Katalog

Magdalena Pecold, 2020-06-04
Buk

Język angielski, Program nauczania

Autorski program działań wspierających dla ucznia z trudnościami i ucznia zdolnego na lekcji języka angielskiego.

- n +

Autorski program działań wspierających
dla ucznia
z trudnościami oraz ucznia zdolnego
na lekcji języka angielskiego.




Autor: Magdalena Pecold, nauczyciel języka angielskiego
Przedmiot: język angielski
Etap edukacyjny: II etap edukacyjny, szkoła podstawowa klasy 4-8
Realizacja programu: w ramach zajęć lekcyjnych języka angielskiego












1. Charakterystyka programu.
Program został napisany w oparciu o obowiązującą podstawę programową oraz program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Głównym założeniem programu jest wsparcie ucznia borykającego się ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w uczeniu się języka obcego oraz ucznia uzdolnionego jezykowo poprzez indywidualizację pracy oraz dobór odpowiednich metod i technik nauczania stosowanych na lekcji.
Zadaniem niniejszego programu jest również kształcenie u ucznia systematyczności i efektywności w nauce języka angielskiego oraz rozwijanie podstawowych sprawności językowych, takich jak: mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie.
Podjęte działania ukierunkowane są na uzyskanie lepszych wyników w nauce i wzrost motywacji do nauki przez ucznia z trudnościami w opanowaniu języka obcego oraz umożliwienie pogłębiania wiedzy językowej uczniowi zdolnemu.

2. Warunki realizacji programu.
Program został opracowany z myślą o uczniach w typowych warunkach szkolnych i będzie realizowany podczas lekcji.

3. Odbiorcy programu.
Program obejmuje działaniami uczniów klas 4-8 borykających się z trudnościami w nauce języka angielskiego wynikających z różnych przyczyn oraz uczniów uzdolnionych językowo.

4. Cele ogólne programu:
 rozbudzanie w uczniach ciekawości, otwarcia na świat i inne kultury
 zachęcanie do nauki języka angielskiego i podniesienie świadomości językowej
 indywidualne podejście do ucznia słabego i zdolnego
 zwiększenie pewności siebie u uczniów z trudnościami
 zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego poprzez stosowanie strategii oceniania kształtującego na lekcji oraz metody polisensorycznego uczenia się
 kształtowanie umiejętności współpracy w parach, grupach
 przybliżenie uczniom efektywnych metod ułatwiających uczenie się języka angielskiego
 przygotowanie do udziału w konkursach
 wykorzystanie TIK oraz nowoczesnych metod aktywizujących mających na celu uatrakcyjnienie zajęć
 pomoc rówieśnicza - uczeń zdolny pomaga słabszemu.

5. Cele szczegółowe:
 rozwijanie sprawności mówienia
 rozwijanie sprawności pisania
 rozwijanie sprawności czytania ze zrozumieniem
 rozwijanie sprawności słuchania

6. Treści nauczania:
Tematyka zajęć, funkcje komunikacyjne oraz zagadnienia gramatyczne zgodne są z realizowanym programem nauczania. W przypadku ucznia zdolnego mogą obejmować treści wykraczające poza realizowany program oraz zagadnienia kulturowe.

7. Metody stosowane podczas zajęć:
• Metoda audiolingwalna (Drill)
• Metoda komunikacyjna
• Metoda audiowizualna
• Metoda polisensorycznego uczenia się (wielozmysłowej stymulacji)
• TPR
• Metoda wykorzystująca TIK
• Metody aktywizujące wykorzystujące nowoczesne technologie (aplikacje, gry on-line, quizy językowe Kahoot itp.)
• Elementy metody Dennisona
• Praca projektowa
• Stosowanie mnemotechnik
• Gry językowe.

8. Formy pracy:
 Praca indywidualna
 Praca w parach (np. uczeń słaby – uczeń zdolny)
 Praca w grupach.

9. Ewaluacja:
9.1 Przewidywane osiągnięcia uczniów:
a) przyrost wiedzy i rozwój umiejętności
b) wzrost motywacji do nauki
c) podniesienie samooceny
d) miejsca w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
e) prace uczniów (projekty, plakaty, prezentacje multimedialne itp.)
f) wzrost aktywności na zajęciach

9.2 Ewaluacja programu:
a) rozmowy bieżące z uczniami oraz rodzicami podczas konsultacji i spotkań indywidualnych
b) analiza prac pisemnych uczniów (sprawdziany, kartkówki, zadania domowe) oraz wypowiedzi ustnych
c) ankieta dla uczniów lub karta postępów ucznia.


Opracowała:
Magdalena Pecold
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.