Katalog

Anna Krzesak, 2020-06-08
Warszawa

Język niemiecki, Program nauczania

Piosenki, wiersze, gry i zabawy językowe na lekcjach języka niemieckiego.

- n +

Tytuł innowacji: Piosenki, wiersze, gry i zabawy językowe na lekcjach języka niemieckiego w klasach 6 szkoły podstawowej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943) – art. 41 ust. 1 pkt 3.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 1 pkt 18, art. 44 ust. 2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1.
Ustawa Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60).

Rodzaj innowacji : pedagogiczna

Miejsce realizacji innowacji: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza, ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice

Innowacja realizowana będzie podczas:
- lekcji języka niemieckiego w klasach 6 w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach.

Termin realizacji innowacji : wrzesień 2018 - czerwiec 2019.

Autorka innowacji :
Anna Krzesak - nauczyciel języka niemieckiego,
staż pracy 12 lat, wykształcenie wyższe magisterskie (Wydział Filologii Uniwersytetu Łódzkiego, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu), nauczyciel mianowany

Wstęp i uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji:
Pomysł na niniejszą innowację powstał w wyniku mojej dotychczasowej pracy jako nauczyciel języka niemieckiego. Z moich doświadczeń wynika, że uczniowie, szkoły podstawowej (kl. 4-6), z przyjemnością uczą się piosenek i wierszy w języku obcym, a także bardzo chętnie uczestniczą w różnych grach językowych (rozwiązują krzyżówki, grają w gry planszowe, memory, domino itd.).

Z moich obserwacji wynika, że wprowadzone na lekcji języka niemieckiego powyższe elementy znacznie uatrakcyjniają proces uczenia, przyspieszają zapamiętywanie nowych słówek oraz struktur gramatycznych, motywują uczniów do pracy. Dzięki zastosowaniu piosenki, wiersza, gry czy zabawy językowej uczniowie niejako przy okazji przyswajają materiał leksykalny i gramatyczny.
Bardzo pozytywne doświadczenia w tym względzie miałam również w roku szkolnym 2016/2017 z uczniami klas 4 SP 357 w Warszawie.
Do napisania programu zachęciło mnie też doświadczenie i sukces prekursorów wprowadzenia tekstów piosenek do nauki języka obcego. Chciałabym wspomnieć tu o profesorze Leonie Leszku Szkutniku, który napisał kiedyś podręcznik "Lyrics" oparty na tekstach piosenek.
O skuteczności nauczania języka obcego decyduje w znacznym stopniu motywacja do nauki. Jestem przekonana, że wykorzystanie lubianych przez uczniów form pracy - z piosenką, wierszem, gry i zabawy językowe, sprawią im przyjemność oraz pobudzą ich ciekawość.
Wprowadzenie piosenek i wierszy do nauki języka obcego ma też tę zaletę, że wykorzystujemy w nich technikę rymu i rytmu, co znacznie ułatwia zapamiętywanie słownictwa.
Powyższe obserwacje zachęciły mnie do stworzenia autorskiego programu do nauki języka niemieckiego dla uczniów klas 6, w którym wykorzystuję piosenki i wiersze, a także gry i zabawy językowe w nauce języka niemieckiego.
Jestem przekonana, że zaproponowany przeze mnie program jest atrakcyjny i spotka się wśród uczniów z pozytywnym przyjęciem, a także, że przysłuży się do dobrego opanowania przez nich struktur leksykalnych i gramatycznych przewidzianych w tym programie.

Cele innowacji :
Cele ogólne:
 promowanie języka niemieckiego wśród uczniów
 podnoszenie motywacji do nauki języka obcego
 rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów językiem niemieckim
 uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka niemieckiego
 doskonalenie umiejętności językowych (słuchania, czytania, pisania i mówienia)
 poszerzanie kompetencji językowych z zakresu posługiwania się językiem niemieckim
 rozwijanie zainteresowania uczniów krajami niemieckojęzycznymi
 poznanie różnych strategii uczenia się języka obcego
 rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
 rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi
 rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe
 wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego
 kształtowanie poczucia odpowiedzialności uczniów za własne wyniki w nauce
 rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur
 rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i w zespole
 kształtowanie kreatywności i umiejętności twórczego myślenia
 wdrożenie uczniów do efektywnego spędzania wolnego czasu

Cele szczegółowe

 poznanie słownictwa w zakresie następujących tematów: internacjonalizmy, przybory szkolne, najważniejsze kraje w Europie, najważniejsze stolice europejskie, nazwy czynności (spielen, schwimmen, singen, surfen, schreiben, lesen, laufen, gehen, fahren, lernen, sprechen), dni tygodnia, pory dnia, pory roku, miesiące, życzenia (urodzinowe, imieninowe, z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy), święta, uroczystości, zawody, zainteresowania, rodzina, meble, pomieszczenia w domu, kolory, jedzenie i picie, Boże Narodzenie, Wielkanoc.
 poznanie następujących struktur gramatycznych: rodzajniki określone i nieokreślone, W-Fragen (pytania wer?, was?, wo? woher?), odmiana czasowników regularnych w liczbie pojedynczej; odmiana czasowników nieregularnych typu „sprechen” oraz „fahren”; pytania rozpoczynające się od czasownika, szyk wyrazów w języku niemieckim (szyk prosty, szyk przestawny), liczebniki 1-20, liczebniki złożone 21-100, zaimki dzierżawcze mein / meine, rodzajnik nieokreślony w bierniku: eine / einen, przeczenie: keine / keinen, odmiana czasownika möchten.
 rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych na wyżej wymienione tematy
 tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych na wyżej wymienione tematy
 doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
 doskonalenie umiejętności redagowania życzeń w języku niemieckim
 sprawne posługiwanie się słownikami dwujęzycznymi
 zapoznanie uczniów z różnymi strategiami komunikacyjnymi pomocnymi w nauce języka (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty itp.)
 rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się, czyli wyszukiwania i korzystania z rozmaitych źródeł informacji (np. encyklopedii, mediów) oraz wykorzystywania technik samodzielnej pracy nad językiem
 wdrażanie uczniów do korzystania z zasobów internetowych w procesie poznawania języka
 zachęcanie uczniów do dokonywania samooceny, tak aby mieli świadomość postępu, jaki robią w nauce języka niemieckiego, a także poznali swoje słabe strony, które muszą udoskonalić
 rozwijanie ciekawości i otwartości uczniów wobec kultury, tradycji, zwyczajów krajów niemieckojęzycznych i porównywanie z obyczajami panującymi w naszym kraju
 kształtowanie świadomości na temat integracji europejskiej

Jakie korzyści wynikają z zastosowania piosenek, wierszy, gier i zabaw językowych w nauce języka niemieckiego?
1. Efektywniejsza nauka poprzez zabawę
2. Szybsze zapamiętywanie
3. Przełamywanie oporów przed mówieniem w języku
obcym
4. Łatwiejsze przyswajanie najpopularniejszych zwrotów w języku obcym
5. Wspieranie dynamiki grupowej
Ewaluacja
Ewaluacji podlegać będą:

 stopień realizacji programu innowacyjnego;
 skuteczność metod, technik i form pracy na zajęciach;
 atrakcyjność programu dla uczniów;
 użyteczność programu dla jego uczestników;
 efektywność programu według rodziców.

Narzędzia służące do przeprowadzenia ewaluacji:

 obserwacja pracy uczniów, ich zaangażowania i poziomu zainteresowania;
 rozmowy z uczniami;
 konsultacje z rodzicami;
 analiza postępów i osiągnięć uczniów;
 ankieta skierowana do uczniów;
 ankieta skierowana do rodziców

Wyniki ewaluacji opracowane zostaną przeze mnie pod koniec czerwca 2019r. Wyniki te będą wykorzystane do kontroli programu innowacyjnego. Wnioski z ewaluacji zostaną przedstawione przeze mnie Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach.

1. Das Lied „Deutsch ist super”.
Piosenka „Język niemiecki jest super”
Uczeń:
- zna internacjonalizmy: m.in. Gitarre, Saxophon, Computer, Radio, Telefon, Tennis, Windsurfen, Basketball, Trapez, Zylinder, Oval, Salat, Giraffe, Pony, Pistole, Killer, Detektiv.

2. Das Lied „Der-das-die“. Piosenka „Der-das-die“
Uczeń:
- zna rodzajniki określone: der, das, die
- zna rodzajniki nieokreślone: ein, eine
- zna nazwy przyborów szkolnych.

3. Das Lied „Das sind wir”. Piosenka „To my“
Das Lied „Ich bin Daniel“. Piosenka „Jestem Daniel“
Uczeń:
- potrafi przedstawić się, używając zwrotów:
Ich bin .................. Ich heiße ..................
- potrafi zapytać kolegę / koleżankę o imię,
używając zwrotu: Wie heißt du?
- potrafi poinformo.
wać, w jakim kraju mieszka,
z jakiego kraju pochodzi, używając zwrotów:
Ich wohne in ........ / Ich komme aus .......
- potrafi zapytać kolegę/ koleżankę o miejsce zamieszkania i kraj pochodzenia, używając zwrotów:
Wo wohnst du? Woher kommst du?
- potrafi zapytać kolegę / koleżankę ile ma lat, używając pytania : Wie alt bist du?
- potrafi powiedzieć ile ma lat

4. Länder in Europa. Kraje w Europie
Uczeń:
- zna nazwy najważniejszych krajów w Europie
- zna nazwy najważniejszych stolic europejskich

5. Der „www.rap“. Piosenka „Rap www“.
Uczeń:
- poprawnie używa pytań wer, was, wie, wo, woher (kto, co, jak, gdzie, skąd)
- udziela poprawnej odpowiedzi na zadane pytania

6. Das Lied „Ich wohne in Hamburg”.
Piosenka „Mieszkam w Hamburgu“.
Uczeń:
- poprawnie odmienia czasownik „wohnen” w liczbie pojedynczej
- poprawnie odmienia inne czasowniki regularne w liczbie pojedynczej

7. Das Lied „Wir sprechen Deutsch”.
Piosenka „Mówimy po niemiecku“
Uczeń:
- potrafi odmienić czasownik „kommen”
- potrafi odmienić czasownik nieregularny „sprechen”
- potrafi odmieniać inne czasowniki nieregularne (helfen, essen, lesen)
- potrafi odmieniać czasowniki nieregularne typu „fahren”
- potrafi powiedzieć jakim językiem mówi, używając zwrotów:

Ich spreche Deutsch / Englisch / Polnisch / Russisch / Italienisch / Französisch
- potrafi zapytać kolegę / koleżankę oraz osobę dorosłą, czy mówi w danym języku:
Sprichst du Deutsch?
Sprechen Sie Deutsch?
- Potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy mówi w danym języku:
Ja, ich spreche ein wenig Deutsch

8. Bist du Schüler? Czy jesteś uczniem?
Uczeń:
- potrafi tworzyć poprawnie pytania rozpoczynające się od czasownika
- zna nazwy różnych czynności (spielen, schwimmen, singen, surfen, schreiben, lesen, laufen, gehen, fahren, lernen, sprechen)

9. Am Wochenende habe ich frei.
W weekend mam wolne.
Uczeń:
- zna szyk wyrazów w języku niemieckim (szyk prosty, szyk przestawny)
- potrafi tworzyć zdania w szyku prostym i przestawnym
- zna nazwy dni tygodnia i pór dnia
- potrafi tworzyć wyrażenia typu: am Montag
/ am Dienstag / am Morgen / am Vormittag

10. Das Lied: Zum Geburtstag viel Glück.
Piosenka śpiewana z okazji urodzin:
Z okazji urodzin wiele szczęścia
Uczeń:
- potrafi zaśpiewać piosenkę „Zum Geburtstag viel Glück“
- zna i poprawnie stosuje zwroty:
ich wünsche Dir / Euch / Ihnen
(życzę Tobie, Wam, Panu, Pani, Państwu)
viel Glück (wiele szczęścia),
alles Gute (wszystkiego dobrego),
viele Erfolge (wielu sukcesów),
Gesundheit (zdrowia)
- potrafi złożyć życzenia z okazji urodzin/imienin
- potrafi napisać kartkę z okazji urodzin/imienin

11. Alles Gute. Wszystkiego dobrego.
Uczeń:
- zna nazwy świąt i uroczystości:
Weihnachten – Boże Narodzenie
Ostern – Wielkanoc
Pfingsten – Zesłanie Ducha Świętego
Neujahr / das Neue Jahr – Nowy Rok
Nikolaustag – Mikołajki
Valentinstag – Walentynki
Geburtstag – urodziny
Muttertag – Dzień Matki
Vatertag – Dzień Ojca
- potrafi wyrazić życzenia w różnych sytuacjach,
- zna i poprawnie stosuje zwroty:
Frohe Ostern! (radosnych Świąt Wielkiej Nocy)
Frohe Weihnachten! (radosnych Świąt Bożego Narodzenia)
Frohe Pfingsten! (radosnego świętowania Zesłania Ducha Świętego)
Frohes Neues Jahr! (szczęśliwego Nowego Roku)
Gute Besserung! (powrotu do zdrowia)
Gute Reise! (szczęśliwej podróży)
Toi, toi, toi! (powodzenia – na egzaminie)
Guten Appetit! (smacznego)

12. Das Spiel „Sind Sie Lehler?“
Zabawa „Czy Pan/Pani jest nauczycielem?“
Uczeń:
- poprawnie stosuje formę grzecznościową Sie (Pan, Pani, Państwo)
- zna nazwy zawodów:
der Arzt – lekarz
der Friseur – fryzjer
der Ingenieur – inżynier
der Kellner – kelner
der Schneider – krawiec
der Buchhalter – księgowy
der Briefträger – listonosz
der Mechaniker – mechanik
der Polizist – policjant
der Musiker – muzyk
der Lehrer – nauczyciel
der Bäcker – piekarz
der Landwirt – rolnik
der Verkäufer – sprzedawca
der Techniker – technik
der Arzt – lekarz
der Tierarzt – weterynarz
der Zahnarzt – dentysta
- potrafi tworzyć zawody rodzaju żeńskiego: die Lehrer-in, die Verkäufer-in.

13, 14. Zahlen. Liczebniki.
Gra w kości. Würfelspiel.

Uczeń:
- zna liczebniki 1-20
- potrafi tworzyć liczebniki złożone 21-100
- rozumie ze słuchu liczebniki 1-100

15, 16 Das Lied „Wir haben alle ein Hobby”
Piosenka „Wszyscy mamy jakieś Hobby“

Uczeń:
-poprawnie stosuje czasowniki w 1 i 3 osobie liczby pojedynczej oraz w 3 osobie liczby mnogiej czasu teraźniejszego
- zna wyrażenia opisujące hobby:
wir malen, sammeln, lesen, kochen,
er geht ins Kino
sie liebt das Theater
er kocht Fisch
er liest sehr viele Krimis
sie malt Rosen
er fährt mit seinem Roller
sie sammelt Dosen
sie tanzt sehr gut Flamenco
sie mag klassisches Ballett
er macht ganz tolle Fotos
er spielt Sax in einem Sextett
- potrafi opowiedzieć o zainteresowaniach swojego kolegi
/ swojej koleżanki
- potrafi opowiedzieć o swoim hobby

17,18 Das Lied „Das Familienfoto”
Piosenka „Zdjęcie rodzinne”.
Uczeń:
- zna nazwy członków rodziny
- zna i poprawnie stosuje zaimki dzierżawcze mein / meine:
mein Vater, Opa, Onkel
meine Mutter, Oma, Tante
meine Eltern, Geschwister
- przedstawia swoją rodzinę, nazywa stopień pokrewieństwa, udziela informacji o członkach rodziny.

19. Das Lied „Hast du auch Geschwister?”
Piosenka: „Czy też masz rodzeństwo?“
Uczeń:
- potrafi zapytać kolegę / koleżankę, czy ma rodzeństwo
- potrafi powiedzieć, że ma brata / siostrę
/ rodzeństwo
- potrafi powiedzieć, że nie ma brata / siostry
/ rodzeństwa
- poprawnie stosuje rodzajnik nieokreślony
w bierniku: eine / einen, używając zwrotów:
Ich habe eine Schwester
Ich habe einen Bruder
- poprawnie stosuje przeczenie: keine / keinen
w bierniku używając zwrotów:
Ich habe keine Schwester
Ich habe keinen Bruder
Ich habe keine Geschwister

20. Meine Familie. Moja rodzina
Uczeń:
- zna przymiotniki charakteryzujące osobę:
groß – klein
ruhig – laut
lustig – traurig
jung – alt
dick – schlank
fleißig – faul
freundlich, lieb, nett, interessant, klasse, super, toll
doof, dumm, langweilig, uninteressant
- potrafi opisać członków swojej rodziny

21, 22. Das Lied „Main Haus-Rap”. Piosenka „Mój dom“ Uczeń:
- zna nazwy niektórych mebli, takich jak: der Schrank, der Tisch, die Kommode,
- zna nazwy niektórych pomieszczeń w domu, takich jak: das Zimmer, die Küche, der Garten, der Abstellraum, das Bad
- potrafi opisać jakie jest dane pomieszczenie, dany mebel – zna i stosuje przymiotniki: gemütlich, schön, praktisch, nützlich, modern, lieblich, klein, groß, niedlich.
- zna kolory:
weiß - biały
schwarz - czarny
gelb - żółty
blau - niebieski
grün - zielony
braun - brązowy
rot - czerwony
grau - szary
rosa - różowy
orange- pomarańczowy
violett - fioletowy
dunkel - ciemny
dunkelblau -ciemnoniebieski
hell - jasny
hellblau -jasnoniebieski
bunt - kolorowy

23. Mein Haus ist groß. Mój dom jest duży.
Uczeń:
- zna nazwy pomieszczeń w domu, takich jak:
der Balkon, der Flur, die Terrasse,
die Garderobe, das Wohnzimmer,
das Arbeitszimmer, das Kinderzimmer,
das Schlafzimmer, das Badezimmer,
das Esszimmer
- potrafi opisać swój dom / swoje mieszkanie, wymieniając poszczególne pomieszczenia
- potrafi pytać o wygląd pomieszczenia, używając pytania:
Wie ist das Wohnzimmer / der Flur / die Terrasse?
- potrafi odpowiedzieć na powyższe pytanie, według wzoru:
Es / er / sie ist gemütlich.
- zna i potrafi stosować zaimki osobowe es, er, sie.

24. Das Lied „Hallo, Bea”. Piosenka „Hallo Bea”.
Uczeń:
- potrafi zaproponować coś do picia koleżance
/ koledze oraz osobom dorosłym, stosując pytania:
Möchtest du eine Cola?
Möchten Sie eine Cola?
- potrafi powiedzieć, co chciałby do picia, według wzoru:
Ich möchte ein Glas Wasser.
Lieber eine Tasse Tee.
- zna nazwy napojów oraz potraw.

25. Trinkst du eine Dose Cola?
Czy napijesz się puszki Coli?
Uczeń:
- potrafi zaproponować koledze / koleżance oraz osobie dorosłej coś do picia, stosuje pytania:
Trinkst du eine Dose Cola?
Trinken Sie eine Dose Cola?
- zna i poprawnie stosuje zwroty:
eine Tasse Tee / Kaffee
eine Dose Cola / Fanta
eine Flasche Orangensaft / Mineralwasser
ein Glas Milch / Saft
mit / ohne Milch
mit / ohne Zucker
mit / ohne Zitrone

26. Was möchtest du essen? Co chciał(a)byś zjeść? Uczeń:
- potrafi zapytać kolegę / koleżankę oraz osobę dorosłą, co chciał(a)by zjeść, stosuje pytania:
Was möchtest du essen?
Was möchten Sie essen?
- potrafi odpowiedzieć na powyższe pytanie
- zna nazwy niektórych potraw:
ein Käsebrot - kanapka z żółtym serem
ein Schinkenbrot - kanapka z szynką
ein Wurstbrot - kanapka z wędliną
eine Pizza - pizza
ein Stück Pizza - kawałek pizzy
ein Stück Apfelkuchen - kawałek szarlotki
ein Stück Käsekuchen - kawałek sernika
Pommes Frites - frytki
eine Portion Pommes Frites - porcja frytek
eine Gurkensuppe - zupa ogórkowa
eine Tomatensuppe – zupa pomidorowa
eine Wurst – kiełbaska
eine Bratwurst – smażona kiełbasa

27. Das Lied „Alle meine Tiere“
Piosenka „Wszystkie moje zwierzęta“.
Uczeń:
- potrafi powiedzieć, jakie ma zwierzę / zwierzęta w domu:
Ich habe zu Hause ein Kaninchen, zwei Katzen, einen Papagei, drei Hamster, vier Mäuse, einen Hund
- potrafi powiedzieć, co zwierzę lubi jeść, według wzoru:
Das Kaninchen mag Äpfel.
Die Katzen mögen Milch.
Die Hamster mögen Käse.
Mein Hund mag mich.
- zna nazwy zwierząt domowych w liczbie pojedynczej i mnogiej:
der Hund, die Hunde
der Goldfisch, die Goldfische
der Hamster, die Hamster
der Papagei, die Papageien
der Kanarienvogel, die Kanarienvögel
die Katze, die Katzen
die Maus, die Mäuse
das Pferd, die Pferde
das Kaninchen, die Kaninchen
das Meerschweinchen, die Meerschweinchen
- potrafi powiedzieć, że ma zwierzę / nie ma zwierzaka w domu:
Ich habe eine / keine Katze
Ich habe ein / kein Kaninchen
Ich habe einen / keinen Hund.
Ich Habe Goldfische / keine Goldfische

28. Das Monatsgedicht. Wiersz o miesiącach.
Uczeń:
- zna i poprawnie stosuje nazwy miesięcy:
Januar, Februar, März, April, Mai, Juni , Juli,
August, September, Oktober, November,
Dezember

- zna nazwy pór roku:
Winter, Frühling, Sommer, Herbst

- używa form: im Januar / im Februar / im März;
im Winter / im Frühling / im Sommer / im Herbst
Landeskunde:

Wiadomości o krajach niemieckojęzycznych:
29. Das Weihnachtslied „Stille Nacht“
Kolęda „Cicha noc”.
Uczeń:
- potrafi zaśpiewać w języku niemieckim kolędę „Cicha noc”
- zna słownictwo występujące w kolędzie
- zna podstawowe słownictwo związane ze Świętami Bożego Narodzenia:
Weihnachten
der Weihnachtsbaum
der Weihnachtsmann
das Weihnachtslied
- potrafi złożyć życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz napisać kartkę świąteczną, używając zwrotów:
Ich wünsche Dir / Euch / Ihnen
- życzę Tobie / Wam / Pani, Panu, Państwu
alles Gute - wszystkiego dobrego
Gesundheit - zdrowia
viel Erfolg - wielu sukcesów
ein glückliches Neues Jahr
- szczęśliwego Nowego Roku
einen guten Rutsch ins Neue Jahr (u)
einen guten Start ins Neue Jahr
- dobrego początku Nowego Roku

30. Das Gedicht „Ich wünsche dir Frohe Ostern“
Wiersz „Życzę Ci radosnych Świąt Wielkiej Nocy”
Uczeń:
- zna zwyczaje związane ze świętami Wielkiej Nocy w Niemczech
- zna podstawowe słownictwo związane ze Świętami Wielkiej Nocy:
das Osterei;
der Osterkorb – die Osterkörbe;
bemalte Eier;
das Osterlamm;
die Grusskarte;
der Osterhase
- potrafi napisać kartkę z życzeniami z okazji Świąt Wielkiej Nocy
- zna na pamięć wiersz „Ich wünsche dir Frohe Ostern“

31. Muttertag. Das Gedicht „Für meine Mutti“
Wiersz „Dla mojej mamy“
Uczeń:
- zna nazwy kwiatków:
die Rose,-n
die Tulpe,-n
die Narzisse,-n
- wykonuje laurkę na Dzień Mamy
– przepisuje wiersz„Für meine Mutti“, uczy się go na pamięć
- potrafi złożyć mamie życzenia z okazji Dnia Matki


Materiały i pomoce dydaktyczne:

W trakcie realizacji niniejszej innowacji wykorzystywane będą materiały z następujących źródeł:

1) WIR smart 1. Język niemiecki dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Podręcznik + rozszerzony zeszyt ćwiczeń z interaktywnym kompletem uczniowskim. Giorgio Motta, Ewa Książek-Kempa, Ewa Wieszczeczyńska, Aleksandra Kubicka, Barbara Kania. Wydawnictwo LektorKlett
2) Punkt. Język niemiecki. Podręcznik do szkoły podstawowej. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę. Anna Potapowicz. WsiP.
3) „Was ist los”. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 1 gimnazjum, Ewa Krawczyk, Marta Kozubska, Lucyna Zastąpiło. Wydawnictwo Szkolne PWN.
4) "Genial A1“ język niemiecki dla młodzieży, Hermann Funk, Michael Koenig, Ute Koithan, Theo Scherling, Wydawnictwo Langenscheidt.
5) „Kompass 1”. Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum. Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska Wiejak. Wydawictwo Szkolne PWN.
6) „Kompass 2” Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum, Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska Wiejak. Wydawictwo Szkolne PWN.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.