AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Marcin Kiszteliński, 2020-07-08
Częstochowa

Taniec, Program nauczania

PROGRAM NAUCZANIA dla klasy sportowej o profilu tanecznym z dyscypliną kierunkową – Taniec - gimnastyka Szkoła Podstawowa nr 38 w Częstochowie

- n +

PROGRAM NAUCZANIA dla klasy sportowej o profilu tanecznym
z dyscypliną kierunkową – Taniec - gimnastyka
Szkoła Podstawowa nr 38 w CzęstochowieOPRACOWANIE: mgr inż. Marcin Kiszteliński

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Profil klasy:

Szkoła Podstawowa z rozszerzonym programem treningu tanecznego klasy I-VIII

Realizowany program nauczania:
1. Właściwy program kształcenia dydaktycznego dla Szkoły Podstawowej z uwzględnieniem obowiązującej liczby godzin dla poszczególnych zajęć edukacyjnych
2. Własny Program Specjalistycznego Szkolenia Sportowego z ukierunkowaniem na dyscyplinę wiodącą - taniec towarzyski

Proponowana liczba uczniów: 20-25 (klasa mieszana)
Warunki organizacyjne szkoły:
 baza szkoły - pełne zaplecze sanitarne, sala sportowa, sala widowiskowa z pełnym wyposażeniem,
 zapewnienie uczniom klasy pełnej opieki lekarskiej
 wykwalifikowana kadra pedagogiczno-trenerska - instruktorzy tańca towarzyskiego
 współpraca z miejscowymi Klubami Tanecznymi ze szczególnym uwzględnieniem:
Klubu Tańca Towarzyskiego ZORBA
 współpraca z Polskim Towarzystwem Tanecznym Okręg Śląski oraz Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Tanecznego
Rekrutacja:
Rekrutację uczniów przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno -Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.

Warunki naboru kandydatów:
 udokumentowany bardzo dobry stan zdrowia
 zgoda rodziców/opiekunów prawnych
 pozytywne zaliczenie wewnątrz szkolnych badań predyspozycji tanecznych obejmujących podstawowe zagadnienia programowe szkoły podstawowej.
ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU
CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
1. Cele edukacyjne
 utrwalenie i pogłębianie znajomości zasad racjonalnej troski o zdrowie i sprawność fizyczną
 popularyzacja wśród dzieci sportu i kultury fizycznej, rozwijanie motywacji do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego
 stworzenie opartego na współpracy z lokalnymi Klubami Tanecznymi właściwego i kontrolowanego systemu szkolenia w zakresie tańca towarzyskiego umożliwiającego dzieciom najbardziej uzdolnionym artystycznie awansu tanecznego
 prowadzenie działalności wychowawczej w szeroko rozumianym aspekcie społecznym poprzez uczestnictwo w turniejach tańca, treningach oraz profilaktyka patologii wśród dzieci w wieku szkolnym
 kształtowanie postaw moralnych w oparciu o wartości tkwiące w tańcu
2. Zadania szkoły
 stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających łączenie zajęć dydaktycznych z realizacją zajęć tanecznych przy zwiększonych liczbie godzin specjalistycznych (ukierunkowanych) szkolenia tanecznego w zakresie tańca towarzyskiego
 organizacja obozów tanecznych
 wszechstronne przygotowanie dzieci do funkcjonowania w strukturach Polskiego Towarzystwa Tanecznego
 organizacja szkoleń tanecznych z innych form tańca
3. Treść nauczania
 stosowanie ćwiczeń ogólnorozwojowych z zakresu sprawności ogólnej z umuzykalnieniem rozwijających, wzmacniających i stymulujących funkcjonowanie układów:
 ruchowego (szkieletowo - mięśniowego)
 naczyniowego
 nerwowego i narządów zmysłów
 stosowanie ćwiczeń specjalistycznych za zakresu techniki tanecznej, rytmiki, planowania parkietu
 nauczanie umiejętności samokontroli i samooceny stanu rozwoju fizycznego, sprawności i umiejętności ruchowych
 zapoznanie z wiedzą teoretyczną i wdrażaniem do treningu diety, treningu psychologicznego
 nauczanie podstaw obowiązkowego repertuaru tanecznego
 organizowanie zajęć i imprez sportowych
 udział w zawodach tanecznych regionalnych i opgólnopolskich

 Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia dla zdrowia,
 udział w aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport,
 stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej,
 poznawanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz praktykowanie zachowań prozdrowotnych,
 zaznajomienie z diagnozą sprawności i aktywności fizycznej, z własnym rozwojem fizycznym oraz ich znaczeniem dla prawidłowego funkcjonowania organizmu teraz i w dorosłym życiu,
 zapoznanie z treningiem zdrowotnym,
 wyposażenie uczniów w zasób wiedzy i umiejętności w zakresie aktywnego wypoczynku i różnych dyscyplin sportowych umożliwiających wybór sportu całego życia,
 wdrażanie do czystej, sportowej rywalizacji oraz kulturalnego kibicowania,
 rozwijanie wrażliwości na piękno i estetykę ruchu, utanecznienie ćwiczących, zaspakajanie potrzeb ruchowych uczniów poprzez zajęcia taneczno – rytmiczne,
 stwarzanie dzieciom sytuacji dających okazję do ruchowego i emocjonalnego „wyżycia się” oraz dostarczających radości i satysfakcji.

Treść programu
Ruch towarzyszy człowiekowi już od chwili narodzin, a 70% komunikacji między ludźmi stanowi tzw. Język ciała. Człowiek wyraża swoją osobowość: uczucia, myśli, wszelkie treści życia za pomocą rytmu i ruchu. Rytm i ruch zrodził taniec jako język uniwersalnej wypowiedzi i ekspresji.
Taniec jest jedną z najstarszych form ruchowych uprawianych przez człowieka. W dawnych kulturach, gdzie stopień więzi społecznych był o wiele silniejszy, jego znaczenie było większe niż w dzisiejszych społeczeństwach. Pełnił od pradziejów wielorakie funkcje i służył różnym potrzebom życia (magii, obrzędom, pracy), był źródłem radości i satysfakcji. Formy taneczne rozwijały się stopniowo, w miarę jak doskonalił się człowiek, jak zmieniały się formy życia. Walory i potrzebę uprawiania tańca zauważali już starożytni. Był on dla nich środkiem zarówno formułowania pięknego ciała i ruchu, jak i kształtowania poczucia estetyki i harmonii. Dobitnie wskazywali oni na istotne walory wychowawcze, kształcące wrażliwość i właściwe poczucie wartości.
Taniec zawsze spełniał i spełnia rolę środka usprawniającego motoryczność ludzką, czynnika wpływającego na rozwój i kształtowanie sprawności ruchowej człowieka i określonych cech motorycznych. Jest formą gimnastyki, która dotlenia organizm i wzmacnia serce, zapobiegając niewydolności układu krążenia. Poprawia też kondycję mięśni, zwłaszcza tych podtrzymujących kręgosłup. Intensywny, rytmiczny ruch może spełniać rolę “wentyla bezpieczeństwa” zarówno dla psychiki, jak i też kontaktów z otoczeniem, bo właśnie w żywiołowym tańcu najłatwiej jest rozładować złe emocje, agresje i frustracje, które w przeciwnym razie mogłyby wybuchnąć w niekontrolowany sposób.
Ogromne korzyści jakie płyną z uczestnictwa w tańcu można streścić następująco:
1. Taniec pozwala kształcić świadomość własnego ciała.
2. Wzmaga koordynację wzrokowo-ruchową.
3. Usprawnia całe ciało, wpływa harmonijnie na jego rozwój.
4. Rozwija poczucie rytmu i uwrażliwia na muzykę.
5. Wpływa na ogólne umuzykalnienie.
6. Poprzez taniec uświadamiamy sobie istnienie przestrzeni, w której jesteśmy obecni i poruszamy się, kształcimy swoją orientację ruchową.
7. Taniec uczy dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.
8. Tańce, w których występują częste, spontaniczne zmiany partnerów, pozwalają “odkrywać” ciągle nowe osoby w bliskim kontakcie.
9. Dzielenie przestrzeni i “tajemnica spotkania” stają się źródłem współprzeżywania – “współbrzmienia” – empatii.
10. Budzenie zaufania i współpracy daje możliwość odczucia czym jest wspólnota, to zaś może stać się źródłem przeżywania szczęścia. Taniec buduje wspólnotę, integruje.
Decyzja napisania autorskiego Programu nauczania tańca w klasach I-VIII szkoły podstawowej wynika z obserwacji i spostrzeżeń pozwalających stwierdzić, że kultura muzyczno-ruchowa i taniec jest w obecnej praktyce wychowawczej wielu szkół jednym z niedostatecznie docenianych czynników oddziaływania na rozwój dzieci i młodzieży. Taka bowiem forma jak ekspresja taneczna, została ograniczona do sporadycznie prowadzonych ćwiczeń na lekcjach muzyki i kultury fizycznej, lub na zajęciach pozalekcyjnych. Przyczyn ekonomicznych, społecznych takiego stanu jest wiele, ale obecnie żyjemy w czasach, kiedy liczą się ciekawe pomysły i inicjatywy. Dobry nauczyciel potrafi zarazić tańcem uczniów, dyrekcję i rodziców. A zatem sukces i powodzenie, w autentycznym rozbudzaniu zamiłowań tanecznych i wrażliwości na ten rodzaj sztuki zależy od zdolności nauczyciela i świadomości potrzeb kształcenia środowiska. Pomocne w tym może być również odrodzenie zainteresowania rodzimą kulturą i folklorem, czyli “powrót do korzeni”. Jest to olbrzymia szansa na zaistnienie na nowo tańca, szczególnie ludowego w polskiej szkole. Głównym założeniem programu jest zainteresowanie uczniów różnymi formami kontaktu z tańcem oraz stworzenie podstaw do samodzielnego rozwijania umiejętności i zainteresowań tą dziedziną sztuki.

I. CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
Zadania nauczyciela i szkoły w edukacji tanecznej realizowane będą poprzez następujące cele:
a) sfera poznawcza
 rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata,
 rozwijanie muzykalności,
 rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej,
 wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
 wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności muzyczno-ruchowe i taneczne,
 poznanie polskich tańców narodowych,
 poznanie tańców towarzyskich,
 geneza powstania ruchu tańca współczesnego,
 poznanie tradycji kulturowych i tańców innych narodów,
 poznanie zasad, obyczajów i sposobów kulturalnego zachowania,
b) sfera emocjonalna
 rozwijanie ogólnej wrażliwości dziecka,
 budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej,
 rozwijanie zainteresowań i zamiłowań tanecznych,
 rozbudzenie motywacji do poznania różnych form tanecznych,
 budzenie i rozwijanie szacunku do twórczości człowieka,
 kształcenie właściwej postawy wobec własnej kultury i tożsamości narodowej,
 kształtowanie tolerancji dla twórczości różnych ras, narodowości, kultur,
 uczenie kultury odbioru i kultury bycia,
 kształtowanie poczucia więzi i dyscypliny w pracy zespołowej,
 rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,
 kształtowanie asertywności i poczucia własnej wartości,
c) sfera działania
 przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 przygotowanie do realizowania własnych pomysłów,II. TREŚCI NAUCZANIA
Treści kształcenia i wychowania zostały rozpisane na cztery działy. Pierwszy, zatytułowany Ruch z muzyką, skupia się na podstawowych, a zarazem bardzo istotnych ćwiczeniach ruchowych, które mają wykształcić u uczniów podstawowe umiejętności muzyczno – ruchowe i wspomóc realizację kolejnych działów. Drugi dział Polskie tańce narodowe, tańce ludowe i regionalne przedstawia zakres materiału tanecznego (kroki i figury) do poszczególnych tańców narodowych, oraz przykładowe tańce regionalne. Treści tego działu nie muszą być wykorzystane w całości, a nauczyciel może wybrać te, które dostosuje do umiejętności swojej grupy tanecznej lub do swojego regionu. Zagadnienia działu trzeciego Tańce towarzyskie podobnie jak w dziale poprzednim przedstawiają zakres materiału tanecznego (kroki i figury) do tańców towarzyskich standardowych i latynoamerykańskich. Dział ten został opracowany w oparciu o Światowy Program Tańca. Ostatni dział Tańce różnych narodów i tańce popularne, ma na celu przybliżyć uczniom folklor, muzykę i kulturę taneczną innych narodów, oraz tańce popularne i nowoczesne. Dział ten może być poszerzany przez nauczyciela prowadzącego ze względu na zmieniające się mody i trendy taneczne.
Dział : Ruch z muzyką
 reagowanie na zmiany tempa,
 szybkie reagowanie na sygnały muzyczne,
 poruszanie się w marszu, biegu, podskokach, po obwodzie koła, w różnych kierunkach i w przestrzeni,
 realizacja tematów rytmicznych za pomocą klaskania, tupania, pstrykania,
 realizowanie ruchem wartości rytmicznych w metrum 2/4 ¾ 4/4 3/8,oraz pauz,
 realizowanie podskokiem rytmu punktowanego,
 reagowanie ruchem na zmiany charakteru muzyki,
 utrzymywanie równego tempa w ćwiczeniach,
 korelacja ruchów nóg i rąk,
 “tańce gestów”- indywidualne interpretacje słuchanej muzyki,
 gry i zabawy ruchowe w przestrzeni,
 koncentracja w ćwiczeniach,
 ćwiczenia korygujące wady postawy, relaksujące, rozwijające sprawność ruchową,
 elementy tańca klasycznego,
Dział : Polskie tańce narodowe, tańce ludowe i regionalne
1. Polskie tańce narodowe:
a) nauka poloneza :
 ustawienia w parze, ujęcia i położenia rąk,
 kroki taneczne : podstawowy “chodzony”, “ósemkowy”,
 figury o charakterze parowo-zespołowym : para za parą, koła, koła ozdobne, most, tunel, bramki
 figury o charakterze parowym : “po kole”, “młynek”, “wachlarz”, “kółeczko”, “przeprowadzenie partnerki”, “okrążana”, “rozejście partnerów”,
b) nauka krakowiaka :
 ustawienia w parze, ujęcia i położenia rąk,
 kroki taneczne : cwał, galop, zeskok, krzesany, hołubce, krok ozdobny,
”konikowy”,
 figury oparte na kroku krzesanym : “krzesany z półobrotem”, “krzesany z obrotem partnerki”, “krzesany ze zmianą partnera”, “krzesany z odejściem partnerów od siebie”,
 figury oparte na kroku hołubca : “hołubce naprzeciwko siebie”, “hołubce po kwadracie”
 figury : “drobna kaszka”, “ porębiańska”, “starokrakowska”,
c) nauka kujawiaka :
 ustawienia w parze, ujęcia i położenia rąk,
 kroki taneczne : krok gładki zwykły, krok uginany, krok obrotowy, przytupnięcia, krok dostawny “kołysany”,
 figury : “od siebie do siebie”, “niesiona”, “kolebana”, ”śpiąca”, ”zalotna”, obroty,

d) nauka oberka :
 ustawienia w parze, ujęcia i położenia rąk,
 kroki taneczne : bieg oberkowy, obroty,
 figury : krok oberkowy w obrocie, kołysanie, obrót tancerki przed partnerem, przyklęk partnera, krążenie parami,
e) nauka mazura :
 ustawienia w parze, ujęcia i położenia rąk,
 kroki taneczne : krok podstawowy zmienny, hołubce, przytupy, kołysanie, klęk partnera, ,
 figury parowe : “obroty” “kółeczko”, “młynek”, ”błyskawiczka”, “wachlarz”,
 figury parowo – zespołowe : “para za parą”, “łańcuch”, “karoca”, “krzyżyk”,

Dział : Tańce towarzyskie - podstawy
a) nauka walca angielskiego :
 postawa taneczna i technika taneczna,
 kroki i figury : kroki zmienne do przodu, figura podstawowa, figura ćwierćobrotowa,
b) nauka fokstrota ( slow-fox i quickstep ) :
 postawa taneczna i technika taneczna
 kroki i figury : figura podstawowa (czwórkrok), figura ćwierćobrotowa, obrót w prawo, obrót w lewo,
c) nauka tanga :
 postawa taneczna i technika taneczna,
 kroki i figury : figura podstawowa, figura ćwierćobrotowa, czwórkrok w obrotach w prawo i w lewo, promenada zamknięta,
d) nauka walca wiedeńskiego ( na dwa kroki) :
 postawa taneczna i technika taneczna,
 kroki i figury : balans w prawo i w lewo, kroki zmienne do przodu, obrót w prawo,
e) nauka cha cha cha :
 postawa taneczna i technika taneczna,
 kroki i figury : krok podstawowy w miejscu, krok podstawowy do przodu i do tyłu, solowy obrót tancerki pod ręką, promenada i odwrotna promenada ( new york )
f) nauka rumby :
 postawa taneczna i technika taneczna,
 kroki i figury : krok podstawowy do przodu i do tyłu, obrót w prawo pod ręką, promenada ( new york ),
g) nauka samby :
 postawa taneczna i technika taneczna,
 kroki i figury : figura podstawowa, figura podstawowa w obrocie w prawo, boczne kroki zmienne ( whisks ), samba w pozycji promenady,
h) nauka paso doble :
 postawa taneczna i technika taneczna,
 kroki i figury : kroki w miejscu, kroki do przodu lub do tyłu, kroki boczne, deplacement (quarter turn), promenady,
i) nauka jive :
 postawa taneczna i technika taneczna,
 kroki i figury : krok podstawowy, obroty tancerki pod ręką, zmiana rąk poza plecami tancerza,


Dział : Tańce różnych narodów i tańce popularne
1. Tańce różnych narodów :
 polka
 zorba
 charleston
 Tańce integracyjne
2.Tańce popularne :
 rock and roll
 blues
 makarena
 tańce dyskotekowe
 tańce nowoczesne

Zapoznanie z diagnozą sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego – co potrafi uczeń ?
Uczeń zna sposoby oceny i samooceny własnego rozwoju fizycznego. Poznaje i wykonuje próby sprawnościowe pozwalające ocenić wytrzymałość tlenową, siłę mięśni posturalnych oraz gibkość dolnego odcinka kręgosłupa oraz przy pomocy nauczyciela interpretuje uzyskane wyniki. Uczeń poznaje i wykonuje różne ćwiczenia gimnastyczne – w podporach, zwisach, z pokonywaniem oporu własnego ciała lub ciężaru współćwiczącego. Uczeń jest zapoznany z cechami prawidłowej postawy ciała, oceną i kontrolą własnej sylwetki, pomiarami wysokości i masy ciała – określeniem BMI ucznia oraz przy pomocy nauczyciela interpretuje uzyskane wyniki. Poznaje zasady zdrowego odżywiania.

 Zapoznanie z treningiem zdrowotnym – czyli uczeń kształtuje siebie i swoje ciało.
Uczeń poznaje sposoby pomiaru tętna w czasie spoczynku i po wysiłku. Wymienia zasady i metody hartowania organizmu. Zna i demonstruje po jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane zdolności motoryczne oraz ułatwiające utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Uczeń poznaje i wykonuje prosty układ gimnastyczny.

 Zapoznanie ze sportami całego życia – uczeń odpoczywa i bawi się.
Uczeń poznaje zasady aktywnego wypoczynku. Jest zapoznany z elementami gimnastyki podstawowej

Zapoznanie z bezpieczną aktywnością fizyczną i higieną osobistą – uczeń dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

Uczeń zna i stosuje zasady bezpiecznego uczestnictwa we wszystkich formach aktywności ruchowej, bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego, zasady samodyscypliny, asekuracji i samoasekuracji podczas prostych ćwiczeń zwinnościowo – akrobatycznych czy realizacji elementów gimnastyki podstawowej. Poznaje właściwe przygotowanie się do zajęć – zmiana stroju, prawidłowy ubiór i obuwie sportowe w zależności od miejsca ćwiczeń oraz warunków atmosferycznych, wykonywanie rozgrzewki, wybór bezpiecznego miejsca.

Zapoznanie ze sportem czyli trening czyni z ucznia mistrza.

Uczeń zna zasady organizacji i sędziowania wybranych dyscyplin sportowych. Wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej. Zna i stosuje zasady czystej gry: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego, podziękowania za wspólną grę. Zna i stosuje zasady kulturalnego kibicowania Pełni rolę organizatora, sędziego, zawodnika i kibica w zespołowych grach sportowych

Zapoznanie z tańcem czyli muzyka łagodzi obyczaje.
Uczeń rozwija własne zdolności taneczno-rytmiczne poprzez poznawanie rożnych tańców, zabaw i ćwiczeń muzycznych. Wykonuje improwizację do wybranej muzyki. Poznaje i stosuje zasady zachowania podczas dyskoteki czy zabawy szkolnej.
Uczeń jest uczestnikiem spontanicznej rekreacji ruchowej – zajęć sprawnościowo – zdrowotnych poprzez uczestnictwo w treningach tanecznych.

III. Procedury osiągania celów kształcenia
Do osiągnięcia wyznaczonych celów dydaktyczno – wychowawczych mogą posłużyć następujące, zróżnicowane metody i formy nauczania :
 demonstracja kroków i figur tanecznych,
 ćwiczenia praktyczne – nauka kroków i figur tanecznych,
 ćwiczenia praktyczne, pozwalające utrwalić, uzupełnić i uaktywnić nabyte umiejętności,
 ćwiczenia rozgrzewkowe,
 swobodne ćwiczenia i zabawy ruchowo – muzyczne,
 zabawy integracyjne,
 ćwiczenia relaksacyjne,
 eksperymentowanie prowadzące do wyzwolenia twórczych możliwości,
 prezentacja strojów ludowych,
 pogadanka na temat poznawanych tańców, obrzędów, zwyczajów kulturowych,
 poznawanie tańców i tradycji kulturowych z nagrań i filmów video,
 korelacja z innymi przedmiotami i ścieżkami edukacyjnymi,
 udział w zajęciach pozalekcyjnych – zespół taneczny,
 uczęszczanie na koncerty i imprezy o charakterze tanecznym,
 prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów na terenie szkoły i w środowisku lokalnym : koncerty, konkursy, pokazy,
 dokumentowanie nabytych umiejętności i osiągnięć artystycznych : gazetki, zdjęcia, nagrania video,
 Umożliwienie uczniom w czasie zajęć edukacyjnych nabycia i doskonalenia umiejętności ruchowych
 Przekazywanie wiedzy wpływającej na doskonalenie umiejętności ruchowych i nabywanie nowych wiadomości
 Zapewnienie niezbędnych warunków bezpieczeństwa
 Dobieranie metod realizacji treści dostosowanych do cech rozwojowych ucznia na drugim etapie edukacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących, usamodzielniających i twórczych
 Przygotowanie ucznia do pełnienia roli kulturalnego kibica
 Kształcenie sprawności uczniów i współzawodnictwa poprzez udział w konkursach, zawodach tanecznych a także wdrażanie zasad „czystej gry”
 Realizacja edukacji zdrowotnej
 Dostosowanie zadań, metod, form pracy do indywidualnych możliwości ucznia
 Wykorzystywanie dla uatrakcyjnienia każdej lekcji zróżnicowanych przyborów, przyrządów i muzyki
 Powierzanie uczniom funkcji inicjatora i organizatora działań – ćwiczeń, zabaw i gier ruchowych oraz innych zadań (praca z lustrem)
 Uczestnictwo nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego.

IV. Przewidywane osiągnięcia uczniów
Wiedza i umiejętności ucznia po trzech latach realizacji programu powinny odpowiadać wytyczonym celom nauczania, a więc uczeń powinien :
 opanować podstawowe umiejętności muzyczno – ruchowe,
 umieć zatańczyć podstawowe kroki i figury poznanych polskich tańców narodowych i ludowych,
 znać tańce charakterystyczne dla swojego regionu,
 znać tradycje polskiej sztuki ludowej : zwyczaje i obrzędy, stroje,
 rozróżniać poznane tańce pod kątem tempa, rytmu i charakteru,
 umieć zatańczyć podstawowe kroki i figury poznanych tańców towarzyskich,
 umieć zatańczyć poznane tańce innych narodów i tańce popularne,
 orientować się w tradycjach kulturowych innych narodów,
 znać zasady i sposoby kulturalnego zachowania,
 umieć zastosować w praktyce poznane tańce i opanowane umiejętności,
 wykazywać zainteresowanie odbiorem sztuki w różnych jej aspektach,
Uczeń:
 Bezpiecznie korzysta ze sprzętu i urządzeń sportowych
 Stosuje zasady bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych
 Diagnozuje własną sprawność, aktywność fizyczną oraz rozwój fizyczny (pomiary wysokości i masy ciała, interpretacja wyników, ocena własnej sprawności i rozwoju fizycznego, ocena własnej postawy ciała)
 Mierzy tętno w spoczynku i po wysiłku
 Wykonuje próby sprawnościowe pozwalające ocenić wytrzymałość tlenową, siłę mięśni posturalnych, gibkość dolnego odcinka kręgosłupa oraz samodzielnie lub z pomocą nauczyciela interpretuje osiągnięty wynik
 Wykonuje improwizację ruchową do wybranej muzyki
 Demonstruje po jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane zdolności motoryczne oraz ułatwiające utrzymanie prawidłowej postawy ciała
 Wykonuje prosty układ gimnastyczny
 Zna zasady i metody hartowania organizmu
 Wie jakie są sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia
 Zna zasady zachowania się na zabawie tanecznej i w dyskotece
 Zna zasady aktywnego wypoczynku
 Zna zasady kulturalnego kibicowania
 Wyjaśnia dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej
 Dobiera strój i obuwie sportowe do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć i warunków atmosferycznych.


V. Metody ewaluacji osiągnięć uczniów
Propozycja nauczycielskiego systemu oceniania
Postępy ucznia w przedmiocie artystycznym są szczególnie trudne do oceny. Nie należy bowiem zapominać, że głównym celem nauczania jest zachęcenie ucznia do odbioru i aktywnego uprawiania tańca, a istotą prowadzonych lekcji jest stworzenie odpowiedniej atmosfery służącej rozładowywaniu napięć, kształtowaniu postawy kreatywnej dającej poczucie pewności w czasie wspólnego działania i tworzenia.
Ponieważ różnice w uzdolnieniach uczniów są bardzo duże, nauczyciel oceniając ucznia w klasach 1-8 powinien brać pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie, dyscyplinę i wkład pracy, a nie umiejętności.
Uczniowie za udział w zajęciach będą otrzymywali oceny. Nauczyciel może nagrodzić ucznia ustną pochwałą lub słownie zmotywować go do dalszej pracy.
Przykładowe Oceny:
◦ znajomość poszczególnych choreografii
◦ aktywność na lekcji
◦ rozgrzewki - prowadzenie
◦ technika: np charakterystyczna dla poszczególnych tańców, sposoby ustawienia ciała, prowadzenie rąk, nóg, praca z ciężarem, partnerowanie
◦ interpretacja muzyczna
◦ praca samodzielna (układy tworzone przez uczniów podczas treningu - praca własna)

Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Ocenianiu podlegają:
◦ sumienność i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z przedmiotu, 

◦ zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć,
◦ stosunek do partnerów i kolegów, 

◦ postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami, 

stopień opanowania materiału programowego.

Skala ocen:
1 – niedostateczny
2 – dopuszczający
3 –dostateczny
4 – dobry
5- bardzo dobry
6 – celujący


Kryteria ocen:

OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń , który:
 Wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w swej pracy i twórczą postawą, potrafi współorganizować imprezę taneczno – rekreacyjną
 Osiągnął wysoki poziom umiejętności, wiedzy oraz postęp w usprawnianiu w zakresie tańca i ćwiczeń gimnastycznych
 Prowadzi zdrowy i higieniczny tryb życia, jest bardzo obowiązkowy
 Chętnie i aktywnie uczestniczył we wszystkich treningach tanecznych
 Nie przeszkadza kolegom i nauczycielowi w prowadzeniu zajęć – cechuje go koleżeńskość i uczynność
 Cechuję się wysoką kulturą w szkole, podczas imprezy tanecznej, w każdej sytuacji życia codziennego
 Bierze udział w konkursach i zawodach tanecznych, godnie reprezentując swoją szkołę.

OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
 Całkowicie opanował zakres wymaganych umiejętności i wiadomości, osiąga duże postępy w indywidualnym usprawnianiu
 Aktywnie uczestniczył we wszystkich treningach tanecznych
 Jest zawsze solidnie przygotowany do zajęć
 Prowadzi zdrowy i higieniczny tryb życia
 Nie przeszkadza kolegom i nauczycielowi w prowadzeniu zajęć, jest kulturalny w szkole i podczas imprezy tanecznej, w życiu codziennym
 Bierze udział w zawodach tanecznych, godnie reprezentując szkołę.

OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
 Bez zarzutów wywiązuje się ze swoich obowiązków
 Osiągnął postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości w zakresie stawianych wymogów i w indywidualnym usprawnianiu w stopniu zadowalającym
 Jest sumienny i staranny w wykonywaniu zadań i ćwiczeń oraz w zaangażowaniu w przebieg lekcji
 Nie przeszkadza kolegom i nauczycielowi w prowadzeniu zajęć, jest koleżeński, kulturalny w szkole i podczas imprezy tanecznej
 Potrafi dokonać obiektywnej oceny własnej sprawności fizycznej oraz kolegów
 Prowadzi higieniczny tryb życia.


OCENĘ DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:
 Opanował podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie stawianych wymogów, osiągnął postęp w indywidualnym usprawnianiu
 Pracuje na treningach tanecznych
 Posiada nawyki higieniczno-zdrowotne
 Jest grzeczny i uczynny wobec kolegów i nauczyciela

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:
 Osiągnął słaby postęp w opanowaniu wiadomości i umiejętności w zakresie stawianych wymogów i w indywidualnym usprawnianiu
 Wykazuje się słabą starannością i sumiennością w wykonywaniu zadań i ćwiczeń oraz w zaangażowaniu w przebieg lekcji
 W ograniczonym stopniu opanował nawyki zdrowotno-higieniczne
 Nie uczestniczy w imprezach taneczno – rekreacyjnych, nie jest zainteresowany i zaangażowany w ich organizację

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:
 Nie wykazał żadnego postępu w opanowaniu umiejętności i wiadomości w zakresie stawianych wymogów, nie usprawnia się
 Nie jest pilny i systematyczny na treningach tanecznych, często je opuszcza
 Nie opanował nawyków higieniczno-zdrowotnych, nie dba o rozwój fizyczny własnego organizmu
 Jego postawa społeczna względem kolegów i nauczyciela budzi wiele zastrzeżeń

Sposoby informowania ucznia i rodzica o osiągnięciach.
Przewiduje się informacje :
 przekaz bezpośredni (ustny, dziennik elektroniczny),
 dyplomy ukończenia, informacja na Świadectwie
 koncert, pokaz klasowy dla rodziców, w którym biorą udział wszyscy uczniowie,

VI. Warunki realizacji
Program przeznaczony jest dla szkoły podstawowej, do realizacji z uczniami klas 1–8. Zajęcia powinny odbywać się w wymiarze od 6 godz. lekcyjnych tygodniowo. Program powinni realizować instruktorzy tańca. (kursy kwalifikacyjne, kursy choreograficzne i inne). Liczebność klas i zespołów nie powinna przekraczać 25 uczniów. W przypadku większej liczby uczniów zajęcia powinny być prowadzone w grupach.
Sala, w której odbywać się mają zajęcia taneczne, powinna mieć przestrzeń wystarczającą do swobodnego prowadzenia działań ruchowych, właściwe, niezbyt ostre oświetlenie oraz przyjazną muzyce akustykę.
W idealnie wyposażonej sali powinny się znaleźć:
 odpowiednia podłoga do ćwiczeń tanecznych (parkiet),
 drążki do ćwiczeń klasycznych i gimnastycznych,
 dobrej jakości sprzęt odtwarzający i nagrywający ( odtwarzacz CD, mp3, inne nośniki muzyczne tj. iPad),
 przybory gimnastyczne,
 dobrej jakości nagrania muzyczne,

VII Informacja o autorze

Prowadzenie Klubu ZORBA Mykanów od roku 1994 (trener)
Prezes Stowarzyszenia Tanecznego ZORBA
Sędzia Polskiego Towarzystwa Tanecznego kat. I
Kurs Instuktora Tańca, Kurs pedagogiczny.
Klasa taneczna S w tańcach standardowych i latynoamerykańskich
Tancerz zawodowy World Dance Council

Organizator obozów tanecznych, zajęć dla dzieci i młodzieży.
od roku 2011 trener w klasach tanecznych w SP38 w Częstochowie
1995-2008 Organizator Międzynarodowych Turniejów Tańca o Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy, Starosty Powiatu Częstochowskiego i Wójta Gminy Mykanów w Klubie Politechnik w Częstochowie oraz w Rędzinach w roku 2008
2009-2016 Organizator Ogólnopolskich Turniejów Tańca w Rędzinach (2-3 w roku)
2013-2015 Organizator Mistrzostw i Pucharu Okręgu Śląskiego
2015-2016 Organizator Turnieju rangi Grand Prix Polski
od X.2015 administrator strony taniec.pl

Jako tancerz
1991,1992 Złoty Aplauz w Koninie Formacja Carmen Częstochowa - tancerz pod okien Stanisława Rumina
1992 Mistrzostwo Polski Formacji Carmen Częstochowa
2001 - Finalista miejsce 4 Turnieju rangi IDSF Open kat. dorosłych w tańcach standardowych - Ukraina
2002 - Finalista miejsce 3 Turnieju rangi IDSF Open kat. dorosłych w tańcach standardowych - Ukraina
2003 - Finalista miejsce 2 Turnieju rangi IDSF Open kat. dorosłych w tańcach standardowych - Ukraina
2004-2006 Finalista Mistrzostw Polski Południowej miejsce 4
2006 - II vice Mistrzostwo Okręgu Śląskiego
2006 - półfinalista Mistrzostw Polski w 10 tańcach - miejsce 9
2009 - II Vice Mistrz Mistrzostw Polski Południowej w 10 tańcach
2009 - finalista miejsce 6 International Magdeburg Cup - Latin
2009 Mistrz Polski Południowej w tańcach standardowych
od roku 2012 jako tancerz zawodowy standard i latin

Uczestnik Turniejów zagranicznych w Niemczech, Czechach, Węgrzech, Ukrainie oraz Blackpool i UK w Anglii.

Jako trener
Finaliści Mistrzostw Polski kategorii 10-11 lat standard
Finaliści Mistrzostw Polski kategorii 14-15 lat standard
Finaliści Mistrzostw Polski kategorii 16-18 lat standard, latin i 10 tańców
Vice Mistrzowie Polski 16-20 lat w 10 tańcach
Finaliści lub zdobywcy 1 miejsca Mistrzostw Polski Południowej
Finaliści lub Mistrzowie Okręgu Śląskiego w kategoriach 10-11 lat, 12-13 lat, 14-15 lat, 16-18 lat, 16-20 lat i kategorii dorosłych
Zwycieżcy cyklu Grand Prix Polski kategorii 16-18 lat (standard, latin) i 16-20 lat (standard)
Trener par najwyższych klas tanecznych klasa S w tańcach standardowych 5 par klasa S w tańcach latynoamerykańskich 6 par.


Wykaz figur w klasach 4-6
Załącznik: Repertuar MINIMUM Klasa H i G -obowiązuje od 01.09.2015r.

Wykaz figur w klasach 7-8
Załącznik: Repertuar BASIC – Klasy F, E i D oraz Hobby i Seniorzy – kategoria START -obowiazuje od 01.09.2015r.-

VIII Bibliografia
“Program szkolny, założenia, zasady, problematyka”, A.C.Ornstein, F.P.Hunkins; WSiP Warszawa 1998
“Tańczyć może każdy” , M. Wieczysty; PWM Kraków 1981
ISTD: The Ballroom Technique, The Revised Technique of Latin American Dancing, Viennese Waltz
H IDTA: Guy Howard – Technique of Ballroom Dancing
S-H Harry Smith-Hampshire: The Viennese Waltz

IDTA: Walter Laird: Technique of Latin Dancing
The technique of Latin Dancing by Walter Laird – The Commemorative Edition SU Walter Laird: Technique of Latin Dancing – Supplement

ISTD: Latin American Samba

ISTD: Latin American Cha Cha Cha

ISTD: Latin American Rumba

ISTD: Latin American Paso Doble

ISTD: Latin American Jive

Bibliografia Gimnastyka:

- Jezierski Ryszard, Wrocław 2009, „Gimnastyka, Zdrowie i Sprawność”, Wydawnictwo ARKOT.
- Nowak Maria, Warszawa 1995, „Gimnastyka przy muzyce w szkole”, Wydawnictwo Agencja Promo - Lider.
- Cendrowski Zbigniew, Warszawa 1996, „Przewodzić innym”, Wydawnictwo Agencja Promo – Lider.
- Strzyżewski Stanisław, Warszawa 1986, „Proces wychowania w kulturze fizycznej” Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.