AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Przemysław Rodak, 2020-07-08
Siedlce

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

Awans zawodowy dyplomowanie

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Przemysław Rodak
nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. Stanisława Staszica
w Siedlcach

Dyrektor:mgr Jerzy Kopański
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
(od 1 września 2019r. do31 maja 2022r.)

PLAN DZIAŁANIA:


L.p.
Zadanie

Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentacji1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego i sporządzenie wniosku i planu rozwoju zawodowego. Udział w szkoleniu organizowanym przez MCSDN: ,,Rozwój i awans zawodowy nauczyciela mianowanego.’’


Wrzesień 2019r. Złożony wniosek o otwarcie stażu,
poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń. Okres stażu Teczka stażysty
3. Przygotowanie projektu sprawozdania
z realizacji planu rozwojuzawodowego. Opis realizacji planu z uwzględnieniem ewentualnych zmian w planie rozwoju, autoanaliza, autorefleksja Maj - czerwiec
2022r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
4. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Opracowanie wniosku skierowanego do dyrektora szkoły
Czerwiec 2022r. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
CEL GŁÓWNY:Uzyskanie stopnia awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego


Zadania wynikające z rozporządzenia MEN z dnia 26.07.2018r.

§8 ust. 1 pkt. 1
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatupracy,
w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej
i komunikacyjnej

Zadania Formy realizacji Czas realizacji Przewidywane efekty Dowody realizacji
1. Wzbogacanie warsztatu pracy
 Tworzenie aktualnych gazetek opisujących zawody sportowe.
 Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych:
 opracowanie regulaminów zawodów wewnątrzszkolnych
 opieka nad uczniami.
przez okres stażu,

zgodnie z ustalonym harmonogramem doskonalenie warsztatu pracy
 podnoszenie jakości pracy szkoły
zgromadzone materiały,
harmonogram zawodów szkolnych


2.Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
 Wykorzystywanie w pracy wiadomości z encyklopedii multimedialnej i Internetu.
 Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
 Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
cały okres stażu  uatrakcyjnianie zajęć
 samodoskonalenie
zapisy w dzienniku zajęć dydaktycznych,
plan rozwoju,
sprawozdanie z planu rozwoju

 Przygotowanie pomocy dydaktycznych,
 Pozyskiwanie scenariuszy zajęć i materiałów na gazetki szkolne.
 Opracowywanie scenariuszy zajęć, dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacjikorzystając z komputera.
 Wyszukiwanie na stronach internetowych informacji o zawodach sportowych.
 Przygotowywanie dyplomów, podziękowań, ogłoszeń, przy użyciu komputera.
 Wykorzystanie technologii komputerowej podczas zajęć dydaktycznych.
okres stażu  doskonalenie warsztatu pracy i umiejętności posługiwania się komputerem.
 uatrakcyjnienie zajęć,
 stworzenie dokumentacji szkolnej
 stworzenie interesujących gazetek szkolnych

wydruki ze stron internetowych,
pomoce dydaktyczne,
gazetki szkolne
zapisy w dzienniku zajęć dydaktycznych.
dokumentacja, sprawozdania – Księga protokołów RP, scenariusze,
regulaminy, zawodów
wzory dyplomów,


 Uzupełnienie i wzbogacenie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, VCD, DVD) i wykorzystanie ich w pracy z młodzieżą.
okres stażu  uatrakcyjnianie zajęć płyty CD, VCD, DVD
zdjęcia
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego przy pomocy komputera.
 Opublikowanie na portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.


październik 2019 r.

 doskonalenie multimedialnych technik pracy,
 dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami, potwierdzenie opublikowania planu rozwoju w Internecie

 Posługiwanie się pocztą elektroniczną

 Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z SZS i nauczycielami.przez cały okres stażu


 zacieśnianie współpracy z SZS.


wydruki z poczty elektronicznej
 Wykorzystanie filmów internetowych z imprez sportowych Prezentacja filmów z Igrzysk Olimpijskich i meczów najlepszych lig świata zespołowych gier sportowych
 okres stażu archiwum dziennika

§8 ust. 1 pkt. 2
Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły


Zadania
Formy realizacji Czas realizacji Przewidywane efekty Dowody realizacji
1. Wdrażanie zasad funkcjonowaniaiorganizacji zadań szkoły
 Bieżąca analiza dokumentów placówki:
 Statut szkoły, Regulamin szkoły,Regulamin Rady Pedagogicznej, Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły, Koncepcja Pracy Szkoły.
 Wewnątrzszkolny System Oceniania, Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.
okres stażu

rok szkolny 2019/2020  wykorzystywanie dokumentów w pracy wychowawczo – dydaktycznej notatki,
2. Poszerzenie zakresu działań szkoły,w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.  Zachęcanie młodzieży i przygotowywanie ich do udziału w zawodów organizowanych w szkole i poza nią.wg kalendarza organizatorów i potrzeb młodzieży

 rozwijanie zainteresowań młodzieży,
 zainteresowanie uczniów możliwością sprawdzenia swoich umiejętności.
 wzmocnienie poczucia własnej wartości uczniów,
 podniesienie jakości pracy szkoły,
 wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego
 rozwijanie samodzielności uczniów
 promowanie placówki w środowisku lokalnym dyplomy,regulaminy konkursów,
notatka i zdjęcia na stronie internetowej szkoły,
zapis w dzienniku grupy,


 Opracowanie regulaminu zawodów wewnątrzszkolnych
 Wykonanie dyplomów.
 Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zawodów.
w okresie stażu  rozwijanie zdolności ruchowych młodzieży

Regulaminy zawodów,
sprawozdania,
wzory dyplomów,
informacje o zawodach, zdjęcia, Obserwacja i analiza możliwości uczniów. Praca z zdolnym i mniej zdolnym.
 Rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami.
 Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 Współpraca z psychologiem, pedagogiem


okres stażu
październik-listopad 2019 i 2020  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów potrzebujących wsparcia,
 pomoc rodzicom w procesie wychowawczym, wypracowanie oddziaływań wychowawczych (nauczyciel-rodzic)

dzienniki zajęć,
notatki Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów.
 Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
 Obserwacja uczniów na tle grupy.
 Rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami.

okres stażu


 rozwijanie zainteresowań dzieci,
 wzbogacenie poczucia własnej wartości uczniów,
 podniesienie jakości pracy szkoły,scenariusze zajęć,
obserwacje,
wpisy do dziennika, dokumentacja pracy z dzieckiem,

 Współpraca z różnymi instytucjami.
 Współpraca z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym
 Współpraca Klubami Sportowymi z trenu miasta Siedlce,okres stażu
zgodnie z kalendarzem organizatorów, planami i potrzebami uczniów
 organizowanie zajęć na interesującychuczniów,
 rozwijanie zainteresowań uczniów,
 czynny udział w organizowanych zawodach pozaszkolnych,

podziękowania, dyplomy,
notatki, zdjęcia,


 Współpraca z rodzicami
i środowiskiemrodzinnym.

 Konsultacje indywidualne z rodzicami.


w okresie stażu efektywna współpraca z rodzicami uczniów,

lista kontaktów
indywidualnych.

 Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
 Uczestnictwo w zawodach pozaszkolnych.

okres stażu
wpisy na stronie internetowej szkoły,
dyplomy,
3.Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami,w tym przez prowadzenie otwartychzajęć,wszczególności dla nauczycielistażystówi nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
 Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
 Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami.

rok szkolny 2019/ 2020/2019  doskonalenie swoich kompetencji i umiejętności w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć
 podnoszenie aktywności pracy oraz swojej wartości
 dzielenie się doświadczeniem z innymi


scenariusze zajęć,


karta zajęć otwartych Opracowanie i udostępnianie do wykorzystywania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
 Udostępnianie swojego warsztatu pracy: scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.
na bieżąco  doskonalenie swoich kompetencji i umiejętności w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć,
 udostępnianie innym nauczycielomciekawych scenariuszy,
 pogłębienie współpracy z nauczycielami,
karty pracy,
scenariusze zajęć, płyty CD,


 Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
 Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
 Wspólne rozwiązywanie problemów podejmowanie decyzji, opracowanie dokumentów.

na bieżąco według potrzeb
 dzielenie się doświadczeniami z nauczycielami,
 polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń, potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli,
materiały z kursów, notatki§8 ust. 1 pkt. 3

Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi
oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział
w różnych formach kształcenia ustawicznego

Zadania Formy realizacji Termin realizacji
Przewidywane efekty
Dowody realizacji
1.Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy placówki

 Analiza i aktualizacja przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.

 Udział w szkoleniach poświęconych interpretacji Karty Nauczyciela i Rozporządzenia MEN w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.

 Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu nanauczyciela dyplomowanego, opracowanieplanu rozwoju zawodowego.

 Gromadzenie dokumentacji: świadectw, dyplomów. scenariuszy, planów i innych dokumentów.

 Zredagowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

 Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne


wrzesień 2019
wrzesień 2019


wrzesień 2019okres stażu
maj/czerwiec 2022czerwiec 2022  przypomnienie i pogłębienie wiedzy dotyczącej prawa oświatowego,
 poznanie i wdrożenie procedury awansu zawodowego,
 wykorzystanie zdobytej wiedzy do właściwego odbycia stażu.
 doskonalenie własnego warsztatu pracy,


zaświadczenia o ukończeniu seminarium, teczka akt osobowych


wniosek o rozpoczęcie
stażu, plan rozwoju
zawodowego

zaświadczenia,
certyfikaty, dyplomy,
dokumenty
sprawozdanie z realizacji planu,

wniosek
2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
 Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: konferencjach, szkoleniach, warsztatach, konsultacjach, seminariach itp.
zgodnie z ofertą MSCDN i SCDiDN
 wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
 doskonalenie swoich kompetencji i umiejętności
 podwyższenie jakości pracy nauczyciela i placówki
 wzbogacenie warsztatu pracy
 lepsze wyniki dydaktyczne i wychowawcze świadectwa, dyplomy (teczka akt osobowych), notatki

 Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.

zgodnie z harmonogramem rad szkoleniowych protokoły Rad Pedagogicznych, notatki

 Udział w otwartych zajęciach koleżeńskich prowadzonych przez innych nauczycieli.
okres stażu scenariusze zajęć

 Uzyskiwanie nowych kwalifikacji.
 Ukończenie kursu trenerskiego UEFA A Rok szkolny 2019/2020 dyplom ukończenia3. Samodzielne studiowanie pism nauczycielskich, literaturypedagogiczneji studium prawa oświatowego.

 Analiza literatury fachowej.
 Pogłębianie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień kultury fizycznej.
 Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
 Korzystanie z poradników metodycznych
systematycznie,
przez cały okres stażu, według potrzeb czerpanie pomysłów i rozwiązań z literatury pedagogicznej i stosowanie ich w pracy
 uwzględnianie zmian w procesie dydaktycznym i wychowawczym.
 wzbogacenie własnej wiedzy
 poznanie nowych i ciekawych metod pracy
 samokształcenie i doskonalenie.

bibliografia czasopism i książek o tematyce pedagogicznej,

własne notatki.

4. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych.

 Opracowanie i wdrożenie do realizacji autorskiego programu z piłki nożnej w ramach zajęć pozalekcyjnych.

w ciągu roku szkolnego 2020/2021
 rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów
program działań edukacyjnych i inna dokumentacja z nim związana
5.Wykonywanie
zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego,
przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego,
egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z
Centrum Edukacji Artystycznej,

 Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na terenie szkoły

 Sprawowanie funkcji opiekuna stażu i opiekuna praktyk pedagogicznych szkolną.
 Udział w pracach Rady Pedagogicznej.


 Udział w pracy organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
 Aktywna współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego
 Praca w Zespole Nauczycieli edukacji wychowania fizycznego
według potrzeb


przez cały okres stażu
 podniesienie jakości pracy szkoły
 wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z innymi nauczycielami, opracowanie wspólnych działań.
 podniesienie swojej aktywności, polepszenie i podwyższeniejakości pracy z uczniami
 wymiana doświadczeń,
 efektywna współpraca z gronem pedagogicznym wykorzystanie wiedzy i doświadczeń w pracy z uczniami.
 wymiana doświadczeń i współpraca przy rozwiązywaniu problemów wynikających z pracy z uczniami.
dokumentacja wewnątrzszkolna, księga protokołów Rad Pedagogicznych,

ustna wymiana doświadczeń,
protokoły z zebrań zespołu,§8 ust. 1 pkt. 4
Przeprowadzić co najmniej 3 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w
zakresie tych zajęć lub nauczyciela-konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny.


Zadania
Formy realizacji Czas realizacji Przewidywane efekty Dowody realizacji
1. Przeprowadzenie co najmniej 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonać ich ewaluacji
 Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. okres stażu

 doskonalenie swoich kompetencji i umiejętności w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć
 dzielenie się doświadczeniem z innymi
scenariusze zajęć
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.