AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Pawlak, 2020-09-29
Kalisz

Język angielski, Program nauczania

Program innowacji j.angielski MEMY

- n +
PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

„MEMES? Have fun and learn English!”

Autor i realizator innowacji: ................
Tytuł innowacji:
„MEMES? Have fun and learn English!” (MEMY? Baw się dobrze i ucz się angielskiego!)

Rodzaj innowacji:
metodyczna
Czas realizacji:
1 września 2020r. – czerwiec 2020r. (rok szkolny 2020/2021)
Miejsce realizacji:
Innowacja pedagogiczna o charakterze metodycznym z zakresu nauczania języka angielskiego będzie realizowana w Szkole Podstawowej ...................
Klasy objęte innowacją:
Uczniowie klas VII b, VIa (raz w tygodniu; zajęcia uzdalniające, lekcje j.angielskiego)
Program na którym oparta jest innowacja:
Innowacja metodyczna
Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.
Autorzy: Katarzyna Niedźwiedź, Jolanta Sochaczewska – Kuleta, Dorota Wosińska

I Wstęp
W dzisiejszym świecie znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego jest rzeczą niezwykle ważną. Globalizacja i otwarcie na świat jakie umożliwiają Internet, portale społecznościowe oraz inne środki masowego przekazu narzucają nam potrzebę płynnego posługiwania się językiem angielskim. Jego znajomość daje większe możliwości szukania interesujących informacji, poznawania ciekawych ludzi i poszerzania swojej wiedzy, dlatego bardzo ważne jest zachęcanie uczniów do posługiwania się nim w realnych sytuacjach, w których będą mogli kształcić i rozwijać swoje umiejętności w zakresie czytania, słuchania, pisania i mówienia.
Proponowana innowacja jest efektem moich obserwacji i spostrzeżeń w trakcie kilkunastoletniej pracy na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w szkole podstawowej. Wprowadzenie w naszej szkole innowacji pedagogicznej „Have fun and learn English” podyktowane jest chęcią stworzenia uczniom naszej szkoły możliwości nauki języka angielskiego w ciekawy i niecodzienny sposób. Memy stały się nieodzownym środkiem wyrazu i komunikacji w dzisiejszym świecie. Dzieciom kojarzą się z czymś zabawnym, są odskocznią od szarej rzeczywistości. Rozbudzi to w uczniach chęć zgłębiania wiedzy, ciekawość poznania kultury krajów anglosaskich, motywację do dalszej edukacji a przede wszystkich będzie dla nich zabawą i doświadczeniem innego podejścia do nauki języka.
Nadrzędnym zadaniem nauczyciela jest promowanie języka angielskiego wśród dzieci oraz uczynienie z nauki procesu przyjemnego i efektywnego. Aby osiągnąć ten cel, niezbędne jest uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego w szkole. Uczniowie będą zatem doskonalili swoje umiejętności językowe poprzez czytanie treści memów, tłumaczenie ich znaczenie, opisywanie sytuacji, uzupełnianie tre ści memów, dopisywanie zakończenie a nawet tworzenie własnych memów.
Pozwoli to dzieciom na kontakt z żywym językiem i przyczyni się bezpośrednio do bogacenia słownictwa oraz wzbogacenia zasobu słownictwa. Udoskonalenia znajomości struktur gramatycznych. Najistotniejszą rzeczą, którą będę się starała przekazać podczas zajęć swoim uczniom to fakt, że nauka nie musi być nudna, może być zabawą.
Praca z memami, będzie wspaniałą okazją do tego by przezwyciężać i zmierzać do płynności językowej małymi krokami w myśl zasady: im więcej będziemy mówić po angielsku, tym nasza płynność językowa będzie lepsza, a lęk mniejszy. Początkowym celem jest oswojenie się z językiem angielskim, po czym przychodzi zrozumienie a następnie w miarę swobodne posługiwanie się językiem.
W trakcie prowadzonych zajęć uczniowie będą rozwijali zintegrowane umiejętności językowe takie jak: znajomość środków i funkcji językowych, odbioru tekstów pisanych, oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych. Dodatkowo zajęcia nastawione będą na rozwijanie kompetencji komunikacyjnych związanych z sytuacjami z życia codziennego. Zajęcia będą prowadzone również z wykorzystaniem komputera, tablicy multimedialnej i Internetu.
Uwieńczeniem działań będzie organizacja konkursu na najciekawszy mem w j. angielskim dla klas IV-VIII. Konkurs będzie okazją do sprawdzenia swoich możliwości. Pobudzi kreatywność uczniów i pozwoli przezwyciężać własne słabości i ograniczenia. Pozwoli również wyróżnić się uczniom, którzy charakteryzują się inteligencją i poczuciem humoru.
Dzieci będą miały okazję pochwalić się efektami swojej pracy i wzmocnić poczucie własnej wartości.
II Cele innowacji:
Cele ogólne:
• promowanie języka angielskiego wśród dzieci
• zainteresowanie kulturą krajów anglosaskich
• poznawanie powiedzeń, przysłów i idiomów w języku angielskim
• zachęcanie uczniów do rozwijania swoim umiejętności językowych
• rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacyjnych
• uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego
• poszerzanie słownictwa poprzez różnorodne formy pracy z językiem obcym
• kształtowanie postawy otwartości wobec innych kultur,
• rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości
• rozwijanie wiedzy i sprawności językowych w ramach wszystkich nauczanych standardów: mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie
• rozwijanie kompetencji językowych na wszystkich płaszczyznach komunikacyjnych ze szczególnym naciskiem na aspekt umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnej
• podnoszenie motywacji do nauki języka angielskiego
• uatrakcyjnianie sposobu nauczania i uczenia się języka
• rozwijanie w uczniach postawy otwartości, ciekawości i tolerancji wobec innych kultur
Cele szczegółowe:
Uczeń:
• potrafi reagować słownie i pisemnie w prostych sytuacjach dnia codziennego
• rozumie teksty czytane o różnorodnej tematyce, potrafi wyszukać w nich konkretne informacje
• poznaje różnice między formami języka angielskiego oficjalnego i potocznego
• posługuje się słownikiem dwujęzycznym
• potrafi zareagować w konkretnej sytuacji zadaniowej
• łatwiej rozwiązuje zadania testowe i egzaminacyjne
• tworzy spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, poprawne pod względem stylistycznym i gramatyczno – leksykalnym
• poszerza bierny i czynny zasób słownictwa poprzez różnorodne formy obcowania z językiem obcym (materiały internetowe)
• rozwija swoje umiejętności językowe poprzez poznawanie kultury, idomów i przysłów w języku angielskim
• zapoznaje się z różnymi strategiami komunikacyjnymi pomocnymi w nauce języka (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty itp.)
• doskonali umiejętności współpracy w grupie i w zespole
• przygotowuje się do udziału w konkursach językowych,
• doskonali umiejętności redagowania tekstów w języku angielskim (w formie tradycyjnej i elektronicznej)

Dodatkowym celem ważnym dla podniesienia jakości pracy szkoły jest poszerzenie jej oferty edukacyjnej.

III Zasady innowacji
Innowacja pt. „MEMES? Have fun and learn English!” będzie realizowana przez grupę uczniów z klas VII,VI w roku szkolnym 2020/2021. Innowacją objęci zostaną uczniowie, którzy pragną poszerzać swoją znajomość języka angielskiego. Innowacja realizowana będzie podczas zajęć w ramach działań statutowych oraz na lekcjach języka angielskiego.

IV Metody i techniki pracy
Metody realizacji celów innowacji będą uwzględniały różnorodne metody, formy oraz techniki pracy z uczniami.
• metoda komunikacyjna
• metoda podająca
• metoda bezpośrednia
Formy i techniki pracy:
• praca indywidualna
• praca zbiorowa
• praca w grupach i parach
• korzystanie z różnych źródeł informacji, także autentycznych
• ćwiczenia w tworzeniu memów
• organizowanie i udział wi konkursach językowych
Materiały i środki dydaktyczne:
• memy dostępne w Internecie
• aplikacja do tworzenia memów
• tablica multimedialna
• słowniki angielsko-polskie i polsko-angielskie
• materiały przygotowane przez nauczyciela
• komputery
V Treści programowe
Tematyka zajęć odnosi się do zakresu wymagań zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej II etapu edukacyjnego klas IV-VIII i obejmować będzie: rozumienie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi, znajomość środków i funkcji językowych, przetwarzanie wypowiedzi i ich redagowanie. Tematyka zajęć ma charakter otwarty, a nauczyciel może planować i modyfikować ją w zależności od potrzeb swoich uczniów:
- Praca ze słownikiem dwujęzycznym.
- Korzystanie z programów mulimedialnych
- Memy związane z aktualnymi wydarzeniami na świecie, zwyczajami, kulturą i historią krajów anglosaskich, ulubieni artyści (aktor, piosenkarka),
- Memy dotyczące powiedzeń, przysłów i idiomów w języku angielskim;
- przygotowanie konkursu na najciekawszy mem w języku angielskim, pomoc uczniom w realizacji zadania

Zasady konkursu:
• w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4 – 8,
• jeden uczeń może wysłać maksymalnie 3 memy,
• mem musi zawierać treść w j.angielskim,
• mem nie może personalnie nikogo obrażać ani wyśmiewać,
• memy można tworzyć za pomocą dowolnej aplikacji np. https://generator.memy.pl/,
• prace powinny być zapisane w formatach: JPG, PNG, PDF,
• memy należy wysłać na adres: .............
• zwycięskiego mema wyłoni komisja konkursowa,
• na zwycięzcę czeka nagroda niespodzianka,
• uczestnicy konkursu otrzymają cząstkową ocenę celującą z języka angielskiego lub punkty dodatnie,
• po konkursie z najciekawszych memów powstanie wystawa lub zostaną umieszczone w gazetce szkolnej/na stronie internetowej szkoły,

VI Przewidywane efekty
Celem wprowadzenia innowacji jest podniesienie poziomu kształcenia w zakresie języka angielskiego, przezwyciężenie blokady w posługiwaniu się językiem obcym , zdobycie przez uczniów większej pewności siebie i śmiałości, rozbawienie uczniów oraz zainteresowanie alternatywnymi sposobami nauki języka angielskiego, pobudzenie kreatywności uczniów, udoskonalenie umiejętności informatycznych

Efekty dla uczniów

• zdobycie nowych umiejętności i podniesienie poziomu posiadanych kompetencji kluczowych
• umocnienie wiary w swoje możliwości językowe
• wzmocnienie motywacji do pracy
• pokonanie strachu przed włączeniem się do udziału w konkursach przedmiotowych i prezentowaniem swoich umiejętności
• podejmowanie systematycznych działań doprowadzi do wzbogacenia czynnego i biernego zasobu słownictwa uczniów
• poprawa umiejętność pracy w grupie.
Efekty dla szkoły:
• poprawa jakości pracy szkoły
• wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród uczniów i rodziców jako placówki dbającej o językowy rozwój swoich wychowanków

VII Ewaluacja

Ewaluacja innowacji będzie realizowana pod koniec roku szkolnego. Na bieżąco prowadzona będzie obserwacja pracy i postępów uczniów zarówno podczas zajęć, jak i konkursu oraz zbierane będą informacje o pozytywnych efektach wychowawczych.

Narzędziem ewaluacji będą:
-ankieta ewaluacyjna dla uczniów
-zdjęcia i informacje umieszczane w gazetce szkolnej oraz na stronie internetowej
Sposoby ewaluacji:
-rozmowy z uczniami
-obserwacja pracy i zaangażowania uczestników innowacji podczas zajęć
-udział w konkursie języka angielskiego
-analiza efektów pracy uczniów
Literatura
1. Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.
Autorzy: Katarzyna Niedźwiedź, Jolanta Sochaczewska – Kuleta, Dorota Wosińska

2. Brudnik E, Moszyńska A, Owczarska B Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie: przewodnik po metodach aktywizujących, Wydawnictwo SFS 2000,
3. Ben Wetz, Diana Pye „English Plus Options podręcznik dla klasy VII”
Wydawnictwo OXFORD
5. Raymond Murphy „ Essential Grammar in Use”Wydawnictwo Cambridge 2007,
6. Filmy: “Teach English with memes”; “Learn English with memes”
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.