Katalog

Piotr Wąchała, 2020-06-01
Mszana Dolna

Informatyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +


Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanegoOKRES STAŻU:
POSIADANY STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO: nauczyciel mianowany
MIEJSCE PRACY:
§8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania szczegółowe:
1. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego
SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI
- udział w innych formy doskonalenia (m.in. w radach szkoleniowych)
- uczestnictwo kursach specjalistycznych, studia podyplomowe - 2017 r.


- okres stażu - podwyższenie poziomu jakości pracy własnej i szkoły poprzez wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności - zaświadczenia
- protokoły

2. Samodzielne pogłębianie i aktualizowanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego, psychologii, pedagogiki i dydaktyki przedmiotów informatycznych
SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI
- samodzielne studiowanie literatury, materiałów, publikacji - okres stażu - podwyższenie poziomu jakości pracy własnej i szkoły poprzez wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności
- wzbogacenie warsztatu pracy - własne notatki

3. Opracowanie procedur zapewniania jakości pracy szkoły np. WSO, statut
SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI
- tworzenie, dokonywanie ewaluacji i poprawek w dokumentach szkolnych - okres stażu - podniesienie jakości pracy szkoły
- zwiększenie funkcjonalności dokumentów szkolnych
- pogłębienie wiedzy na temat prawa oświatowego
- zwiększenie efektywności działań podejmowanych w szkole - dokumenty szkolne
- protokoły

4. Opracowanie, wykonanie lub zebranie materiałów dydaktycznych pomocnych w prowadzeniu lekcji z przedmiotów informatycznych
SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI
- opracowanie i zbieranie testów pozwalających na diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów
- gromadzenie przykładowych arkuszy maturalnych
- stworzenie prezentacji w programie PowerPoint dotyczących różnych zagadnień informatycznych
- okres stażu - podniesienie jakości pracy własnej i szkoły
- wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli informatyków
- wyposażenie pracowni informatycznych
- efektywniejsze i bardziej atrakcyjne zajęcia lekcyjne - materiały i pomoce dydaktyczne zgromadzone w pracowni informatycznej

5. Urządzenie pracowni informatycznej
SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI
- wykonywanie pomocy dydaktycznych
- gromadzenie materiałów przydatnych w pracy
- gromadzenie książek, literatury metodycznej - okres stażu - nauka w funkcjonalnej, przyjemnej dla uczniów pracowni
- zwiększenie skuteczności i atrakcyjności prowadzonych zajęć - materiały, pomoce, sprzęt zgromadzony w pracowni

6. Wzbogacenie własnego warsztatu pracy
SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI
- gromadzenie materiałów dydaktycznych
- zakup nowego sprzętu do pracy własnej - okres stażu - podniesienie poziomu nauczania przedmiotów informatycznych
- doskonalenie własnych kompetencji - notatki, pomoce dydaktyczne

§8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania szczegółowe:
1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI
- przygotowanie dokumentów, pomocy dydaktycznych przy użyciu komputera
- opracowanie prezentacji komputerowych i innych pomocy dydaktycznych
- opracowanie programów komputerowych i przygotowanie serwerów do pracy na nich - okres stażu - podwyższanie poziomu jakości pracy własnej i szkoły poprzez wykorzystanie zdobytych wiadomości, umiejętności oraz pomocy - opracowane materiały

2. Stosowanie i wykorzystanie Internetu w życiu codziennym i w pracy
SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI
- podtrzymywanie kontaktu z innymi nauczycielami: wymiana doświadczeń i umiejętności
- zapoznawanie się ze zmianami w oświacie
- gromadzenie i wykorzystanie materiałów dydaktycznych zaczerpniętych z zasobów portali edukacyjnych
- gromadzenie adresów stron www zawierających cenne informacje i materiały - okres stażu - wzbogacenie własnego warsztatu pracy
- podniesienie jakości pracy szkoły - własne notatki
- opracowane materiały

3. Przygotowanie i przebieg egzaminu maturalnego oraz egzaminów zawodowych – praca w systemie OBIEG, SMOK
SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI
- praca w systemie OBIEG, SMOK,
-według potrzeb - właściwe przygotowanie i przebieg egzaminu maturalnego - protokoły

1. Przeprowadzenie rekrutacji elektronicznej
SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI
- przeprowadzanie rekrutacji elektronicznej - według potrzeb - podniesienie jakości pracy szkoły - protokoły

2. Współtworzenie strony internetowej
SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI
- umieszczanie na stronie informacji dotyczących egzaminu maturalnego
- projekt i wdrożenie nowej strony liceum i technikum - według potrzeb - podniesienie jakości pracy szkoły - materiały zamieszczane na stronie internetowej

§8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Zadania szczegółowe:
1. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli
SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI
- udostępnienie nauczycielom informatyki materiałów i pomocy dydaktycznych
- szkolenie i warsztaty dla nauczycieli - okres stażu - podniesienie jakości pracy szkoły
- wzbogacenie warsztatu pracy innych nauczycieli - zgromadzone materiały i pomoce

2. Praca w zespole przedmiotowym i wychowawczym
SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI
- wspólne omawianie zagadnień związanych z problemami wychowawczymi i edukacyjnymi
- rozwiązywanie pojawiających się problemów
- okres stażu - efektywne rozwiązywanie zaistniałych problemów
- pogłębianie wiedzy poprzez wymianę informacji i doświadczeń
- doskonalenie umiejętności przedmiotowych, wychowawczych i komunikacji interpersonalnej - notatki własne
- wspólnie opracowane dokumenty

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora OKE, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku szkół artystycznych- także konsultanta Centrum Edukacji Artystycznej
Zadania szczegółowe:
1. Zdobycie dodatkowych kwalifikacji i wykorzystywanie ich w trakcie pełnienia zadań egzaminatora OKE
SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI
- wykonywanie zadań egzaminatora OKE - okres stażu - podniesienie jakości pracy własnej i szkoły
- zdobycie nowych kwalifikacji i doświadczeń
- pełnienie funkcji egzaminatora OKE - zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kwalifikacji i wypełnianie obowiązków egzaminatora
- dokumentacja szkolna


§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Zadania szczegółowe:
1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych
SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI
- ukończenie kursów specjalistycznych z dziedzin informatyki nauczanej w szkole - 2014 r. - podniesienie jakości pracy własnej i szkoły - świadectwa ukończenia

2. Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów
SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI
- społeczne prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - okres stażu - poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów
- udzielenie pomocy uczniom mającym trudności w nauce
- dostarczenie możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu - dokumenty szkolne

3. Organizowanie wycieczek
SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI
- organizowanie wyjazdów do kin, teatrów, muzeów
- organizowanie pieszych wycieczek górskich - okres stażu - podniesienie jakości pracy szkoły
- zwiększenie efektywności działań podejmowanych w szkole
- przybliżenie uczniom świata kultury i przyrody - dokumenty szkolne

4. Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych
SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI
- przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne
- przygotowanie dekoracji, rekwizytów,
- tworzenie filmów na uroczystości szkolne
- przeprowadzenie uroczystości szkolnych - okres stażu - podniesienie poziomu pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły
- zwiększenie zaangażowania uczniów w życie szkoły
- kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej
- kształtowanie systemu wartości uczniów
- integrowanie uczniów
- rozwijanie umiejętności recytatorskich i aktorskich uczniów - zapisy w dziennikach lekcyjnych
- harmonogram uroczystości


§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania szczegółowe:
1. Współpraca z zakładami dydaktyki uczelni wyższych – pełnienie funkcji opiekuna studenta odbywającego praktykę
SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI
- zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia praktyk
- przygotowanie i przeprowadzenie lekcji obserwowanych przez studenta
- hospitowanie lekcji prowadzonych przez studenta
- wspólne omawianie przeprowadzonych zajęć
- ocenienie zakończonej praktyki - zależny od uczelni - doskonalenie umiejętności planowania pracy
- rozwijanie umiejętności dokonywania oceny pracy
- pogłębienie wiedzy i umiejętności prowadzenia lekcji przez studenta i nauczyciela prowadzącego praktyki
- doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej - zapisy w dziennikach
- umowa zawarta z uczelnią

2. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz edukacji
SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI
- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, pedagogiem szkolnym - okres stażu - podniesienie jakości pracy własnej i szkoły
-udzielenie efektywnej pomocy uczniom mającym różnego rodzaju problemy - dokumentacja szkolna

3. Pedagogizacja rodziców
SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI
- popularyzacja przygotowanych materiałów - okres stażu - pedagogizacja rodziców
- podniesienie jakości pracy własnej i szkoły - zapisy w dziennikach

4. Praca w Szkolnym Zespole Egzaminacyjnym
SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI
- udział w pracach zespołu nadzorującego przebieg egzaminu maturalnego
- udział w szkoleniach dotyczących matury
- lektura Biuletynów Informacyjnych OKE - według potrzeb - podniesienie jakości pracy własnej i szkoły
- poprawnie przeprowadzone egzaminy maturalne - dokumenty szkolne

5. Praca w Przedmiotowym Zespole Egzaminacyjnym
SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI
- lektura Biuletynów Informacyjnych OKE
- udział w maturach ustnych
- przygotowanie szkolnego zestawu tematów - według potrzeb - podniesienie jakości pracy własnej i szkoły
- właściwy przebieg matury z informatyki oraz egzaminów zawodowych - dokumenty szkolne


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania szczegółowe:
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów uczniów
SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI
- obserwowanie i analizowanie zachowań uczniów
- identyfikowanie problemów i szukanie rozwiązań
- wdrożenie działań - okres stażu - efektywne rozwiązywanie pojawiających się problemów - opis i analiza przypadków

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.