Katalog

Anna Bloda, 2020-06-01
Łódź

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: mgr Anna Bloda
Miejsce pracy:
Dyrektor:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2019 r.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w szczególności rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli (j. t. – Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn.zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393) – obowiązujące z dniem następującym po dniu ogłoszenia (ogłoszono 26 marca 2013 r.) tj. z dniem 27 marca 2013 r.

Cel główny:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
• Doskonalenie własnych umiejętności w realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe, wzbogacenie swojego warsztatu pracy.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Działania
i zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin realizacji
§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach.
Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela kontraktowego. Przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. IX 2016r.

Współpraca
z opiekunem stażu. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu, określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram). Kontrakt, harmonogram współpracy Według terminarza spotkań
Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Udział w kursach, w szkoleniach, w konferencjach, warsztatach metodycznych organizowanych przez Ośrodki Doskonalenia Zawodowego oraz inne instytucje. Aktywny udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej. Udział w zajęciach otwartych, realizowanych przez innych nauczycieli. Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itd., zgromadzone materiały; potwierdzenie udziału w spotkaniach Cały okres stażu
Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Analiza literatury fachowej np. artykuły w czasopismach pedagogicznych. Śledzenie na bieżąco nowości pedagogicznych. Udział w konferencjach tematycznych. Śledzenie stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli. Tworzenie kart pracy, testów, scenariuszy imprez okolicznościowych. Opracowanie pomocy dydaktycznych typu: gazetki tematyczne, flashcards, wydruki komputerowe. Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania i elementów oceniania kształtującego. Zbiór materiałów, zgromadzona literatura, karty pracy, scenariusze, pomoce dydaktyczne.Cały okres stażu
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.). Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne. Wpisy w dokumentacji przebiegu stażu, opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Cały okres stażu
Publikowanie własnych prac. Zamieszczanie scenariuszy zajęć, planu rozwoju w portalach internetowych oraz na stronie szkoły. Adresy stron internetowych, adres internetowy szkoły. Cały okres stażu
§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Poznanie środowiska dzieci i ich sytuacji rodzinnej. Nawiązanie współpracy z rodzicami.

Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych, poza szkolnych (wycieczki, imprezy, uroczystości szkolne, wyjścia do kina). Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych – spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne. Opracowanie kontraktu grupowego. Praca indywidualna z uczniami z problemami edukacyjnymi oraz z uczniami szczególnie zdolnymi. Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w klasie. Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz klasy i placówki. Bieżąca dokumentacja: zapisy w dzienniku zajęć, notatki własne, ankiety, kontrakt. Cały okres stażu
Bieżąca analiza zmian cywilizacyjnych oraz społecznych. Aktualizacja wiedzy na temat nowych technologii, szczególnie w zakresie przekazu informacji oraz form porozumiewania się. Uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska lokalnego. Wykaz różnych źródeł informacji. Zestaw informacji na temat lokalnej oferty kulturalnej i edukacyjnej. Cały okres stażu
Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy. Indywidualizacja nauczania (stosowanie różnorodnych metod nauczania).
Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty, wspierającymi działalność szkoły. Udział w lekcjach bibliotecznych. Prowadzenie pracy wychowawczej w zakresie promocji zdrowia.
Prowadzenie zajęć z zakresu zdrowego odżywiania w ramach akcji „Owoce w szkole”. Tematy w dzienniku zajęć, notatki własne, dokumenty potwierdzające współpracę, zdjęcia.

Cały okres stażu
Praca na rzecz środowiska lokalnego. Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych prowadzonych w szkole. Współpraca z wychowawcami innych klas, logopedą, pedagogiem i psychologiem szkolnym. Współpraca z Poradnią psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Parafią, Domem Kultury w, bibliotekami. Prowadzenie Kroniki Szkoły. Notatki, protokoły. Cały okres stażu
Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych. Zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy. Opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce
bieżące kontakty z rodzicami uczniów. Scenariusze zajęć, notatki własne, zapisy w dzienniku, protokoły.
Cały okres stażu
Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów. Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek. Przygotowywanie uroczystości szkolnych. Organizowanie i przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych. Adnotacje w dzienniku lekcyjnym lub pozalekcyjnym. Notatki, fotografie. Cały okres stażu
Wykorzystanie zasobów lokalnych do potrzeb edukacyjnych
Przygotowanie zajęć pozwalających uczniom odnaleźć się dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym zamieszkiwanego środowiska. Opracowanie zajęć na temat zalet i zagrożeń życia we współczesnych czasach Scenariusze zajęć,
wytwory prac uczniów (drzewa genologiczne, mapki, foldery) Cały okres stażu
§ 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej.
Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela. Wykorzystanie komputera w pracy zawodowej i życiu codziennym - przygotowywanie dokumentów (plan rozwoju zawodowego, wnioski, konspekty zajęć, sprawdziany, testy itd.). Prowadzenie dziennika elektronicznego klasy. Przygotowywanie wystroju sali lekcyjnej – gazetki ścienne, projektowanie i przygotowanie ogłoszeń, zaproszeń i informacji dla rodziców. Tworzenie i wykorzystanie na zajęciach narzędzi multimedialnych, encyklopedii multimedialnych, słowników, programów edukacyjnych, internetu. Wykorzystanie zasobów internetu do przygotowywania zajęć i konkursów szkolnych (np. rebusy, krzyżówki, quizy, opracowanie plastyczne i komputerowe dyplomów). Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego, adresy portali edukacyjnych.

Cały okres stażu
Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informatycznej. Udział w kursach i szkoleniach komputerowych. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w procesie nauczania w tym przygotowanie lekcji. Przygotowanie materiałów dla nauczycieli. Administrowanie dziennika elektronicznego. Zaświadczenia o ukończeniu kursów, notatki własne. Cały okres stażu
Prezentacja i promocja działań szkoły poprzez
aktualizowanie wydarzeń na stronie
internetowej szkoły. Publikowanie tekstów, zdjęć, wiadomości o danej klasie na szkolnej stronie internetowej.
Strona internetowa Cały okres stażu
§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Wykorzystanie nabytych kompetencji pedagogicznych. Stosowanie nowych metod wychowania i nauczania (metody aktywizujące, zabawy interakcyjne, drama) w pracy z uczniem.
Notatki własne. Literatura przedmiotu. Cały okres stażu
Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów. Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.
Rozmowy i konsultacje z dyrektorem, opiekunem stażu, innymi nauczycielami. Notatki, wpisy w dzienniku.
Cały okres stażu
Dzielenie się wiedzą. Prezentowanie referatów/prezentacji multimedialnych podczas spotkań z rodzicami. Organizowanie zajęć otwartych dla nauczycieli z innych klas, rodziców. Administrowanie dziennika elektronicznego. Aktywny udział w dyskusjach problemowych w ramach zespołu edukacji wczesnoszkolnej oraz zespołu zadaniowego ds. ewaluacji. Cały okres stażu
Realizowanie zadań opiekuńczo -wychowawczych podczas pracy z dziećmi. Opracowanie i wdrażanie zasad bezpiecznego zachowania się w sali, a także podczas wycieczek (sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych). Objęcie szczególną pomocą uczniów z trudnościami dydaktycznymi poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej czy indywidualną pomoc. Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy, udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do konkursów) i kołach zainteresowań. Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań, poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych. Współpraca z rodzicami w celu ukazania kierunku i sposobu pomocy dziecku. Tekst kontraktu, zestawy zabaw, ćwiczeń, pomoce dydaktyczne, otrzymane dyplomy, karty wycieczek, Cały okres stażu
Praca z dziećmi
z trudnościami. Bieżąca diagnoza umiejętności uczniów, prowadzenie zajęć wyrównawczych. Programy, zapisy w dzienniku. Cały okres stażu
Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, biblioteki gminnej i biblioteki pedagogicznej.
Śledzenie aktów prawnych dotyczących organizacji i udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Lista książek, czasopism notatki własne.
Cały okres stażu
§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż.
Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie
prawa oświatowego
Poznawanie przepisów doty-czących systemu oświaty. Przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach. Gromadzenie podstawowych aktów prawnych, udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat. Zbiór aktów prawnych, notatki, wykaz dokumentów.
Cały okres stażu
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu, realizacja zadań wg zasad funkcjonowania szkoły.
Analiza i aktualizacja dokumentacji szkoły: Statutu, Programu Profilaktyki, Programu Wychowawczego, obowiązujących regulaminów i innych dokumentów. Udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne.
Notatki własne, zapisy w protokołach Cały okres stażu
Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego. Uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej. Wymiana doświadczeń w ramach spotkań zespołu . Udział w pracach zespołu zadaniowego do spraw ewaluacji. Udział w pracach zespołu do spraw opracowania Planu Pracy Szkoły. Notatki własne, podpisy pod listą obecności na zebraniach RP, spotkaniach zespołu. Cały okres stażu

Opracowała: mgr Anna Bloda


Zatwierdzam do realizacji………………….......................................... ……………………………………………..
Podpis i pieczęć dyrektora placówki Podpis nauczyciela


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.