AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Sylwia Zimowska, 2020-07-27
Gorlice

Inne języki obce, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOImię i nazwisko: ………………….
Nazwa placówki: ………………………….
Nauczany przedmiot: język angielski
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2020 r.


(Zastrzega się możliwość modyfikacji PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu.)
CELE PODJĘCIA STAŻU:

1. Wzrost kompetencji i podniesienie efektywności działań dydaktycznych i wychowawczych w pracy nauczyciela języka angielskiego.
2. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
3. Aktywny udział w życiu szkoły i społeczności lokalnej.
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
5. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego


CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

Zadania

Forma realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
Wstępna analiza własnych umiejętności
- autorefleksja
– dokonanie przeglądu osiągnięć, nabytych umiejętności, zdobytych kwalifikacji i określenie kierunku doskonalenia
VIII, IX 2017
- notatka

Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony z 2003 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą o zmianie Karty Nauczyciela z dnia 15.07.2004 roku
- rozporządzenie MENiS z dnia 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (wraz z rozporządzeniem MENiS z dnia 14.11.2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)
- śledzenie zmian w prawie oświatowym VII, IX 2017
Na bieżąco
- znajomość przepisów, notatki
Rozpoczęcie procedury awansu zawodowego - sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
- analiza dokumentów szkoły
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego
IX 2017
IX 2017
IX 2017 - poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
- notatki z dokumentów
- plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- systematyczne gromadzenie materiałów i dokumentów świadczących o realizacji planu rozwoju zawodowego
Okres stażu - zgromadzona dokumentacja
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w oparciu o autorefleksję i analizę własnych dokonań
V 2020
- pisemne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 01 marca 2013 r.


Powinności nauczyciela mianowanego:

§ 8. 1. Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły,

3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.


§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1–3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją

Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań

- aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej, zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych i zespołu przedmiotowego

- praca w zespołach zadaniowych opracowujących dokumentację szkolną, np.: rozkłady materiału, plany wynikowe, wymagania edukacyjne i kryteria oceniania
Cały okres stażu, wg harmonogramu
- zapisy w protokołach

2.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły

- aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli
- udział w kursach, konferencjach metodycznych, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez ośrodki szkolenia nauczycieli, wydawnictwa językowe i inne instytucje
Okres stażu
- zaświadczenia o udziale w różnych formach doskonalenia

3.Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego

- studiowanie literatury i czasopism metodycznych
- śledzenie aktualności na portalach internetowych Okres stażu
- wykaz literatury

4. Wzbogacanie warsztatu pracy

- opieka nad klasopracownią
- powiększenie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych
- wzbogacanie zbiorów własnej biblioteczki anglojęzycznej: słowniki, czasopisma, literatura
- współpraca z wydawnictwami
Okres stażu
- lista zbiorów biblioteczki


5. Pogłębianie wiedzy i umiejętności wychowawczych

- podnoszenie kompetencji i umiejętności wychowawczych poprzez udział w różnych formach doskonalenia
- studiowanie literatury dotyczących spraw wychowawczych
- współpraca w ramach zespołu nauczycieli uczących w jednej klasie

Okres stażu
- zaświadczenia o udziale w różnych formach doskonalenia
- lista przeczytanych pozycji
- notatki sporządzone podczas spotkań

6. Rozwijanie zainteresowań i motywowanie uczniów do rozwijania sprawności i umiejętności językowych

- przygotowanie uczniów do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach z języka angielskiego,
- organizowanie i przeprowadzanie szkolnych konkursów z języka angielskiego oraz szkolnych etapów konkursów zewnętrznych
- zorganizowanie międzyszkolnego konkursu z
j. angielskiego
- pozyskanie nagród dla uczniów
Okres stażu
Rok szkolny 2018/2019
- dyplomy, testy, sprawozdania

7. Aktywne włączanie się w realizację imprez i innych zajęć promujących szkołę

- udział w różnorodnych akcjach o charakterze lokalnym
- publikacje informacji o życiu szkoły na stronie internetowej szkoły
- nagranie filmu promującego szkołę
- przygotowanie Dnia Języków Obcyc
- przygotowanie przedstawień w języku angielskim dla rodziców uczniów klas 1 – 3 SP
Okres stażu
Rok szkolny 2018/2019
III 2017 – 2020
VI 2019 - scenariusze zajęć

- informacje ze stron internetowych
- film o szkole umieszczony na stronie internetowej placówki oraz lokalnych portalach
- opracowany scenariusz, zdjęcia
- opracowany scenariusz, zdjęcia

8.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wynikających z potrzeb lub zainteresowań uczniów

- prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z opinii PPP
- praca z uczniem zdolnym. Indywidualizacja pracy z uczniem na zajęciach (dodatkowe zadania, projekty)
- pełnienie funkcji opiekuna Szkolnego Klubu Europejskiego
Okres stażu
Dziennik zajęć

9. Uczestnictwo w różnorodnych formach kultury

- współorganizowanie wycieczek dla dzieci, wyjść dydaktyczno - wychowawczych (do teatru, kina, itp.)
Okres stażu
Protokoły wycieczek, fotografie, wpisy do dziennika, informacje ze strony internetowej szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania

1.Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną

- uczestniczenie w kursach doskonalących, szkoleniach, warsztatach z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej,
Cały okres stażu, wg potrzeb - zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach

2.Umiejętne posługiwanie się komputerem w pracy dydaktycznej i wychowawczej

- prowadzenie zajęć w pracowni komputerowo – językowej z wykorzystaniem narzędzi TIK,
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych z języka angielskiego do pracy z uczniami,
- wykorzystanie sprzętu, oprogramowania, Internetu,
encyklopedii i słowników do sporządzania niezbędnych
materiałów, - zamieszczanie wszelkich niezbędnych informacji o pracy szkoły na stronie internetowej szkoły oraz (wg potrzeb – miasta),
- opracowanie prezentacji multimedialnych wykorzystywanych podczas lekcji,
- dokumentowanie przebiegu stażu Cały okres stażu - scenariusze, dyplomy
- plany pracy
- testy, sprawdziany pisane przy pomocy komputera
- potwierdzenia
- wydruki ze strony internetowej szkoły, miasta,
- artykuły z gazet (m.in. lokalna prasa)

3. Wykorzystywanie zasobów Internetu i programów multimedialnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej

- wykorzystanie Internetu do kontaktu z innymi nauczycielami, wydawnictwami językowymi, instytucjami, rodzicami, uczniami,
- korzystanie z internetowych serwisów edukacyjnych związanych z nauką języka obcego, słowników i programów multimedialnych w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych
- prowadzenie zajęć z użyciem komputera i Internetu
- opracowanie informacji o szkole w języku angielskim i umieszczenie na stronie internetowej (oraz w folderze o szkole)
Okres stażu
Rok szkolny 2018/2019
- informacje ze strony internetowej szkoły,
- scenariusze zajęć
- publikacja

4. Publikacje w Internecie

- umieszczanie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej
Okres stażu
- wydruki ze stron internetowych

5. Wdrażanie uczniów do wykorzystania technologii komputerowej i Internetu

- wykorzystywanie technologii komputerowej i zasobów Internetu w pracy uczniów podczas lekcji (nabywanie umiejętności korzystania ze słowników multimedialnych i internetowych podczas lekcji, nabywanie umiejętności korzystania z programów komputerowych do pracy własnej uczniów, nabywanie umiejętności korzystania z zasobów szkoły: komputer, projektor, tablica interaktywna itp.)
- praca z programem Microsoft Office Power point przy tworzeniu prezentacji o tematyce europejskiej podczas zajęć Szkolnego Klubu Europejskiego
- realizacja międzynarodowych projektów na portalu eTwinning

Cały okres stażu, wg potrzeb
- prace uczniów, projekty edukacyjne
- notatki własne
- prezentacje multimedialne

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć


Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami

- udostępnianie własnych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz materiałów ze szkoleń innym nauczycielom,
- udział w pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych
- współpraca z nauczycielami innych przedmiotów przy organizowaniu konkursów i imprez szkolnych
Okres stażu
- potwierdzenia
- konspekty
- opracowane materiały dydaktyczne

2.Publikowanie własnych materiałów dydaktycznych

- udostępnianie swoich materiałów dydaktycznych w czasopismach pedagogicznych, edukacyjnych portalach internetowych,
Okres stażu
- zaświadczenia o publikacjach

3. Prowadzenie zajęć w ramach lekcji otwartych dla innych nauczycieli

- prowadzenie lekcji dla nauczycieli j. angielskiego oraz uczniów i nauczycieli odwiedzających szkołę w ramach współpracy międzynarodowej
Cały okres stażu wg potrzeb
- scenariusze zajęć
- potwierdzenia

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich


Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania

1.Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań – opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu działań edukacyjnych, opiekuńczych lub wychowawczych lub innych związanych z oświatą

- opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu zajęć wyrównawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z j. angielskiego
- opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia Rok szkolny 2017/2020
- program
- dokumentacja przebiegu zajęć
- ewaluacja

2. Opieka nad Szkolnym Klubem Europejskim

- opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu zajęć Klubu Okres stażu
- program zajęć
- prezentacja wytworów uczniów na wystawie szkolnej

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych


Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.Poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych.
Promowanie nauki języków obcych.

- prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów w ramach Szkolnego Klubu Europejskiego
- prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z j. angielskiego
Okres stażu
- zapisy w dokumentacji
- plany pracy
- przykładowe materiały dydaktyczne

2. Współorganizowanie szkolnych uroczystości oraz innych imprez, również o charakterze pozaszkolnym

- współpraca podczas przygotowań uroczystości, akademii, Pikniku Rodzinnego, rajdu szkoły, itp.
Cały okres stażu
wg potrzeb
- scenariusze imprez
- fotografie
- informacje ze stron internetowych

3. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów. - przygotowanie uczniów do udziału w szkolnych i zewnętrznych konkursach z zakresu języka angielskiego

Okres stażu
- zaświadczenia o udziale w konkursach

4.Pełnienie funkcji opiekuna grup projektowych
- współpraca z uczniami w celu stworzenia rzetelnych i interesujących projektów edukacyjnych

Rok szkolny 2017/2018
- projekt edukacyjny w formie audiowizualnej

5.Aktywna realizacja zadań opiekuńczych integrująca społeczność szkolną

- włączanie się do różnych akcji związanych z życiem szkoły
- organizowanie wycieczek szkolnych w kraju i za granicę
- współudział w organizowaniu uroczystości szkolnych,
- pełnienie funkcji opiekuna w czasie wycieczek, dyskotek, wyjść pozaszkolnych
Okres stażu
- informacje na str. Internetowej szkoły, zdjęcia
- program i karty wycieczek

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami


Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania

1. Nawiązanie współpracy z nauczycielami, szkolnym pedagogiem

- współorganizowanie akcji charytatywnych organizowanych w szkole
Okres stażu
- dokumentacja przebiegu akcji
- fotografie
- informacje ze stron internetowych

2.Współpraca z poradniami specjalistycznymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz edukacji

- udział w pracach instytucji działających na rzecz edukacji, współorganizacja imprez, konkursów, spotkań itp.
Okres stażu
- dokumentacja przebiegu akcji,
- protokoły konkursowe

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony


Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania

1.Pogłębianie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży

- udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych,
- samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki
- współpraca ze szkolnym pedagogiem
Okres stażu
- zaświadczenia o odbytych warsztatach, szkoleniach
- wykaz literatury

2. Współpraca z rodzicami

- rozpoznanie konkretnych problemów wychowawczych lube edukacyjnych uczniów poprzez indywidualne i telefoniczne rozmowy z rodzicami Okres stażu
- notatki własne

3.Rozpoznanie i rozwiązanie pojawiających się w szkole problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych

- współpraca z rodzicami, nauczycielami, innymi wychowawcami oraz pedagogiem szkolnym
- zdiagnozowanie wybranych problemów, ustalenie i zastosowanie środków zaradczych, podsumowanie oraz wnioski, wprowadzenie działań naprawczych
Okres stażu (zgodnie z rzeczywistą sytuacją i
potrzebami)
- opis i analiza przypadków

Zatwierdzam do realizacji Opracowała: mgr …………………
......................................... .............................................
(podpis dyrektora szkoły) (podpis nauczyciela)


Gorlice, 15 września 2017 r.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.