmonogramami. Wyniki pracy umożliwiły pozyskanie informacji na temat tego, które obszary w szkole na poziomie klas funkcjonują na wysokim poziomie, a także na temat tych obszarów, których pracę należy udoskonalić, aby poprawić jakość pracy szkoły.
Efekty dla szkoły:
 wdrożenie nowych nauczycieli do wykonywania zadań członka zespołu
 umocnienie współpracy z pozostałymi nauczycielami
 podniesienie jakości placówki poprzez wysoką jakość pracy zespołowej pracowników
 pogłębienie wiedzy i umiejętności dydaktyczno – wychowawczych uczestników spotkań zespołu
 poszukiwanie sposobów pracy z uczniem prowadzących w kierunku podniesienia wyników nauczania
 integracja nauczycieli współpracujących w zespole
 sukcesy uczniów w konkursach
 promocja szkoły w środowisku lokalnym
 wzajemna pomoc wśród nauczycieli

Efekty dla nauczyciela:
 doskonalenie umiejętności planowania i organizacji
 satysfakcja z dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
 doskonalenie umiejętności interpersonalnych
 doskonalenie umiejętności pracy zespołowej
 doskonalenie pracy własnej przez nabycie umiejętności tworzenia dokumentów, ich analizowania i wyciągania wniosków
 zdobywanie nowych umiejętności
 rozwój własnej kreatywności w przygotowaniu różnych przedsięwzięć
 poszerzanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań
 stawianie sobie nowych wymagań na ścieżce zawodowej,
 poczucie satysfakcji z dobrze poprowadzonych działań
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.