AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Kucharek, 2020-06-01
Łowicz

Historia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
- MRG JOANNY KUCHAREK
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Miejsce pracy: Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu, Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu, Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu

Nauczane przedmioty: historia, język rosyjski, wiedza o społeczeństwie

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 04.09.2017 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2020 r.

Lp. Zadania Formy i sposoby realizacji Termin Sposób dokumentowania,
dowody realizacji


Czynności organizacyjne związane z awansem zawodowym nauczyciela dyplomowanego

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.  Przegląd i analiza stosownych przepisów
z zakresu prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
VIII 2017 r.  Rejestr wybranych ustaw
i rozporządzeń z zakresu prawa oświatowego.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego  Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego.
 Praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego.
 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego – gromadzenie dokumentów.
 Udział w Radach Pedagogicznych poruszających kwestie awansu zawodowego.

cały okres stażu  Świadectwa, zaświadczenia, sprawozdania, programy, testy, scenariusze, referaty, publikacje internetowe (wybrane portale edukacyjne)
 Przegląd zgromadzonych materiałów, opis
i analiza podjętych działań z uwzględnieniem ewaluacji.
 Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
V/ VI 2020 r.  Opis i analiza konkretnych zadań
 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
 Ocena dorobku zawodowego
2. Wnikliwa analiza dokumentacji szkoły


 Analiza: statutu, planu dydaktyczno-wychowawczego, wewnętrznych zasad oceniania, regulaminu itp. cały okres stażu  Notatki własne

§ 8 ust. 2 pkt 1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.


Rozwijanie i doskonalenie warsztatu oraz metod pracy pedagogicznej.
 Modyfikowanie warsztatu pracy (metody, formy pracy, sposób oceniania) w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb ucznia
 Wzbogacenie własnego księgozbioru z zakresu literatury pedagogicznej.
 Przygotowywanie środków dydaktycznych
 Utworzenie własnej filmoteki historycznej. cały okres stażu  Notatki
 Poświadczenie Dyrektora Szkoły
 Samodzielne studiowanie literatury z zakresu pedagogiki oraz systematyczna lektura czasopism pedagogicznych. cały okres stażu  Wykaz przeczytanej literatury.
 Śledzenie na bieżąco publikacji w portalach edukacyjnych Internetu związanych z dydaktyką historii, języka rosyjskiego i wiedzy o społeczeństwie.
cały okres stażu  Lista portali edukacyjnych
 Aktualizacja wiedzy z zakresu metodyki języka rosyjskiego, historii i wosu - stosowanie na zajęciach aktywizujących metod pracy.
cały okres stażu  Notatki (konspekty)
 Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb i zainteresowań nauczyciela. cały okres stażu  Zaświadczenia z odbytych szkoleń, kursów, warsztatów i konferencji

 Udział w lekcjach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli. cały okres stażu  Potwierdzenia nauczycieli
 Notatki
 Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
cały okres stażu  Potwierdzenie Dyrektora
2. Mobilizowanie uczniów
do poszerzenia wiedzy, czyli praca z uczniem zdolnym.  Przygotowywanie uczniów do olimpiad
i konkursów przedmiotowych na różnych szczeblach.
 Inicjowanie i organizacja szkolnych
oraz międzyszkolnych konkursów historycznych i językowych.
 Opracowanie regulaminów konkursowych. cały okres stażu
 Podziękowania, dyplomy, prace młodzieży
 Regulaminy konkursów
 Potwierdzenia Dyrektora Szkoły
3. Diagnozowanie i badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.  Konstruowanie testów kompetencji ucznia, przeprowadzenie badań, analiza i wnioski
do dalszej pracy.
 Przeprowadzanie próbnych egzaminów, opracowanie, analiza wyników
i sformułowanie wniosków do dalszej pracy.
 Przeprowadzenie testów diagnozujących
z historii w klasie IV i VII
cały okres stażu


 Testy, analiza wyników, wnioski
4. Praca z uczniami w ramach zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje historyczne.  Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniami w ramach przygotowania do egzaminów i konkursów
 Prowadzenie innych zajęć dodatkowych
dla uczniów klas IV-VIII
 Opracowanie programów i planów pracy zajęć dodatkowych. okres stażu


 Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
 Potwierdzenia Dyrektora Szkoły
5. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
 Objęcie funkcji współopiekuna Samorządu Uczniowskiego
 Pomoc w przygotowaniu i przebiegu różnego rodzaju imprez i uroczystości. Okres stażu  Potwierdzenia Dyrektora Szkoły
6. Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego/ wychowawczego/ problemowego  Opracowanie z innymi nauczycielami potrzebnych dokumentów pracy szkoły (statut, WZO, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki)
 Praca w zespole ds. ewaluacji - opracowanie ankiet, przeprowadzanie ich i sporządzania raportu
wg potrzeb  Potwierdzenia Dyrektora Szkoły
7. Udział w przeprowadzaniu egzaminów ósmoklasisty organizowanych przez OKE
 Udział w corocznych radach szkoleniowych.
 Przygotowanie sali do egzaminu.
 Udział w przebiegu egzaminów zgodnie z funkcją wyznaczoną przez Dyrektora Szkoły. zgodnie
z harmonogramem  Potwierdzenia Dyrektora Szkoły
8. Rozwój duchowy  Formacja duchowa związana ze specyfiką szkoły pijarskiej (rekolekcja, dni skupienia, poranne modlitwy). zgodnie
z harmonogramem  Potwierdzenie ojców pijarów

§ 8 ust. 2 pkt 2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizacja warsztatu pracy
przy użyciu technik komputerowych.

 Opracowanie i przygotowanie różnego rodzaju materiałów i pomocy dydaktycznych
przy użyciu technik komputerowych (karty pracy, krzyżówki, testy, sprawdziany).
 Przygotowywanie dyplomów, ankiet, scenariuszy inscenizacji, konspektów zajęć, konkursów.
cały okres stażu  Przykłady przygotowanych
i wykorzystywanych pomocy dydaktycznych
 Wzory dyplomów
2.
Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego i prowadzeniu dokumentacji szkolnej.
 Opracowanie dokumentacji wynikającej
z procedury awansu zawodowego
z wykorzystaniem techniki komputerowej.
 Tworzenie materiałów wchodzących w skład szkolnej dokumentacjicały okres stażu  Dokumentacja działalności nauczyciela w trakcie odbywania stażu
 Prowadzona dokumentacja (plany wynikowe, PZO i inne)

3. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej
w pracy dydaktycznej
i wychowawczej.

 Przygotowywanie zajęć z wykorzystaniem technologii informatycznej.
 Prowadzenie wybranych zajęć edukacyjnych
z wykorzystaniem komputera w pracowni komputerowej.
 Wdrażanie uczniów do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, np. podczas kółka historycznego.
 Zadawanie prac domowych i zadań dodatkowych, wymagających skorzystania
z Internetu, zlecanie przygotowania prezentacji multimedialnych
 Korzystanie z programów edukacyjnych, encyklopedii, słowników multimedialnych
i Internetu.
 Wykorzystywanie w swojej pracy urządzeń multimedialnych (odtwarzacz CD, projektor, tablica interaktywna), płyt CD, DVD.
 Tworzenie szkolnych gazetek ściennych.
 Wykorzystywanie dziennika elektronicznego
w celu komunikowania się z rodzicami.
cały okres stażu  Potwierdzenia Dyrektora Szkoły
 Prace uczniów z wykorzystaniem materiałów z Internetu
4. Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej.  Wyszukiwanie i korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych.
 Śledzenie aktualności na portalach internetowych.
 Odwiedzanie stron internetowych o tematyce pedagogiczno- oświatowej.
cały okres stażu  Adresy stron www.
5. Publikacja materiałów
w Internecie.  Opublikowanie planu rozwoju zawodowego
na stronie internetowej.
 Zamieszczanie artykułów dotyczących szkoły
na szkolnej stronie internetowej. czas trwania stażu, według potrzeb
 Adres strony www.

§ 8 ust. 2 pkt 3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Upowszechnianie i promocja własnych kompetencji zawodowych, metod i form pracy z uczniami.
 Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.

czas trwania stażu, według potrzeb
 Potwierdzenia Dyrektora Szkoły
 Scenariusze lekcji
2. Dzielenie się swoja wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami.


 Opracowanie i udostępnienie zainteresowanym nauczycielom przygotowanych na własne potrzeby materiałów dydaktycznych.
 Publikacja scenariuszy zajęć lub przedstawień szkolnych na stronach internetowych. cały okres stażu  Scenariusze lekcji, ankiety
 Potwierdzenia Dyrektora Szkoły
3. Współpraca z innymi nauczycielami.  Współpraca z innymi nauczycielami
w organizowaniu uroczystości szkolnych, imprez, konkursów itp.
 Wspólne opracowywanie scenariuszy.
 Wymian poglądów, spostrzeżeń oraz dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami uczącymi przedmiotów humanistycznych i języków obcych w naszej szkole i innych.
cały okres stażu  Notatki własne
4. Współpraca z Radą Pedagogiczną. Prowadzenia i udziału w pracach zespołu samokształceniowego, wychowawczego, przedmiotowego
cały czas stażu  Poświadczenie w księdze protokołów
 Notatki

§8 ust. 2 pkt 4 a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych
w związku z opieką sprawowaną nad zespołem klasowym.  Opracowanie Planu Pracy Wychowawcy  Plan Pracy Wychowawcy
2. Rozwijanie zainteresowań młodzieży  Organizacja wycieczek edukacyjnych
oraz turystyczno – krajoznawczych, wyjazdów do teatru, wyjść do kina. czas trwania stażu  Karty wycieczek
3. Praca z uczniem posiadającym opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.  Analiza treści opinii wydanych przez PPP
 Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia. czas trwania stażu, wg potrzeb
 Potwierdzenia Dyrektora Szkoły
 Program, dziennik zajęć
4, Praca w ramach Koła Historycznego.  Opracowanie Planu Pracy Koła Historycznego
 Prowadzenie zajęć w ramach Koła Historycznego. czas trwania stażu  Plan Pracy Koła Historycznego
5. Praca w ramach Samorządu Uczniowskiego.  Wspólne opracowanie Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego
 Realizacja zadań zawartych w Planie Pracy. czas trwania stażu  Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego
§8 ust. 2 pkt 4 c. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.
Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej
 Przygotowanie programów artystycznych i współorganizowanie uroczystości szkolnych.

wg potrzeb  Sprawozdania
 Potwierdzenia Dyrektora Szkoły
2.
Współpraca ze szkolną gazetką Nasz List.
 Redagowanie artykułów do gazetki. wg potrzeb  Potwierdzenia Dyrektora Szkoły
 Artykuły
3. Inicjatywy na rzecz edukacji kulturalnej podejmowane samodzielnie lub we współpracy z zespołem nauczycieli.  Udział w projekcjach filmowych, widowiskach scenicznych i lekcjach bibliotecznych. cały okres stażu  Potwierdzenia Dyrektora Szkoły
 Plany imprez
4.

Organizowanie konkursów przedmiotowych  Opracowanie scenariuszy konkursów historycznych lub językowych.
 Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach
na wszystkich szczeblach. cały czas stażu  Scenariusze, zaświadczenia, regulaminy
5.
Promocja szkoły  Udział w Dniach Otwartych szkoły,
 Udział w Targach Edukacyjnych  Potwierdzenia Dyrektora Szkoły
6. Praca w komisjach egzaminacyjnych na terenie szkoły.  Pełnienie obowiązków członka zespołu nadzorującego. wg potrzeb  Potwierdzenia Dyrektora Szkoły

§8 ust. 2 pkt 4 e. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Udział w akcjach i imprezach ogólnopolskich.  Udział w akcjach typu Ogólnopolski Przegląd Teatrów Pijarskich, Ogólnopolski Przegląd Scholi Pijarskich
czas trwania stażu, według potrzeb
 Potwierdzenia Dyrektora Szkoły
 Zaświadczenia
3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczna oraz psychologiem szkolnym  Diagnozowanie środowiska uczniów.
 Organizowanie pomocy dla uczniów.
 Praca z uczniem mającym opinię lub orzeczenie PPP
 Analiza wskazań poradni odnośnie uczniów
z deficytami.
 Korzystanie z porad pracowników PPP
w sprawach dotyczących uczniów. czas trwania stażu  Opis działań
4.
Współpraca z innymi szkołami
z terenu powiatu łowickiego
 Współorganizowanie konkursów, a także współpraca podczas egzaminów ósmoklasisty. w miarę potrzeb  Potwierdzenie
5. Współpraca z rodzicami  Włączenie rodziców w aktywne życie szkoły
i klasy. cały czas stażu  Notatki w dzienniku
8. Współpraca z Łowickim Ośrodkiem Kultury  Udział uczniów w prelekcjach poświeconych historii np. z okazji rocznicy uwolnienia Cyfry .  Notatka
10. Współpraca z muzeum
i archiwum w Łowiczu  Zorganizowanie lekcji muzealnych, a także zapoznanie ze zbiorami lokalnego archiwum.
wg potrzeb  Karty wycieczek
 Wpisy w dzienniku
11. Współpraca z Organem Prowadzącym  Udział w akcjach organizowanych przez duszpasterzy szkoły i innych inicjatywach pijarskich (obozy integracyjne dla młodzieży, Inauguracja Roku Szkolnego na Siekierkach w Warszawie, Spotkaniu Młodzieży w Lednicy) wg potrzeb  Potwierdzenia ojców pijarów

§8 ust. 2 pkt 5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.

Opis i analiza wybranego przypadku edukacyjnego, wychowawczego lub innego.


 Zdiagnozowanie przypadku edukacyjnego lub wychowawczego. Zaobserwowanie niepokojących sytuacji dotyczących ucznia, sytuacji i problemu w szkole.
 Identyfikacja problemu.
 Ocena genezy, dynamiki zjawiska i przyczyny. Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami w celu zdiagnozowania problemu.
 Określenie znaczenia problemu.
 Propozycje rozwiązania. Wdrażania działań.
 Efekty. w okresie stażu, zgodnie z rzeczywistą sytuacją
i potrzebami  Opis i analiza przypadku

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.