Katalog

Marcin Jędrzejewski, 2020-07-08
Pogorzela

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego dyplomowany

- n +

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego
mgr Magdalena Jędrzejewska
nauczyciel mianowany języka niemieckiego
w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli
Data rozpoczęcia stażu: 04.09.2017r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Zakończenie stażu: 31 maja 2020r.
Cele rozwoju zawodowego w okresie stażu:
1. Rozwijanie i doskonalenie sprawności uczniów w zakresie języka niemieckiego.
2. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
3. Pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli.
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
5. Kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
6. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSOBY DOKUMENTOWANIA
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego i wykorzystanie tej wiedzy w celu pomyślnego przebiegu stażu. • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego
• Sporządzenie sprawozdania z odbytego stażu.
• Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne. VIII 2017r.

IX 2017r.
IX 2017r.
VI 2020r.
VI 2020r. Notatki.

Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
Sprawozdanie.
Wniosek.


2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności przez udział w różnych formach kształcenia. • Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: konferencjach metodycznych, kursach, szkoleniach i warsztatach.
• Ukończenie studiów podyplomowych – doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem.
• Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i metodyki przedmiotu: studiowanie fachowej literatury, czasopism, stron internetowych .


Okres stażu Zaświadczenia.


Dyplom ukończenia studiów

Notatki własne, wykaz poznanej literatury.

3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych zadań. • Praca w zespołach zadaniowych Rady Pedagogicznej.
• Praca w szkolnych komisjach egzaminacyjnych. Okres stażu Sprawozdania.
4. Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły. • Praca indywidualna z uczniem zdolnym,
przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych
i pozaszkolnych.
• Udział w projektach edukacyjnych.
• Organizowanie konkursów szkolnych .
• Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych:

- koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze.
• Opracowanie scenariuszy i przygotowanie wg nich imprez szkolnych.
• Modyfikowanie przedmiotowego systemu oceniania, poszerzanie zasobu metod nauczania stosowanych na lekcjach.
• Wdrażanie zmian na podstawie bieżącej analizy własnej pracy oraz wdrażanie w proces dydaktyczny różnych ścieżek edukacyjnych.
• Przygotowanie pomocy dydaktycznych, w tym także przy współudziale uczniów (plansze gramatyczno-tematyczne, gry edukacyjne itp.)
• Doposażenie pracowni językowej w czasopisma, książki, słowniki.Okres stażu
Okres stażu Sprawozdania


Sprawozdania

Programy, plany nauczania.Przykładowe scenariusze.

Przedmiotowy system oceniania.

Raporty.


Materiały dydaktyczne.


Pracownia.
5. Współpraca z rodzicami. • Rozmowy z rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi uczniów. Okres stażu Notatka w dzienniku lekcyjnym.
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. • Stosowanie Internetu i technologii komunikacyjnej w życiu prywatnym i w pracy zawodowej: elektroniczny kontakt z nauczycielami, rodzicami i uczniami.
• Organizacja własnego warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej - tworzenie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów, sprawozdań, dyplomów, narzędzi ewaluacyjnych.
• Wykorzystanie technik informacyjnych do gromadzenia i selekcjonowania danych.
• Korzystanie z Internetu i dziennika internetowego
w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.
• Sporządzanie dokumentacji własnej i szkolnej w formie elektronicznej za pomocą różnorodnych programów.
• Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem rzutnika, komputera, tablicy interaktywnej.
• Wykorzystanie technologii informacyjnej w awansie zawodowym: czytanie stron internetowych związanych z oświatą, przygotowanie dokumentacji z przebiegu stażu i realizacji planu rozwoju zawodowego.

Okres stażuOkres stażu Materiały dydaktyczne.Utworzona dokumentacja i materiały dydaktyczne.
Dziennik elektroniczny.


Dokumentacja.
2. Umieszczanie materiałów na stronach internetowych. • Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz innych opracowanych materiałów na stronie internetowej. Okres stażu.
Strony internetowe.
3. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji. • Śledzenie aktualności na portalach internetowych oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji. Okres stażu. Zebrane materiały.
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego lub innych zajęć.
1.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. • Prowadzenie lekcji otwartych oraz obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
• Aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
• Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów.
• Pełnienie funkcji opiekuna stażu.


Okres stażu Dokumentacja szkolna.Materiały dydaktyczne.

Wnioski ze zdobytej
i przekazanej wiedzy oraz umiejętności.
2.Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów oraz nauczycielami tych samych przedmiotów z innych szkół. • Organizowanie wspólnych przedsięwzięć: imprez szkolnych, konkursów, szkoleń, projektów.
• Wymiana doświadczeń i udział w pracach zespołu humanistycznego. Okres stażu.
§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1.Opracowanie programu zajęć dodatkowych z języka niemieckiego. • Opracowanie i realizacja programu na zajęciach pozalekcyjnych. Okres stażu. Program pracy.
§ 8 ust. 2 pkt 4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych- także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.
1. Wykorzystanie zdobytych kwalifikacji egzaminatora. • Ukończenie szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów OKE w Poznaniu.
• Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Zgodnie z planem szkoleń OKE.
Zgodnie z harmonogramem prac komisji. Zaświadczenie ukończenia kursu.
Karta powołania.


§8 ust. 2pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów. • Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych , zajęć wyrównawczych dla uczniów słabych, indywidualna praca z uczniem zdolnym. Okres stażu. Sprawozdania, zapisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.
2. Zorganizowanie konkursów na etapie szkolnym. • Opracowanie regulaminu konkursów, organizacja i przeprowadzenie szkolnego konkursu z języka niemieckiego oraz quizu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Okres stażu. Gotowe egzemplarze konkursów, fotografie.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca ze szkolną pielęgniarką w zakresie profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej uczniów. • Konsultacje z pielęgniarką.
• Organizowanie pogadanek profilaktycznych. Okres stażu. Potwierdzenia dyrektora szkoły.
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną . • Zapoznawanie z opiniami i orzeczeniami wydawanymi przez poradnię.
• Konsultacje z pedagogiem szkolnym.
• Opracowanie dostosowań z języka niemieckiego do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia. Okres stażu. Opinie, orzeczenia.


3. Udział w akcjach charytatywnych i społecznych.

• Współuczestniczenie w akcjach ( Dniu Ziemi, Sprzątaniu Świata itp.)
• Współpraca z koordynatorami akcji charytatywnych na terenie szkoły. Okres stażu Sprawozdania, zdjęcia na stronie internetowej szkoły.
4. Współpraca z opieką społeczną.
• Organizowanie pomocy dla rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
• Pełnienie funkcji tłumacza podczas wizyt gości z gminy partnerskiej Leudal w Holandii. Okres stażu. Potwierdzenia dyrektora szkoły.

5. Współpraca z wydawnictwami podręczników niemieckojęzycznych. • Organizacja warsztatu pracy , pozyskiwanie sponsorów do konkursów, doposażenie pracowni językowej. Okres stażu. Sprawozdanie ze współpracy.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych. • Opis i analiza przypadku wybranego ucznia oraz ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
• Współpraca z pedagogiem szkolnym, innymi wychowawcami, rodzicami.
• Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu. Cały okres stażu. Opis przypadku.

Plan ma charakter otwarty i może ulec modyfikacji w trakcie trwania stażu w porozumieniu i za zgodą dyrektora.
Zatwierdzam do realizacji: Opracowała: mgr Magdalena Jędrzejewska
………………………………………………… …………………………………………………………….
Podpis dyrektora szkoły Podpis nauczyciela
Pogorzela, dn. 4.09.2017r.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.