AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Orzeł, 2020-06-15
Rudka

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Pran rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


realizowany od 01.09.2019r. do 31.05.2022r.

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Monika Orzeł
Stanowisko: nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel języka polskiego, wychowawca
Nazwa placówki: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego w Krzętowie
Dyrektor szkoły: mgr Joanna Mądrzak
Opiekun stażu: mgr Urszula Hofman
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2022r.

§ 7 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją


Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji


Dokumentacja
Zaplanowanie ścieżki rozwoju zawodowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego
i publikacji dotyczących awansu zawodowego;
- Analiza potrzeb szkoły;
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego
wrzesień 2019r.
wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego
Współpraca z opiekunem stażu
- Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu z opiekunem stażu;
- Analiza przygotowanego planu rozwoju;
- Analiza opracowanego sprawozdania z planu rozwoju zawodowego
wrzesień 2019r.

koniec stażu
notatki własne

sprawozdanie
Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej
i opiekuńczej
- Udział w formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztatach, min. egzamin ósmoklasisty, metody aktywizujące;
- Uczestnictwo w szkoleniowych zebraniach Rady Pedagogicznej;
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
- Korzystanie z portali edukacyjnych, stron internetowych oraz czasopism, poradników metodycznych, literatury fachowej;
- Opracowywanie własnych pomocy dydaktycznych
z języka polskiego, tworzenie kart pracy, testów, gier dydaktycznych, materiałów multimedialnych;
- Współpraca z Samorządem Uczniowskim, wolontariat
cały okres stażu
zgodnie
z harmonogramem
szkoleń WDN

cały okres stażu
zaświadczenia


dokumentacja szkoły – księga protokołów Rady Pedagogicznej
notatki własne
Podejmowanie działań na rzecz podwyższania jakości pracy szkołyUczestnictwo w pracach związanych z realizacją zadań szkoły
- Udział w opracowywaniu, modyfikacji
i uaktualnianiu dokumentacji szkolnej;
- Pełnienie funkcji członka zespołu przedmiotowego;
- Zachęcanie i przygotowywanie uczniów
do udziału w konkursach oraz organizacja konkursów;
- Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania;
- Współpraca z rodzicami poprzez angażowanie
ich w życie szkoły i pomoc przy realizacji przedsięwzięć podejmowanych przez nauczycieli i uczniów;
- Szkolenia, pedagogizacje dla rodziców podczas zebrań;
- Pełnienie funkcji opiekuna projektu;
- Prowadzenie innowacji pedagogicznych;
- Organizacja i współorganizacja wycieczek szkolnych (pełnienie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki);
- Ankieta potrzeb czytelniczych,
- Diagnozowanie umiejętności uczniów, wyciąganie wniosków, wdrażanie działań doskonalących;
- Tworzenie planów pracy, programów (Program wychowawczy, Plan pracy biblioteki szkolnej)
- Udział w pracach zespołu do spraw ewaluacji (tworzenie narzędzi, prowadzenie badań, analiza, raport, omówienie wyników)
cały okres stażu
sprawozdania, opracowane dokumenty, plan pracy zespołu, protokoły zebrań zespołu, przygotowane materiały szkoleniowe, dzienniki zajęć dodatkowych, dokumentacja w postaci zdjęć, w tym również na stronie szkoły,
dokumentacja projektu, innowacji, wycieczki (sprawozdania, zdjęcia), zapisy w dzienniku lekcyjnym,
raporty diagnoz,

ankiety, raporty
Współpraca przy organizowaniu uroczystości szkolnych
- Organizowanie lub współorganizowanie uroczystości szkolnych lub klasowych, np. mikołajki, wigilia, Dzień Edukacji Narodowej, itp.;
- Zamieszczanie na stronie internetowej sprawozdań, relacji, fotografii z imprez i uroczystości szkolnych
według kalendarza uroczystości szkolnych,
cały okres stażu
zdjęcia, notatki
na stronie internetowej

§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Rozpoznanie środowiska uczniów
- Obserwacja uczniów, ankietowanie uczniów pod względem ich potrzeb rozwojowych;
- Spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne;
- Diagnozowanie problemów wychowawczych, rozmowy z uczniami, innymi nauczycielami, rodzicami w celu rozwiązywania problemów wychowawczych
cały okres stażu
według potrzeb
ankieta, zapisy
w dziennikach, notatki służbowe
Poszerzanie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych uczniów

Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych, indywidualizacja, motywowanie i wspieranie ucznia w rozwoju uzdolnień
- Rozpoznawanie zainteresowań uczniów;
- Gromadzenie literatury;
- Współpraca z innymi wychowawcami, pedagogiem szkolnym, nauczycielami uczącymi w danej klasie;
- Opieranie się na opiniach wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w celu rozpoznawania potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych uczniów;
- Dostosowanie metod i form pracy
do możliwości psychofizycznych uczniów
- Pomoc uczniom z trudnościami edukacyjnymi z języka polskiego, pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów;
- Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych – praca indywidualna lub zespołowa z wybranymi uczniami, pomoc w gromadzeniu materiałów;
- Diagnozowanie problemów edukacyjnych, wyrównywanie braków edukacyjnych
cały okres stażu
na bieżąco
notatki własne

wpisy w dziennikach zajęć dodatkowych
dokumentacja konkursu
§ 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia

Wykorzystanie metod aktywizujących ucznia
Doskonalenie warsztatu pracy
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora z wykorzystaniem metod aktywizujących;
- Udział w szkoleniach lub e-szkoleniach dotyczących metod aktywizujących na lekcjach języka polskiego;
- Stosowanie metod opartych na działaniu, przeżywaniu, poznawaniu (burza mózgów, mapa myślowa, drama, gry dydaktyczne, itp.);
- Korzystanie z portali, stron internetowych
i czasopism przeznaczonych dla nauczycieli polonistów, bibliotekarzy w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych;
- Przygotowanie projektu edukacyjnego lub innowacji pedagogicznej z języka polskiego;
- Opracowywanie pomocy dydaktycznych, kart pracy, kart do gier;
- Przygotowanie szkolenia o aktywizujących metodach pracy dla zespołu nauczycieli humanistów
systematycznie w okresie stażu1 projekt/1 innowacja w roku szkolnym


okres stażu
scenariusze zajęć
notatki własne
§ 7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy

Ewaluacja
- Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu, dyrektora szkoły i konsultowanie przeprowadzonych zajęć z osobą je obserwującą;
- Krótkie formy zbierania informacji zwrotnej
od uczniów po zajęciach, np. kosz i walizka, termometr odczuć, dyskusja, itp.;
- Zasięganie opinii dyrektora, nauczycieli, uczniów, rodziców na temat własnej pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej;
- Tworzenie ankiet, wywiad;
- Dokonywanie ewaluacji własnej pracy dydaktycznej
i wychowawczej: ankiety dla uczniów, rodziców;
- Analiza wyników nauczania, analiza testów, analiza osiągnięć uczniów, wyciąganie wniosków do dalszej pracy;
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności
w trakcie każdego roku stażu
arkusze obserwacji
notatki własne
ankiety

§ 7 ust. 2 pkt 5

umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora szkoły, innych nauczycieli, rodziców
- Ustalenie z opiekunem stażu terminów
i tematyki zajęć prowadzonych, przedstawienie scenariuszy zajęć do konsultacji, przeprowadzenie zajęć, omówienie – ewaluacja;
- Ustalenie z dyrektorem terminu zajęć, przedstawienie scenariusza zajęć do konsultacji, przeprowadzenie zajęć, omówienie – ewaluacja;
- Zajęcia otwarte dla nauczycieli, rodziców
4 zajęcia w każdym roku stażu


1 godzina w okresie stażu

2 godziny w okresie stażu
scenariusze lekcji, konspekty
Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia

Współpraca z nauczycielami
w codziennej praktyce szkolnej
- Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
- Udział w zespole wychowawczym, omawianie
i rozwiązywanie problemów wychowawczych
w ramach konsultacji z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas;
- Udział w zespole do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- Monitorowanie postępów uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
- Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami – szkolenia w ramach zespołów przedmiotowych lub na Radzie Pedagogicznej;
- Przeprowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli;
- Współpraca z nauczycielami w ramach zespołów zadaniowych – wymiana materiałów, pomysłów szkoleń, konkursów;
- Przygotowywanie scenariuszy imprez okolicznościowych;
- Przygotowywanie sprawdzianów, testów diagnozujących;
- Przygotowywanie gazetek ściennych, wystaw
cały okres stażu
zgodnie z potrzebamiw zależności
od potrzeb
notatki własne
zapisy w dzienniku lekcyjnym,
teczka wychowawcy
materiały
do szkolenia, prezentacja multimedialna, ankieta ewaluacyjna

scenariusze

testy
§ 7 ust. 2 pkt 6

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Rozpoznawanie potrzeb środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno-cywilizacyjnych
- Zapoznanie z opiniami PPP;
- Dostosowanie wymagań edukacyjnych;
- Indywidualizacja metod i form pracy
ze względu na potrzeby i możliwości uczniów;
- Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów we współpracy z pedagogiem szkolnym;
- Współpraca z rodzicami – zebrania, rozmowy indywidualne
cały okres stażu
dokumentacja szkoły
teczka wychowawcy
Działania związane
z profilaktyką dopalaczy, używek oraz uzależnień
od komputera, Internetu
- Poruszanie tematyki dopalaczy, cyberprzemocy, fonoholizmu;
- Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi oraz otaczającego świata;
- Współpraca z policją (prelekcje, pogadanki)
zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym
zapisy w dzienniku lekcyjnym
Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów
- Udział w akcjach organizowanych przez różne organizacje na rzecz innych ludzi lub zwierząt, włączanie się w organizowane akcje charytatywne na terenie placówki;
- Kształtowanie postaw prozdrowotnych;
- Przekazywanie dziedzictwa kulturowego
oraz kształcenie obywatelskich i patriotycznych postaw;
- Udział w apelach, przygotowywanie scenariuszy, akademii;
- Udział w apelach rocznicowych;
- Współorganizacja/organizacja wycieczek po najbliższej okolicy;
- Organizacja wystawy fotografii i prac plastycznych dotyczących terenów rodzimych;
- Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury
i Sportu w Wielgomłynach, Gminną Biblioteką Publiczną w Wielgomłynach
cały okres stażuzgodnie z planem wychowawczym klasy
zapisy w dzienniku lekcyjnym


zdjęcia, sprawozdania, notatki, scenariusze
§ 7 ust. 2 pkt 7

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Znajomość i posługiwanie się przepisami prawa oświatowego
- Analiza aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela (Karta Nauczyciela, Ustawa Prawo oświatowe, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenia MEN dotyczące oceniania, awansu zawodowego, podstawy programowej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, BHP, itp.);
- Znajomość praw dziecka (Konwencja o prawach dziecka);
- Wykorzystywanie lub aktywne uczestnictwo
w tworzeniu podstawowych dokumentów szkolnych;
- Posługiwanie się przepisami o bezpieczeństwie
w trakcie organizacji wyjazdów, wyjść;
- Posługiwanie się przepisami o ochronie danych osobowych;
- Aktualizacja dokumentacji szkolnej
cały okres stażu
notatki własne
§ 7 ust. 2 pkt 8

Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzenia zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych

Korzystanie z narzędzi multimedialnych
i informatycznych
- Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami na portalach związanych ze szkolnictwem;
- Współpraca z wydawnictwem za pomocą drogi elektronicznej;
- Wykorzystywanie komputera i tablicy multimedialnej w codziennej pracy z uczniem;
- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych;
- Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu, aplikacji;
- Przygotowywanie materiałów, prezentacji
i pomocy dydaktycznych za pomocą narzędzi multimedialnych i informatycznych ;
- Zamieszczanie sprawozdań, relacji, zdjęć
z podejmowanych działań na stronie internetowej szkoły
- Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych;
- Opracowywanie dokumentacji, sprawdzianów, sprawozdań, gazetek, itp. za pomocą technologii informacyjnej.
cały okres stażu
opracowane dokumenty, materiały, prezentacje

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO może być modyfikowany w trakcie trwania stażu.

Krzętów, 14.09.2019r.

….................................................... ….....................................................
Podpis nauczyciela ubiegającego się Podpis Dyrektora
o stopień nauczyciela mianowanego

Zatwierdzam do realizacji:
…..................................................................
Data i podpis Dyrektora


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.