AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Artwik, 2020-07-27
Lębork

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego

- n +

jestem nauczycielką Szkoły podstawowej im.J.Tuwima w Pobłociu.Chciałabym opublikować swój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1–3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją

Lp.
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1
Doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej
Współtworzenie dokumentacji szkoły: np.: statut, plan wychowawczy, plan pracy szkoły, WSO, regulaminy, kalendarz imprez- w zależności od potrzeb szkoły

Korekty i dostosowania w PSO


Przygotowanie uczniów i udział w konkursach
językowych

Organizowanie i współorganizowanie konkursów wewnątrzszkolnych

Okres stażu
Wrzesień każdego roku

Okres stażu


Okres stażu
Notatki własne
PSO


Notatki własne


Regulaminy, scenariusze, notatki
2
Uczestniczenie w różnych zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności
Aktywny udział w formach doskonalenia (warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach) organizowanych przez placówki doskonalenia zawodowego i inne instytucje, adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
Okres stażu
Zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia
3
Uczestniczenie w różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
Okres stażu
Wpisy w księdze protokołów, zaświadczenia
4
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wynikających z potrzeb uczniów
Zajęcia przygotowujące do egzaminu po szkole podstawowej i do egzaminu gimnazjalnego, zajęcia wyrównawcze lub inne wynikające z potrzeb szkoły
Okres stażu
Dziennik zajęć
5
Opracowywanie narzędzi badawczych do mierzenia jakości własnej pracy
Konstruowanie testów diagnostycznych dla klasy czwartej SP

Analiza wyników
Okres stażu
(wrzesień)

Okres stażu
(wrzesień)
Testy diagnostyczne


Sprawozdania
6
Umożliwienie uczniom korzystania z form pozalekcyjnych w procesie dydaktycznym i wychowawczym
Określenie potrzeb uczniów, organizowanie wycieczek, wyjść, pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych
Okres stażu
Karty wycieczek, wyjść, scenariusze uroczystości
7
Współpraca z rodzicami dotycząca działań wychowawczych zespołu klasowego
Działania na rzecz klasy, udział w zajęciach otwartych, konsultacje indywidualne dla rodziców, pedagogizacja rodziców
Okres stażu
Dokumentacja szkolna
8
Działalność w zespole samokształceniowym języków obcych
Tworzenie planu pracy zespołu i sprawozdania, współpraca językowców według potrzeb
Okres stażu
Dokumentacja
9
Aktualizowanie wiedzy
Studiowanie literatury fachowej
Okres stażu
Notatki własne
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Lp.
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1
Wykorzystywanie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informatycznej w pracy nauczyciela
Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji szkolnej np. planów, sprawozdań, zestawień

Przygotowywanie pomocy dydaktycznych z języka angielskiego do pracy z uczniami, (testy,prezentacje multimedialne)

Wykorzystanie komputera do przygotowania wystroju klasy

Wykorzystanie programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych i Internetu na lekcji

Wykorzystanie Internetu poprzez umieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji o różnych wydarzeniach szkolnych- związanych z moją działalnością

Wykorzystanie komputera do dokumentacji zaplanowanych zadań stażu na nauczyciela dyplomowanego


Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego w Internecie
Okres stażuOkres stażuOkres stażu


Okres stażu


Okres stażu

Okres stażuOkres stażu
Przykładowe: plan, sprawozdanie, zestawienie


Przykładowe pomocePrzykładowe gazetki


Notatki własne, potwierdzenia

Strona internetowa szkoły

Dokumentacja stażuPublikacja w Internecie


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Lp.
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych
Zajęcia otwarte z języka angielskiego
Okres stażu
Scenariusze zajęć
2
Dzielenie się wiedzą z zakresu wychowawczego podczas spotkań wychowawców
Spotkania i rozmowy z wychowawcami według potrzeb
Okres stażu
Notatki własne
3
Prezentowanie warsztatu pracy
Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowo – językowej z wykorzystaniem narzędzi TIK,

Opracowanie i udostępnianie nauczycielom materiałów dydaktycznych oraz scenariuszy imprez szkolnych w wersji papierowej i elektronicznej
Okres stażu
Opracowane materiały i scenariusze
4
Udział w pracach różnych zespołów zadaniowych powołanych przez Dyrektora
Realizowanie zadań w zależności od potrzeb szkoły
Okres stażu
Dokumentacja szkolna
5
Współpraca z nauczycielami różnych przedmiotów
Opracowywanie scenariuszy imprez, prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (wycieczka, wyjście)

Okres stażu
Scenariusze, karty wyjść
6
Dzielenie się zdobytą wiedzą podczas różnych form doskonalenia zawodowego
Przygotowane materiały, spotkania zespołu przedmiotowego
Okres stażu
Notatki własne
7
Opracowanie planu pracy z języka angielskiego
Opracowany plan
Okres stażu (wrzesień)
Dokumentacja szkolna§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Lp.
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z j. angielskiego
Opracowany program zajęć
Okres stażu
Program zajęć
2
Opracowanie i wdrożenie programu koła języka angielskiego dla uczniów zdolnych
Opracowany program zajęć
Okres stażu
Program zajęć
3
Rozwijanie u uczniów umiejętności współpracy i współdziałania
Opracowanie scenariusza projektu edukacyjnego
Okres stażu
scenariusz§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp.
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1
Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w środowisku
Angażowanie uczniów do udziału w licznych konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych, przedmiotowych i pozaprzedmiotowych

Współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości o charakterze środowiskowym, wynikających z kalendarza uroczystości szkolnych

Przygotowanie uczniów do występów z okazji różnych uroczystości obchodzonych w szkole i poza nią


Okres stażu
Dyplomy, podziękowania

Notatki własne

2
Organizowanie Gminnego Konkursu Recytatorskiego poezji brytyjskiej
Tworzenie regulaminu i prowadzeniu konkursu, praca w komisji konkursowej
Okres stażu (kwiecień)
Dokumentacja szkolna

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. d
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem
obcym na poziomie zaawansowanym


dyplomy lub świadectwa potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli języków obcych
(tekst jednolity z 6 sierpnia 2015 Dz. U. 1264)

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Lp.
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1
Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i edukacji w środowisku lokalnym
Współpraca z pedagogiem szkolnym

Współpraca z policją, kuratorami sądowymi, podejmowanie działań mających na celu zapobieganie narkomanii, alkoholizmowi, nikotynizmowi, przestępczości wśród młodzieży oraz zaznajamianie ich z zasadami bezpieczeństwa

Współpraca z pielęgniarką szkolną

Współpraca z PPP w Słupsku

Współpraca z Samorządem Uczniowskim

Współpraca z Radą Rodziców
Okres stażu
2
Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych nauczyciela- wychowawcy w celu integracji społeczności klasowej, rozwoju i zapobieganiu patologiom
Imprezy klasowe (Andrzejki, Mikołajki, Wigilia)

Wycieczki, wyjścia
Okres stażu

Okres stażu
Notatki własne

Karty wycieczek


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Lp.
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1
Rozpoznanie i rozwiązanie pojawiających się w szkole problemów edukacyjnych i wychowawczych
Współpraca z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem

Analiza sytuacji konkretnych uczniów, diagnozowanie problemów


Ustalenie metod pracy i form pomocy

Analiza efektów podjętych działań


Okres stażu
(zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami)Dokumentacja szkolna


Studium przypadkuZapis wniosków


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.