Katalog

Magdalena Sobczyszyn, 2020-07-27
Gorzyce

Język niemiecki, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

- n +SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Imię i nazwisko: Magdalena Sobczyszyn
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach
Adres szkoły: ul. Edukacji Narodowej 3, 39-432 Gorzyce
Przedmiot: Język angielski, wychowanie do życia w rodzinie
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2020r.

Wstęp

Jestem nauczycielem języka angielskiego z czternastoletnim stażem pracy.
Od początku swojej pracy zawodowej szczególny nacisk kładę na samodoskonalenie, pogłębianie wiedzy, umiejętności zawodowych oraz zdobywanie doświadczenia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. To właśnie chęć dalszego kształcenia w znaczącym stopniu wpłynęła na moją decyzję o rozpoczęciu stażu i ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego, uwzględniający specyfikę
i potrzeby szkoły, przedstawiłam Dyrektorowi mojej placówki. Został on pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Przez 2 lata
i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Jestem przekonana, że nauka i doświadczenie zdobyte podczas tego okresu zaowocuje w mojej dalszej pracy zawodowej.
Poniższe sprawozdanie, w którym udokumentowałam realizację zadań wyznaczonych na okres stażu ukazuje, że osiągnęłam zamierzone cele a czas przeznaczony na ich wykonanie nie był czasem straconym.

Czynności organizacyjne

W ramach czynności przygotowawczych zapoznałam się i dokonałam analizy przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli: Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli)
i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 poz. 393) oraz w trakcie trwania stażu, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574)
i następnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2019 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2019 poz. 1650). Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego we wrześniu 2017 roku, który zaakceptowany został przez Dyrektora szkoły. Realizowałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego poprzez systematyczne gromadzenie odpowiedniej dokumentacji. Wynikiem tych działań jest opracowane przeze mnie sprawozdanie.

Efekty:
Poszerzyłam wiedzę dotyczącą aspektów prawnych awansu zawodowego, poznałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego. W oparciu o posiadaną wiedzę złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, napisałam plan rozwoju zawodowego i stworzyłam sprawozdanie z realizacji zadań w nim umieszczonych.


§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Bieżące zainteresowanie wszelkimi zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

Forma i termin realizacji:
W związku z dynamicznie zmieniającymi się przepisami prawa oświatowego na początku każdego roku szkolnego dokonywałam analizy dokumentów szkolnych,
z uwzględnieniem pojawiających się zmian i dostosowywałam je do własnych działań, planów pracy, w tym planu pracy wychowawczej opartej na diagnozie wychowawczej klasy.

Efekty:
Osiągnęłam większą efektywność w pracy wychowawczo-dydaktycznej, dostosowałam swoje działania do potrzeb i wymagań szkoły.

2. Udział w pracach zespołu przedmiotowego.

Forma i termin realizacji:
Na początku każdego pierwszego okresu wspólnie z nauczycielkami języka angielskiego organizowałyśmy spotkania Zespołu Nauczycieli Języków Obcych, na których planowałyśmy działania i kierunki współpracy na nadchodzący rok szkolny, tworząc plan pracy zespołu, podejmując ustalenia dotyczące formy i sposobu przeprowadzania diagnozy oraz doboru podręczników. Na koniec każdego roku szkolnego tworzyłyśmy wspólnie sprawozdanie z pracy zespołu, które przedstawiałyśmy Dyrektorowi.

Efekty:
Każde spotkanie zespołu pomagało mi poszerzyć swój warsztat pracy i stawiać sobie kolejne zadania w procesie rozwoju zawodowego. Miałam możliwość wymiany doświadczeń, zapoznania się z opinią innych nauczycieli przedmiotów pokrewnych, przyczyniło się to do wzrostu poziomu nauczania w mojej szkole.

3. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje.

Forma i termin realizacji:
W trakcie stażu brałam udział wielu konferencjach organizowanych przez wydawnictwa językowe:
 „Po nitce do kłębka–egzamin ósmoklasisty odkodowany”, konferencja PELT- Rzeszów, kwiecień 2018r.
 „Proceess in Progress, Proceess to Progress” - Rzeszów, kwiecień2018r.
 “Gamification and Practical Application for EFL Learners” - Rzeszów,
kwiecień 2018r.
 “Tasks and Strategies for Egzamin Ósmoklasisty” - Rzeszów, kwiecień 2018r.
 „Szkoła na nowej podstawie”, intensywna konferencja metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego - Sandomierz, marzec 2017r.
 „Egzamin ósmoklasisty w teorii i praktyce” - Tarnobrzeg,marzec 2017r.
 Intensywna konferencja metodyczna Macmillan - Rzeszów,luty 2020r.obejmująca następujące kluczowe zagadnienia:
• pożądane strategie pracy w klasach I-III, zgodnie z wytycznymi Nowej Podstawy Programowej dla I etapu kształcenia,
• dobór odpowiednich typów zadań aktywizujących, pod kątem ich celów językowych i ogólnorozwojowych w ramach tzw. pedagogiki zabawy,
• optymalne metody pracy na lekcjach języka obcego w pierwszym pełnym cyklu kształcenia w klasach IV-VIII szkoły podstawowej,
• wnioski z analizy wyników pierwszej edycji Egzaminu 8-klasisty, w tym głównie źródła trudności zadań tekstowych.
 „Próbny egzamin ósmoklasisty” - Gorzyce, wrzesień 2019 r.

Podniosłam również swoje kompetencje zawodowe biorąc udział w szkoleniu „Awans Zawodowy Nauczyciela” oraz „Wychowanie do życia w rodzinie w nowej podstawie programowej” zorganizowanym przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie.

Efekty:
Dzięki uczestnictwu w szkoleniach zawodowych uzyskałam wiele cennych informacji dotyczących zmian w przeprowadzaniu sprawdzianu ósmoklasisty, zapoznałam się
z ofertą różnych wydawnictw, poszerzyłam swoją wiedzę i zdobyłam nowe umiejętności dzięki temu uatrakcyjniłam prowadzone zajęcia rozbudzając jednocześnie ciekawość poznawczą uczniów. Stałam się bardziej dyspozycyjnym i wielozadaniowym pracownikiem.

4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez samoocenę i analizę literatury przedmiotu.
Forma i termin realizacji:
Przygotowałam spis książek w języku angielskim znajdujących się w bibliotece szkolnej, z którym zapoznałam uczniów. Motywowałam uczniów do czytania krótkich opowiadań po angielsku organizując na wybranych lekcjach konkursy czytelnicze. Doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez lekturę czasopism i literaturę dotyczącą nauczania języka angielskiego, aktywizujących metod pracy, pracy wychowawczej, studiowanie publikacji w portalach edukacyjnych i stronach internetowych:
www.scholaris.pl www.literka.pl, www.interklasa.pl,www.edukom.pl, www.anglomaniacy.pl, www.britishcouncil.pl, www.cambridgeenglish.org, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl www. education.gov.uk.
Zalogowałam się na stronie www.profesor.pl i umieściłam tam konspekty lekcji. Systematycznie we współpracy z uczniami dbałam o estetykę sali językowej, starając się ocieplić jej wizerunek. Wykonywaliśmy gazetki tematyczne z okazji świąt, plakaty
i prezentacje związane z patronem szkoły. Moi wychowankowie prezentowali swoje osiągnięcia i wspólne przedsięwzięcia wieszając dyplomy, zdjęcia ze wspólnych wyjazdów, uroczystości szkolnych.

Efekty:
Poprzez samodzielne poszerzanie wiedzy przez lekturę książek, czasopism, artykułów na tematy wychowawcze łatwiej było mi rozwiązywać problemy związane z zachowaniem uczniów (wzajemna niechęć, brak motywacji do nauki, wysoka absencja.) Przez pogłębianie wiedzy z zakresu anglistyki mogłam wprowadzić urozmaicenia na swoich lekcjach
i wykorzystać nowe formy pracy. Nastąpiło rozbudzenie zainteresowania uczniów literaturą anglojęzyczną co przekładało się na lepszy udział w konkursach z języka angielskiego. Uczniowie rozwinęli umiejętność współpracy w grupie, silniej się zintegrowali. Autoprezentacja osiągnięć i zainteresowań okazała się być bardzo ważna w budowaniu
ich pewności siebie i zadowolenia własnej inicjatywy.

5. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

Formy i termin realizacji:
Motywowałam uczniów do brania udziału w konkursach językowych organizowanych w naszej szkole. Przygotowywałam ich do udziału w konkursie podając szczegółowe zagadnienia i wytyczne, organizując dodatkowe spotkania. Pod koniec roku szkolnego 2017/2018 r. zorganizowałam konkurs wiedzy o Stanach Zjednoczonych „I Know America”, w którym wzięło udział dziesięcioro uczniów sprawdzając swoją wiedzę o USA.

Efekty:
Dzięki udziale w konkursie uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności
w środowisku rówieśniczym i lokalnym, wzmocnili wiarę we własne możliwości
i przypomnieli sobie zasadę zdrowej rywalizacji. Zadania i testy konkursowe wzbogaciły mój warsztat pracy, dzięki sukcesom uczniów odczułam zadowolenie i satysfakcję z wykonanej pracy. Ta inicjatywa przełożyła się na podniesienie jakości pracy szkoły.

6. Udział w różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

Forma i termin realizacji:
W trakcie stażu uczestniczyłam w następujących szkoleniach organizowanych przez szkołę:
 „Uczę się ja, uczy się mój mózg. Aspekty neurodydaktyczne w procesie nauki.”- wrzesień, 2017r.
 „Cybernauci. Kompleksowy projekty kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”-styczeń, 2018r.
 Narkotyki i używki –wrzesień, 2018r.
 Szkolenie z zakresu poradnictwa psychologiczno –pedagogicznego - grudzień, 2018r.
 Szkolenie „Dziennik elektroniczny VULCAN” – kilkakrotnie od momentu wprowadzenia e-dziennika w szkole.
 Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy –wrzesień, 2018r.
 „ Gamifikacja. WebQuest. Odwrócona klasa” – maj,2018r.
 „Jak motywować ucznia?” – kwiecień, 2018r.
 „O substancjach raz jeszcze-zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży związane
z używkami” – listopad, 2019r
 „Ocena pomagająca się uczyć”, szkolenie przeprowadzone w dwóch częściach – maj, 2019r.

Efekty:
Systematycznie uczestniczyłam w szkoleniowych radach pedagogicznych, których tematyka wynikała z bieżących potrzeb oraz uwzględniała zmiany w systemie oświatowy. Pogłębiłam na nich swoją wiedzę z zagadnień dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych i zwiększyłam kompetencje zawodowe.

7. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wynikających z potrzeb lub zainteresowań uczniów.

Forma i termin realizacji:
Przed każdym konkursem z języka angielskiego organizowałam konsultacje
dla uczniów, którzy brali w nich udział, aby pod okiem specjalisty mogli lepiej przygotować się do nich.

Efekty:
Uczniowie zdobywali wiedzę wykraczającą poza podstawę programową, rozwijali swoje zainteresowanie językiem angielskim dzięki czemu czuli się pewniej przystępując
do konkursu, co przekładało się na ich sukcesy i wyższą samoocenę. Sama miałam możliwość zacieśnić więź z uczniami i poczuć satysfakcję wynikającą z ich sukcesów.

8. Przeprowadzenie analizy własnej pracy w celu oceny skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych.

Forma i termin realizacji
Ewaluacja jest nieodłącznym elementem w pracy każdego nauczyciela. Prowadzi
do uzyskania informacji zwrotnej pozwalającej na ulepszenie swoich działań dydaktycznych.
W celu poprawy efektywności swojej pracy poddawałam ewaluacji osiągnięcia uczniów, wyniki w konkursach i testach, pracę i zaangażowanie na lekcjach. Analizując dane z tych ewaluacji zmieniałam metody pracy, podejście do uczniów na lekcji, eliminowałam własne błędy, lepiej planowałam prace uczniów w czasie, poszukiwałam nowych metod nauczania.
Uczniowie to bystrzy obserwatorzy i obiektywnie potrafią ocenić działania innych, dlatego stworzyłam ankietę, mającą na celu uzyskania odpowiedzi na temat postrzegania przez nich moich metod pracy, sposobu oceniania, indywidualnego podejścia. Zapytałam jaki sposób pracy najbardziej im odpowiada, czy lekcje są ciekawe, czy tłumaczenia zrozumiałe. Odpowiedzi uczniów stanowiły dużą pomoc przy planowaniu przyszłej pracy. Analiza wyników pozwoliła mi stworzyć stosowne wnioski do dalszej pracy.

Efekty:
Dzięki autorefleksji i ewaluacji jestem nauczyciel skuteczniejszym w swoich działaniach. Pogłębiłam wiedzę o samej sobie i wykorzystałam ją do planowania dalszego rozwoju oraz eliminowania błędów wychowawczych i edukacyjnych. Uczniowie mieli możliwość komunikacji i przedstawienia własnej wizji idealnego nauczyciela, który jest życzliwy, wspiera, motywuje do pracy, służy wsparciem i rzetelną informacją zwrotną dotyczącą procesu kształcenia.


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Umiejętne stosowanie technologii komputerowej i informatycznej w swojej pracy.

Forma i termin realizacji:
W obecnych czasach sprawne posługiwanie się komputerem jest jedną z istotnych umiejętności, którą powinien posiadać każdy nauczyciel. To niezbędne narzędziem mojej codziennej pracy i wykorzystuję go na wiele sposobów:
 przygotowywanie dokumentacji nauczyciela przedmiotu i wychowawcy: plany pracy, programów wychowawczych, sprawozdania, analizy, samooceny, opinie, ankiety,
 opracowywanie materiałów do konkursów przygotowywanych przeze mnie,
 sporządzanie stosownych pism, referatów czy druków okolicznościowych.

W pracy nauczyciela niezbędne jest również wykorzystanie Internetu. Służy mi on
do śledzenia na bieżąco zmian w obowiązujących przepisach prawa oświatowego oraz ustaw, rozporządzeń dotyczących pracy szkoły. Korzystam ze stron poświęconych edukacji w celu wzbogacenia warsztatu pracy wyszukując ciekawych materiałów źródłowych na lekcję angielskiego, czy wychowania do życia w rodzinie. Mam możliwość zapoznania się z ofertą innych nauczycieli przeglądając strony internetowe zawierające różnorodne publikacje kolegów i koleżanek po fachu, mogę wymieniać się z nimi doświadczeniami w zakresie metod, form pracy oraz wykorzystywanych środków dydaktycznych.
Dziennik elektroniczny, strona internetowa szkoły oraz strona na portalu facebook to narzędzia, które bardzo usprawniają pracę nauczyciela. Dzięki nim mam bieżący kontakt
z rodzicami, uczniami i nauczycielami, mogę otrzymywać wiadomości z usprawiedliwieniami nieobecności, zamieszczać ogłoszenia oraz informować grono pedagogiczne o wszelkich pilnych sprawach wychowawczych. Jest to niezwykła oszczędność czasu, jak również narzędzie porządkujące i usprawniające prace nauczyciela.
Na lekcjach bardzo często korzystam z tablicy interaktywnej i oprogramowania. Materiał audiowizualny jest nieodzownym elementem w pracy z uczniem na języku angielskim. W swojej pracy wykorzystuje bogate zasoby portalu youtube.com gdzie znajdują się filmy, do których sama tworzę karty pracy. Są to zwykle materiały autentyczne oraz bieżące, przez co uczniowie uczą się języka w ujęciu naturalnym oraz nowoczesnym. Pracuje również z programami interaktywnymi, które są dodatkiem do podręczników szkolnych. Materiały w nich zawarte poszerzają treści ujęte w podręczniku o dodatkowe ćwiczenia oraz interaktywne gry a tym samym uatrakcyjniają zajęcia i pomagają w zapamiętywaniu treści, zachęcają do aktywnego udziału w lekcji aktywizują do komunikowania się w języku angielskim.

Sytuacja z pandemią koronawirusa na świecie pokazała, że umiejętności związane
z Technologią Informacyjno-Komunikacyjną są niezbędne w pracy nauczyciela. Prowadząc zajęcia zdalne od 13 marca 2020 roku samodzielnie opanowałam nowe umiejętności informatyczne. Lekcje z uczniami organizowałam na platformie Classroom Google, na której umieszczałam projekty i zadania do zajęć, linki czy pliki niezbędne do ich przeprowadzenia. Systematycznie spotykałam się z uczniami online łącząc się w czasie rzeczywistym przez aplikację Meet i prezentując trudniejsze zagadnienia gramatyczne.

Efekty:
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komputerowej pobudzało moją kreatywność, powodowało wzrost satysfakcji z efektywnie i ciekawie przeprowadzonego procesu dydaktycznego oraz wzbogacało mój warsztat pracy. Urozmaicając moje zajęcia, podnosiłam jakość pracy placówki, gdyż wychowankowie przekazywali informacje o szkole i lekcjach swoim rodzicom, kolegom i koleżankom.
A jeżeli chwalili szkołę to jej prestiż wzrastał. Dzięki wykorzystaniu komputera i sieci Internet na zajęciach zwiększała się efektywność uczenia, szkoła stała się atrakcyjnym miejscem dla obecnych i przyszłych uczniów. Poza tym, umiejętne wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej przekładało się na internetowy kontakt
z rodzicami, rozbudzanie u uczniów zainteresowania technologiami informatycznymi, naukę rozsądnego i bezpiecznego korzystania z komputera czy zdobywanie nowych umiejętności.
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedza i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

1. Współpraca z nauczycielami anglistami oraz nauczycielami innych przedmiotów.

Forma i termin realizacji:
Podczas trwania stażu wymieniałam się doświadczeniami z innymi nauczycielami podczas częstych spotkań i rozmów. Wspólnie z anglistkami przeprowadzałam co rok konkurs kuratoryjny i konkurs dla szkół europejskich The Big Challenge.

Efekty:
Współpraca z nauczycielami stanowi dla mnie wyzwolenie nowych pomysłów, uczenie się od nich, kształtowanie umiejętności interpersonalnych, możliwość realizacji umiejętności organizacyjnych, wprowadzanie nowych metod pracy, a tym samym podniesienie jakości nauczania. Dzięki mojej wymianie doświadczeń z innymi podnosi się poziom nauczania w szkole, uczniowie osiągają lepsze wyniki w nauce.

2. Dzielenie się wiedza i korzystanie z doświadczenia nauczycieli dyplomowanych.

Forma i termin realizacji:
W maju 2018r. przeprowadziłam lekcje koleżeńską w ramach Sieci Współpracy Nauczycieli TIK wykorzystaniem tablicy interaktywnej dotyczącą atrakcji turystycznych Londynu. Podczas lekcji stosowałam metody aktywizujące, a także korzystałam z technologii informacyjno-komunikacyjnej, co niewątpliwie wpłynęło na atrakcyjność zajęć i większe zaangażowanie uczniów.

Efekty:
Zajęcia otwarte to ważna dla mnie i ciekawa forma samodoskonalenia zawodowego. Dzięki nim rozwijam swoje horyzonty i warsztat pracy. Zintegrowały one grono pedagogiczne. Prowadzenie tego typu zajęć mobilizowało mnie do poszukiwania ciekawszych, innowacyjnych metod pracy i do analizy własnych kompetencji. Nabrałam doświadczenia w sprawnym komunikowaniu się i przekazywaniu informacji. Mam większą pewność siebie podczas występowania publicznego. Dzięki otwartej formie lekcji uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed innymi nauczycielami.

3. Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej i na stronie szkoły testów, sprawdzianów, scenariuszy przedstawień, konkursów itp.

Forma i termin realizacji:
Wszystkie przeprowadzone przeze mnie działania wychowawcze, dydaktyczne, imprezy szkolne zawsze były opisane i podsumowane. Sprawozdania z nich wraz
z wykonanymi zdjęciami umieszczałam na stronie internetowej szkoły www.zs.egorzyce.pl. Samodzielnie opracowane materiały umieszczałam również na innych stronach
w sieci:www.edux.pl, www.profesor.pl. Są to w większości materiały wypracowane podczas stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego tj. scenariusze, testy, ankiety.

Efekty:
Dzięki prezentacji na szkolnej stronie sprawozdań z imprez szkolnych, uczniowie mogli pochwalić się osiągniętymi rezultatami, wzrastało ich poczucie własnej wartości, dzięki czemu byli gotowi podejmować nowe wyzwania.
Fakt, iż ktoś chce skorzystać z mojej wiedzy i doświadczenia oraz materiałów przeze mnie wypracowanych daje mi dużo satysfakcji. Moje działania przyczyniły się do poszerzenia oferty biblioteki szkolnej o nowe materiały. Dzięki publikacjom na szkolnej stronie internetowej oraz innych stronach w sieci placówka jest postrzegana jako miejsce rozwijające uzdolnienia i zainteresowania wychowanków.

4. Pełnienie funkcji opiekuna praktyki.

Forma i termin realizacji:
Od października 2017r. do stycznia 2018r. byłam opiekunem praktyki studentki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zapoznałam praktykantkę z dokumentacją szkoły, a także z ogólnymi zasadami organizowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole. Praktykantka obserwowała lekcje, które prowadziłam pogłębiając
w ten sposób znajomości metod i form nauczania w zakresie studiowanego przedmiotu. Prowadziła pod moim kierunkiem 5 lekcji, na których miała możliwość zaprezentowania przyswojonych umiejętności istotnych w procesie nauczania angielskiego. W trakcie praktyki studentka prowadziła dziennik praktyki, w którym systematycznie odnotowywała spostrzeżenia z obserwowanych zajęć oraz z lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli
i wynikającą z nich pedagogiczną refleksję.

Efekty:
Studentka poznała placówkę w aspekcie przyszłej pracy nauczyciela, pozyskała doświadczenie w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej i prowadzenia lekcji. Pełnienie funkcji opiekuna praktyki studenckiej przyniosło mi wiele satysfakcji płynącej z tego, że mogę być dla kogoś autorytetem i przyczyniać się do jego rozwoju. Mogłam poznać swoje mocne i słaby strony poprzez omawianie lekcji prowadzonych
w obecności praktykantki. Jednak przede wszystkim miałam znaczący wpływ na kształcenie nowych kadr nauczycielskich.


§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie innowacji z języka angielskiego

Forma i termin realizacji:
W roku szkolnym 2019/2020opracowałam i wprowadziłam innowację pedagogiczną „Vlog your English” chcąc stworzyć uczniom mojej szkoły możliwości nauki języka angielskiego na ciekawych zajęciach dodatkowych, ze szczególnym naciskiem na najistotniejszy aspekt – umiejętność sprawnego komunikowania się w języku angielskim. Moim celem było rozbudzenie u uczniów chęci zgłębiania wiedzy, ciekawości poznania innych języków, motywacji do dalszej edukacji, ale przede wszystkich chciałam przezwyciężyć u nich blokadę w posługiwaniu się językiem obcym i sprawić żeby mieli większą śmiałość i pewność siebie.
Jednym z zadań nauczyciela jest promowanie języka angielskiego wśród dzieci oraz uczynienie z nauki procesu przyjemnego i efektywnego. Aby osiągnąć ten cel, niezbędne jest uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego w szkole. W trakcie prowadzonych zajęć uczniowie tworzyli plany i wybierali tematy swoich vlogów a następnie nagrywali i umieszczali na stronie internetowej szkoły. Zajęcia były prowadzone
z wykorzystaniem komputera, tablicy multimedialnej, Internetu oraz telefonów komórkowych.

Efekty:
Uczniowie zdobyli nowe umiejętności i podnieśli poziom posiadanych kompetencji kluczowych, umocnili wiarę w swoje możliwości językowe, wzmocniła się ich motywacja
do nauki. Podejmowanie systematycznych działań doprowadziło do wzbogacenia czynnego
i biernego zasobu słownictwa uczniów i poprawiła się umiejętność pracy w grupie. Nastąpiła poprawa jakości pracy szkoły, która wzbogaciła swoją ofertę edukacyjną poprzez uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć. Zbudowano pozytywny wizerunek szkoły wśród uczniów i rodziców jako placówki dbającej o językowy rozwój swoich wychowanków.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.

Forma i termin realizacji:
Po rozpoznaniu potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych starałam się modyfikować
i indywidualizować swój warsztat pracy, tak aby rozwijać ich zdolności językowe. Aktywizowałam ich do bardziej wytężonej pracy na lekcjach proponując dodatkowe materiały z zagadnieniami wykraczającymi poza program. Angażowałam w realizację ciekawych projektów, ale przede wszystkim zachęcałam do udziału w konkursach , w których mogli się wykazać, zmierzyć i wykorzystać swoje zdolności językowe. Przygotowywałam uczniów do następujących konkursów z języka angielskiego, które następnie przeprowadzałam w szkole:
• konkurs kuratoryjny z języka angielskiego odbywający się na początku każdego roku szkolnego
• ogólnopolski konkurs z języka angielskiego EDI –wrzesień, 2018r.
• ogólnopolski konkurs języka angielskiego FOX – marzec, 2018 r.
• internetowy, europejski konkurs języka angielskiego The Big Challenge odbywający się w mojej szkole rokrocznie już od wielu lat. 5 maja 2020r. konkurs przeprowadzony został zdalnie,
• ogólnopolski konkurs z języka angielskiego PINGWIN – luty, 2020 r.
• szkolny konkurs I Know America- czerwiec, 2019 r.

Efekty:
Uczniowie odnosili sukcesy, mobilizowali się do pracy, rozbudzali ambicję, rozwijali zainteresowania przez co zwiększali samoocenę. Przekładało się to na promowanie szkoły na zewnątrz, jej dobry wizerunek w środowisku lokalnym i podwyższenie jakości pracy. Jako nauczyciel dbałam o rozwój zainteresowania u uczniów językiem angielskim, rozwijam ich poczucie własnej wartości oraz uświadamiam im, że każdy wysiłek sprzyja osiąganiu sukcesu.

2. Współorganizowanie uroczystości szkolnych

Forma i termin realizacji:
Brałam czynny udział w organizacji uroczystości zawartych w kalendarzu szkolnym: Zabawa Choinkowa, Andrzejki, Dzień Dziecka, Wigilia Klasowa. W 2018 roku byłam opiekunem i koordynatorem Kiermaszu Bożonarodzeniowego organizowanego w OSP
w Gorzycach.
Od roku 2017 jestem organizatorem corocznej akcji charytatywnej Pancake Day, która cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów i rodziców. Idea święta narodziła się w Anglii
i połączona została przeze mnie z polskimi ostatkami. Uczestnicy konkursu przygotowują swoje popisowe naleśniki, które oceniane są przez uczniów ze szkoły, wpłacających za prawo do głosowania symboliczna złotówkę. Zwycięzca otrzymuje tytuł Mistrza Naleśnika
i atrakcyjne nagrody. Za pieniądze zebrane podczas tego wydarzenia zakupione zostały gry planszowe do Strefy Gier zorganizowanej w szkole.

Efekty:
Uczniowie mieli możliwość prezentacji swoich umiejętności i zdolności, zdobywania nowych doświadczeń, pokonywania nieśmiałości. Poprzez angażowanie dzieci w życie szkoły tworzy się pozytywny wizerunek placówki w środowisku lokalnym. Organizując uroczystości i święta przyczyniłam się do integracji uczniów i środowisk rodzinnego oraz pielęgnowania tradycji

3. Aktywna realizacja zadań opiekuńczych integrującą społeczność szkolną

Forma i termin realizacji:
Przez trzy lata pełniłam funkcje opiekuna Pocztu Sztandarowego Szkoły. Zwerbowałam i przygotowałam chętnych uczniów do uczestnictwa w Poczcie Sztandarowym. Wzięliśmy udział w wielu uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych:
• uroczystości okolicznościowe w Zespole Szkół im. Por. Józefa Sarny
w Gorzycach,
• Zjazd Samorządów Szkół Jana Pawła II w Ulanowie,
• uroczystości i msza święta z okazji Odzyskania Niepodległości,
• msza święta oraz uroczystości związane ze Świętem Konstytucji 3 Maja,
• uroczystości z okazji Dnia Patrona,
• uroczystości pasowania na ucznia klas pierwszych,
• uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas ósmych.

W roku szkolnym 2019/2020 byłam opiekunem Szkolnego Koła Caritas w naszej szkole. Opracowałam plan pracy SKC.W październiku 2019 roku w ramach działań związanych
z wolontariatem wraz z chętnymi uczniami naszej szkoły wzięliśmy udział w spotkaniu formacyjnym w domu parafialnym w Gorzycach. Przeprowadziliśmy następujące akcje charytatywne:
o Papieskie Kremówki – dystrybucja kremówek z okazji Dnia Papież Jana Pawła II,
o akcja „Tak Pomagam” – zbiórka żywności przed Świętami Bożego Narodzenia,
o akcja „Kromka Chleba dla Sąsiada” – zbiórka żywności dla osób starszych
w potrzebie.

Efekty:
Poprzez udział w akcjach charytatywnych młodzież uwrażliwiła się na pomoc słabszym i potrzebującym, nauczyli się tolerancji i dzielenia z innymi. Szkoła ociepliła swój wizerunek w środowisku lokalnym jako placówka promująca wolontariat. Wszelkie wyjazdy do innych szkół i udział w uroczystościach przełożyły się na integrację młodzieży
i nauczycieli. Jako opiekun i organizator tych przedsięwzięć zyskałam pewność, że moje działania wychowawcze są skuteczne i przynoszą pozytywne efekty.

4. Organizacja i przeprowadzenie szkolnego konkursu języka angielskiego.

Forma i termin realizacji:
W czerwcu 2018 roku samodzielnie zorganizowałam konkurs wiedzy o Stanach Zjednoczonych „I Know America”. Opracowałam scenariusz konkursu, przygotowałam pytania i testy konkursowe dostosowane do uczniów szkoły podstawowej. Pozyskałam sponsora konkursu - skontaktowałam się z wydawnictwem Oxford University Press
i wystąpiłam z prośbą o nagrody dla zwycięzców, którymi były książki anglojęzyczne
z płytami CD i gadżety z logo firmy. Informacje o konkursie i jego wynikach umieściłam na stronie internetowej szkoły.


Efekty:
Udział uczniów w konkursie na poziomie szkolnym służy integracji społeczności szkolnej oraz tworzeniu interesujących form spędzania czasu wolnego. Uczniowie rywalizując poznają swoje możliwości, umiejętności, ujawniają swoje talenty, rozwijają zainteresowania, kształcą wyobraźnię, wytrwałość i realizują własne marzenia. Jako realizator konkursu i rozwinęłam swoje umiejętności organizacyjne i rozbudziłam w uczniach chęć poznawania krajów anglojęzycznych.

5. Pełnienie roli wychowawcy

Forma i termin realizacji:
Organizowałam wycieczki dla swojej klasy:
 wyjazd do Kurozwęk- zwiedzanie Pałacu, Safari bizon, labiryntu kukurydzy, ognisko integracyjne,
 wyjazd z okazji Dnia Kobiet do kina,
 wyjazd do Tarnobrzegu na paintball,
 dwudniowa wycieczka do Warszawy – zwiedzanie Starego Miasta, Centrum Nauki Kopernik, stadionu narodowego, Łazienek Królewskich, przejażdżka metrem,
 wyjazd na wrotki z okazji Dnia Chłopaka,
 wycieczka do Oświęcimia, zwiedzanie Obozu Koncentracyjnego Auschwitz.

Pełnienie funkcji wychowawcy wymaga dużej odpowiedzialności i poświęcenia.
W trakcie realizacji działań wychowawczych punktem odniesienia stał się dla mnie Szkolny Program Wychowawczy. Na jego podstawie i w oparciu o diagnozę potrzeb w klasie opracowywałam corocznie program pracy wychowawcy. Obejmując opieką obecna klasą 8b zapoznałam się z sytuacją rodzinną i środowiskową wszystkich uczniów analizując dokumentację zgromadzoną w szkole np. opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, rozmawiając z ich wychowawcą w klasach I – III oraz z rodzicami i z nimi samymi. Efektywna współpraca z rodzicami jest kluczowym elementem dobrego wychowania młodego człowieka. Dlatego pozostawałam w stałym kontakcie z rodzicami spotykając się
z nimi na wywiadówkach czy kontaktując przez e-dziennik lub telefonicznie. Przeprowadziłam wiele rozmów indywidualnych z rodzicami uczniów mających problemy
w nauce, sprawiającymi problemy wychowawcze oraz tymi, których sytuacja rodzinna była trudna i skomplikowana. Te kontakty miały na celu wyjaśnianie na bieżąco zaistniałych problemów, konfliktów, trudności, a w przypadku uczniów z trudną sytuacją rodzinną udzielanie wskazówek i wsparcia oraz indywidualną pomoc.

Efekty:
Rozwiązywanie problemów wychowawczych na bieżąco zbudowało pozytywne relacje z rodzicami, którzy byli bardziej otwarci i pomocni. Zmotywowałam ich do poświęcania dzieciom większej uwagi oraz bieżącej kontroli ich postępów w nauce.
Współpraca z wychowankami, udzielanie dobrych rad i pomoc w trudnych sytuacjach budowały wzajemne zaufanie, wpływały pozytywnie na uczniów i pomagały w budowaniu serdecznych więzi. Wszelkie wyjazdy i wycieczki to poszerzenie zakresu oferty zajęć pozalekcyjnych placówki, możliwość poznania nowych miejsc i dobry sposób na integrację zespołu klasowego. Jako wychowawca zdobyłam kolejne doświadczenia w organizacji wycieczek szkolnych z zachowaniem przepisów BHP, określonymi celami i stosownym programem. Nastąpił ogólny wzrost jakości pracy szkoły w zakresie kształcenia
i wychowania.

6. Praca w Zespole do Spraw Ewaluacji Wewnętrznej.

Forma i termin realizacji:
W roku szkolnym 2019/2020 byłam przewodniczącą zespołu dokonującego ewaluacji wewnętrznej. Naszym celem było: pozyskanie informacji na temat: działań dotyczących wspomagania rozwojów uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Przedmiotem ewaluacji były opinie rodziców, nauczycieli oraz pedagoga szkolnego dotyczącego: wyrównywaniu szans edukacyjnych, wspomaganiu rozwoju uczniów w zależności od ich indywidualnej sytuacji, dostosowywaniu oferty zajęć do potrzeb uczniów i motywowaniu uczniów do samorozwoju. W trakcie badania chcieliśmy uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące rozpoznawania i uwzględniania przez nauczycieli potrzeb rozwojowych uczniów. Informacji odnośnie organizacji przez szkołę warunków do wyrównywania braków
i zaległości wychowanków oraz rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień czy pomocy
w specyficznych trudnościach w nauce. Wraz z innymi nauczycielami wchodzącymi w skład zespołu konstruowałam ankiety dla nauczycieli, rodziców, pytania do kwestionariuszy badając pracę szkoły w obszarze wspomagania rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.
Efekty:
Dzięki ewaluacji szkoła i nauczyciele utwierdzili się w przekonaniu, że umiejętnie wspomagają rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych. Uczniowie korzystali z zajęć dodatkowych: rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, wyrównawczych
i terapeutycznych z psychologiem. Jako przewodnicząca zdobyłam umiejętność kierowania zespołem, poznałam i wdrożyłam procedury opracowywania ewaluacji wewnętrznej szkoły.


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Nawiązanie współpracy z wydawnictwami Express Publishing, Macmillan
i Oxford University Press.

Forma i termin realizacji:
Pozostaję w stałym kontakcie z przedstawicielami wydawnictw językowych, śledzę nowości wydawnicze i biorę udział w konferencjach metodycznych organizowanych
w województwie podkarpackim i świętokrzyskim. Organizując szkolny konkurs wiedzy
o Stanach Zjednoczonych zwróciłam się do wydawnictw z prośbą o zasponsorowanie nagród dla zwycięzców. Pozyskałam sponsorów i nagrody rzeczowe w postaci książek i gadżetów
z logo firmy, które otrzymali uczestnicy konkursu z największa liczbą punktów.

Efekty:
Dzięki tej współpracy doskonaliłam warsztat pracy, wzbogacałam ofertę edukacyjną
oraz poznawałam nowości programowe. Potrafiłam ocenić materiały edukacyjne oraz dostosować ofertę do potrzeb edukacyjnych. Uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody jako docenienie ich umiejętności językowych i ciężkiej pracy.


2. Współpraca z pedagogiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
w Nowej Dębie, kuratorami i sądem.

Forma i termin realizacji:
Współpraca z pedagogiem szkolnym jest niezbędna i bardzo ważna. Dobry nauczyciel-wychowawca zauważa problemy i w miarę swoich możliwości zapobiega im.
W międzyczasie sygnalizuje o nich pedagogowi szkolnemu, aby wspólnie opracować najskuteczniejsze metody przeciwdziałania trudnościom ucznia. Pedagog szkolny jest
w stanie odciążyć nauczyciela-wychowawcę w wielu obszarach pracy pedagogicznej.
W jednych miejscach wesprzeć, w innych przejąć rolę, a w jeszcze innych współdziałać
w kierunku osiągnięcia zamierzonego celu.
Podczas częstych konsultacji i rozmów z pedagogiem szkolnym wymieniałyśmy swoje spostrzeżenia, informacje na temat wychowanków mojej klasy, ustalałyśmy sposób postępowania. Wspólnie dążyłyśmy do rozwiązywania sytuacji problemowych, których niestety było dużo podczas trwania okresu stażu.
W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną kierowałam na badania uczniów u których dostrzegłam taką potrzebę, przygotowywałam opinie dla potrzeb poradni dotyczące postępów szkolnych i zachowania uczniów. Utrzymywałam stały kontakt
z kuratorami moich dwóch wychowanków wymieniając się spostrzeżeniami dotyczącymi ich zachowania oraz na bieżąco przesyłałam sprawozdania z ich osiągnięć szkolnych. Na prośbę Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu przygotowałam opinię szkolną dotyczącą uczennicy
z mojej klasy.
Brałam udział w cyklicznych spotkaniach Zespołu do Spraw Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
w związku z tym, że uczyłam angielskiego dwóch uczniów z orzeczeniem o specjalnej potrzebie kształcenia specjalnego. Stworzyłam dla nich dostosowanie wymagań edukacyjnych i stosowałam je podczas lekcji języka angielskiego w ścisłej współpracy z nauczycielami wspomagającymi.
Ponadto, organizowałam informacyjne spotkania z nauczycielami uczącymi w mojej klasie,
w związku z trudnymi sytuacjami rodzinnymi i zdrowotnymi moich wychowanków.

Efekty:
Współpraca i wymiana zdań z panią pedagog była bardzo owocna. Dzięki niej wielokrotnie udało się rozwiązać konflikty pomiędzy uczniami już na etapie ich powstawania. Na skutek wsparcia ze strony pedagoga moja rola wychowawcy zastała znacznie usprawniona. Nawiązałam współpracę z pracownikami instytucji pomocnych
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, dzięki czemu lepiej wykonywałam rolę wychowawcy. Stosowałam indywidualizację pracy podczas zajęć.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Pogłębianie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywanie problemów młodzieży.

Forma i termin realizacji:
Potrzeby i trudności uczniów (edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze) poznawałam poprzez obserwacje własne, rozmowy z wychowawcami, analizę opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, korzystanie z pracy pedagoga szkolnego lub udział w Radach Pedagogicznych poświęconych omawianiu problemów wychowawczych istniejących
w naszej szkole. Swoją wiedzę na temat potrzeb rozwojowych oraz problemów i zagrożeń charakterystycznych dla młodzieży szkolnej poszerzałam również studiując fachową literaturę, publikacje w Internecie oraz biorąc udział w Radach Pedagogicznych poświęconych tym zagadnieniom.
Efekty:
Dzięki zdobytej szczegółowej wiedzy na temat tych problemów mogłam później
w swojej pracy łatwiej diagnozować ich oznaki i przyczyniać się do ich rozwiązywania.

2. Rozpoznanie i rozwiązywanie pojawiających się w szkole problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych .

Forma i termin realizacji:
W swojej już prawie piętnastoletniej pracy pedagogicznej spotykałam się z różnymi problemami natury wychowawczej i dydaktycznej. Ich rozpoznawanie i rozwiązywanie już na samym początku jest niezwykle ważne, ponieważ przekłada się to na sprawne funkcjonowanie szkoły.
Efekty:
Rozwiązując problemy natury wychowawczej i dydaktycznej zyskuję cenne doświadczenie
w pracy nauczyciela pomagając jednocześnie uczniom uporać się z ich trudnymi sytuacjami.

Podsumowanie:

Bardzo ambitnie podeszłam do realizacji zadań umieszczonych w planie rozwoju zawodowego. Zawsze w pracy nauczyciela staram się wywiązać z powierzonych mi zadań
w stu procentach, ponieważ pragnę być pracownikiem z którego pracodawca jest w pełni zadowolony. Dlatego też dużą satysfakcję sprawiło mi docenienie przez Dyrektora Szkoły, czego wynikiem było przyznanie mi Nagrody Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2018/2019 za duże zaangażowanie w funkcjonowanie szkoły i osiągnięcia w pracy dydaktycznej
i wychowawczej.
Jednak sensem pracy nauczyciela są uczniowie i to na nich skupiłam się najbardziej podczas odbywania stażu kierując się słowami Paulo Coelho:

„Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi,
nauczyciel również czegoś się uczy.”

Życzliwe relacje z młodzieżą i dobry kontakt są niezbędne do owocnej pracy dydaktycznej, dlatego dbałam o to aby być pedagogiem, który rozumie, wspiera i motywuje do działania. Różnorodne formy prowadzonych zajęć, metody aktywizujące i często stosowana technologia informacyjno-komunikacyjna mobilizowały uczniów do większego zaangażowania
i aktywności. Poza pracą dydaktyczną niezwykle ważna jest rola wychowawcy, którą z dużą przyjemnością pełnię już od kilku lat. Jako wychowawca pomagałam dzieciom zrozumieć
i zaakceptować konieczność istnienia pewnych reguł oraz pobudzałam w wychowankach rozwój samokontroli i samodyscypliny, a zarazem tworzyłam wewnętrzny ład w życiu grupy klasowej. Pamiętając jednocześnie, że najistotniejsze jest indywidualne podejście do każdego młodego człowieka, ofiarowanie mu czasu i zainteresowania.
Chociaż okres stażu minął, nie zamierzam spocząć na laurach. Nadal będę doskonalić się
w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej aby rzetelnie i efektywnie realizować powierzone mi zdania i obowiązki.Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.