Katalog

Mateusz Sobkowski, 2020-06-01
Konin

Język angielski, Program nauczania

„Język angielski na TIK-TOP”

- n +

I. WSTĘP
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szyszyńskich Holendrach „Język angielski na TIK-TOP”
Wobec dominacji języka angielskiego jako powszechnego środka porozumiewania się na całym świecie, szczególnie istotne wydaje się podnoszenie motywacji uczniów do nauki tego języka. Nadrzędnym zadaniem nauczyciela jest promowanie języka angielskiego wśród dzieci, zwłaszcza w środowisku wiejskim oraz uczynienie z nauki procesu atrakcyjnego i efektywnego.
Innowacja zatytułowana „Uczymy się angielskiego z TIK” jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie dzieci i młodzieży technologiami informacyjno – komunikacyjnymi. Pod pojęciem TIK, czyli Technologie Informacyjno – Komunikacyjne (z ang. Information and Communication Technologies – ICT) szerzej rozumiemy rodzinę technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej. Obecnie Internet stał się ważnym źródłem informacji w każdej dziedzinie naszego życia. Nauczanie języków obcych nie byłoby często możliwe, a z pewnością byłoby mniej atrakcyjne bez użycia komputera i technologii komunikacyjnych. Mówi także o tym podstawa programowa, która kładzie olbrzymi nacisk na wykorzystanie TIK w procesie edukacyjnym.
Inspiracją, która skłoniła mnie do podjęcia działania innowacyjnego, jest zatem fakt, iż nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne są doskonałym narzędziem do rozwijania kompetencji językowych. Chciałbym zapoznać uczniów z narzędziami TIK, które mogą stanowić dla nich pomocne i cenne źródło informacji w nauce języka angielskiego. Zależy mi również na poszerzeniu wiedzy dzieci z zakresu obsługi narzędzi z interfacem w języku angielskim oraz doskonaleniu umiejętności samokształcenia, co przyczyni się do uzyskania lepszego wyniku na egzaminie ósmoklasisty, a tym samym do podniesienia jakości pracy szkoły. Korzystanie z nowoczesnych technologii to dobra droga nie tylko do podnoszenia efektywności nauczania języka angielskiego, ale także wprowadzenia młodego człowieka do odpowiedzialnego społeczeństwa informacyjnego.
Trzeba zaznaczyć również, iż wiedza i umiejętności zdobyte przez uczniów z użyciem nowoczesnych metod i ze wsparciem nowoczesnych technologii wydają się być dużo bardziej trwałe i efektywne. Ponadto użycie TIK na zajęciach języka angielskiego pozwoli kształcić u uczniów takie umiejętności jak: samodzielność, krytyczne korzystanie z różnych źródeł informacji, twórcze rozwiązywanie problemów oraz efektywne współdziałanie w zespole.
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szyszyńskich Holendrach „Język angielski na TIK-TOP”
II. CELE INNOWACJI
Cele ogólne:
 popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów
 rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów językiem angielskim
 uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka poprzez zastosowanie TIK
 poznanie możliwości, jakie stwarzają nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne oraz
zasoby Internetu w nauce języka obcego
 rozbudzanie i pogłębianie motywacji uczniów do aktywnej i samodzielnej nauki języka
angielskiego przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii
 rozwijanie kompetencji językowych dzieci (odtwórczych – słuchania i czytania oraz twórczych –
mówienia i pisania)
 poznanie różnych strategii uczenia się języka obcego
 promocja nowoczesnego i świadomego społeczeństwa informacyjnego
Cele szczegółowe
 nabycie przez uczniów umiejętności korzystania z programów, narzędzi, aplikacji oraz stron internetowych w języku angielskim
doskonalenie umiejętności językowych (słuchania, czytania, stosowania słownictwa i gramatyki w praktyce, pisania i mówienia)
 wzbogacenie zasobu słownictwa czynnego i biernego
 przezwyciężenie nieśmiałości do mówienia w języku obcym poprzez wykorzystanie awatarów
i programu typu Vocaroo
 pogłębienie wiedzy z zakresu znajomości obsługi programów z interfacem w języku angielskim
 kształtowanie umiejętności technicznych poprzez dostęp do nowoczesnych technologii
 rozwijanie umiejętności korzystania z tablicy interaktywnej, monitora interaktywnego
 kształtowanie umiejętności sprawnego posługiwania się słownikami internetowymi
 doskonalenie umiejętności wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł
 rozwijanie umiejętności krytycznego korzystania z zasobów Internetu
 wdrażanie uczniów do dobrych praktyk korzystania z legalnych źródeł informacji i materiałów
dostępnych w Internecie
 wzrost świadomości zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szyszyńskich Holendrach „Język angielski na TIK-TOP”
 zapoznanie uczniów z różnymi strategiami komunikacyjnymi pomocnymi w nauce języka (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty itp.)
 rozwijanie umiejętności prezentacji wyników swojej pracy
 przygotowanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka angielskiego
i podejmowania działań w domu
 zachęcanie uczniów do dokonywania samooceny, tak aby mieli świadomość postępu, jaki robią w
nauce języka angielskiego, a także poznali swoje słabe strony, które muszą udoskonalić
 kształtowanie poczucia odpowiedzialności uczniów za własne wyniki w nauce
 rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i wiary we własne umiejętności językowe
 doskonalenie umiejętności pracy indywidualnej oraz współpracy w grupie i w zespole
 wdrożenie uczniów do zdrowej rywalizacji poprzez gry i zabawy z wykorzystaniem TIK
 kształtowanie kreatywności i umiejętności twórczego myślenia
 wdrożenie uczniów do efektywnego spędzania wolnego czasu
Dodatkowym celem ważnym dla podniesienia jakości pracy szkoły jest poszerzenie jej oferty edukacyjnej.
III. ZASADY INNOWACJI
Innowacja pt. „Język angielski na TIK-TOP” będzie realizowana przez grupę uczniów z klasy VIII w roku szkolnym 2019/2020. Innowacja realizowana będzie w wymiarze jednej godziny tygodniowo podczas zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów. Zajęcia te ukierunkowane będą na zwiększenie aktywności uczniów, ich umiejętności językowych i komunikacyjnych oraz ukazanie atrakcyjności nauki języka angielskiego poprzez zastosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnych co w rezultacie ma przyczynić się do osiągnięcia wysokiego wyniku na egzaminie ósmoklasisty. Warunkiem do wdrażania innowacji jest dostęp do sieci komputerowej z łączem internetowym w związku z tym spotkania będą odbywały się nie tylko w izbie lekcyjnej klasy VIII gdzie znajdują się pomoce dydaktyczne, laptop, tablety oraz tablica multimedialna lecz również w pracowni informatycznej gdzie każdy uczeń będzie miał dostęp do komputera.

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szyszyńskich Holendrach „Język angielski na TIK-TOP”
IV. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
Metody i formy realizacji:
By w jak najlepszym stopniu zapewnić realizację celów innowacji, stosowane będą różnorodne
metody
 metoda problemowa i praktycznego działania;
 aktywne szukanie informacji pochodzących z różnych źródeł, ich selekcjonowanie i
przetwarzanie;
 pokaz i opis, prezentacja, opowiadanie, pogadanka, burza mózgów, dyskusja;
 metoda komunikacyjna;
 gry i zabawy językowe, quizy;
Formy pracy:
 praca indywidualna, zajęcia w parach oraz w małych grupach.
Praca na zajęciach będzie obejmowała:
 zapoznanie z danym programem komputerowym, narzędziem, aplikacją, stroną internetową
 tworzenie ćwiczeń, praca w programie czy aplikacji, zastosowanie wiedzy w praktyce
 prezentacja wyników pracy uczniów
 ciągłe uwrażliwianie dzieci na bezpieczne korzystanie z Internetu.
Środki dydaktyczne: komputery z dostępem do Internetu, laptopy, tablety, projektor, tablica multimedialna, telefony komórkowe, pendrive, CD.
Proponowane narzędzia TIK do wykorzystania podczas wdrażania innowacji:
 wybrane strony internetowe z filmami, ciekawymi tekstami, grami językowymi dla dzieci
ww.yummy.pl, www.learnenglishkids.britishcouncil.org/en/, www.anglomaniacy.pl,
www.learningchocolate.com
 wybrane słowniki i encyklopedie internetowe; np. www.diki.pl, www.ling.pl
 stworzenie mówiących awatarów http://www.voki.com/
 nagrywanie wiadomości głosowych http://vocaroo.com/
 tworzenie quizów i gier do nauki słownictwa https://quizlet.com/
 tworzenie ruchomych pokazów zdjęć w formie krótkich filmików https://animoto.com/
 tworzenie gier edukacyjnych https://learningapps.org/
 tworzenie gier edukacyjnych https://getkahoot.com/
 tworzenie quizów, gier edukacyjnych https://www.quizizz.com
i techniki nauczania, powiązane z użyciem TIK:

V.

   
 
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szyszyńskich Holendrach „Język angielski na TIK-TOP”
tworzenie interaktywnej książki, komiksów http://www.zooburst.com/, http://storybird.com, http://www.toondoo.com
tablica interaktywna z quizem https://flipquiz.me/
tworzenie multimedialnych plakatów http://edu.glogster.com
tworzenie chmury wyrazów https://wordart.com/
gry z wykorzystaniem wygenerowanych kodów QR do odczytu na urządzeniach mobilnych http://www.qr-online.pl/
tworzenie prezentacji multimedialnych https://prezi.com
tworzenie filmów on-line https://www.wevideo.com
SPODZIEWANE EFEKTY
dla ucznia:
 podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego
 rozwój pasji i zainteresowań językowych uczniów
 wzrost komunikatywności, skutecznego porozumiewania się w języku angielskim
 wzrost umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi
 rozwój sprawności językowych
 wzbogacenie czynnego i biernego zasobu słownictwa
 rozwój umiejętności samodzielnego uczenia się i krytycznego korzystania z różnych źródeł
informacji
 możliwość korzystania z różnorodnych materiałów i dokumentów autentycznych
 możliwość nauki poprzez atrakcyjną formę gier, a tym samym wdrożenie do zdrowej
rywalizacji
 rozwój umiejętności współpracy w grupie i w zespole
 wdrożenie do kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów
 rozwój umiejętności organizowania pracy własnej, wzrost zaradności w życiu
 wzrost pewności siebie i satysfakcji z pogłębiania znajomości języka angielskiego
 wdrożenie do życia i sprawnego funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie
informacyjnym
dla szkoły:
 podniesienie jakości pracy szkoły
 wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych

VI.
 
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szyszyńskich Holendrach „Język angielski na TIK-TOP”
budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców jako placówki dbającej o wszechstronny rozwój swoich wychowanków
promocja szkoły
SPOSÓB EWALUACJI INNOWACJI
Ewaluacja:
1) Bieżąca: innowacja będzie na bieżąco monitorowana przez nauczyciela pod kątem zgodności realizowanego materiału z założeniami innowacji oraz uzyskiwanych efektów.
Narzędzia ewaluacji bieżącej:
 obserwacja aktywności uczniów podczas zajęć,
 bieżąca obserwacja poziomu umiejętności językowych i informatycznych uczniów,
 analiza wytworów ucznia przygotowanych podczas zajęć np. awatary, e-booki, komiksy,
gry i quizy językowe, filmiki, projekty,
 rozmowy z uczniami.
2) Końcowa: ewaluacja skuteczności wprowadzonej innowacji pedagogicznej zostanie przeprowadzona w czerwcu 2020 r. Podczas tej ewaluacji będą brane pod uwagę następujące aspekty:
 obserwacje prowadzonych zajęć i zaangażowania uczniów,
 wyniki uczniów w nauce języka angielskiego.
Zarówno badanie osiąganej jakości, jak i analizę i weryfikację zgromadzonych informacji przeprowadzi autor innowacji.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.