AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Sawicka, 2020-09-01
Cichostów

Wybór zawodu, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego ubiegającego się na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PARCZEWIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOCzas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy


Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Agnieszka Sawicka
Nazwa i adres placówki: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Mickiewicza 5 21-200 Parczew
Dyrektor: mgr Renata Nastaj
Data rozpoczęcia stażu: 02.09.2019 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2022 r.


Posiadane kwalifikacje:
1. Katolicki Uniwersytet Lubelski, studia magisterskie, kierunek: Socjologia,
2. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie, studia podyplomowe, kierunek Doradztwo zawodowe,
3. Kursor w Lublinie, kurs kwalifikacyjny: Uprawnienia pedagogiczne.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967 z późn. zm.)
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574
ze zm.).
Zmiana Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2019 r. poz. 1650)


Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Inne cele: rozwijanie swoich umiejętności zawodowych; podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy Poradni


UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 1
L.P Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji

1. Udział w formach doskonalenia zawodowego
i stosowanie wiedzy, umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy
 Udział w szkoleniach i konferencjach dotyczących doradztwa zawodowego: „O doradztwie zawodowym praktycznie”, „Interaktywna lekcja z mapą karier-narzędzie dla nauczyciela” „Multimedialny warsztat pracy doradcy zawodowego”, „Narzędzia IT w poradnictwie kariery”, „Gry szkoleniowe
w doradztwie zawodowym”, ”Metody aktywizujące w szkoleniach” „Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych” i inne,
 Rozpoczęcie studiów podyplomowych na kierunku: Pedagogika Specjalna z Edukacją Włączającą. Cały okres stażuRok szkolny 2019/20
2 Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się
 Wykorzystanie metod aktywnych w bieżącej pracy z uczniami:
Burza mózgów, studium przypadku, drama, linia czasu, rybi szkielet, gry i zabawy edukacyjne, metody plastyczne (plakaty, kolaże, mapy pojęciowe) i inne. Cały okres stażu, na większości prowadzonych zajęć


3.


Stosowanie techniki komputerowej w pracy doradczej
 Przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy na zajęciach przy pomocy komputera,
 Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z wykorzystaniem programów multimedialnych, prezentacji, Internetu, Kahoot, Padlet, Facebook,
 Elektroniczny kontakt z nauczycielami, doradcami zawodowymi, pedagogami szkolnymi, rodzicami,
 Aktywny udział w internetowych forach dyskusyjnych dla nauczycieli. Na bieżąco,
w okresie stażu

4. Wzbogacanie i wykorzystywanie wideoteki, płyt CD i DVD na zajęciach doradczych
 Korzystanie z technologii informatycznej podczas zajęć.
 Samodzielne tworzenie oraz korzystanie z innych prezentacji multimedialnych, filmów o zawodach, filmów o rynku pracy, itp.,
 Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby prowadzonych zajęć. Na bieżąco,
w okresie stażu
5 Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy
 Przeglądanie stron internetowych poświęconym doradztwu zawodowemu i gromadzenie informacji tematycznych,
 Opracowanie i umieszczanie artykułów z zakresu doradztwa zawodowego na stronach www.
Na bieżąco,
w okresie stażu


UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ
§ 8 ust. 3 pkt. 2

L.P Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji

1 Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli  Opracowanie scenariusza zajęć,
 Ustalenie terminu zajęć otwartych,
 Prowadzenie zajęć,
 Omówienie z nauczycielami przebiegu zajęć. Okres stażu
2 Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami
z innymi nauczycielami  Opublikowanie w portalu internetowym Profesor.pl zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego,
 Wspólne rozwiązywanie problemów-konsultacje
z nauczycielami,
 Współpraca z nauczycielami w zespołach przedmiotowych,
w zespołach ds. ewaluacji wewnętrznej,
 Współtworzenie Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego oraz programów doradztwa zawodowego
w Szkołach Podstawowych powiatu Parczew,
 Prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych,
 Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach oraz udostępnianie materiałów ze szkoleń. Październik 2019

Okres stażu
3 Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod, form pracy
 Opublikowanie w portalu internetowym edux. pl. referatu dla nauczycieli na temat poznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów,
 Publikowanie artykułów, wybranych scenariuszy i konspektów zajęć na stronach www,
 Udostępnianie innym nauczycielom swojego warsztatu pracy-scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne. Rok szkolny 2019/20

1-2 razy w każdym roku szkolnym
Okres stażu


POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3

L.P Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji

1 Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań
i zdolności uczniów  Organizowanie uczniom, spotkań z przedstawicielami zawodów np. strażak, asystentka stomatologiczna, fryzjerka, ratownik medyczny,
 Organizowanie uczniom, wycieczek do zakładów pracy np. Straż Pożarna, Huta Szkła, Warsztat Terapii Zajęciowej,
 Pomoc nauczycielom przy przygotowywaniu uczniów do udziału
w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
Okres stażu
2 Współpraca ze środowiskiem lokalnym  Organizowanie zajęć dla uczniów Świetlicy Socjoterapeutycznej, Internatu ,
 Nawiązanie współpracy z instytucjami rynku np. Powiatowy Urząd Pracy,
 Nawiązanie współpracy z doradcą zawodowym PPPP
w Radzyniu Podlaskim. Okres stażu
3 Promowanie Poradni w środowisku lokalnym  Udział w Dniach Otwartych Poradni, Szkół Podstawowych
i Ponadpostawowych powiatu Parczew,
 Zamieszczanie w prasie lokalnej informacji dotyczącej doradztwa zawodowego,
 Konsultacje z innymi nauczycielami. Okres stażuOPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, SZCZEGÓLNIE NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI
§ 8 ust. 3 pkt. 4a

L.P Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji

1 Program działań edukacyjnych  Opracowanie i wdrożenie własnego Programu: „Mój klucz do kariery”,
skierowanych do uczniów klas VII i VIII wybranych Szkół Podstawowych powiatu Parczew,
 Udział w szkoleniach: ”Zainteresowania-jak je rozpoznać i rozwijać?”, „Kim jesteś?- określanie typu osobowości a wybór zawodu”
 Realizacja programu na zajęciach dodatkowych w szkołach
 Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu Rok szkolny 2020/21
2
Opracowanie i przeprowadzenie badań wśród uczniów Szkół Podstawowych
i Ponadpodstawowych  Przeprowadzenie badań wśród uczniów klas VIII Szkół Podstawowych pt: „Ósma klasa i co dalej? Wybieram szkołę i zawód”,
 Dokonanie ewaluacji, analizy porównawczej,

 Przeprowadzenie badań wśród uczniów ostatnich klas Technikum
i Liceum Szkół Ponadpodstawowych pt: „Studia czy praca? Oto jest
pytanie”,
 Dokonanie ewaluacji, analizy porównawczej Rok szkolny 2019/20 i 2020/21


Rok szkolny 2020/21 i 2021/22
OPRACOWANIE AUTORSKIEJ PRACY Z ZAKRESU OŚWIATY LUB ROZWOJU DZIECKA OPUBLIKOWANEJ W CZASOPIŚMIE BRANŻOWYM LUB W FORMIE INNEJ ZWARTEJ PUBLIKACJI
§ 8 ust.3 pkt 4dL.P Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji

1 Opracowanie publikacji pt ” Stres szkolny ósmoklasisty”
 Zebranie i przeczytanie literatury na temat stresu nastolatków,
 Udział w szkoleniu, konferencji na temat stresu,
 Stworzenie kwestionariusza ankiety dla uczniów,
 Prowadzenie badań w klasach VIII wybranych Szkół Podstawowych powiatu Parczew,
 Przedstawienie wyników na radzie pedagogicznej,
 Publikacja na stronie www. Rok szkolny 2019/20


Rok szkolny 2020/21
i 2021/22


Opracowała:


Zatwierdzam do realizacji


…………………………. …………………………..
miejscowość, data Podpis i pieczęć dyrektora Poradni
* Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.