Katalog

Karol Jakubaszek, 2020-07-27
Warka

Geografia, Sprawozdania

SPRAWOZDANIE - AWANS

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego
Wstęp.
Staż rozpocząłem 01.09.2017 r. w Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym w Dęblinie, gdzie pracowałem jako nauczyciel geografii, podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie oraz historii i społeczeństwa. Pierwszą czynnością, którą wykonałem było zapoznanie się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi awansu zawodowego, analiza własnych umiejętności i dorobku zawodowego. Kolejnym krokiem było napisanie planu rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Plan uwzględniał specyfikę szkoły oraz potrzeby placówki, uczniów i rodziców.
Po pierwszym roku stażu zmieniłem miejsce zatrudnienia. Obecnie pracuję w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Warce, gdzie jestem nauczycielem geografii
i wiedzy o społeczeństwie. Zmiana miejsca zatrudnienia z liceum ogólnokształcącego na szkołę podstawową spowodowała wnikliwą analizę mojego planu rozwoju zawodowego. Dokonałem analizy funkcjonowania szkoły w której rozpocząłem pracę. Efektem tego było napisanie aneksu do planu rozwoju zawodowego, który uwzględniał specyfikę szkoły podstawowej, jej potrzeby oraz potrzeby uczniów i rodziców.
W trakcie trwania stażu zrealizowałem wiele działań, których celem było wzbogacenie
i ulepszenie warsztatu pracy oraz podniesienie jakości pracy szkół w których pracowałem. Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, które sobie postawiłem oraz czasem dokonania autorefleksji i ewaluacji własnej pracy. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiłem wiedzę i umiejętności, doskonaliłem znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły oraz aktywnie uczestniczyłem w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych
i opiekuńczych.
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
W trakcie trwania stażu zapoznałem się z dokumentami i procedurami awansu zawodowego. Przeanalizowałem przepisy prawa oświatowego, akty prawne i rozporządzenia dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Dokonałem analizy min.:
• Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19),
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013
poz. 393),
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018 poz. 1574).
Efekty:
Dla ucznia:
 uczestniczenie w działaniach zapisanych w planie rozwoju zawodowego,
 rozwijanie zainteresowań oraz wzbogacanie wiedzy i umiejętności,
Dla mnie:
 utrwalenie i poznanie zmian w obowiązujących przepisach prawa oświatowego,
 skonstruowanie planu rozwoju zawodowego, w którym zawarłem postawione sobie zadania
i cele,
 przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego wg obowiązujących procedur,
Dla szkoły:
 realizowanie zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego służyło podnoszeniu jakości pracy szkoły,
 zwiększenie kompetencji nauczyciela,
 wykonywanie zadań często wykraczających poza wykonywane obowiązki, co podnosiło prestiż szkoły.


2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy
Praca w szkole wymaga od nauczyciela ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. W ciągu całego okresu stażu dbałem o podnoszenie swoich umiejętności, poszerzałem wiedzę oraz doskonaliłem warsztat pracy. Aktywnie uczestniczyłem w wewnątrzszkolnych oraz zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego. Ukończyłem następujące kursy, szkolenia i warsztaty:
• „Kreatywność uczenia sposoby i techniki ich rozwijania” – warsztaty zorganizowane przez Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych w Radomiu, 25.10.2017 r.,
• „Nowe trendy w ocenianiu” – warsztaty zorganizowane przez Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych w Radomiu, 08.11.2017 r.,
• „Zasady udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznych zachowań w obliczu występujących zagrożeń w domu i szkole” – wykłady i ćwiczenia w ramach kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”, przeprowadzone przez Komendę Powiatowej Straży Pożarnej w Rykach, 16.02.2018 r.,
• „Dokumentowanie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego” – warsztaty zorganizowane przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Puławach, 16.03.2018 r.,
• „Agresja w szkole – bulling i cyberbulling, nowe formy zagrożenia ucznia” – szkoleniowa Rada Pedagogiczna, maj 2018 rok,
• „Jak współpracować z rodzicami” – warsztaty zorganizowane przez Pracownie Umiejętności Interpersonalnych Dialog w Radomiu, 29.08.2018 r.,
• „Jak pozyskać dla szkoły środki europejskie na realizację projektów edukacyjnych?” – szkolenie zorganizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, 20.10.2018 r.,
• „Ochrona danych osobowych w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, praktyczne aspekty stosowania RODO” – szkolenie zorganizowane przez Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
w Krasnymstawie, 08.11.2018 r., 26.11.2019 r.,
• „Tablica multimedialna i interaktywna” – szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące nabywania umiejętności z obsługi tablic multimedialnych, 20.11.2018 r.,
• „Dziennik elektroniczny – Librus” – szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie umiejętności obsługi i uzupełniania dziennika elektronicznego, 19.02.2019 r.,
• „Organizacja Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w szkole i przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019” – szkolenie zorganizowane przez Instytut „ProEduco” Anna Samsel, 21.02.2019 r.,
• Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy zorganizowane przez MED.-UNIT Ratownictwo Medyczne Mariusz Mazierski, 26.02.2019 r.,
• „Geograficzne umiejętności przydatne w praktyce nauczyciela geografii i przyrody” – ćwiczenia terenowe zorganizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku, 26-28.04.2019 r.,
• "Ocenianie Kształtujące - wspomagające, wspierające" – kurs on-line zorganizowany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział
w Radomiu, 30.09-29.11.2019 r.,
• „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – szkolenie zorganizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, 18.11.2019 r.,
• „Szkoła podstawowa na czasie” Nauczyciel. Uczeń. Nauczanie. – e-konferencja zorganizowana przez wydawnictwo Nowa Era, 16.01.2020 r., 11.02.2020 r., 10.03.2020 r.,
• „Nauczanie problemowe na lekcjach geografii w kontekście rozwiązywania konfliktów egzystencjonalnych i społecznych świata” - wykład zorganizowany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, 09.03.2020 r.
Kursy, warsztaty i szkolenia dostarczają wiele umiejętności, wiedzy, pozwalają utrwalić
i usystematyzować poznane wcześniej wiadomości. W trakcie trwania stażu pracowałem w szkołach znajdujących się w różnych województwach, co pozwoliło mi na uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego, które były organizowane przez zróżnicowane jednostki prowadzące wsparcie dla nauczycieli. Korzystałem min. z wsparcia Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Puławach jak i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli wydział w Radomiu, czy wydział w Płocku. Umożliwiło to spojrzenie na funkcjonowanie edukacji przez pryzmat instytucji, które mają podobny cel działania, ale często funkcjonują odmiennie.
Wiedza i umiejętności są oczywiście bardzo ważne, ale biorąc udział w formach doskonalenia zawodowego mamy bezpośredni kontakt z innymi nauczycielami. Pozwala to na wymianę doświadczeń, dyskusję, wspólną pracę, czy różnorodne podejście do problemu. Chciałbym tutaj wspomnieć o kilkudniowych ćwiczeniach terenowych, które były dużym źródłem wymiany doświadczeń, poglądów oraz znajomości, które można wykorzystywać w dalszej pracy zawodowej.
Ważnym elementem własnego rozwoju zawodowego było ukończenie studiów podyplomowych: Turystyka, Hotelarstwo i Gastronomia na Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Program studiów uzupełniał moją wiedzę zdobytą we wcześniejszym toku kształcenia. Poszerzał moje umiejętności i zainteresowania. Dzięki studiom mogłem odwiedzić i zobaczyć miejsca, do których nie każdy może wejść. Widziałem min. „od środka” warszawski Hotel Marriott, pracę kuchni w hotelu Lord, czy wcielałem się w rolę przewodnika po warszawskiej starówce. Na szczególną uwagę zasługują dwa pierwsze bloki, tj. turystyka i hotelarstwo, ponieważ są one bardzo związane
z głównym kierunkiem moich studiów – geografią. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas nauki wzbogaciły moje lekcje, wykorzystywałem je na zajęciach dodatkowych oraz pomogły w organizacji Szkolnego Koła Turystyczno – Krajobrazowego.
Ważnym elementem pracy nauczyciela jest samokształcenie. Polega ono na samodzielnym studiowaniu literatury, czasopism naukowych, wymianie doświadczeń z innymi nauczycielami.
W toku trwania stażu poszerzałem swoją wiedzę z zakresu nauczanych przedmiotów, pedagogiki, metodyki i psychologii. Wybierając literaturę poszukiwałem książek, które rozwijają moje zainteresowania, pomogą mi w bieżącej pracy, czy pomogą rozwiązać aktualne problemy. Gdy prowadziłem symulacyjną grę internetową, to szukałem poradnika podpowiadającego na pytanie: jak takie lekcje prowadzić? Kiedy zostałem wychowawcą studiowałem literaturą dotycząca współpracy
z zespołem klasowym. Zapoznałem się min. z:
• „Trudna klasa. Opanować, wychować, nauczyć…”, Bill Rogers,
• „Praca z uczniem zdolnym geograficznie” Poradnik dla nauczycieli, Elżbieta Szkurłat, Arkadiusz Głowacz, Maria Adamczewska, Barbara Dzięcioł-Kurczoba,
• „Poradnik dla prowadzącego zajęcia z zakresu przedsiębiorczości, z wykorzystaniem symulacyjnej gry decyzyjnej”, Monika Wawrzeńczyk-Kulik, Karol Tarkowski, Wojciech Kulik,
• „Ocenianie kształtujące w praktyce”, Danuta Sterna,
• „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, Adele Faber, Elaine Mazlish,
• „Trudne emocje u dzieci. Jak rozwiązywać problemy w domu i w szkole”, Ross
W. Greene.
Zakupiłem prenumeratę takich czasopism jak:
• National Geographic,
• „Minerały Świata” – National Geographic,
• Focus – poznać i zrozumieć świat.
Wszystkie przeczytane pozycje przyczyniły się do mojego rozwoju w sferze dydaktycznej, ale również wpłynęły na rozwój mojej osobowości i dały wsparcie w radzeniu sobie
w trudnych sytuacjach.
Kolejnym elementem warsztatu pracy są metody pracy, pomoce dydaktyczne, czy pracownia przedmiotowa. W codziennej pracy często stosuję metody aktywizujące takie jak np.: „metoda rybich ości”, mapa mentalna, pokaz, dyskusja, quizy, „śnieżna kula”, burza mózgów, elementy dramy, praca
w grupach, tworzenie plakatu, praca metodą projektu i metodą problemową. Te metody uatrakcyjniają lekcję, powodują kreatywne myślenie ucznia, dążenie do rozwiązania problemu oraz często powodują, że uczniowie muszą ze sobą współpracować. Dla mnie, taka lekcja też jest ciekawsza, nie jest to zwykły, nudny wykład na którym wszyscy po pięciu minutach odpływają
w myślach. Wymaga to, oczywiście wcześniejszej analizy tematu lekcji, możliwości danej klasy oraz przygotowania odpowiednich materiałów. Przygotowanie takiej lekcji pochłania znacznie więcej czasu. Procentuje to zadowoleniem uczniów, oraz widocznym zainteresowaniem lekcją. Z ciekawych metod pracy przytoczę np.: odgrywanie przez uczniów, na lekcjach podstaw przedsiębiorczości, scenki prezentującej rozmowę rekrutacyjną do pracy, tworzenie z uczniów, przed szkołą układu słonecznego na lekcjach geografii, przygotowywanie na lekcje wiedzy o społeczeństwie tzw. „prasówki”, czyli przeglądu prasy, prezentowanie symulacji wulkanu, doświadczenia na skałach, czy zabawa w teleturniej „1 z 10” na lekcjach powtórzeniowych.
Od momentu rozpoczęcia pracy jako nauczyciel marzy mi się pracownia geograficzna taka jaką miałem w swojej szkole podstawowej. Pełna map, globusów, skał i wszystkich innych przedmiotów kojarzących się z geografią. Przez okres stażu, zarówno w liceum jak i szkole podstawowej miałem okazję taką pracownią się opiekować i ją tworzyć. Dużym wyzwaniem było stworzenie pracowni geograficznej od początku w szkole podstawowej. Wymagało to ode mnie zapoznania się z ofertą firm dostarczających pomoce dydaktyczne do szkół oraz przeanalizowania, jakie pomoce, do jakiej lekcji będą mi potrzebne. Musiałem pamiętać o ograniczeniach finansowych, konsultować się
z zaprzyjaźnionymi nauczycielami geografii, którzy podpowiadali co warto kupić, z kim współpracować i które pomoce są dobrej jakości. Moja praca zaowocowała zakupem min. potrzebnych mi map, modeli, okazów skał i minerałów oraz wielu przedmiotów uatrakcyjniających lekcję.
Jestem nauczycielem geografii, jednocześnie geografia to moja pasja, dlatego wiele pomocy dydaktycznych sam zdobywam. Będąc np. w kazimierskich wąwozach lessowych przywożę less, spędzając wakacje na Wyspach Kanaryjskich przywożę skały wulkaniczne. Proszę również znajomych
i przyjaciół, żeby takie przedmioty mi przywozili. Dzięki temu zyskałem np.: kawałek trzciny cukrowej, różę pustyni, czy minerał – larimar. Często kupuję mapy, przewodniki, filmy, które dla wielu osób są zwykłą pamiątką, a dla mnie dodatkowo przedmiotem uatrakcyjniającym lekcje. Wykupuję prenumeratę czasopism popularnonaukowych, które wykorzystuję w domu jaki i w pracy. Takie publikacje, prospekty, ulotki wykorzystuję w pracowni. Razem z uczniami tworzymy ścienne gazetki tematyczne min.: o Marsie, gazetka geologiczna, o Unii Europejskiej, o banknotach i bankach. Będąc wychowawcą, wraz z uczniami przygotowywaliśmy gazetki związane z aktualnymi świętami
i uroczystościami, czy prezentujące życie klasy.
Tworząc warsztat pracy, jakim jest pracownia geograficzna, jako główny cel postawiłem sobie, żeby osoby, które wchodzą do mojej pracowni od razu wiedziały, że tutaj uczymy się geografii. Chciałem żeby czuć było geograficznego ducha, takiego jak w mojej pracowni z młodzieńczych lat. Uważam, że udaje mi się mój cel realizować. Otrzymuję odpowiedź zwrotną od innych nauczycieli oraz uczniów, którym moje działania się podobają.
Efekty:
Dla ucznia:
 indywidualne podejście do każdego ucznia,
 stosowanie większej ilości aktywizujących metod pracy,
 zainteresowanie ucznia nauczanym przedmiotem,
 uczestniczenie w atrakcyjnej lekcji,
Dla mnie:
 podniesienie jakości i warunków pracy,
 rozwój własnych zainteresowań i pogłębienie wiedzy,
 rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, niestandardowych,
 wzbogacenie swojego warsztatu pracy,
 ułatwienie relacji nauczyciel – uczeń oraz nauczyciel – rodzic,
 rozwój własnej osobowości,
 nawiązanie nowych kontaktów,
Dla szkoły:
 zwiększenie kompetencji nauczycieli podczas realizacji procesów dydaktyczno – wychowawczych,
 wzbogacenie szkoły o nowe, atrakcyjne pomoce dydaktyczne,
 podniesienie poziomu i jakości pracy szkoły,
 tworzenie pozytywnego klimatu, sprzyjającemu nauce.
3. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych
Dla wielu uczniów bardzo ważne jest rozwijanie swoich zainteresowań, poszerzanie swoich horyzontów. Jednym z przejawów takiej postawy jest udział w konkursach. W trakcie trwania stażu przygotowywałem uczniów do różnorodnych tematycznie konkursów. Były to konkursy szkolne oraz organizowane przez inne instytucje. Aktywnie zachęcałem uczniów do udziału w konkursach, ponieważ uważam, że uczestnictwo w takim przedsięwzięciu, nawet jak się nie wygra jest nowym doświadczeniem z którego można się wiele nauczyć.
Przygotowywałem uczniów do następujących konkursów:
• XLIV Olimpiada Geograficzna w roku szkolnym 2017/2018 – jest to konkurs przedmiotowy organizowany przez Polskie Towarzystwo Geograficzne. Byłem organizatorem oraz Przewodniczącym Komisji Szkolnej;
• XII Edycja Olimpiady Przedsiębiorczości – konkurs organizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Organizowałem etap szkolny, byłem członkiem Komisji Szkolnej oraz opiekunem merytorycznym;
• Olimpiada Statystyczna w roku szkolnym 2017/2018 – jest to konkurs międzyprzedmiotowy, łączący elementy matematyki, geografii i wiedzy
o społeczeństwie. Wraz z nauczycielem matematyki przygotowywałem uczniów do etapu szkolnego oraz zawodów okręgowych. Pełniłem funkcję opiekuna grupy uczniów, którzy przeszli do etapu okręgowego (finału Olimpiady). Jeden z moich uczniów znalazł się w grupie dziesięciu najlepszych uczestników Olimpiady;
• XV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej – konkurs organizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach pod patronem Starosty Powiatu Ryckiego. Byłem organizatorem etapu szkolnego oraz opiekunem grupy uczniów biorących udział w finale konkursu. Jeden z moich uczniów zajął drugie miejsce w finale konkursu, a dwóch zostało wyróżnionych;
• Comiesięczny, internetowy Konkurs Geologiczny organizowany przez Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. Jeden z moich uczniów wygrał konkurs w kwietniu 2018 roku;
• Mazowieckie Talenty. Przedmiotowy Konkurs Geograficzny dla uczniów szkół podstawowych organizowany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Uczniowie chętnie uczestniczyli w konkursach, które im proponowałem. Korzystali
z konsultacji, dodatkowych zajęć oraz materiałów i publikacji, które dla nich przygotowywałem
i polecałem.
Efekty:
Dla ucznia:
 rozwijanie swoich zainteresowań oraz uzdolnień,
 motywowania do podejmowania aktywności w rozmaitych dziedzinach,
 wzmacnianie własnego poczucia wartości,
 przezwyciężanie własnych słabości,
 samorealizacja,
 poznanie zasad pozytywnej rywalizacji,
 realizowania potrzeby sukcesu i bycia docenionym,
Dla mnie:
 zadowolenie z sukcesów uczniów,
 motywacja do dalszej pracy,
 możliwość ewaluacji własnej pracy
Dla szkoły:
 promocja szkoły,
 tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły wśród społeczności lokalnej.

4. Wykorzystanie wyników przeprowadzonych diagnoz, analiz, ewaluacji
W pierwszym roku stażu wykonałem diagnozę wstępną z wiedzy o społeczeństwie w klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego oraz sprawdzian diagnostyczny dla klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego z geografii.
Diagnoza wstępna z wiedzy o społeczeństwie miała za zadanie sprawdzenie z jaką wiedzą, umiejętnościami oraz znajomością otaczającego świata przychodzą uczniowie po zakończeniu gimnazjum. Uczniowie na pierwszej lekcji pisali test, który swoim zakresem obejmował treści nauczania zawarte w podstawie programowej wiedzy o społeczeństwie. Test został przygotowany przeze mnie, po napisaniu sprawdzony, przeanalizowany, a wyniki zaprezentowane uczniom. Uczniowie do liceum przyszli z różnych szkół, zlokalizowanych w całej Polsce, dlatego test wstępny był dla mnie istotną informacją o poziomie opanowanych umiejętności i wiedzy przez uczniów po gimnazjum. Diagnoza dawała też informację uczniom jaki jest poziom ich edukacji z tego przedmiotu.
W liceum ogólnokształcącym, pod koniec pierwszego semestru przeprowadziłem sprawdzian diagnostyczny z geografii, z działu programowego „Współczesne problemy demograficzne i społeczne na świecie”. Sprawdzian obejmował treści nauczania zawarte w podstawie programowej – wymagania szczegółowe zawarte w punktach 1.1-6. Został on przygotowany, sprawdzony
i przeanalizowany przeze mnie. Dzięki takiej diagnozie mogłem sprawdzić jak uczniowie opanowali wiedzę i umiejętności, które były realizowane na lekcjach geografii. Była to dla mnie informacja, czy metody i sposoby pracy, które stosowałem na lekcjach były skuteczne i dały oczekiwany wynik.
W szkole podstawowej, w klasach siódmych, które rozpoczynały swoją edukację geograficzną,
w pierwszych tygodniach nauki realizowałem tematy nawiązujące do podstaw geografii. Szczególnie zależało mi na powtórzeniu i utrwaleniu podstawowych umiejętność geograficznych jakimi są: określanie współrzędnych geograficznych oraz posługiwanie się skalą. Po przeprowadzeniu lekcji teoretycznych i praktycznych dokonałem diagnozy w formie krótkiej pracy klasowej, która obejmowała praktyczne wykorzystanie w/w umiejętności. Praca klasowa została sprawdzona, przeanalizowana i omówiona na lekcji z uczniami.
Przedstawione powyżej diagnozy były w całości opracowane przeze mnie. Ich wyniki posłużyły mi do opracowania wniosków, polepszenia metod pracy oraz ukazywały jaki jest poziom edukacji moich uczniów. Były one przeprowadzane we wszystkich klasach, które uczyłem, a mianowicie
w trzech klasach liceum ogólnokształcącego (rok szkolny 2017/2018, geografia i wiedza
o społeczeństwie) oraz ośmiu siódmych klasach szkoły podstawowej (cztery klasy w roku szkolnym 2018/2019, cztery klasy w raku szkolnym 2019/2020, geografia). Dzięki temu mogłem dokonać porównania poziomu opanowania wiedzy i umiejętności przez uczniów znajdujących się w różnych klasach na tym samym poziomie kształcenia. Moje diagnozy posłużyły do planowania dalszej pracy, dostosowania planu dydaktycznego oraz przeprowadzanych lekcji do możliwości uczniów. Wyniki mojej pracy były omawiane z uczniami, rodzicami, pedagogiem szkolnym, w ramach zespołu wychowawczego oraz przedmiotowego.
W trakcie trwania stażu brałem udział w dwóch ewaluacjach wewnętrznych. Pierwsza odbyła się w Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym, jej temat to: „Wzmacnianie roli wychowawczej szkoły poprzez realizację nowego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego”. Celami szczegółowymi ewaluacji było udzielenie odpowiedzi na osiem pytań dotyczących nowego programu profilaktyczno-wychowawczego:
1. Czy znasz nowy program wychowawczo-profilaktyczny?
2. W jaki sposób zostałeś zapoznany z normami społecznymi obowiązującymi w OLL?
3. Który z celów programu profilaktyczno-wychowawczego jest dla Ciebie najistotniejszy?
4. Jakich, według Ciebie, postaw oczekuje się od uczniów w OLL?
5. Czy wprowadzane działania wychowawcze mają wpływ na postawy i zachowania uczniów?
6. Jakie działania szkoły sprzyjają przestrzeganiu norm i postaw przez uczniów?
7. Czy masz wpływ na realizację programu profilaktyczno-wychowawczego w OLL?
8. Jakie pozytywne zmiany zauważyłeś w sobie od momentu rozpoczęcia nauki w OLL?
Przy tej ewaluacji pełniłem rolę lidera zespołu. Moja praca polegała na przygotowaniu planu ewaluacji, narzędzia badawczego w postaci ankiet, rozdzieleniu zadań poszczególnym członkom. Nauczyciele współpracujący ze mną musieli przeprowadzić badanie ankietowego wśród uczniów, rodziców i nauczycieli szkoły, którego wyniki opracowałem. Napisałem sprawozdanie zawierające wnioski i rekomendacje, które zaprezentowałem Radzie Pedagogicznej
Druga ewaluacja, w której brałem udział odbyła się w szkole podstawowej, w roku szkolnym 2018/2019. Jej temat dotyczył pracy z uczniem zdolnym. Celem ewaluacji było podnoszenie efektywności pracy szkoły przejawiające się odpowiedzią na następujące pytania: jak wygląda praca
z uczniem zdolnym, w jaki sposób uczniowie są motywowani, czy nauczyciele znają uzdolnienia swoich uczniów, czy uczniowie chętnie uczęszczają na zajęcia dodatkowe, jakie nauczyciele podejmują działania w pracy z uczniem zdolnym oraz czy uczniowie zdolni mają możliwość osiągnięcia sukcesu? Tu praca wyglądała trochę inaczej. Ewaluacja przeprowadzona była
w niewielkim gronie nauczycieli, nie był wyszczególniony lider, a praca prowadzona była wspólnie.
W grupie nauczycieli opracowaliśmy narzędzie badawcze, przeprowadziliśmy i przeanalizowaliśmy ankiety oraz stworzyliśmy sprawozdanie zawierające analizę jakościową, ilościową oraz formy graficzne przedstawiające badany problem. Sprawozdanie zostało zaprezentowane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
Efekty:
Dla ucznia:
 poznanie poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
 poznanie swoich braków, słabych i mocnych stron,
 indywidualizacja pracy z uczniem,
 polepszenie warunków edukacji poprzez wdrożenie wniosków i rekomendacji z ewaluacji wewnętrznych,
Dla mnie:
 poznanie różnych narzędzi diagnostycznych,
 lepsze poznanie swoich uczniów, ich braków, uzdolnień, możliwości edukacyjnych,
 kształtowanie umiejętności kierowania zespołem,
 poszerzenie wiedzy z zakresu ewaluacji wewnętrznej,
 zwiększenie umiejętności prowadzenia analizy jakościowej i ilościowej,
Dla szkoły:
 podniesienie poziomu i jakości pracy szkoły poprzez lepszą organizację, wdrożenie wniosków i rekomendacji z ewaluacji wewnętrznych oraz atrakcyjność przekazywanej wiedzy.

5. Praca w zespołach
Większości osób wydaje się, że praca w szkole to praca nauczyciela z uczniami. Nauczyciel sam prowadzi lekcje, czyli wykonuje pracę indywidualnie. Niektórzy dostrzegają jeszcze inną formę pracy nauczyciela, czyli przygotowanie się do lekcji, sprawdzanie prac domowych, kartkówek i klasówek. Jednak taki obraz pracy nauczyciela nadal kojarzy się z pracą w pojedynkę. Drugie oblicze pracy nauczyciela, niemniej ważne to praca w rożnych zespołach takich jak np.: zespół wychowawczy, zespół przedmiotowy, zespół ds. ewaluacji, czy inne zespoły zadaniowe. Ważnym zespołem szkolnym jest Rada Pedagogiczna.
W trakcie stażu miałem okazję pracować w wielu zespołach funkcjonujących na terenie zarówno liceum ogólnokształcącego, jak i szkoły podstawowej. Praca w kilku szkołach umożliwiła mi zaobserwowanie jak różnie zespoły mogą być organizowane i jak różnie funkcjonują.
Jako pracownik Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Warce systematycznie uczestniczyłem w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Ich tematyka była bardzo różna, często wynikała z bieżących potrzeb szkoły, czy zmian w systemie oświaty. Brałem udział w radach szkoleniowych, klasyfikacyjnych, zatwierdzających, czy podsumowujących.
Od początku pracy w Liceum Lotniczym byłem przewodniczącym Zespołu Matematyczno-Przyrodniczego. Moja praca polegała na organizowaniu spotkań zespołu, w trakcie których min.: proponowaliśmy konkursy przedmiotowe, zakres przeprowadzanych diagnoz, analizowaliśmy
i omawialiśmy przeprowadzone diagnozy, wyniki matur, omawialiśmy programy nauczania, dyskutowaliśmy na temat podręczników, nowości wydawniczych, metod pracy, omawialiśmy bieżące problemy i trudności edukacyjne naszych uczniów. Spotkania zespołu odbywały się kilka razy w roku. Pierwsze, rozpoczynało pracę, po którym musiałem napisać Plan Pracy Zespołu Matematyczno-Przyrodniczego. Na ostatnie, musiałem przygotować sprawozdanie z pracy zespołu, które prezentowałem na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
W liceum ogólnokształcącym byłem wychowawcą klasy 2c. To zobowiązywało mnie do bycia przewodniczącym zespołu nauczycieli uczących w jednej klasie. W ramach tego zespołu organizowałem spotkania, na których nauczyciele omawiali problemy i sukcesy edukacyjne w mojej klasie.
Ogólnokształcące Liceum Lotnicze było szkołą z internatem. Moja klasa oprócz mnie posiadała wychowawcę internatowego. Ściśle współpracowaliśmy ze sobą. Omawialiśmy bieżące problemy, planowaliśmy pracę, tworzyliśmy program wychowawczy, planowaliśmy i przeprowadzaliśmy wycieczki i różne uroczystości szkolne. Obok takiego małego, dwuosobowego zespołu wychowawczego funkcjonował jeszcze zespół wychowawczy, w skład którego wchodzili wszyscy wychowawcy klas drugich. W ramach którego analizowaliśmy i omawialiśmy program wychowawczy, wymienialiśmy się doświadczeniami, czy planowaliśmy wydarzenia międzyklasowe
i ogólnoszkolne.
Inne zespoły, w których uczestniczyłem w liceum to:
• Zespół Humanistyczny – byłem nauczycielem wiedzy o społeczeństwie i historii
i społeczeństwa,
• Zespół zadaniowy ds. ewaluacji wewnętrznej „Wzmacnianie roli wychowawczej szkoły poprzez realizację nowego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego”,
• Zespół zadaniowy ds. Organizacji Szkolnego Konkursy „Żwirko i Wigura – kierunkowskazy Twojej drogi życiowej”,
• Zespół zadaniowy ds. rekrutacji uczniów – dokonywałem analizy dokumentacji uczniów starających się o przyjęcie do pierwszej klasy Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego
w Dęblinie.
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Warce pracowałem w następujących zespołach:
• Zespół nauczycieli klas 4-8 – omawianie i planowanie imprez szkolnych, konkursów, programów nauczania, zasad oceniania, tworzenie dokumentacji szkolnej, przygotowanie się do pracy z dziennikiem elektronicznym, wybieranie podręczników, opracowanie regulaminu wycieczek szkolnych, omawianie procedury organizacji
i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty oraz dyskutowanie o problemach dydaktycznych i wychowawczych,
• Zespół zadaniowy ds. ewaluacji wewnętrznej „Praca z uczniem zdolnym”,
• Zespół zadaniowy ds. strony internetowej szkoły.
Efekty:
Dla ucznia:
 uczestniczenie w realizacji zadań zawartych w programie profilaktyczno-wychowawczym szkoły,
 uczestniczenie w wydarzeniach, wycieczkach, uroczystościach szkolnych i klasowych,
 nabywanie wiadomości i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, higieny osobistej, zdrowego stylu życia,
 indywidualizacja pracy z uczniem,
Dla mnie:
 zdobywanie nowych kompetencji i wiadomości,
 pogłębianie wiedzy na temat funkcjonowania szkoły,
 zwiększenie efektywności pracy,
 dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami,
 nabywanie umiejętności sprawniejszego planowania działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych,
Dla szkoły:
 zwiększenie kompetencji nauczyciela,
 podniesienie jakości pracy i funkcjonowania szkoły,
 efektywna praca zespołowa.

6. Dokumentowanie przebiegu stażu oraz dokonanie samooceny
W czasie stażu ponownie zapoznałem się z dokumentacją szkolną taką jak: Statut Szkoły, Program Profiaktyczno-Wychowawczy, Plan Rozwoju Szkoły, Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, Procedury Bezpieczeństwa w Szkole. Ze względu na zmianę pracy takiej analizy dokumentacji musiałem dokonać dwukrotnie. W trakcie stażu powracałem do tych dokumentów, robiłem notatki, z których korzystałem w trakcie pracy. Na podstawie szkolnych zasad oceniania stworzyłem własne zasady oceniania do każdego przedmiotu, którego uczyłem.
Podczas całego stażu starałem się jak najlepiej dokumentować własne działania, mając na uwadze ciągłe doskonalenie tej umiejętności. W tym celu prowadziłem zapis zdarzeń, sytuacji dotyczących podopiecznych w moim osobistym kalendarzu. Na każdy rok kalendarzowy służył mi osobny terminarz. Zapisywałem w nim ważne i mniej ważne sytuacje dnia codziennego, dotyczące dzieci, ważne wydarzenia, spotkania, wyjazdy, itp. W ten sposób łatwiej było mi zapamiętać wszystkie sprawy, co ułatwiło mi pracę nad sprawozdaniem z realizacji stażu. Dokumentowanie własnych działań nie sprawiło mi większych trudności. W tym celu gromadziłem także wytworzone przez siebie materiały: ankiety, scenariusze zajęć, konspekty, zdjęcia, nagrania audiowizualne, prace dzieci. W osobnej teczce przetrzymywałem dyplomy, zaświadczenia o odbytych szkoleniach, kursach, materiały szkoleniowe. Dużą część materiałów oraz linków do stron internetowych, zapisywałem
w formie elektronicznej na dysku swojego komputera.
Ważnym elementem pracy nauczyciela jest samoocena, ewaluacja oraz ocena przez inne osoby. Ten ostatni element, często widoczny jest na twarzach uczniów. Widzimy kiedy się nudzą, a kiedy
z entuzjazmem uczestniczą w lekcji. W swojej pracy kilka razy spotkałem się z taka sytuacją kiedy uczeń został po lekcji żeby powiedzieć mi, że „lekcja była fajna”. Taka zewnętrzna ocena mojej pracy jest dla mnie najważniejsza. Spotkałem się również z pozytywną opinią o moich lekcjach nauczycieli, którzy uczestniczyli w lekcjach otwartych oraz dyrekcji po hospitacjach.
Jedną z moich ulubionych metod oceny pracy jest wystawienie stopni przez uczniów na koniec lekcji. Piszę na tablicy oceny od 1 do 6. I proszę żeby ocenili lekcję, tak jak ja ich oceniam. Zamykam wtedy oczy lub stoję tyłem do tablicy, żeby badanie było anonimowe. Jest to szybka informacja zwrotna od uczniów dotycząca mojej pracy, a dla nich dobra zabawa. Czasami proszę, żeby uczniowie anonimowo na kartkach napisali mocne i słabe strony lekcji lub zapisali pomysły na lekcję.
Na bieżąco dokonywałem ewaluacji i samooceny prowadzonych przeze mnie zajęć, przedsięwzięć, wycieczek, imprez czy tworzonej dokumentacji. Często stosowałem do tego analizę SWOT wypisując mocne, słabe strony, szanse oraz zagrożenia. Zastanawiałem się czy cele, które sobie postawiłem zostały zrealizowane. Analizowałem co jeszcze można poprawić, co zmienić. Wypisywałem plusy i minusy mojej pracy. Dokonywałem zapisu pomysłów w formie notatek
w zeszytach z konspektami lekcji, które prowadzę do każdego przedmiotu. Dokonywałem samooceny i ewaluacji w formie krótkiej ankiety, którą następnie analizowałem i wyciągałem wnioski. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego przeglądałem dokumentację z poprzedniego roku szkolnego, zastanawiając się jak zaplanować swoją pracę, żeby była jeszcze bardziej skuteczna
i efektywna.
Efekty:
Dla ucznia:
 możliwość oceny pracy nauczyciela,
 uczestniczenie w lepiej przygotowanych zajęciach,
 więcej zajęć pobudzających ciekawość i aktywność uczniów,
Dla mnie:
 ulepszenie organizacji pracy,
 przypomnienie i utrwalenie znajomości dokumentacji szkolnej,
 wprowadzenie systematyczności i porządku,
 ułatwienie pracy,
 udokumentowanie przebiegu stażu,
 napisanie sprawozdania z realizacji stażu,
 wyłapanie słabych stron oraz wprowadzenie zmian, których celem jest poprawa jakości pracy,
 satysfakcja z pracy,
 motywacja do dalszej pracy,
Dla szkoły:
 prawidłowa realizacja zadań wpłynęła na podnoszenie, jakości pracy szkoły,
 zwiększenie umiejętności i kompetencji pracownika szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Obecnie wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej jest niezbędne. Dotyczy to wielu zawodów, nie tylko nauczyciela. Dzięki komputerom nasza praca jest szybsza, efektywniejsza, a prowadzone przez nas lekcje ciekawsze. Programy komputerowe, animacje, filmy, czy strony internetowe uatrakcyjniają zajęcia i pomagają zrozumieć trudne zjawiska. Dzisiaj nawet małe dzieci korzystają z różnych nowości technologicznych, dlatego istotne jest to, żeby nauczyciel nie zostawał w tyle i również stosował na lekcjach technologię informacyjno-komunikacyjną. Należy jednak pamiętać, by uświadamiać uczniom jakie niebezpieczeństwa i zagrożenia czyhają na nie
w sieci. Jako nauczyciel otwarty na nowości staram się stale rozwijać swoje umiejętności technologiczne.
Stosowanie, przeze mnie, technologii informacyjno-komunikacyjnej polega min. na:
1. Wykorzystywaniu w pracy pakietu Microsoft Office, min.:
• tworzenie dokumentacji nauczyciela i wychowawcy,
• przygotowanie całej dokumentacji związanej z awansem zawodowym,
• tworzenie rozkładów materiału, planu pracy wychowawcy, przedmiotowych zasad oceniania,
• tworzenie programów np.: Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego, regulaminu SKO,
• prowadzenie dokumentacji zebrań z rodzicami, wycieczek i rajdów,
• tworzenie sprawozdań i scenariuszy lekcji,
• przygotowaniu narzędzi badawczych do ewaluacji wewnętrznej,
• pisaniu artykułów na Facebooka i stronę internetową szkoły,
• przygotowywaniu prac klasowych, kartkówek, kart pracy na lekcje, dodatkowych prac domowych,
• tworzenie prezentacji multimedialnych na lekcje,
• tworzenie wykresów i analiz,
• przygotowywanie dyplomów, zaproszeń, ogłoszeń, plakatów, podziękowań itp.;
2. Pozyskiwaniu z Internetu informacji i ciekawostek edukacyjnych w celu uatrakcyjnienia lekcji;
3. Doskonaleniu i poszerzaniu wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej podczas lekcji;
4. Wykorzystaniu serwisów edukacyjnych i różnych stron internetowych do wymiany poglądów i doświadczeń, publikacji swoich materiałów oraz jako źródło informacji i inspiracji do przygotowania lekcji;
5. Korzystaniu ze stron poświęconych edukacji oraz serwisów dla nauczycieli: dlanauczyciela.pl, men.gov.pl, eduscience.pl, profesor.pl, nbp.pl, literka.pl, testportal.pl, zoom.us, kahoot.com, i wielu innych;
6. Używaniu na lekcjach i zajęciach dodatkowych projektora multimedialnego lub tablicy interaktywnej;
7. Korzystaniu z multibooków, dysku sieciowego, komputerowych programów edukacyjnych oraz innych programów (np. służących do konwersji plików)
8. Przygotowaniu i przeprowadzeniu internetowej gry symulacyjnej na lekcjach podstaw przedsiębiorczości;
9. Pracy z dziennikiem elektronicznym – system Vulcan i Librus;
10. Tworzeniu i drukowaniu świadectw dla wszystkich uczniów klas drugich w Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym w Dęblinie;
11. Komunikowaniu się z innymi nauczycielami oraz rodzicami za pomocą e-mail, komunikatorów internetowych, dziennika elektronicznego;
12. Wyszukiwaniu w Internecie informacji dotyczących zmian w prawie oświatowym oraz zasad uzyskania awansu zawodowego;
13. Uczestniczeniu w szkoleniach internetowych, webinariach;
14. Byciu koordynatorem ds. dziennika elektronicznego Vulcan – szkolenie, udzielanie wsparcia
i doraźnej pomocy nauczycielom, którzy napotkali problemy w pracy z e-dziennikiem
w Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym w Dęblinie;
15. Współprowadzeniu strony internetowej i Facebook-a Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 2 w Warce.
Wydarzenia w rok szkolny 2019/2020 związane z wystąpieniem w Polsce i na świecie pandemii koronawirusa wymusiły na nauczycielach rozpoczęcie zdalnej pracy. Dla niektórych praca zdalna, nauczanie przez komputer brzmi strasznie. Dla mnie jest to nowe doświadczenie i ciekawe wyzwanie.
Pierwszym elementem pracy zdalnej było wybranie narzędzi pracy. Oprócz takich podstawowych jak dziennik elektroniczny, dysk sieciowy i e-mail trzeba było pomyśleć o czymś jeszcze. Należało pamiętać, że każdy ma różny sprzęt komputerowy, ograniczony dostęp do Internetu, czy rodzeństwo, które też musi uczestniczyć w zdalnym nauczaniu. Oznaczało to, dla mnie, że trzeba przygotować tak lekcje aby uczeń mógł w dowolnym dla siebie czasie ją zrealizować. Zdecydowałem się na nagrywanie krótkich filmów z lekcją. Na filmie widoczny był zrzut z mojego ekranu komputera na którym omawiałem lekcję za pomocą Multibook-a, przygotowanych przeze mnie materiałów, czy stron internetowych. Dodatkowo nagrywał się mój głos. Każdy uczeń za pośrednictwem dziennika elektronicznego otrzymywał przebieg lekcji (temat, cele lekcji, krótką notatka, zadanie do wykonania oraz film z lekcją). Biorąc pod uwagę, że nie wszyscy uczniowie posiadają pakiet Microsoft Office, pliki które wysyłałem uczniom były w dwóch formatach PDF i Word. Zaletą takiej lekcji jest to, że uczeń może ją odtworzyć w dowolnym dla siebie momencie.
Sam film to jednak za mało. Potrzebny jest kontakt z nauczycielem i z całą klasą. Dlatego prowadziłem również wideokonferencje za pomocą portalu zoom.us. W trakcie takiej wideo lekcji mogłem odpowiedzieć na pytania uczniów, omówić temat, rozwiać wątpliwości, omówić prace uczniów, czy po prostu zapytać się co u nich słychać i jak się czują. Dodatkowo uczniowie, jeśli mieli jakieś pytania i wątpliwości mogli do mnie napisać lub zadzwonić przez komunikator Messenger. Niektóre klasy stworzyły grupy w tej aplikacji do której również byłem zaproszony. Wszystkie te działania ułatwiły nam kontakt i współpracę.
Oprócz prac, które uczniowie przesyłali mi na e-maila organizowałem prace klasowe i kartkówki na portalu testportal.pl. Uczniowie wcześniej byli informowani o planowanym teście oraz otrzymywali zagadnienia w formie elektronicznej. Ja natomiast musiałem określić zasady przeprowadzania takiego zdalnego testu, ułożyć pytania. Następnie w umówionym terminie go udostępnić, a później zarchiwizować. Test był zawsze dostępny przez dłuższy czas np.: cały dzień, jednak jeśli uczeń już taki test rozpoczął to na jego wykonanie miał określony czas.
Uważam, że taka wypracowana przeze mnie forma zdalnej pracy się sprawdziła. Rozmawiając
z uczniami otrzymywałem informację zwrotną, że im też się podoba i są zadowoleni. To jest kolejny przykład stosowania przez nauczyciela technologii informacyjno-komunikacyjnej, trochę wymuszony sytuacją, ale na pewno dający nowe doświadczenie i wzbogacający pracę nauczyciela. Trzeba szukać pozytywów w tych trudnych i dziwnych czasach.
Efekty:
Dla ucznia:
 zdobywanie wiadomości i umiejętności w aktywny, ciekawy sposób,
 ułatwienie zrozumienia przedstawionych treści,
 ciekawe lekcje, dobrze opracowane materiały, możliwość poznania ciekawostek,
 indywidualizacja,
 wyzwolenie aktywności i ciekawości poznawczej,
 samodzielne zdobywanie wiedzy za pomocą komputera, jej porządkowanie
i usystematyzowanie,
 poszukiwanie informacji w różnych źródłach,
 rozwijanie zainteresowań,
 zwiększenie zaangażowania w przebieg lekcji,
 kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów,
 łatwy dostęp do informacji o swoich ocenach i postępach w nauce,
 utrzymanie kontaktu z nauczycielem i kolegami w obliczu pandemii,
Dla mnie:
 wzbogacenie warsztatu informatycznego,
 rozwijanie umiejętności i kreatywności,
 kształtowanie umiejętności pracy w trudnych, zaskakujących sytuacjach,
 usprawnienie i wzbogacenie przeprowadzanych lekcji,
 uporządkowanie i archiwizacja prowadzonej dokumentacji nauczyciela i wychowawcy,
 przejrzysta i czytelna dokumentacja,
 dostęp do dokumentacji w każdym miejscu – praca z dyskiem sieciowym,
 zwiększenie współpracy z innymi nauczycielami,
Dla szkoły:
 podniesienie jakości pracy szkoły,
 stosowanie nowoczesnych metod komunikacyjnych z nauczycielami, uczniami i rodzicami,
 na bieżąco aktualizowana strona internetowa szkoły i Facebook,
 wdrażanie nowoczesnej edukacji,
 tworzenie wizerunku szkoły otwartej na nowości techniczne,
 motywowanie innych nauczycieli do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej na swoich lekcjach.


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Przekazywanie wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
Jednym z przejawów dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami jest prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
W pierwszym roku stażu zostałem poproszony przez lidera zespołu ds. wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego w Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym w Dęblinie o przeprowadzenie szkolenia z obsługi programu PowerPoint. Będąc nauczycielem przygotowanie i przeprowadzenie lekcji nie stanowi dla mnie problemu. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja gdy musimy zrealizować szkolenie dla osób dorosłych, a w tym przypadku dla grupy koleżanek i kolegów z pracy. Wtedy pojawia się stres, obawa przed brakiem zrozumienia lub negatywnym odbiorem. Na szczęście
w swojej karierze zawodowej miałem okazję pracować z osobami dorosłymi, starszymi od siebie – byłem nauczycielem geografii w uzupełniającym liceum dla dorosłych oraz prowadziłem szkolenie dotyczące oceniania kształtującego dla nauczycieli w liceum lotniczym. Wiedziałem czego mogę się spodziewać. Wyzwaniem dla mnie było to, że szkolenie oprócz części teoretycznej miało składać się również z części praktycznej. Celem szkolenia było zwiększenie umiejętności posługiwania się programem PowerPoint w przygotowywaniu prezentacji multimedialnych na lekcje.
Tworzenie prezentacji multimedialnych nie stanowi dla mnie problemu. Przygotowując się do szkolenia przygotowałem plan zawierający spis najważniejszych punktów które chciałem wyjaśnić. Przed szkoleniem usiadłem do swojego komputera i przećwiczyłem najważniejsze funkcje programu PowerPoint. Przygotowałem również prezentację multimedialną, ćwiczenia dla nauczycieli oraz wybrałem przykłady moich prezentacji. Szkolenie odbyło się 22 lutego 2018 roku. W pierwszej części zaprezentowałem nauczycielom w teoretyczny sposób jak obsługiwać program, pokazałem przykładowe prezentacje, odpowiadałem na pytania. W drugiej części były ćwiczenia praktyczne, które kontrolowałem, pomagałem i wyjaśniałem. Uważam, że cel który sobie postawiłem został zrealizowany, a nauczyciele chętniej zaczęli wykorzystywać prezentacje multimedialne na swoich lekcjach.
Drugim przejawem dzielenia się wiedzą i umiejętnościami są lekcje otwarte. Moje lekcje były obserwowane przez innych nauczycieli, w tym nauczycieli stażystów oraz dyrekcję. Dzięki temu moje zajęcia nie były tylko źródłem informacji dla innych nauczycieli, ale były też okazją do oceny mojej pracy zawodowej przez moich zwierzchników. Mogłem otrzymać informację zwrotną czy dobrze realizuję podstawę programową i prawidłowo dobieram metody pracy do możliwości uczniów.
Lekcje otwarte, które przeprowadziłem:
• 08.12.2017 r. – wiedza o społeczeństwie, klasa 1 LO, temat: Źródła i obszary prawa,
• 12.03.2018 r. – historia i społeczeństwo, klasa 3 LO, temat: Interpretacje socjologiczne odnoszące się do życia społecznego w XX wieku,
• 31.01.2020 r. – geografia, klasa 7 SP, temat: Struktura narodowościowa, etniczna
i wyznaniowa.
W trakcie lekcji otwartych stosowałem metody aktywizujące min.: burzę mózgów, pracę
w grupach, korzystałem z multibooków, własnych prezentacji i przygotowanych przez siebie materiałów ćwiczeniowych. Starałem się pokazać różny przebieg lekcji. Po zajęciach zawsze był czas na rozmowę, refleksję i wyjaśnienia. Była to okazja do dzielenia się własnymi doświadczeniami
i spostrzeżeniami. Chętnie odpowiadałem na pytania i wyjaśniałem wątpliwości osobom obserwującym moje lekcje. Przygotowywałem konspekty zajęć oraz inne materiały do lekcji, które udostępniałem obserwatorom. Dla mnie takie lekcje skłaniały do poszukiwania nowych pomysłów oraz bycia kreatywnym. Mogłem też otrzymać informację zwrotną od moich obserwatorów dotycząca oceny mojej pracy.
Efekty:
Dla ucznia:
 lepiej przygotowane, ciekawsze lekcje,
 możliwość zaprezentowania się przed innymi osobami na lekcji obserwowanej,
 poznanie nowych metod aktywizujących,
Dla mnie:
 nowe doświadczenia i umiejętności,
 rozwijanie swojego warsztatu pracy,
 motywacja do dalszej pracy i do poszukiwania ciekawych rozwiązań,
 ocena pracy przez obserwatora,
 możliwość samooceny i refleksji nad podjętymi działaniami,
 możliwość pokazania swoich umiejętności,
Dla szkoły:
 zwiększenie jakości pracy szkoły poprzez organizacje szkolenia nauczycieli, oraz podniesienie atrakcyjności procesu edukacyjnego,
 wymiana doświadczeń w gronie pedagogicznym,
 integracja nauczycieli.
2. Współpraca z innymi nauczycielami w ramach zespołów oraz udział w pracach Rady Pedagogicznej.
W okresie odbywania stażu regularnie uczestniczyłem w posiedzeniach Rad Pedagogicznych
w szkołach, w których pracowałem. Byłem liderem zespołu matematyczno-przyrodniczego oraz członkiem wielu zespołów min.: zespołu humanistycznego, wychowawczego, zespołu nauczycieli klas 4-8 oraz różnych zespołów zadaniowych. Zakres pracy w zespołach był bardzo zróżnicowany. Praca była źródłem wymiany doświadczeń, wiedzy i informacji. Nasze spotkania dotyczyły między innymi:
• przygotowania planu pracy zespołu przedmiotowego na rozpoczęty rok szkolny,
• dyskusji o pomocach dydaktycznych, programach nauczania, podręcznikach oraz różnych publikacjach,
• zapoznania się ze zmianami w przepisach oświatowych,
• omówienia prowadzenia dokumentacji szkolnej, klasowej, dzienników,
• pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• spraw wychowawczych oraz omówienia ocen semestralnych, końcoworocznych oraz ocen z zachowania uczniów,
• prezentowania sprawozdań z wykonanej pracy np.: sprawozdanie z ewaluacji, sprawozdanie z działalności Szkolnej Kasy Oszczędności czy Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego,
• omówienia wniosków ze sprawdzianów diagnostycznych, wstępnych diagnoz, ewaluacji wewnętrznej,
• wymiany wiedzy i umiejętności zdobytych podczas uczestnictwa w szkoleniach
i warsztatach,
• omawiania i analizowania sytuacji uczniów stwarzających problemy wychowawcze
i mających trudności w nauce, szukania sposobów pomocy.
Uważam, że aktywnie uczestniczę w życiu szkoły. Zawsze dzielę się swoimi pomysłami z innymi. Realizowałem różnorodne przedsięwzięcia szkolne i klasowe, takie jak na: Szkolna Kasa Oszczędności, symulacyjna gra internetowa, rajdy turystyczno-krajoznawcze, udział w dyskotekach, symulacja wyborów do Sejmu RP.
Efekty:
Dla ucznia:
 dobrze przygotowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 różnorodne przedsięwzięcia, imprezy, konkursy szkolne i klasowe,
 zgrane, komunikująca się ze sobą grono pedagogiczne,
 odpowiedni dobór podręczników i programów nauczania,
Dla mnie:
 wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą,
 integracja w gronie koleżeńskim,
 wnioski z własnej pracy oraz opinia innych osób,
Dla szkoły:
 różnorodna oferta przedsięwzięć szkolnych podnosząca renomę szkoły i tworząca dobrą opinię o niej,
 niwelowanie błędów i niedociągnięć w pracy nauczyciela,
 budowanie współpracy wśród nauczycieli.

3. Udostępnianie prowadzonej przez siebie dokumentacji.
Niektóre, przygotowane przeze mnie dokumenty zostały opublikowane. Wykorzystywałem do tego serwis internetowy profesor.pl. Udostępniłem min.: plan rozwoju zawodowego, konspekty lekcji czy plan pracy wychowawcy.
Efekty:
Dla ucznia:
 lepiej przygotowane, ciekawsze lekcje i zajęcia pozalekcyjne,
Dla mnie:
 wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami,
 podtrzymywania kontaktów z innymi nauczycielami,
Dla szkoły:
 podnoszenie jakości pracy nauczyciela i szkoły w wyniku wymiany doświadczeń
z nauczycielami z innych placówek.§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu Szkolnego Koła Turystyczno-Krajobrazowego.
Geografia dzieli się na fizyczną, opisującą środowisko przyrodnicze oraz społeczno-ekonomiczną. Będąc na studiach wybrałem specjalizację z geografii społeczno-ekonomicznej, ale interesowałem się też specjalizacją z turystyki. Turystyka jest częścią geografii społeczno-ekonomicznej, ale występuje
w niej dużo elementów geografii fizycznej. Wybór specjalizacji to trudna decyzja. Musiałem jednak ją podjąć i wybrałem geografię społeczno-ekonomiczną. Turystyka, prywatnie nie była mi nigdy obca. Lubię podróżować, chodzić po górach, zwiedzać. Moje zainteresowania skłoniły mnie do organizacji
w szkole Koła Turystyczno-Krajoznawczego. Dodatkowo, aby zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności ukończyłem studia podyplomowe z zakresu turystyki, hotelarstwa i gastronomii. Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze zorganizowałem przy współpracy z PTTK odział w Warce.
Przed rozpoczęciem działalności koła napisałem program jego pracy. Głównym celem było rozbudzanie zainteresowań turystyczno-krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwego stosunku do otaczającego środowiska. Cele szczegółowe, które sobie postawiłem to:
• wszechstronny rozwój dziecka,
• propagowanie czynnej formy wypoczynku,
• wzmocnienie więzi koleżeńskich oraz kształtowanie umiejętności współpracy
i współdziałania,
• rozwijanie zainteresowań turystyczno-krajoznawczych, zachęcanie dzieci do uprawiania wędrówek pieszych,
• rozwijanie zainteresowań historią i kulturą własnego regionu i kraju,
• rozwijanie zainteresowań geograficznych,
• rozwijanie wrażliwości na otaczającą przyrodę oraz kształtowanie właściwego stosunku do niej.
W programie przedstawiłem sposoby realizacji w/w celi, formy pracy oraz zadania Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego. Podsumowując program umieściłem spodziewane efekty, takie jak np.:
• umiejętność korzystania z mapy, kompasu, orientacja w terenie,
• dostrzeganie walorów przyrodniczych i kulturowych najbliższej okolicy,
• umiejętność organizowania wolnego czasu w aktywny sposób,
• znajomość korzyści wynikających z członkostwa do PTTK,
• umiejętność wcielenia się w rolę przewodnika po swoim mieście.
Posiadałem grupę uczniów, która była aktywnymi członkami PTTK. Opłacali oni regularnie składkę, brali udział w rajdach oraz innych przedsięwzięciach, które organizowałem. Realizowany przeze mnie program sprawdził się. Świadczy o tym fakt, że rajdy, w większości odbywały się
w dni wolne od zajęć lekcyjnych, a zawsze miałem komplet uczestników. Często ilość osób chętnych, była większa niż ilość uczestników określona przez organizatora.
Efekty:
Dla ucznia:
 aktywna forma spędzenia wolnego czasu,
 wszechstronny rozwój,
 integracja,
 nowe doświadczenia i umiejętności,
 poznanie swojego regionu,
 zwiększenie aktywności fizycznej,
 współpraca w grupie, wzajemna pomoc,
 wykorzystanie wiedzy w praktyce,
 kształtowanie samodzielności,
 kształtowanie postawy proekologicznej,
Dla mnie:
 realizacja swoich pasji i zainteresowań,
 aktywna forma spędzenia czasu,
 rozwój swojej osobowości,
 wzbogacenie swojego warsztatu pracy,
 lepsze poznanie uczniów,
Dla szkoły:
 podnoszenie atrakcyjności szkoły poprzez realizację dodatkowych zajęć,
 coraz lepsza znajomość uczniów pomaga w przeciwdziałaniu ich negatywnych zachowań,
 wychowanie wrażliwych na piękno przyrody uczniów,
 kreowanie dobrego imienia szkoły w środowisku lokalnym,
 współpraca z instytucjami zewnętrznymi – PTTK.

2. Opracowanie programu konkursu dotyczącego historii szkoły lub patronów szkoły
Pracując w Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym narodził się we mnie pomysł organizacji ogólnoszkolnego konkursu dotyczącego historii szkoły i jej patronów. Dodatkowym impulsem do organizacji konkursu, było to, że do szkoły zgłosił się były jej absolwent ofiarujący atrakcyjną nagrodę - kurs z obsługi bezzałogowych statków powietrznych w Lubelskiej Szkole Dronów. Pomysł konkursu został zgłoszony dyrektorowi, a on zadecydował o rozpoczęciu prac nad nim. Praca odbywała się
w zespole składającym się z czterech nauczycieli. Po kilku spotkaniach zespołu, przygotowaniu plakatu, programu konkursu oraz zaplanowaniu jego przebiegu konkurs był gotowy. Tytuł konkursu brzmiał: „Żwirko i Wigura – kierunkowskazy Twojej drogi życiowej”.
Jako członek zespołu pracującego nad konkursem byłem odpowiedzialny za stworzenie programu konkursu. Głównym celem konkursu było wyłonienie najlepszych pracy, z prac plastycznych, multimedialnych oraz filmów, które wykorzystane zostaną do przeprowadzania zajęć o patronach OLL oraz do celów promujących szkołę. Cele szczegółowe to min.:
• poszerzenie wiedzy na temat patronów szkoły,
• promowanie wartości reprezentowanych przez Franciszka Żwirkę i Stanisława Wigurę,
• kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia identyfikacji ze szkołą,
• rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej młodzieży,
• rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej,
• umożliwienie młodzieży zaprezentowania swoich umiejętności, talentu i wiedzy.
Program konkursu zawierał jego regulamin, przebieg, warunki uczestnictwa, sposoby oceniania prac, określone były nagrody, ogłoszenie wyników oraz organizatorzy.
Konkurs był dwuetapowy. Pierwszy etap odbył się 06.11.2017 roku. Uczestnicy musieli przygotować, do wyboru: pracę plastyczną, prezentację multimedialną lub film dotyczący tematu konkursu. Drugi etap odbył się 11.12.2017 roku i obejmował test wiedzy o patronach OLL i historii szkoły.
Konkurs okazał się sukcesem. Uczniowie dostarczyli dużą ilość prac, a w drugim etapie wyłoniono zwycięzcę. 13.03.2018 roku została uroczyście wręczona nagroda przez dyrektora szkoły oraz dyrektora Lubelskiej Szkoły Dronów. Była to pierwsza edycja konkursu. Niestety
w kolejnym roku szkolnym zmieniłem miejsce pracy, a idea konkursu nie była kontynuowana.
Efekty:
Dla ucznia:
 rozwój zainteresowań,
 lepsze poznanie szkoły oraz jej patronów,
 kształtowanie współzawodnictwa,
 rozwój na wielu płaszczyznach min.: rozwój umiejętności plastycznych, technicznych, wiedzy historycznej,
 atrakcyjne nagrody,
 prestiż w szkole,
 zajęcia o patronach szkoły,
Dla mnie:
 praca nad dużym projektem,
 kształtowanie umiejętności współpracy w zespole,
 nowe doświadczenia i umiejętności,
 zadowolenie z sukcesów uczniów,
 integracja zespołu nauczycielskiego,
Dla szkoły:
 ciekawa oferta edukacyjna,
 promocja szkoły,
 współpraca z Lubelską Szkołą Dronów,
 podniesienie jakości pracy szkoły.

3. Opracowanie i realizacja planu pracy wychowawcy
Przez okres stażu miałem przyjemność tylko przez rok być w pełni wychowawcą. Było to
w Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym w Dęblinie. Byłem wychowawcą klasy 2c. Po zmianie pracy na szkołę podstawową nie zostało mi przydzielone wychowawstwo. Pod koniec roku szkolnego 2019/2020 przejąłem obowiązki wychowawcy klasy 6c.
Jako wychowawca 2c na podstawie Programu Profilaktyczno-Wychowawczego przygotowałem plan swojej pracy. Był on dostosowany do potrzeb i problemów uczniów, uwzględniał interesujące ich tematy i zagadnienia. Tematy ujęte w programie pozwalały rozwijać światopogląd oraz kształtować prawidłowe postawy etyczne i moralne. Plan pracy obejmował następujące, główne zadania wychowawcze:
• organizacja życia w szkole i klasie,
• wychowanie patriotyczne i obywatelskie,
• wychowanie społeczne,
• problemy własnego rozwoju,
• współpraca z organami szkoły oraz innymi placówkami.
Realizując plan swojej pracy szczególną rolę przywiązywałem do nawiązania dobrego kontaktu
z moimi wychowankami oraz ich rodzicami. Ze względu na charakter szkoły, szkoła wojskowa
z internatem, kontakt z rodzicami był utrudniony. Ograniczała się ona do kilku wywiadówek w ciągu roku szkolnego oraz do kontaktów telefonicznych i przez dziennik elektroniczny. Mimo tych trudności kontakt z rodzicami był fantastyczny. Na pierwszej wywiadówce zaproponowałem uczniom, żeby przygotowali kawę i herbatę dla rodziców, którzy często musieli przejechać wiele kilometrów. Pomysł podchwycili rodzice i na następnym spotkaniu pojawiło się ciasto. Taka atmosfera ułatwiała współpracę i nawet jeśli pojawiały się jakieś problemy w miłej atmosferze je rozwiązywaliśmy. Współpraca z rodzicami dotyczyła:
• informowania o postępach w nauce, trudnościach i sukcesach,
• rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
• organizowania pozalekcyjnego życia klasy,
• pedagogizacja rodziców – spotkanie na temat: Bezpieczeństwo w sieci – zagrożenia związane z cyberprzemocą (27.01.2018 r.).
Moje działania pozwoliły mi lepiej poznać uczniów, ich sytuacje rodzinną, zainteresowania, pasje. Mogłem poznać opinie rodziców o mojej pracy, pracy innych nauczycieli, o szkole oraz dowiedzieć się, czy oferowane sposoby i metody pracy na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych spełniają ich oczekiwania i ich satysfakcjonują. Pozyskanymi informacjami mogłem podzielić się
z dyrekcją szkoły i innymi nauczycielami.
Efekty:
Dla ucznia:,
 kształtowanie osobowości i prawidłowej postawy, asertywności, umiejętności rozwiązywania problemów i dawania sobie rady w zaskakujących sytuacjach,
 kreowanie postawy patriotycznej oraz umiejętności życia w społeczeństwie,
 współpraca zespołowa,
 ciekawe zajęcia, wycieczki, konkursy – możliwość rozwijania zainteresowań,
 kształtowanie zaradności, tolerancji,
Dla mnie:
 nabywanie umiejętności planowania, tworzenia i realizacji,
 integracja z zespołem klasowym,
 poznanie potrzeb uczniów,
 integracja z rodzicami, współpraca z nimi,
 możliwość pomocy rodzicom w problemach z dziećmi,
 otrzymanie informacji o swojej pracy,
Dla szkoły:
 realizowanie Programu Profilaktyczno-Wychowawczego szkoły,
 tworzenie ciepłej atmosfery szkolnej,
 poprawa jakości pracy szkoły poprzez uwzględnianie opinii i oczekiwań rodziców,
 usprawnianie funkcjonowania przez zapobieganie różnym niepotrzebnym zdarzeniom.
§ 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizacja konkursu szkolnego.
Od początku mojej pracy w szkole organizowałem szkolne konkursy przedmiotowe. Ich tematyka była bardzo różna np.: Szkolny Konkurs o Lubelszczyźnie, Konkurs Wiedzy o UE. Zmieniając pracę na szkołę podstawową rozpocząłem nowy konkurs – „Państwa i ich stolice”. Pierwsza edycja konkursu odbyła się już w roku szkolnym 2017/2018 w Publicznej Szkole Podstawowej w Michałowie,
w której również pracuję. Rozpoczynając pracę w Warce zdecydowałem się kontynuować konkurs.
Konkurs zawsze odbywa się na wiosnę, w maju lub czerwcu. Uczniowie na początku roku szkolnego informowani są o takim konkursie, aby przez cały rok mogli się do niego przygotowywać. Konkurs polega na podpisaniu wskazanych przeze mnie Państw i ich stolic na mapach konturowych, które przygotowałem. Osoba, która zdobędzie największą ilość punktów zostaje zwycięzcą. W roku szkolny 2018/2019 zagłosiła mi się ogromna ilość chętnych, dlatego zmuszony byłem przeprowadzić eliminacje klasowe, w których chętne osoby podpisywały państwa i ich stolice jednego kontynentu.
Z każdej klasy do drugiego etapu przechodziły 3 osoby.
Mimo, że jest to tylko konkurs szkolny, chciałem podnieść jego rangę za pomocą atrakcyjnych nagród. Uczniowie otrzymywali dodatkowe oceny za wysokie wyniki w konkursie oraz nagrody rzeczowe. Udało mi się pozyskać sponsora – lokalny gabinet weterynaryjny, który ofiarował na konkurs pewną kwotę pieniędzy. Nie chciałem kupować wybranych przeze mnie książek, czy innych często nie potrzebnych przedmiotów. Postanowiłem kupić bon upominkowy do salonów Empik.
W ten sposób osoba, która zwyciężyła mogła sama podjąć decyzje co do swojej nagrody
np.: wymarzona książka, czy płyta z ulubiona muzyką. Taka forma nagrody bardzo się uczniom spodobała. Mimo, że odbyła się tylko jedna edycja tego konkursu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Warce, to tę tradycję będę kontynuował. Dodatkowo mój sponsor obiecał dalszą współpracę
w organizacji konkursu.
Innym konkursem, który zorganizowałem w szkole podstawowej był konkurs na najładniejszy zeszyt z geografii i wiedzy o społeczeństwie. Konkurs również został ogłoszony na początku roku szkolnego 2018/2019 oraz 2019/2020. Odbywał się on w dwóch kategoriach: męskiej i żeńskiej.
Z każdej klasy wybierałem najładniejszy oraz systematycznie prowadzony zeszyt chłopca
i dziewczynki. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na potrzebę prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Obecnie uczniowie i nauczyciele w dobie zeszytów ćwiczeń, kart pracy zapominają jak ważną rolę pełni samodzielnie prowadzony zeszyt. Ja postanowiłem to zmienić. Na koniec roku szkolnego każda chętna osoba mogła oddać zeszyt w celu dodatkowej oceny. Zwracałem uwagę na systematyczność, poprawność prowadzonych lekcji, notatek, estetykę zeszytu, systematyczność prowadzenia tabelki z ocenami oraz elementy dodatkowe takie jak np. praca plastyczna na pierwszej stronie nawiązująca do przedmiotu. Uczniowie w nagrodę otrzymywali dodatkową ocenę za zeszyt. W pierwszej edycji konkursu obiecałem, że będą atrakcyjne nagrody. Żartując, że będą to szybkie samochody, wycieczki zagraniczne oraz wille z basenem postanowiłem się z tego wywiązać. Przygotowałem rysunki nagród w formie bonów podarunkowych z w/w nagrodami. Przy oddawaniu zeszytów mieliśmy mnóstwo radości w związku tymi nagrodami. Uczniowie mój pomysł przyjęli
z entuzjazmem.
W trakcie trwania stażu przygotowywałem szkolne etapy konkursów organizowanych przez inne instytucje. Były to konkursy o których już wspominałem:
• XLIV Olimpiada Geograficzna w roku szkolnym 2017/2018,
• XII Edycja Olimpiady Przedsiębiorczości,
• Olimpiada Statystyczna w roku szkolnym 2017/2018,
• XV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej,
• Mazowieckie Talenty. Przedmiotowy Konkurs Geograficzny dla uczniów szkół podstawowych organizowany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
W tym przypadku moja praca polegała na poinformowaniu uczniów o konkursach, zgłoszeniu chętnych, utrzymywaniu kontaktu z organizatorem. Musiałem przygotować sale na konkurs, przeprowadzić eliminacje szkolne, sprawdzić pracę uczniów, wyniki przesłać do organizatora oraz przygotować sprawozdania z przeprowadzonych konkursów. W przypadku przejścia do kolejnego etapu jechałem z uczniami i pełniłem rolę opiekuna.
Efekty:
Dla ucznia:,
 możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności,
 uzyskanie ocen i nagród rzeczowych,
 poczucie prestiżu,
 kształtowanie pozytywnej rywalizacji,
 nowe doświadczenia, pokonywanie trudności
 dobra zabawa, a jednocześnie nauka,
Dla mnie:
 sprawdzenie się w roli organizatora konkursu, osoby przeprowadzającej konkurs,
 pozyskanie partnerów do organizacji konkursów,
 kształtowanie systematyczności, odpowiedzialności i cierpliwości,
 poczucie satysfakcji,
 mobilizacja do dalszej pracy nad konkursami,
Dla szkoły:
 zwiększenie oferty edukacyjnej,
 współpraca z innymi instytucjami,
 promocja szkoły,
 podnoszenie jakości pracy szkoły oraz kreowanie dobrej opinii o szkole.

2. Rozwijanie zainteresowań; integracja młodzieży szkolnej.
Będąc wychowawcą co roku organizowałem kilku dniowe wycieczki szkolne. W roku szkolnym 2017/2018 zorganizowałem pięciodniową wycieczkę turystyczno-krajoznawczą Karków–Zakopane. Odbyła się ona od 10.11.2017 do 14.11.2017 roku. Celem wycieczki była integracja zespołu klasowego, poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych Krakowa, Zakopanego oraz Tatr. Pełniłem rolę kierownika wycieczki i przygotowywałem wyjazd dla dwóch zespołów klasowych. Organizacja wycieczki prowadzona była wraz z uczniami. Musieliśmy w jednostce wojskowej
w Dęblinie przygotować zapotrzebowanie na autokar, opracować program wycieczki, miejsca noclegowe, posiłki oraz opiekę przewodnika wysokogórskiego. W Krakowie mieliśmy okazję zwiedzać Państwowy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzięki uprzejmości mojego kolegi ze studiów uczniowie obserwowali pracę meteorologów, hydrologów i synoptyków „od kuchni”. W trakcie wycieczki, wieczorem, po górskich wędrówkach organizowaliśmy ognisko i wspólne oglądanie filmów.
W ramach integracji zespołu klasowego oraz rozwijania zainteresowań, jako wychowawca w roku szkolnym 2017/2018 wraz z uczniami zorganizowałem:
• Wigilię klasową i mikołajki,
• spotkanie Wielkanocne,
• wyjście na strzelnice wojskową Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie (przy pomocy ojca jednego z uczniów),
• zwiedzanie hangarów i samolotów na terenie jednostki wojskowej w Dęblinie, (przy pomocy ojca jednego z uczniów),
Jako nauczyciel uważam, że powinienem być obecny na przedsięwzięciach, imprezach szkolnych
i pozaszkolnych, w których biorą udział uczniowie. Są one dla nich ważne, a moja obecność na pewno sprawia im przyjemność i pokazuje, że nauczyciel interesuje się ich działaniami. Często odbywały się one w dni wolne od pracy, czyli mój udział w nich był dobrowolny. Dlatego jako gość uczestniczyłem min. w:
• II edycji imprezy plenerowej „Skrzydła nad Kazimierzem” w Kazimierzu Dolnym – celem była promocja lotnictwa oraz uczelni wyższej i Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego
w Dęblinie (09.09.2017 r.),
• ślubowaniu klas pierwszych Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie (18.11.2017 r.),
• „studniówce”, biorąc aktywny udział w części artystycznej (27.01.2018 r.),
• pożegnaniu klas trzecich (27.04.2018 r.),
• balu ósmoklasisty (06.06.2019 r.).
Dwukrotnie pełniłem role opiekuna na dyskotece organizowanej przez sąsiednią szkołę - Ogólnokształcące Liceum w Dęblinie (16.11.2017 oraz 13.02.2018 r.) oraz byłem opiekunem na wyjeździe do kina klasy 7a i 7c z okazji Dnia Edukacji Narodowej (14.10.2019 r.).
W Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym w Dęblinie pracowałem min. jako nauczyciel podstaw przedsiębiorczości. W ramach tego przedmiotu, w okresie stażu zorganizowałem dwa projekty:
IV Szkolna Giełda Papierów Wartościowych oraz symulacyjna gra internetowa – prowadzenie przedsiębiorstwa.
Szkolna Giełda Papierów Wartościowych była moim pomysłem. Musiałem przygotować jej regulamin, przedstawić projekt uczniom, wybrać pomocników, którzy pełnili rolę maklerów, określić terminy i zasady funkcjonowania giełdy. Ważna była współpraca z uczniami, regularne spotkania
z maklerami, kontakt mailowy. Giełda trwała dwa tygodnie i była przeznaczona dla uczniów klas pierwszych, którzy realizowali podstawy przedsiębiorczości. Każdy uczestnik, po zgłoszeniu chęci udziału w grze, od Szkolnego Biura Maklerskiego otrzymał wirtualne 50000zł, którą to kwotę miał odpowiednio ulokować i powiększyć za pomocą inwestycji w akcje WIG20. Uczestnicy dokonywali transakcji kupna-sprzedaży codziennie na podstawie prawdziwych notowań z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Na koniec maklerzy dokonywali przeliczenia wartości posiadanych akcji na gotówkę na podstawie kursu zamknięcia giełdy. Uczniowie, którzy byli najbardziej aktywni i ci, którzy zarobili najwięcej pieniędzy byli zwycięzcami. Celem giełdy było propagowanie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie przedsiębiorczości wśród młodych osób oraz poznanie funkcjonowania giełdy papierów wartościowych.
Drugim przedsięwzięciem, które realizowałem w ramach podstaw przedsiębiorczości była symulacyjna gra internetowa polegająca na prowadzeniu przedsiębiorstwa produkującego smartfony. W pierwszym roku stażu była to już kolejna edycja gry. Pomysł na to przedsięwzięcie zrodził się po szkoleniu organizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Uczelnia w ramach projektu unijnego stworzyła i udostępniła grę uczniom szkół średnich, której celem był rozwój przedsiębiorczości wśród młodych osób. Uczniowie musieli wcielić się w rolę właściciela przedsiębiorstwa, organizować produkcję, transport, sprzedaż, zatrudniać pracowników, płacić im pensje, rozwijać firmę, zaciągać i spłacać kredyty. Po szkoleniu i poznaniu gry stałem się jej moderatorem. Zdecydowałem się w taki sposób prowadzić lekcje, realizując zagadnienia związane
z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.
W trakcie trwania stażu realizowałem różne projekty mające na celu rozwijanie zainteresowań uczniów. Były to projekty klasowe oraz międzyklasowe, takie jak:
• „Jak załatwić sprawę w urzędzie?” – projekt z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów liceum (rok szkolny 2017/2018). Uczniowie otrzymywali konkretne zadania do załatwienia w różnych urzędach. Każda grupa miała inna sprawę i inny urząd (np. wyrobienie dowodu osobistego w urzędzie gminy). Trzeba było pozyskać informacje
z różnych źródeł i zaprezentować jak daną sprawę się załatwia;
• „Raport o stanie przestępczości w naszej gminie” – projekt z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów liceum (rok szkolny 2017/2018). Uczniowie musieli pozyskać od policji informacje o przestępczości oraz od mieszkańców o poczuciu bezpieczeństwa. Efekty swojej pracy prezentowali na lekcji;
• „Systemy prawne na świecie” - projekt z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów liceum (rok szkolny 2017/2018). Uczniowie zdobywali informacje o systemach prawnych, tworzyli prezentacje multimedialne i prezentowali je na lekcji;
• „Czynniki lokalizacji przemysłu na przykładzie mojego przedsiębiorstwa” – projekt
z geografii dla uczniów liceum (rok szkolny 2017/2018). Uczniowie zakładali swoje przedsiębiorstwo produkcyjne. Lokalizowali je, a następnie na podstawie czynników lokalizacji udowadniali słuszność swojej lokalizacji. Projekt miał formę prezentacji multimedialnej, która była pokazywana na lekcji;
• „Projekt wycieczki po Twoim regionie” – projekt z geografii dla uczniów klas siódmych szkoły podstawowej (rok szkolny 2018/2019 oraz 2019/2020). Uczniowie zbierali informacje o swoim regionie, następnie planowali wycieczkę w formie przewodnika papierowego lub prezentacji multimedialnej. Prace uczniów prezentowane były na lekcji;
• „Sondaż wyborczy” – projekt z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej (rok szkolny 2019/2020). Uczniowie tworzyli komisję wyborczą, przygotowywali karty do głosowania, urnę oraz przeprowadzali sondaż wyborczy wśród uczniów klas siódmych i ósmych. Następnie liczyli głosy, a wyniki prezentowali swoim kolegom. Projekt nawiązywał do wyborów parlamentarnych z roku 2019;
• „Czy jestem tolerancyjny?” – projekt z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej (rok szkolny 2019/2020). Uczniowie na lekcji wypełniali anonimową ankietę o tolerancji. Ankieta składała się z 10 pytań dotyczących emigrantów. Z każdej klasy chętni uczniowie dokonywali analizy ilościowej oraz tworzyli graficzny wynik ankiety. Po zebraniu wyników i stworzeniu jednej prezentacji, praca była prezentowana każdej klasie na lekcji.
Wszystkie działania, które prowadziłem miały na celu rozwijać zainteresowania uczniów. Chciałem pokazać im, że lekcje mogą czasami trochę inaczej wyglądać. Zachęcałem ich do aktywnego udziału w przygotowywanych przedsięwzięciach, słuchałem ich opinii, komentarzy, rad. Ich pomysły były uwzględniane i realizowane. Pokazywałem im, że szkoła to nie tylko lekcje, podręczniki i zeszyty, ale ciekawe zajęcia rozwijające, wycieczki, wyjścia do kina i inne imprezy i uroczystości szkolne. Taką postawą dążyłem do integracji klasowej oraz między klasowej.
Efekty:
Dla ucznia:,
 innowacyjne metody pracy,
 rozwój zainteresowań,
 kształtowanie pozyskiwania informacji z różnych źródeł,
 walka z nieśmiałością, prezentowanie efektów swojej pracy,
 możliwość udziału w różnych przedsięwzięciach,
 integracja, aktywne spędzenie czasu,
 rozwój przedsiębiorczości,
 rozwój umiejętności społecznych,
 dobra zabawa i nauka,
 realizacja ciekawych projektów,
 kształtowanie tolerancji,
 zdobywanie nowych doświadczeń,
Dla mnie:
 podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności,
 sprawdzenie się w wielu rolach, opiekuna, kierownika wycieczki, opiekuna projektu,
 poznanie swoich uczniów,
 rozwijanie umiejętności realizacji projektów,
 kształtowanie dobrej relacji na płaszczyźnie nauczyciel-uczeń,
 satysfakcja z dobrze wykonanej pracy,
Dla szkoły:
 podnoszenie wartości pracy dydaktycznej i wychowawczej,
 współpraca z różnymi instytucjami np.: IMiGW w Krakowie,
 tworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla uczniów,
 osiąganie lepszych wyników nauczania i wychowania.

3. Stworzenie i prowadzenie Szkolnej Kasy Oszczędnościowej.
W trakcie stażu, zmieniając miejsce pracy, przestałem być nauczycielem podstaw przedsiębiorczości. Była to część pracy, która sprawiała mi dużo przyjemności. Nie chciałem z tego rezygnować. Wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie zacząłem szukać innego sposobu realizacji zagadnień ekonomicznych. Po konsultacji z zaprzyjaźnionym nauczycielem z innej szkoły zdecydowałem się na założenie Szkolnej Kasy Oszczędności. Moja propozycja została zaakceptowana przez dyrektora szkoły. Wybrałem bank PKO BP S.A. i rozpocząłem z nim współpracę. Musiałem przygotować regulamin funkcjonowania SKO, zachęcić uczniów i rodziców do udziału
w kasie, przygotować materiały promocyjne, przekazać informację o organizacji szkolnej kasy innym nauczycielom.
W roku szkolnym 2018/2019 prowadziłem kampanię promującą SKO. Każdy uczeń otrzymał informacje o możliwości przystąpienia do kasy. Materiały otrzymali również rodzice, za pośrednictwem wychowawców. Uczestniczyłem też w ogólnym spotkaniu z rodzicami, na którym prezentowałem funkcjonowanie Szkolnej Kasy Oszczędności i zapraszałem do udziału w niej. Efekty mojej pracy były widoczne w postaci zwiększającej się ilości członków SKO oraz coraz większej ilości środków w kasie. W ramach funkcjonowania SKO, wraz z grupą trzech uczennic z klasy piątej przygotowaliśmy lekcję dla klasy trzeciej. Lekcja prezentowała funkcjonowanie banku, bankomatu, Szkolnej Kasy Oszczędności oraz zachęcała do oszczędzania. Uczniowie projektowali swoje karty płatnicze, tworzyli piny, rozwiązywali zagadki. Za udział w lekcji otrzymali upominki
Na koniec roku szkolnego członkowie SKO, którzy zaoszczędzili najwięcej pieniędzy, otrzymali dyplomy i nagrody w formie plecaków, artykułów papierniczych i gadżetów ufundowanych przez bank.
W kolejnym roku szkolnym nadal promowałem SKO w szkole, ale postanowiłem skupić się na klasach pierwszych. Nadal informowałem rodziców i uczniów o działającej w szkole kasie. Zorganizowałem dwa konkursy plastyczne dla uczniów klas pierwszych. Pierwszy polegał na stworzeniu projektu logo SKO, a drugi na zaprojektowaniu monety. Z każdego konkursu jury
w składzie: wicedyrektor szkoły, przedstawiciel samorządu szkolnego oraz ja, jako opiekun SKO, wybieraliśmy najciekawsze prace. Zwycięzcy otrzymywali dyplomy oraz nagrody rzeczowe takie jak; artykuły papiernicze, książki edukacyjne, worki na obuwie.
W roku szkolnym 2019/2020, w ramach promocji SKO nasza szkołę odwiedziły dwie maskotki: Żyrafa Lokatka oraz Pancernik Hatetepes. Maskotki odwiedziły wszystkie klasy pierwsze oraz odziały przedszkolne. Wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczniów oraz umożliwiły przypomnienie zasad funkcjonowania SKO w szkole.
Jako opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności, od samego początku jej działalności prowadzę gazetkę ścienną, na której prezentowane są informacje o SKO, zdjęcia z przedsięwzięć realizowanych
w ramach działalności kasy oraz aktualny stan rachunku bankowego. Równolegle na portalu Szkolnej Kasy Oszczędnościowej PKO BP prowadzę bloga szkoły. Przedstawiane są w nim ważne wydarzenia
z życia szkoły oraz relacje z działalności kasy w szkole.
Efekty:
Dla ucznia:,
 kształtowanie umiejętności dzielenia się wiedzą,
 rozwijanie przedsiębiorczości,
 zachęcanie do oszczędzania,
 zwiększenie wiedzy o bankowości,
 ciekawe konkursy i przedsięwzięcia,
 atrakcyjne nagrody,
Dla mnie:
 realizacja swoich zainteresowań,
 nowe doświadczenia i umiejętności – prowadzenie bloga,
 współpraca z bankiem,
Dla szkoły:
 współpraca z bankiem PKO BP S.A.,
 podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez organizację SKO,
 promocja działalności szkoły w Internecie i środowisku lokalnym.

4. Organizacja pieszych rajdów w ramach funkcjonowania Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego
W ramach prowadzonego przeze mnie w szkole podstawowej Koła Turystyczno-Krajoznawczego grupa uczniów pod moją opieką uczestniczyła w pieszych rajdach i wycieczkach. Rajdy były organizowane przez odział PTTK w Warce i w większości obywały się w dni wolne od zajęć lekcyjnych. W rajdach uczestniczyły drużyny ze szkół znajdujących się w Warce i okolicy. Celem rajdów było: poznanie walorów przyrodniczych i historycznych odwiedzanych miejsc, popularyzacja turystyki pieszej, integracja dzieci i młodzieży oraz aktywne spędzenie czasu. Jako nauczyciel geografii i osoba prowadząca Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze musiałem zebrać grupę uczniów, przedstawić im regulamin, zapoznać z zasadami rajowymi, mieć kontakt z rodzicami oraz sprawować opiekę w trakcie rajdu.
W roku szkolnym 2018/2019 uczestniczyliśmy w trzech rajdach:
• XXX Złaz Turystów Kozienice – Królewskie Źródła, 13.11.2018 r.,
• „Witaj Wiosno” – Warka, 19.03.2019 r.,
• 54 Zlot Turystów „Kwitnące Jabłonie” – Watraszew, 18.05.2019 r.
W roku szkolnym 2019/2020 uczestniczyliśmy w dwóch rajdach i jednej wycieczce:
• 49 Rajd Południowego Mazowsza – Michałów, Wrociszew, 21-22.09.2019 r.,
• XXXIV Złaz Turystów Rososz – Machcin, 12.10.2019 r.,
• Wycieczka „Na szlaku niepodległości” – Konewka, 7.11.2019 r.
W trakcie rajdów zwiedzaliśmy lokalne zabytki, uczestniczyliśmy w grach terenowych, a na podsumowanie było ognisko z kiełbaskami. Czasami w szkołach, które nas przyjmowały organizowany był poczęstunek. Z każdego rajdu oprócz fantastycznych wspomnień przywoziliśmy dyplom oraz piłkę.
Moim ulubionym rajdem jest 49 Rajd Południowego Mazowsza – Michałów, Wrociszew. Był to rajd dwudniowy. Nocowaliśmy w zabytkowym pałacyku. Mogliśmy oglądać pokaz gaśniczy OSP, przejechać się bryczką i zwiedzać pałac z przewodnikiem.
W sezonie wiosennym, w roku szkolnym 2019/2020 rajdy się nie odbyły z powodu pandemii koronawirusa.
Efekty:
Dla ucznia:,
 atrakcyjne spędzenie wolnego czasu,
 poznanie walorów przyrodniczych, kulturowych i historii regionu,
 integracja młodzieży,
 aktywność na świeżym powietrzu,
 kształtowanie samodzielności,
Dla mnie:
 nowe doświadczenia,
 zwiększenie kontaktu z rodzicami,
 integracja z innymi kołami turystyczno-krajoznawczymi,
 kształtowanie umiejętności organizacyjnych
 realizacja swoich zainteresowań,
Dla szkoły:
 współpraca z PTTK,
 promocja szkoły w środowisku lokalnym.
5. Wsparcie uczniów mających problemy z nauką.
W swojej pracy zawodowej zawsze zdawałem sobie sprawę z tego, że obok uczniów zdolnych, zainteresowanych moimi przedmiotami, są uczniowie, którzy mają problemy z nauką.
W Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym takich przypadków było mało, ponieważ jest to szkoła, która przyjmuje osoby z wysokimi wynikami w nauce. Tutaj problem był inny, brak zainteresowania moimi przedmiotami wśród niektórych uczniów, co miało odzwierciedlenie w słabych ocenach. Większość uczniów skupiała się na matematyce, fizyce, języku angielskim. Były to przedmioty wiodące, rozszerzone. Dla wielu uczniów geografia, czy podstawy przedsiębiorczości były zbędnym dodatkiem. Tu była moja ogromna rola, aby chociaż trochę wzbudzić zainteresowanie tych, już ukierunkowanych i posiadających swoje zdanie młodych osób. Dlatego pokazywałem im praktyczny wymiar nauczanych przeze mnie przedmiotów, organizowałem różne przedsięwzięcia (które już wcześniej opisywałem), stosowałem aktywizujące metody pracy, wykorzystywałem multimedia, wyszukiwałem ciekawostki, często proponowałem, żeby to oni określili jak ma wyglądać lekcja. W szkole podstawowej jest inaczej. Tutaj uczęszczają różne dzieci, od bardzo zdolnych, przez tych co mają problemy z nauką, do takich którzy są leniwi i nie mają wsparcia w rodzicach. Dodatkowo Publiczna Szkoła Podstawowa
w Warce jest szkołą z oddziałami integracyjnymi, co wymaga jeszcze innego podejścia do uczniów.
Zarówno w liceum jak i szkole podstawowej nie pozostawiłem bez wsparcia ucznia z trudnościami w nauce. Każdy uczeń mógł do mnie zgłosić się na konsultacje w ramach dodatkowych zajęć. Nawet jeśli nie chciał regularnie uczestniczyć w zajęciach to mógł przyjść na jednorazową poradę na przerwie lub po lekcjach. Na lekcję przygotowywałem zadania o różnym poziomie trudności, organizując pracę w grupach, tak dobierałem dzieci, aby w grupie znalazły się osoby mocna oraz te słabsze, różnicowałem pracę domową, zachęcałem do wykonywania dodatkowych zadań, dostosowywałem prace klasowe i kartkówki do możliwości uczniów. Wszystko po to, aby pomóc osobom słabszym, a jednocześnie intensywnie rozwijać osoby zdolne. Ważnym elementem pracy nauczyciela jest ocena. Pracując z uczniami z problemami w nauce, często trzeba docenić wielkość wkładu pracy, a nie koniecznie sam efekt. Chwaliłem uczniów za ich małe i wielkie sukcesy, pokazywałem błędy, udzielałem rad i wskazówek. Wszystkie moje działania służyły uzyskaniu pozytywnych efektów pracy ucznia oraz mojej pracy jako nauczyciela.
Efekty:
Dla ucznia:
 indywidualizacja pracy z uczniem,
 możliwość rozwoju,
 wzrost poczucia własnej wartości,
 docenianie wielkości wkładu pracy,
 dostosowanie wymagań do możliwości ucznia,
 integracja,
 zwiększenie aktywności na lekcjach osób słabszych,
 uzyskanie pozytywnych wyników w nauce,
Dla mnie:
 zadowolenie z sukcesów uczniów,
 poczucie wsparcia, pomocy drugiej osobie,
 stworzenie narzędzi pracy dostosowanych do potrzeb uczniów,
 kształtowanie umiejętności pracy z uczniami na różnym poziomie rozwoju,
Dla szkoły:
 wyrównywanie szans wszystkich uczniów,
 zaangażowanie nauczyciela,
 tworzenie dobrego wizerunku szkoły z oddziałami integracyjnymi.§ 8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z różnymi instytucjami lub osobami.
W trakcie trwania stażu współpracowałem z rożnymi instytucjami oraz osobami. Wiele przykładów współpracy było już zaprezentowanych we wcześniejszej części sprawozdania. Była to min. współpraca z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie, jednostką wojskową w Dęblinie, PTTK odział w Warce, czy bankiem PKO BP S.A.
Innym przejawem współpracy z innymi podmiotami była moja innowacja pedagogiczna realizowana w roku szkolnym 2019/2020. Innowacja pedagogiczna „Spotkanie z ciekawą osobą – edukacja zawodowa” przeznaczona była dla uczniów klas ósmych realizujących zagadnienia
z przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Jej głównym celem było przedstawienie uczniom sylwetek osób, które wykonują różne prace i działalności, czego efektem miała być łatwość w podejmowaniu dalszych decyzji edukacyjnych i zawodowych. Została ona opracowana z uwzględnieniem podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Uwzględniłem też: Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe, art. 1 pkt 18 (kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości
i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;) i pkt 19 (przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;).
Otaczający nas świat ciągle się zmienia. Bardzo ważny jest odpowiedni wybór szkoły oraz zawodu, który młoda osoba będzie w przyszłości wykonywać. Te aspekty stały się inspiracją do prezentowanej innowacji pedagogicznej.
Cele szczegółowe innowacji:
• przygotowanie uczniów do wyboru szkoły średniej,
• przygotowanie uczniów do wyboru zawodu,
• kształtowanie postawy przedsiębiorczości,
• kształtowanie kreatywności,
• aktywny udział w życiu społeczno-gospodarczym,
• odkrywanie i kształtowanie swoich zainteresowań i zdolności,

Formy i metody pracy:
• spotkania z przedstawicielami różnych grup zawodowych,
• pogadanki,
• dyskusje
• praca w grupie i indywidualna,
Oczekiwane osiągnięcia:
Uczeń zna:
• lokalny rynek pracy,
• ofertę edukacyjną szkół średnich z najbliższej okolicy,
• cechy różnych zawodów,
Uczeń potrafi:
• wskazać swoje mocne i słabe strony,
• ocenić swoje predyspozycje zawodowe,
• dokonać wyboru dalszej szkoły,
• wyjaśnić znaczenie istoty wyboru dalszej edukacji i drogi zawodowej.
Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie w ramach innowacji, odbyły się spotkania z ciekawymi osobami prezentującymi różne zawody. Udało się zaprosić: kosmetyczkę z lokalnego zakładu kosmetycznego, dyrektora wareckiego oddziału banku PKO BP S.A, radnego powiatowego, lekarza weterynarii, dwóch starszych szeregowych podchorążych z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Osoby te przedstawiały na czym polega ich praca oraz co należy zrobić, aby taki zawód wykonywać. Opowiadały o czynnościach wykonywanych w pracy, zarobkach, ścieżce kariery oraz zdradzały pewne tajniki swojej pracy, które większości osób są nieznane. Goście odwiedzając naszą szkołę byli bardzo dobrze przygotowani. Często mieli ze sobą prezentacje multimedialne, rekwizyty, gadżety i upominki dla uczniów. Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach, często zadając pytania. Niektóre osoby zdecydowały się nawet na indywidualne rozmowy, po zajęciach z zaproszonymi gośćmi.
Uczniowie klas ósmych niebawem skończą szkołę podstawową i staną przed pierwszym wyborem dotyczącym ich dalszej edukacji. Jedni wybiorą szkołę branżową i zdobędą zawód, inni będą kontynuować kształcenie ogólne w liceach ogólnokształcących. Dlatego bardzo ważne jest pokazywanie im różnych ścieżek edukacji i kariery zawodowej.
Efekty:
Dla ucznia:,
 ułatwienie decyzji co do dalszej drogi kształcenia,
 poznanie ciekawych zawodów,
 rozwijanie wiedzy na dany temat,
 umiejętność zachowania się na wykładzie, prelekcji,
 zdobycie upominków,
 możliwość obejrzenie ciekawych rekwizytów,
 rozbudzenie zainteresowania omawianymi tematami,
 rozwój przedsiębiorczości,
 kształtowanie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie,
Dla mnie:
 możliwość oceny własnych działań,
 motywacja do podejmowania dodatkowych działań,
 zadowolenie z zainteresowania uczniów innowacją,
 satysfakcja z rozwoju uczniów,
 podnoszenie wiedzy i świadomości uczniów,
Dla szkoły:
 zwiększenie szansy na odpowiedni wybór dalszej ścieżki kształcenia przez uczniów,
 promocja szkoły, poprzez realizację ciekawego projektu, współpracę z różnymi instytucjami,
 podnoszenie efektów nauczania,

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Przez pierwszy rok stażu byłem wychowawcą klasy drugiej w Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym w Dęblinie. W tym okresie aktywnie współpracowałem z pedagogiem szkolnym, który zawsze służył radą i pomocą. Omawiałem z nim problemy wychowawcze, problemy adaptacyjne wynikające ze specyfiki szkoły oraz mieszkania w internacie. Dzieliliśmy się spostrzeżeniami
i uwagami. Pedagog szkolny przychodził też na moje lekcje z wychowawcą, prowadził pogadanki
z uczniami. Niektórzy uczniowie uczestniczyli w indywidualnych spotkaniach z pedagogiem. Był on też pośrednikiem w relacji mojej z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Dęblinie. Ścisła współpraca
z pedagogiem szkolnym była szczególnie ważna, ponieważ do mojej klasy uczęszczali dwaj uczniowie z Afganistanu.
W czasie pracy w liceum ogólnokształcącym współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną polegała na realizowaniu zaleceń wynikających z opinii uczniów. W ramach pracy zespołu wychowawczego, wskazywałem pedagogowi szkolnemu uczniów z problemami oraz prowadziłem dokumentacje pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Pracując przez dwa lata w szkole podstawowej nie pełniłem roli wychowawcy klasowego.
W ostatnim miesiącu stażu – maju, w trakcie nauczania zdalnego przejąłem obowiązki wychowawcy klasy 6c. Jako wychowawca, w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, zasugerowałem rodzicom jednej uczennicy badanie w poradni, w celu zorganizowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.
Jako nauczyciel geografii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej zapoznawałem się
z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, konsultowałem z wychowawcą
i pedagogiem szkolnym. Dostosowywałem metody i formy pracy na lekcji do indywidualnych potrzeb dziecka korzystając z zaleceń i wskazówek poradni.
Efekty:
Dla ucznia:
 zindywidualizowanie procesu nauczania,
 wyrównanie braków w nauce,
 możliwość skorzystania z profesjonalnej, fachowej pomocy,
 odpowiednie dostosowanie metod i form pracy na lekcji,
Dla mnie:
 nabywanie kompetencji w pomaganiu uczniom w rozwiązywaniu ich trudności i problemów,
 pogłębianie wiedzy na temat swoich wychowanków,
Dla szkoły:
 podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez rozpoznawanie bieżących problemów
i potrzeb uczniów,
 efektywna współpraca zespołu wychowawczego,
 integracja z różnymi instytucjami,
 wskazywanie efektywności szkoły różnym instytucjom, podmiotom i rodzicom poprzez możliwość udzielania fachowej, profesjonalnej pomocy wszystkim dzieciom z problemami.

3. Współpraca z wydawnictwami.
Przez cały okres stażu utrzymywałem kontakt z wydawnictwami. Zapoznawałem się z nowymi podręcznikami, publikacjami edukacyjnymi, materiałami przesyłanymi drogą elektroniczną.
W codziennej pracy wykorzystywałem materiały zamieszczone na portalu dlanauczyciela.pl. Pomoce dydaktyczne udostępniane przez wydawnictwa były przeze mnie analizowane oraz dostosowywane na potrzeby moich lekcji oraz do możliwości uczniów. Uczestniczyłem w szkoleniach i webinariach organizowanych przez wydawnictwa. Zdobytą wiedzą i umiejętnościami dzieliłem się z innymi nauczycielami.
Efekty:
Dla ucznia:
 atrakcyjne lekcje poprzez wykorzystywanie materiałów udostępnianych przez wydawnictwa,
 ciekawe, czytelne podręczniki,
 nowe pomoce dydaktyczne w tym multimedia,
Dla mnie:
 rozwijanie warsztatu pracy,
 zwiększanie zasobu materiałów dydaktycznych,
 zapoznawanie się z nowościami wydawniczymi,
Dla szkoły:
 utrzymywanie kontaktu z wydawnictwami edukacyjnymi,
 pozyskiwanie ciekawych materiałów, wzbogacających zasoby pracowni geograficznej,
 podnoszenie jakości pracy szkoły.
§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opis i analiza przypadku trudności uczniów cudzoziemców w opanowaniu wiadomości
i umiejętności wymaganych w Podstawie Programowej wynikające z bariery językowej.

1. Identyfikacja problemu.
W roku szkolnym 2017/2018 rozpocząłem zajęcia z historii i społeczeństwa w klasie drugiej. Do tej klasy uczęszczali dwaj chłopcy z Afganistanu. Uczniowie ukończyli pierwszy rok nauki w liceum
z wynikiem pozytywnym. Rozpocząłem obserwację ich zachowania, postępów w nauce oraz relacje
z rówieśnikami. Zauważyłem niepokojące objawy:
• trudności ze zrozumieniem poleceń nauczyciela,
• problemy w formułowaniu wypowiedzi w języku polskim zarówno w mowie i piśmie,
• brak zrozumienia sensu nauki historii i wiedzy o społeczeństwie,
• brak udziału w pracy zespołowej.
Bariera językowa mogła spowodować:
• brak motywacji do nauki,
• dużą ilość ocen niedostatecznych,
• niepromowanie do następnej klasy.

2. Geneza i dynamika zjawiska.
Pierwsze informacje o chłopcach uzyskałem od dyrektora, pedagoga szkolnego oraz od samych chłopców. Niestety informacji tych było bardzo niewiele, ponieważ nikt takich informacji nie posiadał. Chłopcy przez jeden rok uczyli się tylko języka polskiego. Przez kolejny realizowali treści zawarte
w podstawie programowej realizowanej w gimnazjum. Następnie uczęszczali do pierwszej klasy liceum, kontynuując kształcenie ogólne.
Chłopcy w trakcie zajęć zazwyczaj nie odzywali się. Starali się robić notatki. Często zostawali po lekcji, aby dopytać się o szczegóły. Proces komunikacji z nimi był zaburzony poprzez barierę językową. Klasówki i kartkówki zawsze pisali do końca, prosząc w trakcie o wyjaśnienie polecenia. Uczniowie początkowo wykazywali zainteresowanie przedmiotem. Z czasem motywacja spadła, ponieważ nie interesowała ich historia, a w szczególności historia Polski.
3. Znaczenie problemu.
Nieodłącznym elementem towarzyszącym pracy w środowisku, w którym pojawiają się cudzoziemcy jest niepewność, która pojawia się w kontaktach nauczyciela z uczniami. Nauczyciel
i uczniowie często nie wiedzą, czy ich zachowania lub słownictwo nie urazi przedstawiciela innej kultury. Rozmówca może zupełnie inaczej rozumieć pewne sformułowania.
Bariera językowa mogłaby doprowadzić do wielu niepowodzeń edukacyjnych, do braku oparcia wśród swoich rówieśników, co oznaczałoby izolację chłopców.

4. Prognoza.
Negatywna:
• izolacja uczniów,
• narastające problemy z komunikowaniem się i opanowaniem języka polskiego,
• pogłębiające się problemy w opanowaniu wiadomości i umiejętności przewidzianych
w programie nauczania i podstawie programowej,
• brak otrzymania promocji do następnej klasy,
Pozytywna:
• prawidłowe relacje z grupą rówieśniczą,
• opanowanie umiejętności porozumiewania się w języku polskim,
• opanowanie wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie nauczania
i podstawie programowej,
• promocja do następnej klasy,

5. Propozycje rozwiązań.
Cele:
• zapewnienie wszechstronnej pomocy,
• zmniejszanie bariery językowej,
• osiągnięcie pozytywnych wyników edukacyjnych.
Plan działania:
• wykorzystanie pomocy, rad i wskazówek pedagoga szkolnego,
• współpraca z innymi nauczycielami pracującymi w tym zespole klasowym,
• uwrażliwienie klasy na tolerowanie osób o innej przynależności narodowej,
• zorganizowanie dodatkowej pomocy dydaktycznej,
• nawiązanie kontaktu indywidualnego z uczniami w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
• zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.

6. Wdrażanie oddziaływań.
Swoją prace rozpocząłem od konsultacji z pedagogiem szkolnym, który zawsze służył mi pomocą
i radą. Intensywnie współpracowałem z innymi nauczycielami w ramach zespołu. Chłopcy mieli indywidualne nauczanie oraz dodatkowe zajęcia z języka polskiego. Celem tych działań była maksymalna likwidacja bariery językowej oraz lepsze opanowanie treści zawartych w podstawie programowej z języka polskiego. Dzięki likwidacji braków w znajomości języka polskiego uczniowie mogli lepiej zrozumieć treści realizowane na moich lekcjach.
Zachęcałem uczniów do udziału w dodatkowych zajęciach z mojego przedmiotu, jak i z innych przedmiotów. Namawiałem nauczycieli, aby organizowali dodatkowe spotkania. Na dodatkowych zajęciach chłopcy mogli uzupełnić braki, dopytać jeśli czegoś nie zrozumieli, poprawić oceny. Mogłem omówić ich prace domowe, czy klasówki i kartkówki. W trakcie zajęć można było nawiązać indywidualny kontakt z uczniami, przez co proces komunikacji ulegał polepszeniu. Na lekcjach indywidualizowałem pracę, zachęcałem do zadawania pytań, sam je zadawałem. Zachęcałem do formułowania dłuższych wypowiedzi. Zawsze, jeśli coś było niezrozumiałe to wyjaśniałem.
W celu polepszenia relacji wewnątrzklasowych, często rozmawiałem na lekcjach o tolerancji, różnicach kulturowych, odmienności. Wraz z całą klasą porównywaliśmy różne kultury, omawialiśmy je. Poprzez tworzenie pozytywnego klimatu klasy proces adaptacji i niwelacji braków językowych przebiegał lepiej, co powodowało lepsze wyniki w nauce.
Organizowałem również pomoc koleżeńską. Afgańczycy siedzieli w ławce z uczniem, który zawsze im pomógł. Prace domowe, projekty, prezentacje często robili w parach, ucząc się nawzajem od siebie.

7. Efekty odziaływań.
Wspólne działania szkoły, uczniów i moje przyniosły oczekiwane efekty. Uczniowie poprawili swoją znajomość języka polskiego, komunikacja z nimi uległa poprawie. Zasymilowali się
ze środowiskiem. Opanowali treści z podstawy programowej historii i społeczeństwa, co skutkowało ocenami pozytywnymi na koniec roku szkolnego. Wszyscy w praktyczny sposób nauczyli się być tolerancyjnymi wobec innych narodów i kultur.

Opis i analiza przypadku wykluczenie z zespołu klasowego jednego z uczniów.

1. Identyfikacja problemu.
Zostałem wychowawcą klasy pierwszej. W drugim semestrze do klasy dołączył nowy uczeń. Początkowo relacje wewnątrzklasowe były pozytywne. Z czasem uległy one pogorszeniu. W drugim roku nauki klasa odrzuciła ucznia. Trudności w kontaktach z rówieśnikami uwidoczniły się poprzez:
• izolowanie się od rówieśników oraz nieakceptowanie jego osoby przez klasę,
• unikanie udziału w imprezach i wycieczkach klasowych przez ucznia,
• brak prawidłowej komunikacji.

2. Geneza i dynamika zjawiska.
W trakcie zajęć uczeń był aktywny. Zawsze był przygotowany do lekcji: posiadał zeszyt, podręcznik, odrobioną pracę domową, często zgłaszał się do dodatkowych prac domowych czy różnych przedsięwzięć. Z czasem jego aktywność zaburzała proces dydaktyczny. Chłopiec stał się namolny, uważał się za najmądrzejszego. Często poprawiał kolegów, a nawet nauczycieli, nie zawsze mając rację. Opisana wyżej sytuacja miała miejsce pod koniec pierwszej klasy. Z początkiem drugiej klasy sytuacja była podobna, a relacje wewnątrzklasowe napięte. Został on odrzucony przez klasę jak również przez część społeczności szkolnej. Chłopiec na każdej lekcji siedział sam, gdy był nieobecny
w szkole nikt nie chciał pożyczyć mu zeszytów, klasa nie informowała go o różnych przedsięwzięciach oraz nie przekazywała mu żadnych informacji szkolnych. Przez klasę traktowany był jak powietrze. Chłopiec nie chciał uczestniczyć w uroczystościach klasowych.
Uczniowie uczęszczali do jednej klasy oraz mieszkali razem w internacie. W drugiej klasie uczeń opuścił internat i mieszkał w wynajętym mieszkaniu. Rodzice mieszkali z dala od szkoły, ojciec pracował za granicą i często był nieobecny. Rodzice większości uczniów również mieszkali w znacznej odległości od szkoły.

3. Znaczenie problemu.
Dla dziecka samotność w grupie jest jedną z najbardziej przykrych i niezrozumiałych sytuacji
w jakich może się znaleźć. Złe traktowanie przez rówieśników wpływa na zaniżenie samooceny, zmniejsza możliwość samorealizacji. Omawiany problem jest bardzo ważny i wymagał natychmiastowej interwencji ze strony wychowawcy, bowiem trudności w kontaktach
z rówieśnikami, brak poczucia bezpieczeństwa, świadomość dezaprobaty, niskie poczucie własnej wartości, niezaspokojona potrzeba uznania przez rówieśników mogły doprowadzić młodego człowieka do wielu negatywnych zachowań i problemów. Napięta sytuacja w klasie, nie rozwiązane problemy, kłótnie i wzajemne robienie sobie na złość nie budują pozytywnego klimatu klasy. W takim zespole trudno się pracuje. Nie jest on zwartą grupą w myśl idei „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Nie uczy to prawidłowych relacji w grupie, akceptacji, tolerancji i wspólnego działania.

4. Prognoza.
Negatywna:
W przypadku nasilenia się problemu i braku interwencji nauczyciela mogą pojawić się trudności
w nauce i w samoakceptacji. W przypadku braku interwencji i zaniechania działań wychowawczych może wystąpić:
• utrwalenie poczucia izolacji,
• nasilenie agresji w kontaktach z grupą,
• zwiększenie absencji szkolnej i pojawienie się pierwszych niepowodzeń szkolnych,
• zaniżenie samooceny, brak wiary we własne możliwości.
Pozytywna:
Systematyczne wdrażanie działań wychowawczych i współpraca z domem rodzinnym doprowadzi do:
• nawiązania koleżeńskich kontaktów w klasie,
• radosnego uczestnictwa w spotkaniach pozalekcyjnych,
• stopniowego zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji,
• zaspokojenie potrzeby uznania przez rówieśników.

5. Propozycje rozwiązań.
Cele:
• przeprowadzenie indywidualnej rozmowy z uczniem,
• przeprowadzenie rozmowy z klasą,
• przeprowadzenie pogadanki w klasie poświęcone temu problemowi.

6. Wdrażanie odziaływań.
Nawet dobry pedagog, wychowawca nie może przekonać uczniów do sympatii wobec danego ucznia oraz narzucać przyjęcia go do grupy. Dokonałem analizy sytuacji. Szukałem odpowiedzi na pytanie dlaczego uczeń został odrzucony przez klasę. Problemem okazało się jego niepoprawne zachowanie w stosunku do pozostałych uczniów, głównie w internacie. Jego aspołeczne zachowanie spowodowało że klasa go odrzuciła, a on sam, po pewnym czasie chciał zwrócić na siebie uwagę.
Podczas przerw prowadziłem dyskretne obserwacje ucznia, byłem gotowy interweniować
w przypadku jakichkolwiek przejawów agresji. Podejmowałem próby rozmowy
z matką. Postanowiłem, jak najczęściej stwarzać takie sytuacje, aby klasa dostrzegła pozytywne zachowanie odrzuconego kolegi. Zachęcałem do pojednania w różnych sytuacjach takich jak
np.: Wigilia klasowa. Prowadziłem pogadanki na lekcji. Często indywidualnie rozmawiałem
z uczniem o jego zachowaniu. Zwracałem uwagę na jego zachowania i cechy, które budziły niechęć kolegów. Zachęcałem go do podejmowania zadań i przejawiania inicjatywy, wskazując dziedziny działalności, w których mógłby się wykazać w celu odbudowania zaufania klasy. Stale konsultowałem się z pedagogiem szkolnym oraz dyrektorem do spraw wychowawczych. Starałem się budować pozytywny klimat w klasie.

7. Efekty odziaływań.
Pod koniec roku szkolnego zauważyłem, że chłopiec nawiązał kontakty z kilkoma kolegami. Nie są to jeszcze kontakty przyjacielskie, jednak uczniowie akceptują jego obecność. W czasie nieobecności jeden z uczniów kontaktuje się z chłopcem. To on przekazuje mu zakres zadań przerabianych w tym czasie na lekcjach. Z rozmów przeprowadzonych z uczniem, jego matką i kolegami wynika, że problem został zmniejszony.


Podsumowanie.
Uważam, że cele, które zawarłem w planie rozwoju zawodowego w większości zostały zrealizowane. Podejmowałem wiele działań prowadzących do wzbogacenia warsztatu oraz metod pracy. Potrafię planować swoją pracę, dokumentować ją, wyciągać wnioski, oceniać jej skuteczność,
a w razie potrzeby modyfikować i wprowadzać zmiany. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Korzystam
z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową. Znam i stosuję obowiązujące prawo oświatowe. Aktywnie uczestniczę w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. W swojej pracy wykorzystuję technologię komputerową
i informacyjną. Pracując z dziećmi i młodzieżą zwracam uwagę na indywidualizację pracy, doceniam ich wkład pracy w stosunku do możliwości. Staram się zrozumieć ich potrzeby. W pracy stosuję formy i metody pracy pozwalające na wszechstronny rozwój ucznia. Jestem otwarty na nowości edukacyjne. Prowadząc lekcję staram się zainteresować ucznia przedmiotem, kształtuję samodzielność i kreatywność wśród uczniów. Stosuję metody aktywizujące oraz wykorzystuję dostępne pomoce dydaktyczne. Będąc wychowawcą kształtowałem w uczniach zasady tolerancji, szacunku, współpracy, kultury osobistej. Zwracałem uwagę na prawidłowe relacje między uczniami.
Wszystkie działania, które realizowałem przez ostatnie 2 lata i 9 miesięcy, były skierowane do uczniów. To oni są najważniejsi w procesie kształcenia. Moja praca, poza edukacją dostarczała wiele satysfakcji, radości i pozwalała miło i aktywnie spędzić czas. Był to dla mnie okres intensywnej pracy, ale i zadowolenia, radości z sukcesów uczniów oraz pozytywnych wyników przedsięwzięć które realizowałem.
Zakończenie stażu na nauczyciela dyplomowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.