Katalog

Agnieszka Wawryniuk, 2020-05-26
Janów Podlaski

Chemia, Sprawdziany i testy

Budowa atomu

- n +

Budowa atomu A
1.Pierwiastek X tworzy kationy X3+ o następującej konfiguracji elektronowej w stanie podstawowym
1s22s22p63s23p6 3d5.
a) Podaj: Symbol pierwiastka…………….. Numer okresu ……………………… Numer grupy………… Symbol bloku……
b) Napisz, stosując zapis podpowłokowy konfigurację elektronową w stanie podstawowym atomu pierwiastka X oraz podkreśl fragment konfiguracji opisujący rozmieszczenie elektronów walencyjnych.
c) Dla jednego z niesparowanych elektronów walencyjnych atomu X podaj wartość głównej, pobocznej i magnetycznej liczby kwantowej.
2. Określ liczbę protonów, elektronów i neutronów gdy:
a) Atom pierwiastka ma liczbę atomową 33, a masową 75.
b) jest to jon Sr2+
3. Pierwiastek X znajduje się w 15 grupie i 3 okresie układu okresowego. Podaj jego symbol. Zapisz konfigurację elektronową w oparciu o powłoki, podpowłoki, stosując zapis skrócony i dla niego schemat klatkowy. Podkreśl elektrony walencyjne.
4. Lit jest mieszaniną dwóch izotopów: 6Li i 7Li. Oblicz skład procentowy naturalnego litu, wiedząc, że masa atomowa litu wynosi 6,941 u.
5. Na podstawie położenia pierwiastków w układzie okresowym ułóż podane jony według malejącego promienia.
A. I- B. Cs+ C. Ba2+ D. Te2-.
6. Ustosunkuj się do poniższych stwierdzeń dotyczących okresu II i wstaw w wolne miejsca słowo rośnie lub maleje.
Okresie II układu okresowego wraz ze wzrostem liczby atomowej:
- energia jonizacji……………..
- promień atomowy………………..
- energia powinowactwa elektronowego…………
- elektroujemność………………
7. Oblicz okres półtrwania izotopu polonu 209Po, wiedząc, że w próbce o masie początkowej 200 g po upływie 306 lat pozostało 25 g tego izotopu.
8. Liczba atomowa pierwiastka jest cztery razy większa od liczby atomowej berylu, a liczba masowa izotopu jest równa liczbie atomowej selenu.
Podaj liczbę masową izotopu, liczbę atomową i symbol tego pierwiastka.
9. Wyjaśnij na czym polega promocja elektronowa.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.