AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Olena Savosh, 2020-08-24
Włocławek

Język angielski, Program nauczania

Autorski program współpracy ze szkołą zagraniczną

- n +

Program współpracy za szkołą zagraniczną

adresowany do uczniów klas IV i V szkoły podstawowej

pt. „Żeby mówić, trzeba mówić”
SPIS TREŚCI


1. Charakterystyka/założenia programu

2. Warunki realizacji programu

2.1.Odbiorcy programu

2.2. Czas i miejsce realizacji programu

2.3. Metody pracy

2.4. Formy pracy

2.5. Pomoce dydaktyczne

3. Cele nauczania

3.1. Cele ogólne

3.2. Cele szczegółowe

3.3.Procedury osiągania celów

4. Treści nauczania

5. Ewaluacja programu

6.Literatura

7.Załącznik do programu z przykładowymi dialogami


1.Charakterystyka/założenia programu

Program jest przeznaczony do realizacji w szkole podstawowej na zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego dla uczniów klas IV – V. Zakłada współpracę ze szkołą ukraińską polegającą na prowadzeniu przez uczniów rozmów w języku angielskim z udziałem komunikatora internetowego Skype, który nie tylko pozwala prowadzić rozmowy głosowe ale też daje możliwość obserwacji rozmówcy poprzez kamerę internetową. Pierwszy etap realizacji tego programu polega na utrwaleniu konstrukcji leksykalno-gramatycznych oraz słownictwa z lekcji. Uczniowie pracując w parach lub małych grupkach będą prowadzić między sobą krótkie dialogi używając materiał w języku angielskim przygotowany przez nauczyciela (dialogi poświęcone wybranym przez nauczyciela sytuacjom z życia codziennego). Komunikacja w języku angielskim między naszymi uczniami będzie się odbywać na 2-3 zajęciach pozalekcyjnych - będzie to uzależnione od stopnia opanowania przez dzieci dialogów. Drugim etapem tego programu jest prowadzenie wcześniej przygotowanych przez naszych uczniów rozmów w języku angielskim z uczniami ze szkoły ukraińskiej. Dzieci z tamtej szkoły będą też mieć w posiadaniu ten sam materiał i ten sam zakres słownictwa, co i nasi uczniowie. W czasie swoich krótkich wcześniej ustalonych spotkań online uczniowie z obu szkół będą mogli poćwiczyć swoją komunikację w języku angielskim, co pomoże im przełamać barierę językową na wczesnym etapie nauki języka obcego, podnieść własną samoocenę a także wzmocni ich motywację do nauki języka angielskiego teraz i w przyszłości. Trzecim końcowym etapem w realizacji tego programu jest luźna rozmowa dzieci, podczas której chętni uczniowie będą mogli powiedzieć kilka zdań o sobie oraz o wybranej przez siebie osobie ze szkoły ukraińskiej. Jeżeli nie uda się skontaktować internetowo ze szkołą ukraińską, wtedy jej rolę przejmuje inna klasa realizująca ten lub podobny program, np. równoległa. Na chwile obecną program zawiera 9 przykładowych zestawów dialogów w załączniku, które w miarę potrzeb będą ulegać modyfikacji. Poza tym program w trakcie swojej realizacji będzie stale wzbogacany o nowe krótkie konwersacje.

2.Warunki realizacji programu
2.1.Odbiorcy programu
W zajęciach mogą brać udział uczniowie z klas IV i V szkoły podstawowej, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

2.2. Czas i miejsce realizacji programu
Program realizowany jest na zajęciach pozalekcyjnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie.

2.3. Metody pracy

Na zajęciach realizowane będą następujące metody:
- ćwiczenia komunikacyjne (np. odgrywanie scenek);
- metoda gramatyczno-tłumaczeniowa;
- metoda Callana;
- praca z materiałami w języku angielskim.

2.4. Formy pracy

-praca w parach;
-praca w małych grupkach.

2.5. Pomoce dydaktyczne
- karty pracy przygotowane przez nauczyciela;
-kserokopiarka;
-ekran dotykowy, laptop, głośniki;
-Internet.

3. Cele nauczania

3.1. Cele ogólne

-przygotowanie uczniów do wykorzystywania języka angielskiego w sytuacjach życiowych;
-rozwijanie zdolności lingwistycznych;
-dostarczenie uczniom pozytywnego doświadczenia, które sprzyjać będzie ich dalszej nauce języka;
-nabywanie rutyny w posługiwaniu się językiem angielskim, używanie go poza programowymi zajęciami języka angielskiego;
-zdobywanie umiejętności lingwistycznych powodujących otwarcie młodzieży na kontakty międzynarodowe.

3.2 Cele szczegółowe

-utrwalenie wcześniej poznanych zagadnień gramatycznych oraz struktur leksykalno-gramatycznych;
-formułowanie krótkich, prostych i zrozumiałych wypowiedzi ustnych;
-rozumienie prostych, krótkich wypowiedzi ustnych artykułowanych wyraźnie,
w standardowej odmianie języka angielskiego;
-reagowanie na wypowiedzi innych osób w sposób zrozumiały oraz adekwatny do sytuacji komunikacyjnej.

3.3.Procedury osiągania celów


Należy zwracać uwagę na indywidualne możliwości ucznia. Praca na zajęciach powinna wyzwolić chęć mówienia w języku angielskim. Należy prowadzić zajęcia w formie ćwiczeniowej (jak najwięcej komunikacji w języku angielskim), aby wzmocnić wśród uczniów motywację do nauki języka angielskiego.


4. Treści nauczania

L.p. Temat lekcji Cele edukacyjne – osiągnięcia ucznia Liczba godzin
1. Dane osobowe.
-potrafi podać swój wiek
-potrafi przedstawić siebie
-zna zwroty powitalne i pożegnalne
-potrafi zapytać inną osobę o imię, nazwisko i wiek
2/3
2. Nawiązywanie kontaktów. -zna narodowości
-umie zadać pytanie o pochodzenie
-rozumie pytania na temat danych osobowych
-umie zaprosić inną osobę do wspólnej zabawy
2/3
3. Rozmowy z kolegami na temat ich wieku, imion, itp. z użyciem czasownika to be w pytaniach typu “czy” / krótkie odpowiedzi. -zna odmianę czasownika to be
-umie tworzyć pytania typu „czy” z czasownikiem to be
-umie tworzyć krótkie odpowiedzi z czasownikiem to be
-potrafi zadawać pytania typu „czy”
-potrafi udzielić krótkiej odpowiedzi na takie pytania
-rozumie treść usłyszanych pytań 2/3
4. Rozmowa na temat ubrań i rzeczy osobistych dzieci. -zna części garderoby
-umie wymienić swoje rzeczy osobiste
-umie zadać pytanie o przynależność
-potrafi zapytać o kolor wybranej rzeczy
-zna zaimki pytające what i whose 2/3
5. Kupujemy ubrania. -zna części garderoby
-zna walutę Wielkiej Brytanii
-umie zapytać o cenę
-zna zwroty grzecznościowe i umie je stosować 2/3
6. Rozmawiamy o swojej rodzinie. -zna członków rodziny
-zna cechy charakteru
-umie zapytać o osobę ze zdjęcia używając zaimka who
-umie zapytać o wiek i charakter wybranej osoby
-umie udzielić odpowiedzi na usłyszane pytanie 2/3
7. W domu mojego przyjaciela. -zna zwroty powitalne i grzecznościowe
-umie przedstawić członka rodziny
-umie zadać pytanie o samopoczuciu i na nie odpowiedzieć
-umie poczęstować przyjaciela jedzeniem 2/3
8. Rozmawiamy o wyglądzie (włosy). -zna odmianę czasownika to have got
-umie tworzyć pytania i krótkie odpowiedzi z tym czasownikiem
-zna przymiotniki opisujące włosy
-rozumie usłyszane pytania na temat włosów
-umie zapytać o typ włosów różne osoby 2/3
9. Moje umiejętności. -zna nazwy czynności wykonywane na co dzień
-umie się wypowiadać na temat swoich umiejętności i braku umiejętności
-potrafi zastosować czasownik can w formie twierdzącej i przeczącej
-umie zapytać o umiejętności inne osoby
-rozumie usłyszane pytania na temat umiejętności, poprawnie na nie reaguje 2/3
10. Pytamy się o pozwolenie. -zna zwroty grzecznościowe
-umie spytać osobę dorosłą o pozwolenie
-umie udzielić pozwolenia
-umie odmówić pozwolenia
-potrafi zastosować formy can i can’t w pytaniach i krótkich odpowiedziach
-umie podziękować i wyrazić rozczarowanie
-potrafi zaprezentować krótką rozmowę pomiędzy uczniem a nauczycielem z udzieleniem pozwolenia oraz z odmową pozwolenia 2/3
11. Zamawianie jedzenia w restauracji/barze. -zna nazwy produktów żywieniowych
-zna nazwy potraw
-umie zastosować formę can w celu wyrażenia prośby
-potrafi zamówić jedzenie w barze (na miejscu i na wynos)
-umie przeprowadzić krótką rozmowę z kelnerem w restauracji/barze
-umie zastosować zwroty grzecznościowe 2/3


5. Ewaluacja programu

Ocena efektywności programu prowadzona będzie na bieżąco przez nauczyciela. Na tej podstawie wyciągnięte zostaną wnioski do dalszej pracy.

6.Literatura
1.Program nauczania z języka angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową z dnia 14.02.2017 (autorzy Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber);
2.Hanna Komorowska „Metodyka nauczania języków obcych” wyd. Fraszka Edukacyjna; Warszawa 2009;
3.Maciej Matasek, „Język angielski, gramatyka dla szkół podstawowych”;
4.Marek Kuczyński, „ Angielski dla twoich potrzeb, Podręcznik do nauki języka angielskiego dla początkujących”;

5.Nick Beare i Katherine Stannett “Brainy” dla klasy 4 i 5 wyd. Macmillan.

Opracowała: Olena Savosh
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.