Katalog

Aneta Dominiak, 2020-06-15
Żelechlinek

Zajęcia zintegrowane, Sprawozdania

Roczne sprawozdanie z pracy własnej nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

- n +

Praca własna

W roku szkolnym 2018/2019 pełniłam funkcję wychowawcy w klasie IIb. Starałam się aby uczniowie aktywnie uczestniczyli w życiu klasy i szkoły. Jak co roku dzieci brały udział w comiesięcznych audycjach muzycznych, akademiach szkolnych i przedstawieniach teatralnych oraz programach profilaktycznych odbywających się na terenie szkoły.
W klasie zorganizowałam Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Andrzejki, Wigilię, Dzień Dziecka. W maju wraz z klasą IIb przygotowaliśmy uroczystą akademię z okazji Dnia Matki. Przygotowałam również część artystyczną na otwarcie boiska szkolnego. Brałam również udział w przygotowaniach uroczystości z okazji 100-lecia Niepodległości, w ramach których wraz z panią...…... przygotowałyśmy układ taneczny oraz zorganizowałam konkurs plastyczny „Nasza Niepodległa”.
W bieżącym roku szkolnym uczniowie brali udział w lekcjach bibliotecznych, w przedstawieniu teatralnym zorganizowanym w bibliotece pt. „Rybak i żuraw” oraz uczestniczyli w lekcji historii, którą przeprowadziła pisarka Monika Sawicka. W tym roku szkolnym zorganizowałam również wyjazd do kina MDK w Rawie Maz. na przedstawienie teatralne pt.”Śnieżka” wyjazd do Tomaszowa Maz. na przedstawienie teatralne „ Tajemniczy zamek” oraz w grudniu byliśmy w krainie św. Mikołaja w Kołacinku.
Doskonaląc swój warsztat pracy uczestniczyłam w następujących kursach i szkoleniach:
- „ Zagrożenia, obowiązki i procedury dotyczące zapewnienia
bezpieczeństwa uczniów w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę z
uwzględnieniem tzw. sytuacji kryzysowych”;
- „Zajęcia doskonalące umiejętności posługiwania się komputerem”;
- „Wykorzystanie nowoczesnych metod i form pracy w nauczaniu
przedmiotów przyrodniczych”;
- „Wyrównywanie szans edukacyjnych i kreatywne nauczanie”;
- „Praca z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego”;
- szkolenie dotyczące RODO;
- szkolenie z obsługi tablicy multimedialnej,
- Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
W roku szkolnym 2018/2019 prowadziłam w klasie II zajęcia z projektu edukacyjnego „Przyroda z klasą”, którego organizatorem była Fundacja Uniwersytet Dzieci. W ramach projektu zrealizowano 8 scenariuszy. W bieżącym roku szkolnym objęłam pomocą psychologiczno-pedagogiczną 5 dzieci z klas I-III, mających trudności z nauką. W ramach pomocy powstał Klub Ortograffiti. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i prowadzone były według Metody Ortograffiti z Bratkiem.
W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadziłam 4 zebrania z rodzicami. Współpraca przebiegała pomyślnie. W bieżącym roku szkolnym pełniłam funkcję opiekuna stażu oraz objęłam również opieką studentki odbywające praktyki pedagogiczne w naszej szkole. Byłam opiekunem SU i WOŚP.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.