AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Olena Savosh, 2020-08-24
Włocławek

Język angielski, Program nauczania

Autorski program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego

- n +

Program zajęć wyrównawczych
z języka angielskiego dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej
pt. „Każdy potrafi się nauczyć angielskiego”Założenia programu
Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego powstał, aby rozszerzyć ofertę zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Został on opracowany na podstawie podręcznika “Brainy” dla klasy 4 wydawnictwa Macmillan. Zajęcia mają się przyczynić do pomocy uczniom w osiąganiu wyższych wyników edukacyjnych, rozbudzaniu zainteresowań językiem angielskim oraz podniesieniu własnej samooceny.

Cele programu

W zakresie nauczania są to:
• przygotowanie uczniów do wykorzystywania języka angielskiego w sytuacjach życiowych;
• rozwijanie zdolności lingwistycznych;
• dostarczenie uczniom pozytywnego doświadczenia, które sprzyjać będzie ich dalszej nauce języka;
• kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia;
• wzmacnianie poczucia własnej wartości.

W zakresie nabywania umiejętności są to:
• nabywanie rutyny w posługiwaniu się językiem angielskim, używanie go poza programowymi zajęciami języka angielskiego;
• planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, branie za nią odpowiedzialności;
• efektywne współdziałanie w zespole;
• poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, efektywne posługiwanie się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
• odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych nawyków;
• rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.

W zakresie zadań wychowawczych praca szkoły ukierunkowana jest na:
• rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;
• poczucie użyteczności przedmiotu jak i całej edukacji;
• kształtowanie postawy tolerancji dla cudzych poglądów;
• poszukiwanie, odkrywanie i dążenie na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.

Cele edukacyjne przedmiotowe

• utrwalenie wcześniej poznanych zagadnień gramatycznych oraz struktur leksykalno-gramatycznych;
• formułowanie krótkich, prostych i zrozumiałych wypowiedzi ustnych;
• zdobywanie umiejętności lingwistycznych powodujących otwarcie młodzieży na kontakty międzynarodowe;
• rozumienie prostych, krótkich wypowiedzi ustnych artykułowanych wyraźnie,
w standardowej odmianie języka angielskiego;
• reagowanie na wypowiedzi innych osób w sposób zrozumiały oraz adekwatny do sytuacji komunikacyjnej.

Procedury osiągania celów
Należy zwracać uwagę na indywidualne możliwości ucznia dobierając odpowiednie zadania co do treści, ilości poleceń i stopnia trudności. Praca na zajęciach powinna wyzwolić chęć pokonywania tych trudności oraz mówienia w języku angielskim a także pomóc w przełamaniu bariery językowej na wczesnym etapie nauki języka obcego. Należy prowadzić zajęcia w formie ćwiczeniowej (jak najwięcej komunikacji w języku angielskim), aby wzmocnić wśród uczniów motywację do nauki i ogólnej aktywności.

Metody pracy
Wiele zajęć można prowadzić aktywizującymi metodami nauczania, np.:
- gry dydaktyczne ( Wizytówki, Lista pytań, Drabina, Układanie historyjek, Gra w karty);
- gry dydaktyczne z użyciem komputera (programy multimedialne, płyty CD);
- ćwiczenia komunikacyjne (np. „piłeczka”, odgrywanie scenek);
- „burza mózgów”;
- metoda projektu;
- metody oglądowe – plakaty, plansze, ilustracje.

Formy pracy
Formy pracy uzależnione są od zastosowanej metody.
Na początku zajęć bardzo skuteczna jest praca w dwójkach tak, by uczniowie otworzyli się na współpracę pomiędzy sobą oraz na rozmawianie w języku angielskim. Należy wykonywać mniejszą ilość ćwiczeń indywidualnych, gdyż priorytetem zajęć jest komunikacja. Pracę zespołową należy stosować przy podsumowywaniu tematu, gdzie każdy uczeń może wykazać się opanowanymi już treściami i umiejętnościami.

Warunki wdrożenia programu

Miejsce
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie
- Program realizowany jest na zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów klasy IV
w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

Środki
• Pomoce dydaktyczne: karty pracy przygotowane przez nauczyciela;
• Kserokopiarka;
• Ekran dotykowy, laptop;
• Internet;
• Materiały multimedialne;
• Literatura: I część podręcznika „Brainy” wydawnictwa Macmillan.

Na każdy z tematów przeznaczone są dwie jednostki lekcyjne. Pierwsze zajęcia to głównie tłumaczenia, drugie z kolei poświęcone są pracy ćwiczeniowej, utrwalającej materiał.

Plan zajęć
L.p. Temat lekcji Cele edukacyjne – osiągnięcia ucznia Liczba godzin
1. Let’s introduce ourselves!

Przedstawmy się!
- zna zaimki osobowe
-zna odmianę to be-być
-zna liczby w zakresie 1-20
-potrafi przedstawić siebie oraz kolegów z klasy
2
2. A new student in the class.

Nowy uczeń w klasie. -potrafi zadawać pytania na temat danych osobowych
-rozumie pytania na temat danych osobowych
-potrafi udzielić odpowiedzi na temat danych osobowych
2
3. In the classroom.

W klasie. -potrafi nazwać przedmioty w klasie i przybory szkolne
-umie opisać ustnie i pisemnie te rzeczy (kolor, rozmiar, opinia)
2
4. What are you like?

Jaki jesteś? -zna przymiotniki opisujące charakter
-pamięta formy twierdzące czasownika to be
-umie opisać siebie i inne osoby pod względem cech charakteru
-potrafi przedstawić siebie i inne osoby
2
5. How much is the ruler?

Ile kosztuje linijka? -umie podać cenę artykułu w sklepie
-umie zapytać o cenę
-potrafi zaprezentować krótką scenkę pt. „W sklepie” (kupowanie przyborów szkolnych)
-umie zastosować zwroty grzecznościowe

2
6. Our possessions.

Nasze rzeczy osobiste. -zna nazwy ubrań
-umie nazwać rzeczy osobiste
-umie spytać się o przynależność tych rzeczy używająć whose-kogo
-zna przymiotniki opisujące rzeczy osobiste
2
7. This is my family.

To moja rodzina.
-zna członków rodziny
-potrafi przedstawić członków rodziny
-potrafi opisać członków rodziny (włosy)
-umie zastosować poprawną formę czasownika to have got-mieć
2
8. In the playground.

Na placu zabaw. -zna nazwy państw i narodowości
-umię nawiązać kontakt z nową osobą
2
9. My free time.

Mój czas wolny. -umie nazwać czynności wykonywane w czasie wolnym
-umie się wypowiadać na temat umiejętności i braku umiejętności
-potrafi zastosować formy can-umieć i can’t-nie umieć
-zna i umie zastosować przysłówki sposobu 2
10. On a school trip.

Na wycieczce szkolnej. -umie spytać o pozwolenie
-umie udzielić pozwolenia
-umie odmówić pozwolenia
-potrafi zastosować formy can i can’t w pytaniach i krótkich odpowiedziach
-umie podziękować i wyrazić rozczarowanie
-potrafi zaprezentować krótką rozmowę pomiędzy uczniem a nauczycielem 2
11. Tasty food.

Smaczne jedzenie. -zna nazwy produktów spożywczych
-potrafi nazwać zawartość koszyka z zakupami
określając liczbę lub ilość produktów spożywczych
-umie zastosować formy there’s-jest i there are-jest,są a także a lot of-dużo i some-trochę/kilka
-rozróżnia rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 2
12. At the salad bar.

W barze. -umie zastosować formę can w celu wyrażenia prośby
-potrafi zamówić jedzenie w barze
-umie przeprowadzić krótką rozmowę z kelnerem w barze 2
13. My week.

Mój tydzień. -umie nazwać czynności z życia codziennego
-umie nazwać czynności wykonywane w czasie wolnym
-zna dni tygodnia i pory dnia
-zna dyscypliny sportowe
-umie wypowiadać się na temat ww czynności (częstotliwość ich wykonywania)
-umie zastosować formy twierdzące,przeczące i pytające w czasie Present Simple dla osób I ,we, you, they a także he, she, it
2
14. What time is it?

Która jest godzina?
-umie zapytać o godzinę
-umie podać godzinę na zegarku
-potrafi podać czas wykonywania codziennych czynności 2
15. In the city.

W mieście.
-zna nazwy budynków oraz miejsc w mieście
-umie udzielić wskazówek, jak dotrzeć do różnych miejsc w mieście (forma dialogu)
-potrafi stosować formy trybu rozkazującego 2


Ewaluacja
Ocena efektywności programu prowadzona będzie na bieżąco przez nauczyciela. Na tej podstawie wyciągnięte zostaną wnioski do dalszej pracy.

Literatura
1.Nick Beare i Katherine Stannett “Brainy” dla klasy 4 wyd. Macmillan.
2.Program nauczania z języka angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową z dnia 14.02.2017 (autorzy Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber).
3.Hanna Komorowska „Metodyka nauczania języków obcych” wyd. Fraszka Edukacyjna; Warszawa 2009.Opracowała: Olena Savosh

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.