AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jakub Kamiński, 2020-06-15
Łódź

Muzyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. Dane osobowe:

1. Imię i nazwisko: J----- K-------
2. Nazwa placówki: PSM I st. w Zgierzu
3. Stanowisko: nauczyciel muzyki i akompaniator
4. Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Studia: AM im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
Ukończone formy doskonalenia zawodowego:
- Kurs „Metody pracy z dzieckiem 6 - letnim” zorganizowany przez CENSA.
- Wykład „Konstruktywne sposoby postępowania nauczycieli wobec uczniów prezentujących zaburzenia emocji i zachowania” zorganizowany przez CEA.
- Warsztaty „Ergonomia ruchu: zdrowy kręgosłup” zorganizowane przez CEA.
- Konferencja „Umysł i ciało pianisty” zorganizowana przez CENSA.
- Seminarium „Klasycyzm – epoka, styl, filozofia?” prowadzone przez p. K. Drogosz.
- Kursy mistrzowskie prowadzone przez znanych profesorów m.in. T. Schebanową, P. Eflera, A. Jasińskiego, W. Świtałę.

II. Staż:

1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2020 r.
3. Opiekun stażu: mgr B-------- G-------

I. Cele stażu

Cel główny:

1. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
2. Rozwój kompetencji nauczycielskich.

Cele szczegółowe:

1. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
3. Podnoszenie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.

II. Plan rozwoju zawodowego
1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach *(§ 7 ust. 2 pkt 1)

ZADANIA:
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ: Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
TERMIN REALIZACJI: Wrzesień 2017 r.
DOWODY REALIZACJI:
- złożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
- opracowanie planu rozwoju zawodowego
- zbiór dokumentacji
2. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ: Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
TERMIN REALIZACJI: Wrzesień 2017 r.
DOWODY REALIZACJI: Plan Rozwoju Zawodowego
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ: Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.
TERMIN REALIZACJI: Wrzesień 2017 r.
DOWODY REALIZACJI: Omówienie zasad współpracy.
4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli.
DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ:
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
- omówienie obserwowanych zajęć
TERMIN REALIZACJI: Wrzesień 2017r. – Maj 2020 r.
DOWODY REALIZACJI: Wnioski z obserwowanych zajęć (notatki)
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ:
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna
- omówienie przeprowadzonych zajęć z opiekunem
TERMIN REALIZACJI: Wrzesień 2017 r. - Maj 2020 r.
DOWODY REALIZACJI:
- scenariusze zajęć
- wnioski z przeprowadzonych zajęć (notatki)
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ: Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć.
TERMIN REALIZACJI: Wrzesień 2017 r.- Maj 2020 r.
DOWODY REALIZACJI: Teczka stażysty.
7. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu.
DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ:
- udział w kursach pianistycznych.
- udział w szkoleniowych, radach pedagogicznych oraz różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (warsztaty, konferencje metodyczne)
TERMIN REALIZACJI: Wrzesień 2017 r. - Maj 2020 r.
DOWODY REALIZACJI: Zaświadczenia oraz potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.

8. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.
DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ: Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
TERMIN REALIZACJI: Maj 2020 r.
DOWODY REALIZACJI: Sprawozdanie z realizacji stażu.
9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z dołączoną dokumentacją.
DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ: Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
TERMIN REALIZACJI: Maj 2020 r.
DOWODY REALIZACJI: Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.
2. 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych oraz Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
*(§7 ust.2 pkt 2 i 3).
ZADANIA
1. Obserwacja postaw oraz osiągnięć wychowawczych uczniów.
DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ:
- poznanie potrzeb i oczekiwań uczniów,
- obserwacja i analiza możliwości uczniów,
- rozmowy indywidualne z uczniami.
TERMIN REALIZACJI: Wrzesień 2017 r. – Maj 2020 r.
DOWODY REALIZACJI: Notatki własne, dziennik lekcyjny
2. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ: Publikacja w Internecie Planu Rozwoju. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
TERMIN REALIZACJI: Wrzesień 2017 r. - Maj 2020 r.
DOWODY REALIZACJI: Teczka stażysty, CD z zapisem elektronicznym.
3. Współorganizowanie spotkań poza lekcyjnych w szkole
DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ: Pomoc w przygotowaniu imprez klasowych i szkolnych (uroczystości, święta, itp.)
TERMIN REALIZACJI: Wrzesień 2017 r. - Maj 2020 r.
DOWODY REALIZACJI: Potwierdzenie opiekuna stażu


3. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań *(§7 ust.2 pkt 4)
ZADANIA
1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów.
DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ: Rozmowy z innymi nauczycielami.
TERMIN REALIZACJI: Wrzesień 2017 r. - Maj 2020 r.
DOWODY REALIZACJI: Potwierdzenie nauczyciela.
2. Współpraca z Samorządem Szkolnym.
DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ: Rozmowa z uczniami, opiekunem Samorządu Szkolnego.
TERMIN REALIZACJI: Wrzesień 2017 r. - Maj 2020 r.
DOWODY REALIZACJI: Notatki własne
3. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ: Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i umiejętności wychowawczych.
TERMIN REALIZACJI: Wrzesień 2017 r. - Maj 2020 r.
DOWODY REALIZACJI: Potwierdzenia udziału (zaświadczenia).
4. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż *(§7 ust.2 pkt 5)
ZADANIA
1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ:
- Ustawa karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późn. zmianami;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz.393)
- Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
* Statutu Szkoły
* Regulaminu Oceniania i Klasyfikowania
TERMIN REALIZACJI: Wrzesień 2017 r. - Maj 2020 r.
DOWODY REALIZACJI:
- potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów,
- znajomość przepisów,
- dokumentacja szkolna.
mgr J-------- K--------

Dyrektor PSM Ist. W Zgierzu
mgr J-------- Z---------

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. Dane osobowe:

1. Imię i nazwisko: J----- K-------
2. Nazwa placówki: PSM I st. w Zgierzu
3. Stanowisko: nauczyciel muzyki i akompaniator
4. Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Studia: AM im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

Ukończone formy doskonalenia zawodowego:

- Kurs „Metody pracy z dzieckiem 6 - letnim” zorganizowany przez CENSA.
- Wykład „Konstruktywne sposoby postępowania nauczycieli wobec uczniów prezentujących zaburzenia emocji i zachowania” zorganizowany przez CEA.
- Warsztaty „Ergonomia ruchu: zdrowy kręgosłup” zorganizowane przez CEA.
- Konferencja „Umysł i ciało pianisty” zorganizowana przez CENSA.
- Seminarium „Klasycyzm – epoka, styl, filozofia?” prowadzone przez p. K. Drogosz.
- Kursy mistrzowskie prowadzone przez znanych profesorów m.in. T. Schebanową, P. Eflera, A. Jasińskiego, W. Świtałę.

II. Staż:

1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2020 r.
3. Opiekun stażu: mgr B-------- G-------

I. Cele stażu

Cel główny:

1. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
2. Rozwój kompetencji nauczycielskich.

Cele szczegółowe:

1. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
3. Podnoszenie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.

II. Plan rozwoju zawodowego

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach *(§ 7 ust. 2 pkt 1)

ZADANIA:

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ: Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
TERMIN REALIZACJI: Wrzesień 2017 r.
DOWODY REALIZACJI:
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- opracowanie planu rozwoju zawodowego,
- zbiór dokumentacji.

2. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.

DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ: Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
TERMIN REALIZACJI: Wrzesień 2017 r.
DOWODY REALIZACJI: Plan Rozwoju Zawodowego

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ: Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.
TERMIN REALIZACJI: Wrzesień 2017 r.
DOWODY REALIZACJI: Omówienie zasad współpracy.

4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli.

DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ:
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
- omówienie obserwowanych zajęć
TERMIN REALIZACJI: Wrzesień 2017 r. – Maj 2020 r.
DOWODY REALIZACJI: Wnioski z obserwowanych zajęć (notatki)

5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ:
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna
- omówienie przeprowadzonych zajęć z opiekunem
TERMIN REALIZACJI: Wrzesień 2017 r. - Maj 2020 r.
DOWODY REALIZACJI:
- scenariusze zajęć
- wnioski z przeprowadzonych zajęć (notatki)

6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ: Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć.
TERMIN REALIZACJI: Wrzesień 2017 r.- Maj 2020 r.
DOWODY REALIZACJI: Teczka stażysty.

7. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu.

DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ:
- udział w kursach pianistycznych.
- udział w szkoleniowych, radach pedagogicznych oraz różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (warsztaty, konferencje metodyczne)
TERMIN REALIZACJI: Wrzesień 2017 r. - Maj 2020 r.
DOWODY REALIZACJI: Zaświadczenia oraz potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.

8. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.

DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ: Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
TERMIN REALIZACJI: Maj 2020 r.
DOWODY REALIZACJI: Sprawozdanie z realizacji stażu.

9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z dołączoną dokumentacją.

DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ: Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
TERMIN REALIZACJI: Maj 2020 r.
DOWODY REALIZACJI: Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.


2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych oraz Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
*(§7 ust.2 pkt 2 i 3).

ZADANIA:

1. Obserwacja postaw oraz osiągnięć wychowawczych uczniów.

DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ:
- poznanie potrzeb i oczekiwań uczniów,
- obserwacja i analiza możliwości uczniów,
- rozmowy indywidualne z uczniami.
TERMIN REALIZACJI: Wrzesień 2017 r. – Maj 2020 r.
DOWODY REALIZACJI: Notatki własne, dziennik lekcyjny

2. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.

DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ: Publikacja w Internecie Planu Rozwoju. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
TERMIN REALIZACJI: Wrzesień 2017 r. - Maj 2020 r.
DOWODY REALIZACJI: Teczka stażysty, CD z zapisem elektronicznym.

3. Współorganizowanie spotkań poza lekcyjnych w szkole.

DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ: Pomoc w przygotowaniu imprez klasowych i szkolnych (uroczystości, święta, itp.)
TERMIN REALIZACJI: Wrzesień 2017 r. - Maj 2020 r.
DOWODY REALIZACJI: Potwierdzenie opiekuna stażu


3. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań *(§7 ust.2 pkt 4)

ZADANIA:

1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów.

DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ: Rozmowy z innymi nauczycielami.
TERMIN REALIZACJI: Wrzesień 2017 r. - Maj 2020 r.
DOWODY REALIZACJI: Potwierdzenie nauczyciela.

2. Współpraca z Samorządem Szkolnym.

DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ: Rozmowa z uczniami, opiekunem Samorządu Szkolnego.
TERMIN REALIZACJI: Wrzesień 2017 r. - Maj 2020 r.
DOWODY REALIZACJI: Notatki własne

3. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.

DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ: Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i umiejętności wychowawczych.
TERMIN REALIZACJI: Wrzesień 2017 r. - Maj 2020 r.
DOWODY REALIZACJI: Potwierdzenia udziału (zaświadczenia).

4. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż *(§7 ust.2 pkt 5)

ZADANIA:

1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.

DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ:
- Ustawa karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zmianami;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz.393)
- Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
* Statutu Szkoły
* Regulaminu Oceniania i Klasyfikowania
TERMIN REALIZACJI: Wrzesień 2017 r. - Maj 2020 r.
DOWODY REALIZACJI:
- potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów,
- znajomość przepisów,
- dokumentacja szkolna.


mgr J-------- K--------

Dyrektor PSM Ist. W Zgierzu
mgr J-------- Z---------
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.