Katalog

Małgorzata Nieroda, 2020-06-01
Białystok

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +


§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Działania i przedsięwzięcia wynikające z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r.
Formy realizacji
1. Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego:
- Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego (rozporządzenia, ustawa, komentarze i opinie ekspertów).
- Prawidłowe opracowanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia stażu
- Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacją zadań szkoły
- Analiza dokumentów szkolnych: Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, Programu Wychowawczego, regulaminów, planu pracy szkoły itp.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym poszerzanie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności
- Udział w dostępnych formach wewnętrznych i zewnętrznych kształcenia i doskonalenia zawodowego (studia podyplomowe, szkolenia, warsztaty metodyczne oraz rady szkoleniowe) związanych z:
- poznaniem prawa oświatowego,
- zastosowaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej na lekcji języka niemieckiego,
- wdrażaniem innowacyjnych metod dydaktycznych na lekcji,
- zrozumieniem i objęciem wsparciem uczniów z zaburzeniami m.in. ze spektrum autyzmu,
- podnoszenie i wzbogacanie kompetencji językowych.
 Obserwacja lekcji koleżeńskich prowadzonych przez nauczycieli języka niemieckiego.
 Udział w pracach szkolnej komisji Rekrutacyjnej do liceum
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 Przygotowywanie uczniów uzdolnionych językowo do olimpiad i konkursów przedmiotowych z j. niemieckiego.
 Praca z uczniami, którzy mają trudności w nauce przy zastosowaniu założeń neurodydaktyki.
 Wdrażanie do procesu dydaktycznego głównych założeń neurodydaktyki.
 Studia podyplomowe w zakresie „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.

Przygotowanie uczniów do egzaminów
 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do egzaminu maturalnego i egzaminu DSD I (gimnazjum).
Rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy własnej
 Gromadzenie pomocy dydaktycznych: m.in. aplikacji komputerowych, plansz, plakatów niezbędnych w procesie dydaktycznym.
 Przygotowanie przez uczniów plansz, filmików oraz prezentacji multimedialnych ułatwiających naukę gramatyki języka niemieckiego.

Współpraca z Podlaskim Kuratorium Oświaty
 Wykonywanie zadań członka Komisji Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego (gimnazjum i szkoła podstawowa).

Wykonywanie gazetek ściennych
 Przygotowywanie gazetek na holu szkoły związanych z tematyką krajów niemieckojęzycznych.

Udział w pracach zespołów problemowo- zadaniowych oraz przedmiotowych
 Uczestnictwo w pracach zespołu ds. projektu PASCH i tym samym realizacja zadań wynikających ze współpracy z Instytutem Goethego w Warszawie, w tym przygotowywanie uczniów do konkursu dziennikarskiego Klick.
 Aktywny udział w pracach zespołu ds. programu Deutsches Sprachdiplom (DSD) oraz zespołu ds. programu międzynarodowego – IB MYP: tworzenie planów dydaktycznych, opracowywanie diagnoz, pomiarów osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Uczestnictwo we współpracy międzynarodowej

 Uczestnictwo w organizowaniu wymian uczniowskich i wycieczek szkolnych.

 Pomoc w przygotowaniu i realizacji projektu partnerskiego Erasmus+ oraz wymiany w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

 Przygotowywanie uczniów do konkursu dziennikarskiego Klick oraz sprawowanie opieki nad nimi podczas międzynarodowych warsztatów dziennikarskich w Niemczech.

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w zakresie realizacji działań dydaktyczno-wychowawczych
 Realizacja zajęć z wykorzystywaniem urządzeń multimedialnych, Internetu, w tym aplikacji edukacyjnych tj.: Kahoot, Learningapps, Padlet, Tricider.

 Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z internetu na potrzeby zajęć́ z języka niemieckiego.

 Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie
z ich możliwościami) podczas przygotowania różnorodnych materiałów dydaktycznych.

 Korzystanie z dziennika elektronicznego.
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
 Opracowanie testów, sprawdzianów, dyplomów, pomocy dydaktycznych dla uczniów.

 Opracowanie w formie wykresów i tabel wyników z egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, bądź egzaminu DSD.

 Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego. Korzystanie ze stron MEN.

 Opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego i scenariuszy lekcji w internecie.


Wykorzystywanie szkolnej strony internetowej
 Umieszczanie informacji o konkursach i ich wynikach, sprawozdań z przeprowadzonych imprez, informacje o egzaminach, wymianach międzyszkolnych, projektach itp.

Przygotowywanie zajęć drogą internetową
 Przygotowywanie zadań i ich realizacja za pomocą aplikacji Kahoot bądź Learningapps.

Prenumerata następujących biuletynów informacyjnych oraz gazetek wydawanych przez polskie i niemieckie portale edukacyjne m.in.:
Deutsche Welle
Alumniportal
Deutsch 2.0 - Deutsche Auslandgesellschaft
Instytut Goethego w Warszawie
Newsletter dla uczących języka niemieckiego

§ 8 ust.2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

 Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć otwartych skierowanych do zainteresowanych nauczycieli, rodziców oraz uczniów szkoły.

 Opublikowanie Planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.

 Opublikowanie scenariuszy lekcji oraz realizacji różnorodnych projektów edukacyjnych na stronie internetowej.

 Pomoc innym nauczycielom w realizacji wymian międzynarodowych na forum internetowym lub za pomocą innych narzędzi internetowych.

Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach doskonalących z innymi nauczycielami  Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów.

 Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego.

 Przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom.

§ 8 ust.2 pkt.4

b) Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
 Udział w pracach komisji egzaminacyjnej sprawdzającej egzamin maturalny.

c) Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
 Wprowadzenie do procesu dydaktycznego elementów neurodydaktyki.

 Organizowanie wyjazdów zagranicznych/wymiany młodzieży, przyczyniając się tym samym do efektywnego nauczania języka niemieckiego.

 Pozyskiwanie grantów na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży.

 Poszerzenie oferty szkoły poprzez realizacje projektów edukacyjnych.

 Praca w komisjach wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

 Promocja szkoły poprzez informowanie o podejmowanych działaniach na stronie szkoły.
 Aktywny udział w przygotowywaniu uroczystości szkolnych m.in. Tydzień języków obcych.
d) Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,

 Ukończenie kursu j. angielskiego (drugiego języka obcego) na poziomie zaawansowanym.


§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Analiza i opis dwóch przypadków edukacyjno - wychowawczych:
- brak akceptacji przez środowisko rówieśnicze,
- praca z dzieckiem zdolnym.
Ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych lub edukacyjnych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.