AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Marcin Kiszteliński, 2020-07-08
Częstochowa

Taniec, Program nauczania

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego


Imię i nazwisko: mgr Marcin Kiszteliński
Nazwa Szkoły: Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie
Przedmiot: Trening tańca w klasach sportowych o profilu taniec
Dyrektor Szkoły: mgr Anna Dymek

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Czas zakończenie stażu: 31 maja 2020r.
Opiekun stażu: mgr Robert Siuda

Posiadane kwalifikacje :
- wykształcenie wyższe
- instruktor sportowego tańca towarzyskiego
- instruktor tańca towarzyskiego
- studium przygotowania pedagogicznego
- tancerz zawodowy, klasa S mistrzowska międzynarodowa

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Cele szczegółowe:
1. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, lub innego nauczyciela i omawianie ich.
3. Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego.
4. Wspieranie aktywności twórczej dzieci. 

5. Pogłębianie współpracy z rodzicami. 


Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.06.97.674 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393), które weszło w życie 27 marca 2013 r.

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.

Formy realizacji

§ 7.2.1
Umiejętności organizacji
i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian.
1. Współpraca z opiekunem stażu.
- Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
 Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z treningu tanecznego
 Uczestniczyć w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia, warsztaty)
 Brać udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
 Stosowanie aktywnych metod nauczania.
 Opracowanie pomocy dydaktycznych – Materiały foto i video
 Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
3. Publikowanie własnych prac.
 Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
 Publikacja scenariuszy lekcji.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej: dzienniki lekcyjne i dzienniki pozalekcyjne.


§ 7.2.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, uzdolnieniami, oraz problemami uczniów.
1. Kontakty z pedagogiem, wychowawcami klas, oraz innymi nauczycielami.
2. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
3. Tutoring szkolny.
4. Organizowanie wewnątrzszkolnych zawodów sportowych: Turniej Tańca solo, Turniej Tańca w parach.
5. Propagowanie zdrowego, sportowego stylu życia poprzez turystykę pieszą, Wykłady na temat zdrowego odżywiania, inne formy aktywności fizycznej (taneczne).
6. Przygotowaniu uczniów do zawodów - turniejów tanecznych
7. Prowadzenie dodatkowych zajęć tanecznych – praca z uczniem zdolnym lub słabym.
8. Współorganizowanie i udział w przygotowaniu
„ Dnia Sportu” w szkole.

9. Promowanie szkoły po przez organizowanie ogólnopolskich turniejów tańca
10. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów:
- udział uczniów w wojewódzkich i ogólnopolskich turniejach tańca, udział w szkoleniach z mistrzami tańca.
- organizowanie lub współorganizowanie imprez tanecznych: bale oraz turniejów tańca.

§ 7.2.3
Umiejętność wykorzystania w pracy
z technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie komputera, internetu do prezentacji multimedialnych w zakresie tańca.
2. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych prezentacji poszczególnych stylów tanecznych, strojów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.
3. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
4. Pozyskiwanie materiałów z zakresu tańca towarzyskiego, nowoczesnego i współczesnego (wykorzystanie internetowej bazy danych PTT)
Cały okres stażu


§ 7.2.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. 1. Tworzenie warunków do rozwijania zachowań psychofizycznych w zakresie tańca towarzyskiego uczniów.
2. Przeciwdziałanie agresji i przemocy poprzez gry i zabawy tematyczne. Freeze - zabawy aktorskie
3. Promocja zdrowego stylu życia poprzez zachęcanie uczniów do uczestnictwa w sportowych zajęciach organizowanych na terenie gminy Częstochowa, rozmowa na temat korzyści płynących ze zdrowego odżywiania i braku nałogów.
4. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez studiowanie literatury fachowej, oraz współpracę z zespołami wychowawczymi w szkole.
5. Korzystanie ze zbiorów materiały własne zakupione w DSI LONDON
6. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
7. Uczestnictwo w ogólnopolskim programie TUTORINGU
8. Uczestnictwo w szkoleniach z zakresu Tańca Towarzyskiego.
9. Uczestnictwo w Turniejach Tańca
10. Uczestnictwo w szkoleniach sędziowskich - kierunki rozwoju tancerza Cały okres stażu
§ 7.2.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w prawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał stażu.
1. Pogłębiać wiedzę z zakresu zasad regulujących funkcjonowanie szkoły i organizacji jej zadań.
2. Dokonać analizy procedury awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Posługiwać się przepisami dotyczącymi systemu oświaty i pomocy społecznej, wykorzystywać je do pomocy dzieciom w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo.
4. Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych wynikających ze statutu oraz potrzeb zarówno szkoły, jak i środowiska lokalnego.
5. Współpraca z pedagogiem szkolnych oraz całym gronem pedagogicznym i trenerami.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.