Katalog

Sławomir Szymszon, 2020-06-05
Żagań

Geografia, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
______________________________________________________________________

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
mgr Sławomir Szymszon
Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko opiekuna stażumgr Mieczysław Śmieszek Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefan Banacha w Żaganiu
Dyrektor szkoły Szkoła1 września 2017 r. 31 maja 2020 r.
Data rozpoczęcia stażu Przewidywana data zakończenia

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy


_______________________________________________________________________________________________________________________________
Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


Powinności nauczyciela w okresie odbywania stażu zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Rodzaj działań i przedsięwzięć
wynikających z wymagań rozporządzenia
Formy realizacji
Termin realizacji

1. § 7.2.1
Umiejętności organizacji
i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian.
1. Współpraca z opiekunem stażu:
 Zawarcie kontraktu;
 Przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
 Ustalenie terminów spotkań z opiekunem;
 Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowywanie konspektów zajęć, analiza;
 Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej:
 Coroczna aktualizacja planu nauczania z geografii;
 Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem;
 Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy, pokazy multimedialne, itp;
 Udział w szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach metodycznych;
 Analiza egzaminu maturalnego;
 Organizowanie i analiza matur próbnych.3. Publikacje własnych prac:
 Publikacja scenariuszy lekcji;
 Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.

4. Prowadzenie lekcji otwartych z geografii.

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej w formie elektronicznej.


W ciągu całego stażu
IX 2017
IX 2017
Raz w miesiącu
2 razy w semestrze
2 razy w semestrze

W ciągu całego stażu

W ciągu każdego roku szkolnego
W ciągu całego stażuW ciągu całego stażu

W ciągu całego stażu

2. § 7.2.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Promowanie szkoły poprzez:
 Przygotowanie uczniów do konkursów z geografii;
 Organizowanie konkursów z geografii.

2. Prowadzenie zajęć z uczniami wymagającymi pomocy w nauce
 Prowadzenie zajęć wyrównawczych z geografii;
 Prowadzenie zajęć dla uczniów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z geografii;
 Objęcie szczególną troską uczniów słabych poprzez rozmowy, organizowanie pomocy koleżeńskich, pomocy na przerwach.

3. Przygotowanie ściennych gazetek klasowych o tematyce geograficznej.

4. Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktyki:
 Coroczna ewaluacja planu wychowawczego;
 Organizowanie wycieczek szkolnych połączonych z profilaktyką.


Wg potrzeb


Wg harmonogramu szkoły


W ciągu całego stażu
Co roku
Wg potrzeb


3. § 7.2.3
Umiejętność wykorzystania w pracy
z technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie internetu na lekcji geografii.

2. Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera.

3. Pisanie konspektów, sprawozdań, prac klasowych, testów oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.

4. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych).

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Wg potrzeb


Wg potrzeb

4. § 7.2.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:
 Na różnego rodzaju formach doskonalenia;
 Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.

2. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami i uwzględnienie zaleć w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

3. Pomoc uczniom w procesie kształtowania charakteru:
 Wspólne ustalenie tematyki lekcji wychowawczych;
 Stosowanie różnych form w pracy wychowawczej z uczniami: rajdy, wycieczki, imprezy klasowe.

4. Stosowanie na lekcjach geografii zróżnicowanych, wielopoziomowych form pracy z uczniem.

5. § 7.2.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w prawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.

2. Praca w komisjach i zespołach powoływanych w szkole:
 Przedmiotowy zespół matematyczno – przyrodniczy;
 Komisje egzaminacyjne powoływane w szkole;
 Inne.

3. Współpraca z psychologiem oraz pedagogiem szkolnym.

4. Aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.

5. Współpraca z Radą Rodziców.

6. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego:
 Karta nauczyciela;
 Ustawa o systemie Oświaty;
 Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach.

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Wg planu pracy komisji
Wg potrzeb

Wg harmonogramu

Wg potrzeb

systematycznie

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.